دانلود مقاله شرکت پست

word قابل ویرایش
73 صفحه
18700 تومان

معرفي شركت پست

ايران، يكي از پيشگامان عرضه خدمات پستي در جهان است و سابقه فعاليت هاي پستي در ايران به هزاران سال پيش باز مي گردد. اميركبير، صدراعظم ايران، بيش از صدو پنجاه سال پيش پست نوين ايران را پايه گذاري كرد. تـجربه طولاني، درك و شناخت روزافزون از خدمات پستي موجب شد تا با هدف فراهم آوردن تسهيلات لازم جــــهت استــفاده عمـــوم از خدمات پستي در ارتباطات داخلي وخارجي، اعمال سياست جامع در زمينه برنامه ريزي، تأسيس، تجهيز، گستــــرش و بهره برداري واحدهاي پستي و همچنين تأمين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور، هماهنـگ با آخـــرين پــيشرفت هاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات، در ســـال 1367، شركــــت پست جمهوري اســـلامي ايران، در قالب شركتــــي دولتي سازماندهي شده و وظايف زير را دنبال كند:

• بررسي و مطالعه در جهت شناخت هرچه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها
• تهيه و تنظيم برنامه هاي جامع به منظور انجام خدمات پستي (قبول، حمل، مبادله و توزيع مرسولات، امانات پستــي، قبوض آب، برق، تلفن و …) در سراسر كشور و نظارت و هماهنگي در حسن اجراي آنها.


• تأسيس، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهره برداري از آنها
• تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلــامي ايران، در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن

• صدور مجوز استفاده از دستگاه هاي فاكس (نمابر)
• صدور اجازه استفاده از ماشين هاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بركليه امور مربوط به آنها


• واگذاري صندوق هاي پستي شخصي و ايجاد پست رستانت در مراكز پستي
• توزيع روزنامه، نشريات دوره اي و ساير مرسولات پستي
• بررسي، تنظيم و حفظ رابطه با اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست و مشاركت در تدوين، دستورالعمل و توصيــــــــه هاي بين المللي مربوطه و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح
• شركت در مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست به منظور تبادل نظر در مسائل پستي و جلب معاضدت هاي بين المللي در زمينه بهينه سازي شبكه پستي

نمودار سازمانيدفتر امور پست بين الملل
شركت پست جمهــوري اســـلامي ايران به منــــظور مشاركـــت هــرچـــــه گستـرده‌تر در برنـامه ها و فعاليت‌ها‌ي پستي جهاني، زميـنه سازي و حــفظ روابط خود با اتحاديه‌هاي جهاني پـست و ادارات پستي ساير كشورها، دفتر امورپست بين‌الملل را ايجاد كرده است.

اهم وظايف اين دفتر عبارت است از:
• حفظ رابطه پست ايران باا اتـــحاديـــــــــــه هاي جهاني پست و ادارات پست ســـــاير كـــــــــــشورهـــاي جــــهان
• تهــــيه مقدمات برقراري ارتــباط پستــــــــــي جديد زميـــني، هوائــــي و دريــــــــائي بين ايران و ساير كشورهــــا
• ابلاغ مقررات و دستورالعمــلهاي مربوط به امور پستي بين‌الملـــــل بــه واحدهاي اجرائي


• تنظيم و پيشــــنهاد برنامه ارسال پســـتهاي هوائي، زميني و دريــائي متبادله بين ايران و ساير كشورها با هماهنگي اداره كـل مهــــندســي علميات پستي.
• دريافت نشريه هاي جهاني پستي و مطالعه، ترجمه، چاپ و تكثير آنها به منظور آگاهي واحدهاي پستي.
• رسيدگي به بي ترتيبي‌هاي مربوط به ارسال و وصول مرسوله هاي خارجه و بالعكس و پيگيري مطالبه نامه هاي مربوط
• رسيدگي به صورتحسابهاي بين المللي و پيگيري در مورد دريافت يا پرداخت هزينه هاي مربوطه.


• پيش بيني هزينه هاي بين المللي پست و پيشنهاد بموقع آن به تفكيك ارز و ريال.
• صدور اجازه پرداخت غرامات در رابطه با مرسولات خارجي به واحدهاي ذيربط برابر مقررات مربوط
• دريافت و ابلاغ بورسيه هاي اعطائي از خارج به واحدهاي مربوط و پيگيري ساير مسائل مربوط به آن
• مطالعه و بررسي در زمينه ضرورت عضويت پست ايران در اتحاديه ها و مجامع بين المللي جهاني و معاضدت با ارگانهاي ديگر در جهت تعيين حق عضويت


اداره كل روابط عمومي
اداره روابط عمومي شركت پست ج.ا.ا پل ارتباطي اين شركت با جامعه بــه حساب مي آيد و عموم فعاليت هايي كه در حوزه ارتباطات و روابط عمومي قرار دارند، توسط اين اداره انجام مي شود.
روابط عمومي شركت با تهيـــه و اجراي طـــرح‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتـــــي و انتشاراتي براي معرفي و نحوه استفاده عموم از خـــدمات پستي، فراهـــم آوردن تسهيلات لازم جــهت بازديــد از فعاليـــت‌ها و تاسيســات پــستي، و برگــزاري اجـــلاس‌ها و سميـــنارهاي مربــــوطه، با استـــفاده از دانـــــش و تجربه كارشناسان و دست‌انـــدركاران پستي، به ارتــــــــقاي هرچه بيــشتر كيفيـت خدمات رساني شركت پست ياري مي‌رساند.


اهم وظايف اين دفتر عبارت است از:
• تهيه طرح و بـرنامه هاي تبليـغاتي و انتشاراتي و اجراي آنـــــها پـــــــس از تصويــــب
• تهيه برنامه براي معرفي و نحوه استفاده از سرويسهاي پـستي بــــراي همگـــــــــان
• فراهم آوردن تسهيلات لازم براي بازديد از فعاليتها و تاســــــــيسات پستـي
• انجام امور مربـوط بــــــه برگـزاري اجلاس ها و سميـــنارهاي پـــــــــستي


موزه پست
پست در ايران از قدمتي طولاني بــــــــرخوردار است. از فعاليت چاپارهاي قديم تا پست پيشرفته كنوني، ابزار و آثاري گرانبها و ديدني گردآوري شده است كه در موزه پست نگهداري مي شود.
اين موزه در سال 1369 افتتاح شده و داراي غرفه هاي تشريفات، تمبرهاي داخلي و خارجي، اشياء پست ونـــــــقشه راه هاست. در غرفه تشريفات، كارت پستال هاي دوره قاجار، كارت پستال هاي ويژه ارسال پــــــيغام هاي كوتاه و پاكت هاي مهر روز به نمايش گذاشته شده است.


در بخش تمبر نـــيز ده ها هزار قطعه تمبر داخلـي و خارجي كه پيام رسان تحولات تاريخي و فرهنگي اقوام مختلف دنيا هستند، نگهداري مي شود.
غرفه اشياء پستي به نمايش مهرهاي پســتي جهت ابطال و نقش تمبر، ادوات نگارش به كار رفته در باجه ها، ترازوهاي توزين محصولات، صندوق هاي نگهداري اسناد و مدارك و وجوه نقد، ماكت پستچي ها و غيره اختصاص دارد. كتابـــــخانه موزه پست، نشريات و كتاب هاي مربوط به پست و فروشگاه آلبومهاي تمبــر، كتابچه هاي راهنماي تمبر و كــارت پستال ها را به علاقمندان عرضه مي كند.


در اين موزه همچنين جهت نمايش فعاليت هاي پستي به بازديدكنندگان، يك سالن ويژه تعبيه شده است.
موزه پســــت در خيابان امام خــــــميني و در مجاورت سـر در باغ ملي واقع شده و همه روزه به جز روزهاي دوشنبه از ساعت 9 صبح تا 17 عصر وپذيراي بازديد كنندگان است


بازار تمبر
بازار تمبر در ايران رونق چنداني ندارد.
با بررسي علل عدم استقبال عمومي از تمبر و بازار تمبر، طي دو سال گذشته گام‌هاي مهمي براي گسترش بازار تمبر و تمبرشناسي برداشته شده است.
از جمله اين اقدامات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:


• جلسات كارشناسي متعددي به منظور آسيب‌شناسي وضعيت فيلاتلي با حضور مجموعه‌داران قديمي تمبر برگزار شد و راهكارهاي مناسب در اين زمينه بررسي گرديد.
• فعاليت‌هاي مهمي در زمينه افزايش كيفيت هنري تمبرهاي منتشره و تنوع موضوعات آنها به عمل آمد.
• فيلم مستند تمبر با هدف آموزش روال انتشار تمبر توليد گرديد.


• لوح فشرده چندرسانه‌اي تمبرشناسي ايران تهيه و در گسترة وسيعي توزيع شد.
• اين لوح فشرده شامل تمبرهاي منتشره بعد از انقلاب اسلامي و قابليت جستجوي موضوعي و نيز بخشي از فيلم تمبر براي آشنايي علاقمندان است.
• طراحي تمبر از انحصار خارج شد و براي مناسبت‌هاي مختلف، مسابقات طراحي تمبر برگزار شد. اين امر موجب مشاركت بيشتر مردم و رونق بازار طراحي تمبر گرديد.
• به مناسبت هشتمين كنگره اتحاديه پستي آسيا و اقيانوسيه، نمايشگاه تمبر با شكوهي در موزه پست و مخابرات برگزار شد. اين نمايشگاه مورد استقبال گسترده مردم و به خصوص كودكان و نوجوانان قرار گرفت و زمينه آشنايي بيشتر مردم با تمبرهاي كشورهاي عضو اتحاديه را فراهم آورد.


• مقدمات راه‌اندازي نگارخانه تمبر در شهر تهران انجام شد.
• طرح راه‌اندازي نمايشگاه سيار تمبر به تصويب رسيد و مقدمات كاربراي تجهيز تريلي ويژه‌اي به امكانات كامپيوتري و نمايشگاهي تمبر به عمل آمد.
• با هماهنگي و همكاري مجموعه‌داران قديمي، مجموعة تمبرهاي با ارزش و قديمي شناسايي و برخي از آنها جهت احداث موزه و نمايشگاه پست در استانها به شركت اهدا گرديد.
• در مركز فعاليت‌هاي فيلاتلي، چايخانه سنتي با هدف ايجاد فضاي مناسب براي گفتگو و مبادله مجموعه‌داران تمبر ايجاد گرديد. اين كار به ارتباطات ميان فردي مجموعه‌داران و گسترش بازار تمبر كمك مي‌كند.تمبرهاي برگزيده سال “گفتگوي تمدن ها”

اجلاس عمومي سازمان ملل متحد در سال 1999 ميلادي، يادآور ابتكار رئيس جمهوري ايران جناب آقاي محمدخاتمي در نامگذاري سال 2001 به عنوان سال “گفتگوي تمدن ها”است كه مورد استقبال عموم جهانيان قرار گرفت. اين ابتكار شايسته به شكل‌هاي مختلف در گوشه و كنار جهان گرامي داشته شد. اتحاديه جهاني پست نيز به عنوان يكي از تجمعات بسيار مهم كه با ارتباطات و گفتگو مرتبط است، از اين قاعده مستثني نبود. مسابقات نامه‌نگاري و طراحي تمبر تحت عنوان “گفتگوي تمدن‌ها”، هم در سطح ملي و هم بين‌المللي برگزار شد. آنچه كه در پي مي‌آيد، خلاصه‌اي از فصلنامه اتحاديه جهاني پست، شماره 4 سال 2000 است.


گزارش مسابقه بين‌المللي طراحي تمبر اتحاديه جهاني پست به مناسبت سال “گفتگوي تمدنها نقاشي ساده يك دانشجوي هنر اهل اسلونيا كه كودكاني را در حلقه ارتباطي گرداگرد جهان نشان مي‌دهد، در مسابقه بين‌المللي طراحي تمبر اتحاديه جهاني پست به مناسبت سال “گفتگوي تمدن‌ها” به عنوان طرح برگزيده انتخاب شد. طرح برنده به همراه سه طرح ديگر از ميان طرح‌هاي 28 كشور جهان انتخاب شدند. شركت‌هاي پستي 50 كشور جهان قبلاً خاطرنشان ساخته بودند كه در گراميداشت سال “گفتگوي تمدن‌ها” در 2001 يك تمبر يادبود منتشر خواهند كرد.

طرح برنده كودكاني كه در اين نقاشي به تصوير كشيده شده اند معرف چهار نژاد اصلي هستند: سفيد، زرد، سياه و سرخ در شمال، شرق، جنوب و غرب. طراح با استفاده از تصوير نامه، بسته پستي و تلفن بر اهميت ارتباط ميان انسان‌ها تأكيد مي‌كند و در عين حال نقش پست را در اين خصوص برجسته مي‌سازد.

“اورسكاگلوب”، برنده 27 ساله اين مسابقه اهل شهر كوچكي در اسلونيا است. او دانش‌آموخته دانشگاه ماري بور اسلونيا است. اگرچه وي طي چهار سال گذشته به عنوان طراح مشغول به كار بوده است، اما اين نخستين طرح تمبر او به شمار مي‌رود.مركز مكانيزه
شركت پست جمهوري اسلامي ايران به منظور گسترش فعاليت‌ها و پاسخ به نيازهاي فزاينده پستي در جامعه، مراكز علمي و تكنولوژيكي مختلفي ايجاد كرده است از جمله:
اولين مركز مكانيزه پستي، با برخورداري از تجهيزات پيشرفته و با زيربنايي بيش از 40000 متر مربع در پنج طبقه، در سال 1361 در مركز شهر تهران به بهره برداري رسيد.سيستم عظيم مكانيزه پست، وظيفه انتقال، تجزيه و آماده سازي همه مرسولات پستي را از زمان دريافت تا ارسال به عهده دارد و اين كارها را در نهايت دقت و سرعت انجام مي دهد.
اين مركز با توجه به حجم بالاي مرسولات پستي و لزوم توزيع سريع و به موقع آنها، عمليـات تجـزيه و مبـادلات را بـه شكل شبـانـه روزي و در سـه نـوبت كاري انجام مي دهد.اداره كل تجزيه و مبادلات مكانيزه پست ايران، از هفت اداره تشكيل شده است و مبادلات و حمل و نقل، پست نامه ها و امانات داخله و خارجه، و نيز تجزيه و مبادله مرسولات پست پيشتاز را برعهده دارد.

مركز فناوری اطلاعات
شركت پست جمهوري اسلامي ايران با هدف مكانيزاسيون و اتوماسيون عمليات پستي، ايجاد سرويس هاي نوين پستي از قبيل پست صوتي و پست الكترونيك، گسترش فرهنگ و ارتقاء سطح انفورماتيكي شبكه ستي، توسعه سيستم هايTrace and Track بهبود روش هاي ارتقاء كيفيت شبكه پستي مطابق با نيازها و انتظارات مردم از خدمات پستي، در سال1373 ، مركز خدمات ماشيني را تأسيس نموده است.


اين مركز در طي اين سالها علاوه بر مكانيزه كردن بخش عمده اي از باجه هاي پستي كشور، در سال 1378 و به مناسبت روز جهاني پست، اقدام به راه اندازي وب سايت شركت، پست الكترونيك و پست صوتي نموده است و با برنامه ريزي براي گسترش اين خدمات و نيز ايجاد زمينه ها، كنترل كيفي مسير مرسولات پستي، چشم انداز نويني را براي فعاليت هاي پستي ايران ترسيم كرده است.

آموزش و تحقيقات
يكي از اولويت‌هاي شركت پست جمهوري اسلامي ايران، آموزش حرفه‌اي كاركنان پست است.
براي نيل به اين هدف، شركت پست شبكه آموزشي شامل مركز آموزش پست، دبيرستان پست و دانشكده علمي-كاربردي ايجاد كرده و نيز كارگاه‌هاي آموزشي متعددي را براي كاركنان راه‌اندازي نموده است.


مركز آموزش شركت پست
آموزش در پست از سابقه طولاني برخوردار است. آموزش كاركنان پست، از سال 1318، به صورت متفرقه يا توأم با آموزش هاي مخابراتي انجام مي گرفت.
در سال 1349 آموزشگاه فني و حرفه اي اختصاصي پست جهت آموزش كاركنان و به منظور انجام وظايف ذيل، افتتاح گرديد:
• بررسي نيازهاي آموزش كاركنان واحدها و تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم


• برنامه ريزي و تشكيل دوره هاي آموزشي قبل و ضمن خدمت برا ي كاركنان شركت
• برگزاري آزمون هاي دوره هاي تشكيل شده در مركز و ادارات كل پست و صدور گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي

• تهيه جزوات آموزشي و چاپ و تكثير آنها
• هماهنگي با ساير مراكز آموزش سازمان هاي دولتي، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالي
• اخذ مجوز اجراي دوره هاي بلند مدت از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالي
• ارزيابي و كاربيني دوره هاي آموزشي اجرا شده

دانشكده علمي-كاربردي پست و مخابرات
دانشكده علمي-كاربردي پست و مخابرات به منظور تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت هاي تابعه آن در سال 1372 آغاز به فعاليت نمود.
از سال 1374، بنا به درخواست شركت پست جمهوري اسلامي ايران، اين دانشكده به آموزش كاركنان پست در رشته خدمات پستي در مقاطع مختلف تحصيلي پرداخته است.
دبيرستان فني پست
دبيرستان هاي فني پست در چندين استان كشور فعال هستند. دانش آموزان اين دبيرستان ها از ميان شاغلين داراي مدارك تحصيلي پائين انتخاب مي شوند و بين 2 تا 4 سال آموزش مي بينند تا پس از پايان دوره به آنان مدرك ديپلم (مهارت پست) اعطا شود.
آموزش هاي كوتاه مدت


دوره هاي كوتاه مدت، به منظور آماده سازي و افزايش كارآيي كاركنان، در زمينه هاي مالي-اداري، تخصصي پست، مديريت، كامپيوتر و زبان هاي خارجي و ساير زمينه هاي مورد نياز شبكه ارائه مي شود.مركز آموزش پست علاوه بر اجراي دوره هاي بلندمدت و كوتاه مدت، فعاليت هاي ديگري نيز انجام مي دهد:
• همكاري و هماهنگي با ساير مراكز آموزشي


• جمع آوري اطلاعات مربوط به دانشجويان در سطح شبكه به منظور پيش بيني تخصص هاي موجود در شركت پست
• برگزاري سمينارهاي مختلف آموزشي
• ايجاد زمينه هاي كارآموزي براي دانشجويان و دانش آموزان

مركز تحقيقات پست
شركت پست جمهوري اسلامي ايران به منظور شناخت نيازهاي ارتباطي پستي در جامعه و نيز درك جايگاه پست در اقتصاد ايران، در سال 1369 مركز تحقيقات پست را راه اندازي نمود.
اين مركز در طول فعاليت خود تاكنون پروژه هاي زيادي در مورد نقش پست در اقتصاد ايران، نقش اجتماعي پست، پست و توسعه، پست فرهنگي و موضوعات ديگر انجام داده است. توليد و ترجمه منابع مفيد براي ارتقاء دانش مديران و كارشناسان از جمله اموري است كه اين مركز به آن مي پردازد.


در سال 1378، مركز تحقيقات پست، علاوه بر تأمين و ترجمه منابع لازم، تحقيقاتي نيز انجام دادهاست كه از جمله آنها مي توان به طرح توسعه پست وقيمت خدمات پستي و همچنين طرح مطالعه ارتباط ترافيك پستي با متغيرهاي اقتصادي و پيش بيني آن تا سال 1381 اشاره كرد. اين پژوهش با استفاده از مدل هاي اقتصادسنجي، در صدد يافتن تأثير متغيرهاي اقتصادي بر ترافيك پستي، در فاصله سال هاي 1350 تا 1376 بوده است تا از اين طريق، جايگاه پست در اقتصاد ايران تعيين شود.اين گزارش همچنين، حجم ترافيك پستي براي سال هاي 1377 تا 1381 را براساس مـدل هايـي پيش بينيكـرده و از رشـد نسبتاً فزاينده ترافيك پستي در ايران خبر مي دهد.


بازاريابي
بازاريابي، ركن مهمي در فعاليت هاي شركت هاي مشتري مدار است. در تشكيلات شركت پست جمهوري اسلامي ايران، باتوجه به نقش و اهميت بخش بازاريابي در گستره فعاليت هاي خدماتي خود به بخش هاي عمومي و تجاري، دفتري به نام بازاريابي و بررسي هاي اقتصادي وجود دارد.اين دفتر با هدف بررسي و شناسايي منابع و مراكز توليد مرسوله و محمولات پستي و تلاش براي جذب آنها براي شبكه پستي، بررسي و تعيين اولويت بازار و تحليل نيازها و ديدگاه هاي مشتريان و انجام بررسي هاي اقتصادي لازم به فعاليت مي پردازد.
دفتر بازاريابي شركت پست در سال 1378 موفق به جذب حدود 30 ميليون فقره مرسوله شده است كه اين ميزان، 10 درصد از ترافيك كل شبكه پستي را تشكيل داده و نسبت به سال گذشته، از نظر ترافيك، 75درصد و از لحاظ درآمد، 394 درصد رشدرا نشان مي دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 73 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

کار اموزی شرکت پست برای رشته حسابداری

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان
کار اموزی شرکت پست برای رشته حسابداریمقدمهحسابداري يكي از علومي است كه همه روزه اكثر افراد با آن سرو كار دارند و برخي به صورت تخصصي و برخي به صورت تجربي از آن استفاده مي كنند. حسابداري اين امكان را به ما مي دهد كه ميزان سوددهي وهزينهها را به صورت علمي و دلخواه تغيير دهيم. اطلاعات مربوط به اين رشته مورد استفاد ...

دانلود مقاله بررسی رابطه رضایت کارکنان با کیفیت خدمات ، رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکتهای خدماتی شهرستان اهواز ( شامل : آژانسهای هواپیمایی ، پست بانکها ، شرکتهای بیمه )

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
چکیدهصنایع خدماتی از پر رونق ترین صنایع در قرن بیست و یکم هستند. هیچ اقتصـادی نمـی توانـد بـدون خـدماتی چـون حمـل و نقـل، ارتباطات، بیمه، آموزش و پرورش و بانکداری به حیات خود ادامه دهد. برای موفقیت شرکت های خدماتی چهار عامل کارکنـان ، کیفیـت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی مهم و ضروری است. بنابراین هدف تحقیق ...

دانلود مقاله تاثیر برنامه غذایی توصیه شده شرکت بازارگان کالا بر عملکرد و خصوصیات میوه پسته رقم اکبری در شهرستان دامغان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه امروزه نقش عناصر مختلف در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه ثابت شده است (اردلان و ثوابقی، ;1376 ملکوتی و همکاران، .(1378 از این رو، اضافه کردن متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهادهها در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر است. بدیهی است تولیدکنندگان با اضافه کردن مواد غذایی بطور متوازن و متناسب سعی د ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی ساختار سازمانی ( شرکت پست استان خوزستان )

PowerPoint قابل ویرایش
134 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : ارزيابي ساختار سازماني شركت پست استان خوزستان  از طريق مدل اندروكمپبل و مايكل گولد اسلاید 2 : كليات تحقيق اسلاید 3 : فرضيه هاي تحقيق فرضيه اصلي اول :    ساختار سازماني موجود از تصوير اوليه درستي برخورداراست . فرضيه اصلي دوم : ساختار سازماني موجود نياز به اصلاح دارد . اسل ...

مقاله بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی : یک شرکت بیمه ای )

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان (مطالعه موردي : يک شرکت بيمه اي) چکيده تغييرات وسيع محيطي در دنياي متلاطم امروز، انعطاف پذيري سازمان ها را براي تامين بقايشان امري ضروري ساخته است ، و توانمندسازي و دادن آزادي عمل به کارکنان، يکي از راهبردهاي اساسي افزايش عملکرد و تامين بقا در سازمانهاي ...

مقاله شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه درتمام مراحل عمر محصول یا خدمت در یک شرکت خدماتی ، با استفاده از روش شناسایی خطر ( HAZID )

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه درتمام مراحل عمر محصول یا خدمت در یک شرکت خدماتی، با استفاده از روش شناسایی خطر  (HAZID )   چکیده هر روز در محیطهاي کار حوادث زیادي رخ می دهند که منجر به مرگ و آسیب میشـوند. ایـن حـوادث اغلـب بـه علـت عـدم شناسایی خطرات در مراحل مختلف عمر محصول یا خدمات اتفاق میا ...

مقاله رقابت در بازار ، مدیریت سود و تداوم سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رقابت در بازار، مدیریت سود و تداوم سودآوري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در این پژوهش رابطه میان پایداري سود با مدیریت سود و پایداري سود با رقابت در بازار مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبههاي هموارسازي سود و رقابت در بازار شرکت ها توجه شده است. آزمون فرضیه ها از طریق مدل س ...