بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

درك شما از بازاريابي چيست

اسلاید 2 :

بطور تئوري :

       بازاريابي عبارتند ار يك سري از فعاليتهايي كه از طريق تبادل فرايندها توسط انسان صورت مي گيرد ومنجر به ارضاء  نياز و خواست مشتري مي گردد

اسلاید 3 :

بطور عملي

   بازاريابي سري فعاليتهايي است كه توسط شركتهاي مختلف به منظور ارضاء نياز و خواست مشتريانشان صورت  مي گيرد تا به منظور كسب يك سطح فايل قابل قبول سود / بازگشت سرمايه ازرقبا پيشي بگيرد

اسلاید 4 :

آيا بازاريابي

ترويج و تبليغ است؟

آگهي است ؟

ساخت ذهنيت افراد است؟

توسعه توليد است ؟

فروش است ؟

اسلاید 5 :

بازاريابي در مقابل فروش

بر نياز فروشندگان تمركز مي نمايند

به منظور تبديل كالابه پول نقد  با نياز فروشنده  

    سروكاردارد

تمركز برارضاء نياز مشتريان دارد

در بازاريابي مشتري اهميت داشته و از الويت 

   اول برخوردار است

اسلاید 6 :

توسعه و نيل به اهداف شركت

  (دراز مدت و كوتاه مدت)

اهداف كسب و كار

افزايش ترافيك

افزايش درآمد

افزايش سهم بازار

افزايش سود / بازگشت سرمايه

افزايش دانش بازار

افزايش رهبري بازار

اسلاید 7 :

سازماندهي فرايند برنامه ريزي بازار

برنامه ريزي استراتژيك

برنامه ريزي بازاريابي

تحقيق بازار

سيستم جمع آوري اطلاعات

اسلاید 8 :

تجزيه تحليل فرصت هاي ايجادشده در بازار

محيط بازاريابي

كسب و كار ما چيست؟

رقبا چه كساني هستند ؟

جايگاه ما در بازار چيست ؟

اسلاید 9 :

ايجاد آميخته هاي بازاريابي

كالا / خدمت

نرخ

مكان

توزيع و تبليغ

اسلاید 10 :

مديريت فعاليتهاي بازاريابي

فلسفه مديريت بازاريابي

استراتژي هاي رقابتي

اجرا

سازمان

كنترل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید