بخشی از مقاله

1-1) سر شناسنامه سيستم:
بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبيعت را در كارهاي مختلف خود مد نظر داشته و دارد . كه نمونه هاي بارز و وافري از آن را مي توان حتي در انسانهاي اوليه ديد.
در سيستم مورد بررسي كه تحت پروژه به آن خواهيم پرداخت نيز الهامات بسياري از طبيعت درطراحي، ساخت و شكل گيري كالاها و توليدات سيستم وجود دارد، بعنوان مثال مي توان طراح هاي تخت جمشيد كه از بارزترين كارهاي اين سيستم توليد و صنعتي است را مثال زد.


لازم به ذكر است كه سيستم مورد نظر مطالعه افتخار اين را داشته كه توانسته طرح هاي اصيل ايراني و فرهنگهاي سرزمين عزيزمان را درقالب كارها و محصولات خود و نه تنها درمعرض ديد هموطنانمان قرار دهد بلكه به كشورهاي مختلف بشناساند.
براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به سايت اينترنتي اين سيستم مراجعه كرد. كه شرح كلي از عملكرد از ابتدا تا به حال سيستم و پيشرفت ها و فعاليت هاي آن مطرح شده. درپايان تعدادي از طرح ها و كارهاي اين سيستم نيز مورد نمايش قرار خواهد گرفت.
سايت سيستم ماجان: www.majanart.com


آدرس نمايشگاه: بزرگراه اشرفي اصفهاني ، نرسيده به پل همت مركز خريد تيراژه، طبقه همكف، واحدهاي 60 و 62.
تلفن: 66694485-6-021 و 44492325-021
همراه: 09123138610(مهندس باقري)
2-1)نگاهي گذرا به چگونگي عملكرد سيستم ماجان:


اين سيستم همانند بيشتر سيستم هاي توليدي- صنعتي داراي سلسله مراتبي از فعاليت ها مي باشد كه بعداً در قسمت هاي بعدي نمودار خواهد شد.
دررأس سيستم ماجان مدير ارشد قرارداد، كلاً ساختار مديريتي اين سيستم به چهاردسته (مالي، اداري، توليد، عرضه محصول و تبليغات) تقسيم مي شود.
مديريت مالي- اداري شامل حسابداري و امور اداري مي شود.


مديريت توليد، كنترل كننده قسمتهاي تهيه مولد اوليه، روابط عمومي، خط توليد، طراحي و تعمير مي باشد. مديريت عرضه محصول به دو صورت خارجي و داخلي است كه خارجي با شركت در نمايشگاههاي بين المللي و داخل به شكل عرضه درنمايندگي ها وازطريق عرضه در دفتر شركت و فروشگاه مركزي است.
مديريت تبليغات هم به 3 دسته شركت در نمايشگاههاي بين المللي (خارجي) شركت در سمينارها و ايجاد زمينه هاي معرفي مناسب كالا تقسيم مي شود.
عمليات خط توليد اين سيستم با عملكرد هاي برشكاري – جوشكاري، رن گ كاري –رويه كوبي – نجاري –سنبلاست-كنترل كيفيت QC-مونتاژ و بسته بندي مي شود البته قسمت جوشكاري خود داراي زير مجموعه اي جوشكاري اوليه و نهايي است كه جوشكاري اوليه بصورت اسكلت و كلاف زني مي باشد.


درقسمتهاي بعد خواهيم ديد كه چگونه اين سيستم فعاليت مي كند، اميد آن كه شروح مذكور در اين پروژه بتواند در شناسايي سيستم مؤثر افتد.
علاوه بر اين در شناسايي و تحليل و طراحي اين سيستم از متدولوژي RPM شي گرا استفاده شده است و بررسي كوتاه و اجمالي هم با متدولوژي RUP شده است. متدولوژي RPM داراي مراحل زير است كه تك تك در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
1-3) توضيح كلي عملكرد سيستم ماجان:


اولين كار تهيه مواد اوليه مي باشد كه به صورت كلي يكسري مواد در همه طرح هايي كه ساخته مي‌شود به كار مي رود. مثل آهن، پروفيل، دستگاه جوشكاري و فرزو …
اما پس از اين در اولويت همه امور سفارش مشتري قراردادن كه قبل از بيان آن بايد به اين نكته پرداخت كه كلاً نوع ايجاد محصول دراين سيستم بردو اساس 1- سفارش مشتري 2- طرح هاي ايجادي توسط خودسيستم (مثل طرح تخت جمشيد) مي باشد.


پس از ايجاد طرح به يكي از دو روش بالا نوبت به كارگيري مواد مورد نياز براي ساخت و توليد محصول مي باشد. كه در مرحله خط توليد چگونگي كار توضيح داده خواهد شد. درحين كار برروي خط توليدگر وسيله اي تخريب شود و يا درماشين آلات اشكالي پيش بيايد مرحله تعمير ماشين آلات با فراخواني مهندسين و تكنسين هاي متخصص اين ماشين ها انجام مي‌گيرد.


اماجريان خط توليد به اين ترتيب مي باشد كه ابتدا با توجه به طرح مورد مواجه برشكاري برروي قطعات انجام مي شود، سپس با حرارت به آنها قوس يا شكل مورد نياز داده شده و وارد مرحله جوشكاري مي شود دراين مرحله دو نوع عمليات جوشكاري انجام مي شود كه همان اسكلت زدن و كلاف زدن (جوشكاري اوليه) است و ديگر جوشكاري نهايي (استخراج مشكل محصول) است.


بعد از اين نوبت به رنگ كاري محصول مي رسد بعد از خشك شدن رنگ عمليات رويه كوبي برروي كار انجام مي گيرد . اگر نياز به قراردادن چوب در محصول باشد كه از طرح چوبي هم استفاده مي شود مراحل بخاري مورد نياز انجام مي شود. سپس نوبت سنبلاست (درآورن رنگهاي مورد علاقه با تكنيك هاي خاص برروي طرح چوبي يا كل طرح) مي باشد. پس از اين مراحل نوبت به بررسي و كنترل كيفيت محصول مي رسد كه تمام كنترل كيفي برروي آن انجام مي گيرد. درفاز مونتاژ هم عمليات مونتاژ محصول است و آخرين مرحله اين فاز بسته بندي محصول مي باشد. سپس محصول رابارگيري كرده و به انبار مي فرستند(توسط واحد حمل و نقل).


بعداً DFD مراحل كلي دراولين سطح رسم خواهد شد. ازجمله عمليات ديگر دراين سيستم عرضه به نمايندگي ها و نمايشگاهها درجاي جاي كشور و يا خارج از كشور فرا مي‌رسد. كه با بارگيري از انبار به نمايندگي هاي مختلف فرستاده مي شود.


درمبحث تبليغات نيز با شركت مدير تبليغات و همچنين مدير ارشد و ديگر مديران(تاصورت نياز توضيحاتي داده شود) درسمينارها و نمايشگاههاي بين المللي ميسر خواهد شد. علاوه براين مسئولين اين قسمت بدنيال اين هستند كه زمينه اي مناسب براي معرفي وتبليغ كالا پيدا كنند، كه اين مورد خود بعنوان يك واحد كاري درستون فقرات اين سيستم درسطوح پائيني قرار دارد. همچنين كارهاي مالي و اداري تمام مراحلي كه دربالا توضيح داده شد با مديريت اداري و مالي با جزئيات انجام مي‌گيرد.
شكل 1-2) DFD اولين سطح براي سيستم ماجان


قسمت دوم «گزارش شناخت سيستم»
براي شناسايي سيستم ابتدا بايد يك شرح كلي از آن ارائه داد و سپس به بررسي نيازها و عملكردها و … پرداخت. براي سيستم ماجان نيز تمام مراحل شناسايي سيستم انجام گرفته كه دراين قسمت به شرح اين موارد خواهيم پرداخت.
2-1)تشريح كلي سيستم:
تشريح كلي اين سيستم درقسمت 1-2 به صورت خلاصه مطرح شده حال با رسم نمودار سلسله مراتب ساختاري آن (FHD) اين امر ملموس تر خواهد شد (شكل 2-2)
من باب بحث تكميلي تشريح سيستم مي توان به نحوه مديريتي اين سيستم كه بصورت دولايه اي مديران ارشد و مديران بخش ها اشاره كرد. كه مديريت بخش ها بصورت 4 قسمت كه در كنار يكديگر كار مي كنند. و هركدام داراي زير بخش هايي هستند.
ديگر نكته اي كه مطرح نشده قسمت بندي نمايندگي هاي اين سيستم درسراسر كشور است كه مي توان بادياگرام شكل (2-1) آنرا نمايش داد.
2-2) واحد هاي سازماني و زير سيستم مربوطه :
واحدهاي سازماني در سيستم ماجان به 4 دسته تقسيم مي شود:
مالي- اداري-توليد-عرضه محصول- تبليغات
كه هركدام داراي زير سيستم هايي هستند كه درنمودار شكل 2-2 مشهود است.
درزيردسته بندي سازماني بصورت شماتيك بيان شده است.
واحد سازماني مالي – اداري :

شكل2-3) زير سيستم هاي واحدي مالي- اداري
واحد سازماني توليد :


شكل 2-4) زير سيستم هاي واحد توليد
واحد سازماني عرضه محصول

شكل 2-5) زير سيستم هاي واحد عرضه محصول
واحد سازماني تبليغات :

شكل 2-6) زير سيستم هاي واحد تبليغات
2-3) برنامه ريزي پروژه:


براي برنامه ريزي پروژه نيز مانند ديگر پروژه ها، ابتدا به دنبال چگونگي عملكرد سيستم و سپس تعيين نيازهاي سيستم بر اي پيشبرد و تقويت پروژه استفاده شد. نيازها همانطور كه بعداً مشخص خواهد شد شناسايي شد.
دراين رابطه هركدام از افراد تيم به دنبال كارهاي مورد نياز بودند و البته در موازات يكديگر كار مي كردند. پس از دو هفته تمام نيازها شناسايي شد و مشائل برنامه ريزي پروژه هم شكل گرفت و باتوجه به مهارت هاي افراد و سوابقي كه داشتند به هريك نقوشي محول شد و بالاخره پروژه به اينجا كه هم اكنون با آن روبرو هستيم رسيد. مراحل زمانبندي هم طبق روشهاي بررسي شده درمهندسي نرم افزار(1) انجام شد و باتلاش همه افراد تيم دراين فرصت كم پروژه به اتمام رسيد.
بعنوان مثال مي توان در مورد تعيين نقش افراد دسته بنديهاي زير را مطرح كرد:


شناسايي نيازها – برسي عملكرد سيستم تا به حال و هم اكنون- وضعيت نمايندگي‌ها در سراسر كشور- زمان و هزينه هاي مورد نياز براي توليد يك محصول سفارشي يا غيرسفارشي و … يكي از مراحل فاز برنامه ريزي تشريح نيازها هست كه درادامه نمونه‌اي براي اين موضوع مطرح شده است. براي تحليل نيازها كه اصولاً درفاز برنامه ريزي پروژه مي باشد هدف تشكيل جداولي براي شناخت نياز مي باشد تا بعدها دربكارگيري آن به مشكل برنخوريم.
بعنوان مثال ما يكي از نيازمنديها را در زير بررسي مي كنيم كه آن را فرآيند مرخصي گويند و درجدولي به نام مشخصات فرآيندمطرح مي‌شود: به علت اينكه شركت فرم فرآيند دراختيار ما قرار نداد مجبور به ترسيم نمايي شبيه آن شديم.


شكل 7-2) قسمتي از جدول مشخصات فرآيند مرخصي
نام فرآيند: مرخصي
كدفرآيند : 11/23-الف
1-شرح :
احكام مرخصي به اين شكل است كه يا مرخصي بايد از جانب مديرارشد سيستم و يا مديران ديگر قسمتها با توجه به اين كه هرقسمت به كاركنان خودش مرخصي بدهد. دراين صورت مدير بايد به درخواست مرخصي مشتري توجه كرده و ساعات يا روزهاي درخواستي را چك كند و باتوجه به قوانين كم و زياد كند.
اقلام مرخصي:


1- مرخصي مديران (به مدير ارشد اعلام مي شود)
2- مرخصي كاركنان
3- مرخصي مهندسين و تكنسين ها
2-منابع:
1- آقاي محمدي
2- آقاي بهاري
3- آقاي باقري
3-فرم ها و نامه ها:


كدفرم عنوان فرم/ نامه دستي/سيستمي
FORM1
FORM2 فرم درخواست مرخصي ساعتي
فرم درخواست مرخصي روزي دستي
سيستمي
4-اقلام اطلاعاتي :
كد عنوان منبع
1


2
3
4
5 اطلاعات پرسنل يا كاركن
روزهاي مرخصي


تاريخ شروع مرخصي
تاريخ پايان مرخصي
علت مرخصي سيستم جامع بيوگرافي افراد كاركن
برگه پرشده مرخصي توسط پرسنل
برگه مرخصي
برگه مرخصي
برگه مرخصي
5-قواعد و قوانين :


كد شرح منبع
1
2 حداكثر مدت مرخصي دريك سال 3 ماه مي تواند باشد
حداكثر مدت مرخصي درهفته بصورت گسسته 1 روز كامل كاري مي تواند باشد. ماده 5- بند «ج»
ماده 5- بند «و»
6-دليل شروع :
كد عنوان فرم مرتبط با آن
1
2
3 درخواست مرخصي براي انجام كارهاي شركت
درخواست مرخصي استعلاجي
درخواست مرخصي عادي
7-نتايج حاصل:
رديف شرح
1
… اگر مربوط به كارهاي شركت باشد، نتيجه حاصله بيان مي شود.

8-سابقه افراد
تاريخ نام و نام خانوادگي مدت مرخصي تا اينجا شرح
18/2/84
19/2/84
… آقاي باقري
آقاي محمدي
… 20 روز
7 روز
… مرخصي استعلاجي
مرخصي براي انجام كارهاي شركت
شكل 2-8) ادامه جدول مشخصات فرآيندمرخصي
2-4) شرح نيازمندي ها:
اين بخش با تقسيم نيازها به دو حالت نيازهاي عملياتي و نيازهاي كيفي مورد بررسي قرارگرفت: قبل از چيز جدولي براي نيازمندي هاي سيستم طراحي شد كه بااستفاده از use case هاكه بعداً درطراحي UML مشخص خواهد شد ايجاد شد، از روي اين جدول جداول نيازهاي عملياتي و كيفي هم استنتاج شد. اين جدول درقسمت هاي بعدي مطرح خواهد شد.
2-4-1) نيازهاي عملياتي :
اين نيازها درجدول مخصوصي كه شامل رده، شرح نيازو كد مرجع ميباشد بيان مي‌شود. به اين جداول اصطلاحاً جدول شرح نيازهاي عملياتي مي‌گويند. (E:آشكار ، H: پنهان، O: اختياري) نمونه هايي در زير بيان شده: (با توجه به توضيحات 1-3)
رده شرح نياز كدمرجع
E

E
E

H
H
O
H
H
H
H
H
H
E
سيستم بتواند درخواست مواد اوليه از محل هاي توزيع كننده مواد اوليه باشند.
مشتري بتواند سفارش محصول از سيستم را انجام دهد.
سيستم بتواند محصولات توليدي خود مثل طرح تخت جمشيد را ارائه و توليد كند.
امكان بكارگيري مواد توسط خط توليد باشد.
تعمير ماشين الات با استفاده از مهندسين و تكنسين ها
امكان استفاده از طرح مورد استفاده مشتري براي ايجاد محصول باشد.
درهنگام توليد تمام مراحل توليد براي توليد محصول قابل دسترسي باشد.
پس از عمليات رنگ كاري امكان رويه كوبي باشد (پس از خشك شدن)
امكان سنبلاست برروي طرح باشد.
درآخر مراحل خط توليد رويه كوبي ممكن باشد.
امكان فرستادن محصول به انبار و ازآنجا به مراكز عرضه و تبليغ باشد.
تأييد مديريت به عنوان بحث تكميلي دركنارتوليد و ارائه محصول باشد.
ارائه و نمايش محصول در نمايشگاه ها و يا كاتالوگ هاي تبليغاتي امكانپذير باشد. R1.1

R1.2


R1.3
R1.4
R1.5
R1.6
R1.7
R1.8
R1.9
R1.10
R1.11
R1.12
R1.13
شكل 2-9) جدول شرح نيازهاي عملياتي
2-4-2) نيازهاي كيفي :
دراين حالت بيان نيازها نيازهاي سيستم از لحاظ كيفيتي مورد بررسي قرار ميگيرد و درجدولي مخصوص كه شامل مؤلفه هاي شرح نياز و كد مرجع مي باشد. اين جدول را جدول شرح نيازهاي كيفي گويند.
شرح كدمرجع
جزئيات و محدوديتهاي سيستم
نوع سيستم عامل مورد استفاده (Windows xp)
on line
ويژگي هاي سيستم مثل سرعت عمل بالا و حجم عمليات بكاررفته
هركالايي كه سفارش مي شود با توجه به ريزه كاري و سختي كار دربهترين زمان كه توسط مدير توليد تعيين مي شود آماده و تحويل مشتري شود.
دستگاه قوس بايد بتواند درزمان ثانيه اي قطعات را قوس دهد. R2.1
R2.2
R2.3

R2.4
R2.5
R2.6

شكل 2-10) جدول شرح نيازهاي كيفي سيستم
دركل هدف از تشريح نيازهاي سيستم، پيداكردن راهكارهايي براي پيشبرد سيستم و دستيابي به موقعيتي عالي درجامعه و برون مرزي شود.
2-5) تهيه و طراحي USE COSE DIAGRAMها:
براي تهيه use case diagram ها نياز به جمع آوري مقداري اطلاعات داريم كه درقسمت بنديهاي زير مشخص و بياني مي شوند.
2-5-1) شناسايي actorها:
actorهاي (كشگرها) سيستم در اولين مرحله شناسايي شدند كه به شرح زير هستند: مدير ارشد- مشتري- حسابدار-مسئول سفارشات-مدير عرضه- مسئول عرضه (مسئول عرضه داخلي- مسئول عرضه خارجي) – مسئول توليد- مديراداري مالي- انجام دهنده امور اداري – مديرتوليد – مسئول خط توليد- نمايندگي ها- دفاتر مركزي – مدير تبليغات –(مسئول تبليغات خارجي مسئول تبليغات دالخلي) يا همان مسئول تبليغات.
2-5-2) شناسايي use case ها:
به شرح زير مي باشد:
تأييد محصول- عرضه محصول- توليد محصول- تعمير ماشين آلات- تهيه مواد اوليه – طراحي و آزمايش- خط توليد – تأييد مشتري-تهيه صورتحساب- سفارش محصول- پرداخت- چك- نقدي- اقساط- قرارداد-(انجام امور اداري- وجوه پرداختي مشتري- هزينه محصول- هزينه مواد- حسابرسي-نظارت برامور- ارائه محصول-برشكاري- جوشكاري- رنگكاري- رويه كوبي- نجاري-بسته بندي- كنترل كيفيت-سنبلاست-مونتاژه –ارائه نمايندگيها- نمايشگاههاي بين المللي-تبليغات- تبليغات داخلي-تبليغات خارجي-تأييد انتقال-كاتالوگ.
2-5-3) كشيدن use case diagram ها:
براي كشيدن use cse diagram ها با استفاده از actor ها و use case هايي كه داريم ارتباط اينها را درمحدوده سيستم (موقعيت) برقرار كرده و موارد دياگرام را بدست مي آوريم. دراشكال زير نمونه هايي از use case diagram براي بخش هاي مختلف سيستم ماجان رسم شده و درانتهاي اين بخش يك شكل كلي use case diagram براي سيستم ماجان به نمايش گذاشته شده است.

شكل 2-11) use case diagram بخش كلي سيستم به صورت ساده
شكل 2-12) use case diagram بخش عرضه سيستم ماجان


2-5-4) ايجاد جدول شرح use case ها:
دراين قسمت تعدادي از مهمترين use case ها را به صورت جدول شرح بيان كرده‌ايم. اين use case ها درشكل 2-16 به صورت كلي وجود دارند.
نام use case: سفارش محصول
Actor ها: مشتري ، مسئول سفارشات
شرح مختصر: دراين قسمت ابتدا مشتري سفارش كالا مي دهد بعد مسئول سفارشات آنرا به تأييد مدير مي رساند و در صورت تأييد كالا را براي توليد قبول مي كند و مبلغ‌ پيش پرداختي را با ايجاد صورتحساب به مشتري نشان مي دهد، مشتري پس از پرداخت پيش پرداخت مي تواند در مدتي كه براي او تعيين مي شود، محصول را تحويل بگيرد.
نيازهاي مرجع : R1.2 – R1.6 – R1.12
كنش و واكنش ها- عمليات اصلي :
عمل actor پاسخ سيستم
1- درخواست سفارش مي دهد (مشتري)

7-مبلغ پيش پرداخت را مي پردازد.
8-درموعد مقرر كالا را تحويل مي گيرد. 2- درخواست را به تأييد مدير مي‌رساند.
3-اگر قبول نكرد نمي پذيرد.
4-اگر قبول كرد مي پذيرد.
5-مبلغ پيش پرداختي تعيين مي كند.
6-صورتحساب تنظيم مي شود.
شكل 2-7) جدول شرح USE CASE سفارش محصول
نام use case: تأييد مشتري
Actor ها: مديريت
شرح مختصر: دراين قسمت مسئول سفارشات درخواست كالاي مشتري را براي تأييد و توليد كالا به مديريتي مي دهد مدير بايد با بررسي سوابق آنرا رد يا قبول كند.
نيازهاي مرجع: R1.2
كنش و واكنش ها- عمليات اصلي:
عمل actor پاسخ سيستم
1-ارائه درخواست كالا به مدير


4-تأييد از مدير دريافت مي شود.
2-مدير قبول نمي كند.
3-مديرقبول مي كند.
شكل 2-8) جدول شرح use case تأييد مشتري
نام use case: تهيه صورتحساب
Actor ها: حسابدار
شرح مختصر: حسابدار پس از دريافت سفارش به بررسي هزينه مي پردازد و طبق آن رقم پيش پرداخت و رقم برآورد هزينه كلي را مطرح مي كند و اعلام مي كند وهزينه طرح دادن را هم محاسبه مي كند.
نيازهاي مرجع: R1.6
كنش و واكنش ها- عمليات اصلي:
عمل actor پاسخ سيستم
1-دريافت طرح سفارش كالا

7-مشخص شدن نتيجه هزينه
2-بررسي هزينه
3-تعيين پيش پرداخت.
4-تعيين برآورد كلي از هزينه
5-تعيين هزينه استفاده و ايجاد طرح
6-اعلام
شكل 2-9) جدول شرح use case تهيه صورتحساب
نام use case: توليد محصول
Actor ها: مديرتوليد – مسئول توليد – مشتري

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید