دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی ساختارAWG-WDM به منظور بهبود مشخصات آن

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن شده است تا عملکرد مالتی و دی مالتی پلکسر نوری AWG-WDM سیلیکانی مورد بررسی قرار گیرد و عملکرد آن بهبود یابد. یک مالتی و دی مالتی پلکسر نوری شامل دو منطقه آزاد انتشار (FPR) یا کوپلر ستارهای و مجموعهای از موجبرهای آرایهای میباشد

که این دو کوپلر را به هم متصل میکند. به منظور کاهش اتلاف ماده به دنبال این هستیم که طول موجبر و طول مسیر نور از ورودی تا خروجی را کاهش دهیم. چون با کاهش طول مسیر اتلاف ماده به طور خطی کاهش مییابد. بنابراین ما ابتدا اثر تغییر پارامترهای مختلف ساختاری از جمله Dz، شعاع دایرهی رولند و زاویه کوپلر ستارهای نسبت به افق ( A) بر طول موجبر را مورد بررسی قرار داده و بهترین مقدار آن را در نظر گرفتهایم. تغییر پارامترهای Dz و شعاع دایرهی رولند هیچ اثری بر طول موجبر ندارند . لیکن پارامتری که میتواند تأثیر چندانی بر طول موجبر داشته باشد زاویه A بوده که با تغییر این زاویه اتلاف ماده ۲۰ درصد کاهش یافت. این مالتی و دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از نرمافزار RSOFT، روش

BEAM PROP با طول موج مرکزی ۱۵۵۰nm و فاصله کانالی ۱/۶nm طراحی شده است.

کلید واژه- اتلاف ماده، بهبود عملکرد، طول موجبرهای آرایهای، زاویهی منطقه آزاد انتشار.

-۱ مقدمه

مالتی پلکسر تقسیم طول موج با موجبر های توری آرایه
ای AWG-WDM) که مخفف Array Waveguide Grating-

Wavelength Division Multiplexing است) بر پایه ی اختلاف

فاز در موجبرهای آرایه ای کار می کند و دارای کاربردهای گستردهای از جمله انتشار با سرعت بالا میباشد.[۱] همچنین در این دستگاه تعداد کانالها مستقل از هزینهی آن است. لذا در شبکه های بزرگ (Metro Network) که نیاز به تعداد کانال های زیاد با قیمت کم میباشد بسیار مناسب است. دیگر مزایای AWG-WDM عبارتند از: امکان ساخت دستگاه تمام نوری (Full Optic Divice)، قابلیت انعطاف و تغییر در انتخاب تعداد

کانالها Flexibility of Selecting Channel Number) )، قابلیت

انعطاف در فاصله گذاری کانالها .[۲] (Channel Spacing) در واقع ما به دنبال یک طراحی هستیم که اتلاف ماده ( Material (Loss کم، همراه با قیمت پایین را بهدنبال داشته باشد.[۳]

ما از نرم افزار Rsoft و روش Beam Propagation ) BPM

(Method استفاده میکنیم. در گذشته چندین روش برای
سنجش و ارزیابی عملکرد توسعه یافته است. از

مهمترین روشها [۴] و

Method و [۵] BPM میباشد. روش Imaging دقت و صحت کافی ندارد چون از فرض ایده آل بودن تصویر استفاده میشود. روش Fourier Optic نیز زمانی که از فاصله بین دو موجبر آرایه ای مجاور صرف نظر شود دقت کافی ندارد. روش BPM یا روش انتشار موج به طور وسیعی در تکنیک انتشار نور استفاده میشود. شماتیک یک مالتی و دی مالتی پلکسر نوری آرایهای در شکل ۱ آمده است.

شکل :۱ ساختار .AWG-WDM
عملکرد این مالتی پلکسر همانطور که در شکل پیداست به این صورت است که نور از طریق موجبر ورودی (Input Waveguide) وارد اولین منطقه آزاد انتشار (Free Propagation Region) می-شود و در این ناحیه شروع به واگرا شدن میکند. در هنگام

۱

کنفرانس منطقهای روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر – ۶ اسفند ۱۳۹۲

رسیدن به روزنه ورودی آرایه ها (Input Aperture) نور درون موجبرها کوپل میشود و در موجبرها به سمت روزنه خروجی (Output Aperture) شروع به انتشار میکند. افزایش خطی طول موجبرهای آرایهای در AWG-WDM باعث تغییر فاز بین موج-های ورودی به FPR دوم شده و این تغییر فاز موجب تغییر به صورت خطی در طول موج دریافتی در روزنه خروجی میشود. موجبرها در شکل (۱) بر اساس اختلاف طول ) ) بین هر دو موجبر مجاور، طراحی میشوند. باید با مضرب صحیحی از طول موج مرکزی در موجبر به صورت زیر متناسب باشد:[۶]

(۱) که m یک عدد صحیح است که مرتبه شبکه نامیده میشود. طول موج مرکزی در فضای آزاد میباشد و ضریب انکسار موثر در موجبر است. مکان روزنه های ورودی و خروجی آرایه ها بر روی قوسی از دایرهای قرار دارد که دایرهی رولند ( Rowland (Circle نامیده میشود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد