دانلود مقاله شبیه سازینوع جدیدی از آشکارسازهای سه بعدی سیلیکونی نازک نانو

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه:

در حال حاظر استفاده از آشکارسازهاي دیودي سیلیکونی سه بعدي با سرعت بالا، قدرت تفکیک مکانی میکرومتري، مقاوم نسبت به تشعشع و ولتاژ تخلیه کامل پایین در فیزیک انرژي بالا گسترش روزافزونی یافته است.[1] به عنوان نمونهاي از این نوع آشکارسازها میتوان به آشکارساز سه بعدي که در سال 1997 توسط آقاي پارکر معرفی گردید و بهطور عملی در پروژهLHCسرن مورد استفاده قرار میگیرد، اشاره کرد.[2] اما یکی از مشکلات مهم این نوع آشکارسازها قیمت بالاي آن است. در این مقاله ساختار جدیدي از آشکارسازهاي نازك سه بعدي ارائه و شبیه سازي شده است که امکان ساخت آن بوسیله تکنولوژي نانو به کمک آندایز شیمیایی آلومینیوم و استفاده از اکسید آلومینیم حفره دار به عنوان ماسک براي مرحله اچینگ و افزودن ناخالصی با روش کاشت یونی در کشور وجود دارد. یکی از مهمترین مزایاي این آشکارسازها ارزان تر بودن، سرعت بالاتر، قدرت تفکیک مکانی بهتر، ولتاژبایاس پایین تر و مقاومتر بودنشان نسبت به تشعشع در مقایسه با آشکارسازهاي سه بعدي

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


امروزیست.این نوع از آشکارسازهاي نازك سه بعدي میتوانند براي آشکار سازي یونها به خصوص در محیط هاي اشعه ایکس پلاسمایی با شدت تابش بالا مورد استفاده قرار بگیرد، بطوریکه تحمل بسیار خوبی در برابر افزایش توان گداخت پلاسما از خود نشان میدهند.افزایش توان گداخت پلاسما تابشهاي نوترون و گاماهاي زمینه را افزایش میدهد.آشکارسازهاي مورد استفاده در این محیط تحمل شارهاي بالاي تابشهاي زمینه را ندارند بنابراین با رسیدن به حالت اشباع قادر به تشخیص یونهاي حاصل از پلاسما که حاوي اطلاعات بسیار مفیدي درباره پارامترهاي پلاسما است نیستند.[3]

با توجه به اهمیت شبیه سازي اینگونه ساختارها قبل از مرحله ساخت، براي ساختار نانوي پیشنهادي پروفایل پتانسیل و میدان الکتریکی بصورت سه بعدي با کمک روش المان محدود((FEMبا استفاده از نرم افزار SILVACO 2008استخراج شده و پاسخ آشکارساز به تابش فرودي نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

روش کار

نرم افزار[4] SILVACO 2008از محیطهاي مختلفی تشکیل شده است که شامل,ATLAS,TONYPLOTDECKBILDو غیره میباشد.هرکدام از این محیطها بسته به نیاز در شبیهسازي مورد استفاده قرار گرفتهاند. با استفاده از محیط ATLAS میتوان ساختار مورد نیاز را تعریف کرد. روشهاي عددي و مدلهاي فیزیکی در این محیط انتخاب میشوند.همچنین مشخصات الکتریکی آشکارساز در این محیط بدست میآید.با استفاده از محیط DECKBILD برنامه شبیه سازیاجرا میشود. خروجی این محیط اطلاعاتی در مورد جریان فرآیند شبیهسازي از جمله دستورات خطا میدهد و در نهایت خروجی شبیه سازي در محیطTONYPLOTنمایش داده می-شوند.

شماتیکی از آشکارساز سه بعدي سیلیکونی نازك نانو در شکل (1) نشان داده شده است.این ساختار دارایابعاد 250nm در433 nm و ضخامت 10 میکرومتر می باشد.بعلت محدودیت نرم افزار، الکترودها بصورت استوانهاي در نظر گرفته نشدهاند بلکه داراي سطح مقطع مربعیبه طول

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


ضلعnm130میباشند. در این ساختار الکترودهاي مشابهنوع n+ و p+ در دو گوشه سلول شبیهسازي شده و در کل ضخامت آشکارسازنفوذ داده میشوند. غلظت ناخالصی الکترودها بصورت یکنواخت 10 _ (1⁄ _ ) و نوع ویفر از نیمههادي نوع pباغلظت ناخالصی ( 5 ∗ 10 _ (1 ⁄ میباشد.

p+

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژیچکیدهدر سالهای اخیر به دلیل اهمیت بنیادی و کاربردهای بالقوه مواد نانوساختاری در علوم شیمی، فیزیک ، زیست شناسی و مواد توجه زیادی به این مقوله معطوف گشته است . تمایل به مینیاتوری کردن ابزار و بالا بردن ظرفیت ذخیره اطلاعات به ویژه در ساخت قطع ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر نانوذرات در عملکرد غشاهای لایه نازک کامپوزیتی برای فرآیند اسمز مستقیم

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
چکیدهفرآیند اسمز مسقیم به دلیل کاهش مصرف انرژی در نمک زدایی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در این پروژه غشا لایه نازک نانو کامپوزیتی به منظور استفاده در فرآیند اسمز مستقیم به روش پلیمریزاسیون سطحی بر روی زیرلایه پلی سولفونی سنتز شد. غلظت های مشخصی از نانوذرات آلومینا و سیلیکا در ساخت غشا مورد بررسی قرار گر ...

مقاله شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار چکیده در این مطالعه اثر اسپیسر سوخت هسته ای و پره های مخلوط کننده آن بر روی توزیع خطوط جریان و انتقال حرارت بین میله های سوخت و سیال خنک کننده در یک کانال عبور سیال ...

مقاله بررسی عددی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال غیرنیوتونی آب - کربوکسی متیل سلولز - ( / ( CMC اکسید مس در میکرولوله دو بعدی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی عددی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال غیرنیوتونی آب-کربوکسی متیل سلولز-(/ (CMC اکسید مس در میکرولوله دو بعدی   چکیده در این پژوهش، دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت نانوسیال غیرنیوتونی به روش عددی بررسی میشود. نانوسیال غی ...

مقاله بررسی اثر نانوگوههای نقره بر جذب نوری در سلولهای خورشیدی پلاسمونیکی فوق نازک

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی اثر نانوگوههای نقره بر جذب نوری در سلولهای خورشیدی پلاسمونیکی فوق نازک کلمات کلیدی چکیده سلول خورشیدی، در این کار ارتقاء جذب نوری سلولهای خورشیدی فوق نازک سیلیکونی، با حضور نانوگوههای نقره، در قطبشهای TE فوتوولتائیک، و TM و در با ...

مقاله کاهش جریان نشتی در نانوترانزیستورهای با دو گیت سیلیکون فوق نازک

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاهش جريان نشتي در نانوترانزيستورهاي با دو گيت سيليکون فوق نازک چکيده – قسمت هاي مهم در ساختار نانوترانزيستورها کانال عبوري حامل ها و گيت دي الکتريک مي باشند. با بهبود شرايط و نوع کانال و گيت بکار رفته در ترانزيستورها مي توان جريان عبوري ر ...

مقاله ساخت لایه نازک نانو اکسیدفلزی WO3 به روش سل - ژل وکاربرد گازوکرومیک آن

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ساخت لايه نازک نانو اکسيدفلزي WO3 به روش سل -ژل وکاربرد گازوکروميک آن چکيده : در تحقيق حاضر، سل نانو اکسيد فلزي تري اکسيد تنگستن به روش سل -ژل و با تکنيک kudo ساخته شد و با لايه نشاني چرخشي بر روي شيشه پوشش داده شد. سپس لايه ي نازکي از محلول حاوي پالاديم با غلظت مشخص نيز، به روش چرخشي بر روي فيلم نازک تري ...

مقاله شبیه سازی عددی دو بعدی لایه بندی حرارت و شوری در مخزن سد پانزده خرداد

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی عددی دو بعدی لایه بندی حرارت و شوری در مخزن سد پانزده خرداد چکیده پس از گذشت ۲ سال از بهره برداری سد پانزده خرداد در استان مرکزی، شوری آب مخزن آن رو به افزایش نمود و موجب نارضایتی مردم و نگرانی مسؤولین مربوطه گردید و باعث شد به منظور بررسی و منشأیابی عوامل مؤثر در تغییر کیفیت آب مخزن و راههای جلوگ ...