بخشی از مقاله

ضایعات خاک


1-مقدمه :
عمده ترين اساس توسعه فنلاند و اتحاديه اروپا پيشگيري از اتلاف دفع زباله و آشغال در زير خاك مطابق قانون با خطاب به مردم براي كاهش اسراف (اتلاف) مواد ضروري عموم در مواقع لزوم . دولت فنلاند براي طرح دفع زباله و آشغال در زير خاك تصميمي اتخاذ كرد (VNP861/197)كه طرح موضع عمومي شوراي اتحاديه اروپا با بررسي شوراي رهنمود در مورد اتلاف دفع زباله در زير خاك را تصويب كرد . اين طرح اهداف عمده اي را براي سازماندهي به نيازها در بر مي گيرد . و طرح دفع زباله طبق قوانين تحت پوشش قرار مي گيرد . دستورات جديد براي

اين طرح ما را به سمتي سوق مي دهدكه با وجود مشكلات مالي طبق روشهاي امروزي مقرون به صرفه مي باشد كه دفع هر نوع زباله زير خاك از اينرهنمودها پيروي دارد كه بعد بايد در موردشان به بحث پرداخت . ظاهر تميز آبهايي كه در زيرشان زباله دفع شده فقط نتيجه ظاهري ارائه مي دهد . زباله ها به محل واگذار مي شوند و مسائل زيست محيطي كاهش مي يابد گاز از دفع زباله جمع آوري شده يا از سوزاندن زباله حاصل مي شود . اگر هيچ كدام از موارد مورد استفاده بازگشت پذير به طبيعت نباشند تغييرات اساسي در مناظر محيط

زيستو اكوسيستم به چشم مي خورد . علاوه بر اين ، به طور كلي پيدا كردن مواد طبيعي مناسب استفاده مشكل است ، بنابراين ، مواد دوباره وارد چرخه انسان مي شود كه اين برگشت پذيري در كارخانه ها بسيار پرهزينه است . هدف مديريت ضايعات منطقه اي پاسخ به اين سوالات مي باشد . واقعاً چه طور مي توان از اتلاف توليدات جلوگيري كرد ؟ چه طور مي توان ميزان مضرات ضايعات را كاهش داد ؟ چه طور مي توان استفاده از ضايعات اوليه به عنوان ماده و ضايعات ثانويه رابه عنوان انرژي افزايش داد ؟ چه طور مي توان مديريت براي ضايعات تشكيل داد طوري كه خطر و ضرري به سلامتي و محيط زيست نرساند ؟


در جنوب unsima صدور 40 زمين محل دفع زباله هستند كه 13 آنها مربوط به شهرداري منطقه ها و 10 آنها مربوط به كارخانجات منطقه ها هستند . در ضمن ، كارخانه ها در منطقه توليد مواد ضايعاتي مي كنند كه قابل استفاده مي باشند كه تنها در محل دفع زباله زيرخاك يافت مي شوند . هدف اين طرح ، ايجاد روش جديد براي دفع زباله و اشغال زيرخاك طوري كه جنبه مالي و زيست محيطي آن در نظر گرفته شود . روش مي تواند در محل يا منطقه باشد كه در فنلاند و اروپا بهتر از ديگر نقاط دنيا به كار برده شده است . روش اين چنين خواهد بود : افزايش قيمت مناسب دفع زباله و آشغال زير خاك بررسي ارائه خدمات كيفي با هدف دفع زباله افزايش به كارگيري مجدد محصولات كارخانه اي و جلوگيري از صدور كالا به كشور

ديگر بابهاي كمتر از بهاي عادي كاهش استفاده از ميزان مواد طبيعي ، افزايش همكاري بين كارخانجات ، انجمن شهرها و مسئولان ، ايجاد مشاغل ، افزايش محل دفع زباله زير خاك و بناها باچشم انداز ، هدف ديگر اين طرح افزايش روشهايي براي تسهيلات مربوط به حفظ محيط زيست است . اين روش دستوراتي براي مطالعه مواد و بررسي مقدماتي دفع زباله و نيز سازماندهي اهداف و نظريات را در بر مي گيرد . تشخيص تسهيلات مربوط به حفظ محيط زيست اصلي و حياتي است . مانند خلبان كه بعد از كنترل عملكردهاي مراقبتي كه در محل

دفع زباله Koivissiha انجام داد . مواد مورد استفاده بدنه فيبرگل Metsaserla و بال و دكمه (كليد) خاك Helsingin است . خاكستر خاك به چند دليل كارآيي دارند ، ميزان توليد بايد به اندازه كافي باشد چون فعاليت شركت در همكاري و تحقيق و نيازمند به حل سوالات مي باشد .

2-طرح سازماندهي :
اين طرح توسط مديريت ضايعات خاك جنوب نظارت مي شود . سازمان براي مديريت و نظارت گروه اداره مي شود و گروهي ديگر كار را انجام مي دهند . گروه نظارت شامل نمايندگان مديريت ضايعات خاك جنوب unsima ، انجمن شهرهاي unsima، شركتهاي توليد كننده ، Metsa-serla ، Kymmen upm , kirkniem – Lohjanpaperi و Helsingin Engergia ، سازمان محيط زيست فنلاند (FEI) مي باشد . گروه كار شامل نمايندگان در بخش : مديريت ضايعات خاك جنوب unsima – سازمان محيط زيست فنلاند – وتايك (مشاور)، مي باشد . گروه كنترل نظارت در دسامبر و 1997 ، 1998 جلسه اي داشتند . علاوه بر اين گروه اطلاع تمام و كمال درباره پيشرفت طرح داشتند.
گروه كار تقريباً ماهيانه كار را به اتمام مي رساندند .

 

3-فعاليت هاي فني :
اهداف طرح دفع زباله و نگهداري توسط گروه مشاور در طول اين پروژه در Koivissiha Eelsingin ، Lohjanpaperi ، Stormossen ، osterby و karjaa انجام شد . علاوه بر اين، طرح كلي محدود كردن منطقه دفع زباله در جنوب unsima اجرا شد . دفع زباله koi در vihta به داشتن سايت واقعي پوار چون هدف كارخانه استفاده محصولات و تشكيل زمينه اين طرح در Koi و محل دفع زباله منطقه جالب به نظر مي رسد .

1-3-مقدمات تحقيق :
اولين گام ، ايجاد سايت هوايي در Koi و محل دفع زباله lohjan بررسي شد به منظور رفع نياز و اندازه گيريهاي بخش فني دفع زباله زيرخاك خطر زماني دارد چون بعضي از ضايعات اتفاقي به اين صورت در مي آيند و دفع مي شوند . همه مواد موجود درباره اطلاعات فني نظارت هاي زيست محيطي از بخشهاي انجمن شهري جمع آوري شده . همچنين مقدمات پايه اي در Hanko و Tammissari و Karjan به كار برده است . رسيدگي به منطقه در پائيز 1997 توسط شركت مشاوره اي و يا تك انجام شد .
در اندازه گيري آلودگي به جا گذاشته منطقه در محل دفع زباله انجام شد . زمينه آب لوله كشي براي سنجش ضايعات به جا مانده ذخيره داخلي نصب شد . رده و جنس خاك كه در آن ضايعات دفع شده يا سوزانده شده رسيدگي كردند . مقدمات اوليه دفع زباله از اين قرار است : سايت اطلاعاتي مثلاً موقعيت و برخورد با آن ، اطلاعات زمين شناسي ، شرايط حاصلخيزي ، شرايط گاز موجود از دفع زباله زير خاك ، تاريخچه و ساختار محل ضايعات ، رسيدگي ممكن .

 

2-3-مطالعات مادي :
زمين شناسي فني و مواد ضايعاتي محيط زيست (ضايعات فيبر و خاكستر خاك) توسط ياتك (گروه مشاوره اي ) مطالعه شد . مواد از قبل مورد بررسي قرار گرفته بودند . فيبر خاك رس (50000 تن توليد مي شود) در طول اين طرح و خاك پرواز ، فيبر خاك رس kimman lohjan papeir upm ، خاك پرواز . Helsi (112000 تن توليد
مي شود) كليد (29000 تن) خاك و چيزهاي باقي مانده ديگر . با مطالعه كشش ، قابليت نفوذپذيري ، تركيبات سمي و تركيبات سمي حلال در بر مي گيرد . تجزيه و تحليل مندرجات ابتدايي با نمونه هايي كه با استفاده از توليدات در بخش تست ساختار بود ، انجام شد .
در نتيجه بررسي خلاصه مندرجات متفاوت با نمونه هاي به كار گرفته شده اسيدنيتروهيدروكلريك در 90 درجه سانتيگراد است كه بررسي توسط ICP-AES يا روشهاي MS است . نتايج در مقايسه با بيشترين درصد سمي مطرح شد ، اجسام


نمي توانند در تركيب مواد كاربردي در خاكريزي ها و همراه ديگر دستورات معتبر رايج صورت گيرد . به عنوان امتحان حلاليت مي توان : بيشترين حد تست حلاليت (NEN7341) تستهاي اضافه (NEN7345) و تستهاي دو نشانه اي (NEN7343) به كاربرد .

3-3-تداخل و تشخيص خطر :
خطرهاي مربوط به محيط زيست اندازه گيري شدند ، معمولاً خطر مشخص است به علت برخورد ميزان توليد و احتمال حادثه وجود دارد . اطلاعات موجود وضع متداول و وقايع محيط زيستي به دقت مطالعه شد . نتايج در دسترس بررسي خاك (جنس خاك ، مسائل مربوط به زمين شناسي ) و نتايج مربوط به محيط زيست (مثل ميزان و تست خاك ، بررسي آبهاي زيرزميني و مسائل جوي) جمع آوري و تحليل كرد .


اطلاعات به كار برده شده براي هدف طرح دفع زباله سيستم نگهداري آب نيز نظارت شد .
در بيشتر موارد تداخل دفع زباله اندازه گيري مي شود . همان طور كه در جدول زير نشان داده شده است . تداخل محل lohja توسط تداخل زيست محيطي متداول ارزيابي شد . ترجيحاً براي مركز مديريت جديد ضايعات در منطقه ساخته شده بود . در Koi محل دفع زباله سه تا از زمينها تست شوند بر روي آنها مطالعه شد . مواد مورد استفاده براي قشرهاي نفوذناپذير سطح زمين از يكديگر متفاوتند . يك زمين از تركيب 3:1 فيبر ضايعاتي ساخته شده و ميزان خاك موجود در هوا ، دو تا زمين ديگر از ضايعات فيبر ساده كه يكي از آنها له شده و به ديگري

قبل وسعت تركيب شده . مواد موجود در آب مورد مطالعه مستقيم قرار مي گيرند . بوي اوليه تركيب مواد حس شد . (شا مل تركيبات فرار سولفور) مطالعات نشان ميدهد كه علت بوي تركيبات ، تركيب فيبر خاك است كه ضرري به سلامتي نمي رساند . طبق مطالعات انجام شده تستها منظم ، غيرقابل نفوذ ، كشش ، ثبات شيب ، شرح تنزل ، آلودگي صوتي و شخصيتي رادر بر مي گرفت . تا زماني كه ساختار كامل نشده بود ، گروه نظارت نمي تواند طرح را كامل انجام دهد اما تاكنون نتايج معتبري بدست نيامده است . نظارت تا اتمام طرح ادامه خواهد داشت . براي نظارت درست ساختار حفاظتي بايد تمام منطقه دفع زباله رابه منظور پيشگيري از بي نظمي در مناطق آزاد انجام دهد . شرايط انحلال با اندازه گيري pH و نيوري بالقوه سنجيده مي شود . در اولين بررسي ، حالت اكسيژنه شدن كه بيشتر زير وزن قشر سطح رويي مشاهده مي شود . در اين مرحله ، مواد آلي به


دي اكسيد كربن و آب تجزيه مي شود .
قشر مسدود نفوذناپذير در مرحله اكسيژننه شدن جايي كه موجودات ذره بيني زنده تجزيه مي شوند ، هست . فيبرخاك رس مي تواند به آرامي تنزل يابد در تحت اين موقعيت كه به كار برده شده . قشر مسدود حفاظت براي مدتهاي طولاني را دارد (50 – 30 سال) .
حقيقت اين است كه بيشتر تركيب دفع زباله در دوره اول 30-10 سال رخ


مي دهد بعد از اينكه تغيير شكل نامحسوسي پيدا كردند و در حقيقت قشر فيبر خاك رس حتي بيشتر فشرده مي شود ، زمانيكه مواد آلي متلاشي مي شوند . غلظت گلوكز در طرح هاي قبل در مرحله اول اندازه گيري مي شد كه روش خوبي نبود چون ميزان غلظت خيس كم بود . به منظور مشاهده استحكام ساختار راضه(سطح شيب) كه به آن ميزان شيب لوله نصب شده مي نامند . لوله ها از جنس آلومينيم نازك ساخته شده اند . آنها مطابق ميزان خميدگي حركت لايه ها را سبب مي شوند . حركت لوله ها با تجزيه الكتريكي قابل مشاهده است . نتايج از طريق كامپيوتر ها پردازش مي شود . همان طور كه در شكل 6-3 مشاهده مي شود ميزان شيب لوله ها در ساختار محل دفع زباله


لوله هايي نصب شده كه ماهيانه كنترل مي شوند . در 13 اكتبر به آن اندازه گيري موقعيتي گفته مي شد . در اوليت سنجش در 28 اكتبر 1998 و دومين در 3 دسامبر 1998 انجام شد . نتايج نشان مي دهد كه هيچ حركتي واقعي صورت نگرفته است . بر پايه كنترل تشخيص خطر در برنامه دفع زباله انجام شد . تماسها براي مدت زمان طولاني اندازه گرفته شدند .

4-3-طرح قبل از تركيب ، تركيب و استفاده موقتي
طرح قبل از تركيب شامل ضايعات قبل از پوشش و ساختاري موقتي با نيروهاي بالقوه بود . همه برنامه ها به طور قابل ملاحظه اي محيط زيست ا مخاطره مي كند . قبل از تحت پوشش قرار دادن منطقه دفع زباله براي بكارگيري به عنوان منطقه انبار براي تركيب مواد است .
كه در Koi محل چرخه بازگشت به بهره برداري خواهد رسي . محل دفع زباله Lohja چشم اندازش درختان خواهد بود . و اين طرح ديگر به طور موقتي قابل استفاده نخواهد بود .


1-2-4-كنترل نيتروژن : وقتي كه بيوسوليدها براي زمين بكار مي روند ، پتانسيل تشكيل نيترات وجود دارد كه مي تواند منجر به انتشار به داخل آب زمين شود. حد نيترات EPA براي آب آشاميدني 10 است . اغلب پس از كاربردهاي بيوسوليد، مقادير نيترات در نمايش و نظارت چاه ها افزايش مي يابد . مقادير غلظت گاهي اوقات به اوج مي رسد ولي پس از آن به كمتر از حد مي رسد . مقادير نيتروژن تمايل دارد از زمستان و بهار بعدي به اوج برسد هنگامي كه پوشش گياهي حمل از مواد غذايي خاك براي رشد استوفاده نكند . عليرغم مقادير زياد اوليه اندازه گيري شده هنگامي كه بيوسوليدهاي زميني اندازه گيري مي شود ، كاربرد به نظر نمي رسد كه بر رو غلظت هاي آب زميني نيترات N تاثير بگذارند .

1-1-2-4-نظارت :
نظارت محلهاي بيوسوليدها اساساً بر روي غلظت ها و مقادير مواد غذايي در آب و خاك متمركز مي باشد . نظارت نوعاً شامل چاه هاي شيب پايين و شيب بالا براي بررسي محتواي آب و نمونه برداري خاك مي باشد . نمونه هاي آب ممكن است براي pH و N-نيترات تحليل شود و از يك الكترود يون انتخابي استفاده گردد .
فلزات حل شده نيز با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي اندازه گيري مي شوند. نمونه هاي خاك از مقادير مختلف پايين تر از سطح زمين برداشته مي شوند (معمولاً تا عمق 30 ) تا از لحاظ نشست فلزات و نيتروژن آزمايش گردند . روشهاي آزمايش گوناگوني مي توانند استفاده شوند كه شامل جذب اتمي مي باشد .

2-1-2-4-متعادل كردن كربن و نيتروژن :
يك شيوه اي است كه اتلاف نيترات بالقوه را از محل هاي احياء زميني كاهش مي دهد و ماده آلي كافي را براي توليد خاك حاصلخيز بدون نشست نيترات اضافي بداخل سفره آب فراهم مي نمايد . متعادل كردن كربن و نيتروژن تركيبي از اصلاح كمبود نيتروژن ، غني از كربن توسط بيوسوليدهاي غني از نيتروژن است . تحت شرايط ايده آل ميكروبها اصلاح غني از كربن و بيوسوليدها را بطور همزمان تجزيه خواهند كرد . ميكروبها بايد از نيتروژن بيوسوليدها براي متعادل كردن نيازهاي مواد غذايي متعادل و ايجاد ماده آلي پايدار استفاده كنند . اگر روش بطور صحيح استفاده گردد اجازه كاربردهاي ماده آلي بدون در نظر گرفتن تجاوز توانايي حمل براي جذب نيترئژن را مي دهد .


متعادل كردن كربن و نيتروژن مستلزم نوع درست منبع كربن براي شرايط خاك مفروض مي باشد . اگر منبع كربن حاوي نيتروژن بسيار باشد ، نيتروژن بيوسوليدها را غيرمتحرك نمي كند و موجب از بين رفتن نيترات و بالاخره نشست نمي شود . با اين حال ، اگر منبع كربن توسط ميكروارگانيزم ها به سختي تجزيه شود ،‌بيوسوليدها خيلي سريعتر از منبع كربن تجزيه خواهد شد . نتيجه اين عمل يك مقدار اضافه نيتروژن در كوتاه مدت است ولي يك كمبود نيتروژن با مرور زمان پيش مي آيد . موثرترين منابع كربن بك/ار رفته تا به امروز برگ درختان پهن برگ ، آشغال چوب ، خاك اره ، كامپوست و فراورده هاي كاغذ كارخانه اي مي باشد . يك پروژه آباداني معدني به نرخ كاربرد 10 الي 25 تن بيوسوليد و 100 الي 150 تن منبع كربن در هر آكر نياز دارد . مقادير كاربرد تغيير مي نمايد كه بستگي به خصوصيات محل دارو از قبيل توپوگرافي و شرايط آب و هوايي و همچنين انواع بيوسوليدها ، منابع كربن ، خاك ها ، و عمق هاي بكار رفته براي محل . نرخ هاي كاربرد استاندارد هستند و هر محل داراي نرخ كاربرد منحصر بفرد است .


وقتي بيوسوليدها براي احياء بكار مي روند و نرخ هاي بالاتر از كاربردهاي كشاورزي اغلب بكار مي روند . نيتروژن اضافي به خام اضافه مي شود تايك افزايش در غلت آبراه ها راموجب شود . يك بافيمانده با نسبت كربن به نيتروژن مي تواند براي جبران اين امر اضافه شود . وقتي به بيوسوليدها اضافه شد ، يك ماده داراي نسبت كربن به نيتروژن بالاتر (40:1) مقدار كربن اضافي را ايجاد خواهد كرد و نيتروژن ثابت نگه داشته مي شود .

2-2-4-فيتواكتيويته :
بصورت توانايي گياهان براي جذب فلزات موجود در خاك تعريف مي شود . بيوسوليدها تمايل دارند تا فلزات مضر را براي گياهان از طريق مسيرهاي عبور شيميايي غير موجود نمايند . اين امر مانع از رشد كم گياهان و مشكلات جوانه زني ايجاد شده توسط فلزات اضافي مي گردد .
اينكه چگونه بيوسوليدها فيتواكتيويته را كاهش مي دهد براي چندين سال مورد پرستش بوده است . به پيش فرض بمب زماني مي گويند كه وقتي ماده آلي در بيوسوليدها توانايي نگهداري فلزاتي از بين مي رود مقادير زيادي از فلزات بداخل خاك محيطي منتشر مي شود . اين ديدگاه در بسياري از قوانين تصويب شده توسط قوانين parts03 پرسش ايجاد كرد كه مي گويد كه قوانين بر پايه اطلاعات جذب شده پس از تاريخ كاربرد بودند . بخش زير اين امر را در ارتباط با يك بررسي موجوديت كادميوم بحث مي نمايد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید