بخشی از مقاله

فهرست موضوعات :
- مقدمه
- تاريخچه فعاليت شركت
- بررسي فني
وضعيت موجود كارخانه
امكانات فني مورد نياز
- برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح
- فرايند توليد
- سيكل توليد
بررسي اقتصادي :
عرضه داخلي
تقاضاي داخلي
بررسي بازار صادراتي و بين المللي
قيمت فروش محصولات توليدي
بررسي مالي :
هزينه هاي خارجي
درآمد
پيش بيني جداول مالي
مقدمه
شركت صنايع چيني ميبد سهامي عام در تاريخ 1/2/1365 تحت شماره 88 با موضوعيت توليد سرويس چيني مظروف از نوع برسامين و انجام كليه امور تجاري اعم از داخلي وخارجي و ... با سرمايه اوليه‌ اي معادل 000/500/1 ريال براي مدت نامحدود به ثبت رسيد. سپس شركت در سال 1377 بنا به آگهي تغييرات شماره 2497 تغييراتي را در اساسنامه خود ايجاد نمود كه به شرح زير مي باشد.
الف) نام شركت از صنايع چيني ميبد (سهامي عام) به شركت توليد كاشي و چيني نگين ميبد (سهامي خاص) تغيير يافت.
ب) موضوع شركت از سرويس ظروف چيني به كاشي كف و ديوار تغيير يافت.
ج) سرمايه شركت به مبلغ دوميليارد ريال افزايش يافت.
د) ماده 10 اساسنامه اوليه شركت نيز حذف گرديد.
سرمايه ؟؟ شركت پس از دفعات تغيير هم اينك طبق آگهي تغييرات 18976 مورخ 4/12/1379 به يكصدهزار سهم پنجاه هزارريالي يعني معادل 000/000/000/5 ريال افزايش يافته است.
•    هيئت مديره شركت
تركيب اعضاء هيئت شركت به موجب آخرين آگهي تغييرات ارائه شده به شماره 27521 مورخ 13/11/86 به شرح زير مي باشد.
1- آقاي هدايت الله بهشتي به سمت مدير عامل شركت
2- آقاي محمد حسين صالح نژاد به سمت رئيس هيئت مديره شركت
3- آقاي كاظم اسحاقيه به عنوان نايب رئيس هيئت مديره شركت
4- آقايان سيدمرتضي محتشمي و محمد آيت الهي به عنوان عضو اصلح هيئت مديره
براي مدت يكسال انتخاب گرديده اند. لازم به ذكر است كه حق امضاء كليه اسناد داوران تعهدآور شركت به امضاء مدير عامل به اتفاق رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاء نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
عمده سهامداران شركت
تعداد سهامداران شركت بالغ بر     نفر مي باشد كه از اين مجموع 10 نفر عمده سهامداركارخانه بوده و حجم سهام آنان بالاي 1000 سهم مي باشد ، اسامي ايشان به شرح زير مي باشند:
1- غلامرضا دهقاني 8350 سهم
2- هدايت بهشتي 4200 سهم
3- علي دهقاني  1239 سهم
4- سيدجلال داوودي 1500 سهم
5- سيدمرتضي سيدمحتشمي 19500 سهم
6- محمود دهقاني 1000 سهم
7- محمدعلي دهقاني 10000 سهم
8- راضيه دهقاني 1140 سهم
9- حبيب الله دهقان 1000سهم
10- محمد آيت الهي 1115 سهم
 
تاريخچه فعاليت :
شركت صنايع چيني ميبد (سهامي عام) در سال 1365 تحت شماره 88 به ثبت رسيد و نسبت به اخذ مجوز تأسيس به منظور احداث كارخانه توليد ظروف چيني در شهرستان ميبد اقدام و سپس نسبت به احداث مستحدثات كارخانه از جمله سالنهاي توليد و انبارها و ساختمان اداري و محوطه سازي اقدام كرد ليكن تا سال 1376 موفق به واردات ماشين آلات طرح نگرديده و لذا شركت در صدد تغيير نوع كارخانه از چيني مظروف به كاشي كف برآمده و براين اساس نسبت به اخذ جواز تأسيس شماره             بتاريخ             مبني بر توليد 000/000/2 متر مربع كاشي كف در سال اقدام و در سال 1379 با تأمين ارز مورد نياز نسبت به وارد نمودن ماشين آلات كارخانه اقدام و سرانجام كارخانه كاشي نگين ميبد در سال 1383 به بهره برداري رسيد و پروانه بهره بردراي شركت تحت شماره 69/83 بتاريخ 14/5/83 از سوي اداره كل صنايع و معادن استان يزد صادر گرديد.
هم اينك شركت با حداكثر ظرفيت توليدي كارخانه در 3 شيفت فعاليت دارد.
توليدات شركت در سالهاي 84 ، 85 و 86 به ترتيب 310/856/1 ، 2250270 و 2724027 مترمربع بوده است.
موضوع طرح : توسعه خط توليد تا سقف توليد 000/000/3 متر مربع كاشي كف در سال
بررسي فني :
شركت در سال 1386 با توجه به امكانات موجود،‌وضعيت بازار و ساير شرايط حاكم بر وضعيت مطلوب فعلي صنعت كاشي تصميم به افزايش حجم توليدات خود از يك ميليون به سه ميليون مترمربع كاشي كف در سال را نمود و براين اساس مجوز طرح توسعه خود تحت شماره         تاريخ         را از داره كل صنايع و معادن استان يزد اخذ نموده است.
وضعيت موجود كارخانه :
زمين : شركت با توجه به دو فقره زمينهاي واگذاري از سوي شركت شهركهاي ساختماني 7/82242  و 4/ 24614 مترمربع،‌مجموعاً به مساحت 1/106857 مترمربع اقدام به احداث كارخانه بر روي زمينهاي مزبور را نمود و با توجه به اجراي طرح اوليه بر روي املاك موصوف،‌سند مالكيت ششدانگ زمينهاي ؟؟ تحت شماره املاك 296/315/5376 و 300/5376 به شماره ثبت 1066/993 واقع در بخش 10 يزد بنام شركت كاشي نگين ميبد ثبت گرديده است (ارزش اسمي زمين متعلق به شركت طبق دفاتر قانوني شركت معادل 879 ميليون ريال مي باشد. لازم به ذكر است كه زمينهاي ياد شده علاوه بر تكانوي اجراي طرح و بهره برداري جهت انبار و دپوي مواد اوليه كارخانه از مازاد قابل قبولي نيز برخوردار مي‌باشد.
ساختمان هاي موجود :
طبق متره انجام شده مساحت زيربناي ساختمانهاي موجود كارخانه مشتمل بر ساختمانهاي اداري و نگهباني، سالن توليد و بسته بندي،‌انبارهاي مواد اوليه و محصول، شركت تعاوني و نمايشگاه ،‌اطاقهاي تأسيسات و ... (28000 مترمربع) مي باشد و گواهي پايان كار مأخوذ ، به شماره 2297/7 مورخ 24/6/86 گوياي 26915 متر مساحت و زيربناي سفيد كارخانه مي باشد. لازم به ذكر است كه كليه اصول مساحت اين واحد توليدي بر مبناي ايجاد كارخانه كاشي و سراميك و نقشه هاي اجرايي استقرار ماشين آلات بر پايه اصول مهندسي بوده و اخيراً نيز شركت نسبت به افزايش انبارهاي موجود خود در مجاور سالن توليد به ابعاد 100*2 و به مساحت 2000 متر مربع اقدام و هم اينك مجموع زيربناي كارخانه بالغ بر 000/30 مترمربع مي باشد.
 
محوطه سازي :
پيرامون كارخانه از حصاركشي ديوار و نرده فلزي برخوردار بوده و محوطه داخلي كارخانه داراي جدول بندي پياده روسازي وآسفالت كف مي باشد.
ارزش اسمي بخش ساختمان و محوطه سازي كارخانه طبق دفاتر رسمي شركت در پايان سال 1386 معادل 9/8472 ميليون ريال ثبت گرديده است.
از آنجا كه ساختمانهاي موجود در هنگام ساخت جهت توليد 000/000/3 مترمربع كاشي و استقرار 3 خط لعاب و كوره پيش بيني گرديده است لذا در مقطع فعلي به منظور اجراي طرح توسعه محدوديت و لزومي به افزايش سالنهاي موصوف نمي باشد. مكان سنجي استقرار ماشين آلات طرح توسعه بر روي نقشه پيوست (شماره        ) مشخص گرديده است.
•    تأسيسات :
تأسيسات موجود كارخانه شامل :
تأسيسات برقي :
مشتمل بر انشعاب برق 500/1 كيلووات
ترانس 100 كيلوولت، پست پاساژ ، كابل كشي هاي فشارقوي و ضعيف ، 71 متر شبكه فشار متوسط از نوع 12*3 – تابلوهاي برق فشار قوي و فشار ضعيف ، ديزل ژنراتور ، تابلوهاي توزيع و كنترل و ...
تأسيسات سوخت :
مخازن گاز مايع جهت تأمين سوخت اضطراري كارخانه در هنگام افت فشار و يا قطع گاز شهري معادل 3 مخزن 28000 گالني با كليه تجهيزات و قطعات مربوط كه در محل كارخانه نصب و راه اندازي گرديده است.
اشتراك گاز طبيعي :
شركت طي اشتراك شماره 1174870 – 141403 مورخ 27/7/83 نسبت به استقرار ايستگاه 4000 متر مكعبي و فشار 60 اتمسفر در ساعت جهت تأمين سوخت كوره ، ؟؟ دواير و ساير موارد لازم اقدام نموده است و هم اينك جهت خط توليد خود از اين سوخت بهره مند و در مواقع ضروري از تأسيسات گاز مايع سود مي برد.
تأسيسات آب:
تأمين آب كارخانه از محل انشعاب آب شهرك صنعتي پايدار بود و مخازن زميني و هوايي لازم جهت ذخيره آب كارخانه تعبيه گرديده است.
تأسيسات مكانيكي
شامل لوله كشي هاي آب و فاضلاب داخل و خارج از سالنها، ساكشن رطوبتي، چيلر خشك، تانكرهاي ذخيره آب، كمپرسور هوا ، تجهيزات تخليه و شارژ با پمپها و شيرآلات مربوط، دستگاه تبخير كننده
- ساير
شامل سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي كارخانه ، اطفاء حريق ،‌ مخابراتي و ...
در حال حاضر كارخانه با بهره مندي از تأسيسات فوق كه از ارزش اسمي طبق دفاتر پايان سال 86 معادل 5710 ميليون ريال برخوردار مي باشند جهت توليد خود بهره مند بود و طبق برآوردهاي انجام شده تأسيسات ياد شده توان پوشش و ساپورت خط توسعه كارخانه را نيز خواهند نمود.
ماشين آلات موجود :
شركت بر اساس مجوز تأسيس شماره         مورخ            نسبت به خريد ماشين آلات مورد نياز خود بنا به ظرفيت  موضوع در سال 1379 از شركت TAI خريداري و اين شركت با تركيب نمودن بخشهاي مختلف ماشين آلات كارخانه از تكنولوژي شركتهاي Sistem ، Laeis , Tai نسبت به فروش ماشين آلات به شركت كاشي نگين ميبد نمود و در حال حاضر ماشين آلات موجود در كارخانه شامل :
•     خط تغذيه مواد اوليه : (سنگ شكن فكي ، چكشي، نوار نقاله ها ، باكسيدر، ؟؟‌و نوار نقاله تغذيه بالميلها )
•    خط آماده سازي مواد (بالميلها، سيلوهاي ذخيره مواد اوليه ، ؟؟‌دواير )
•     خط توليد بيسكويت (4 دستگاه پرس 2750 تني تكنولوژي با خروجي         مترمربع در ساعت)
•    خط لعاب (دو خط كامل)
•    كوره (دو دستگاه كوره تونلي به طول هر يك 100 متر ) با ظرفيت 2 ميليون مترمربع در سال)
•    خط درجه بندي بسته بندي و بادگيري پنوماتيك (2 خط ) با ظرفيت
•    ساير : شامل 2 دستگاه LGV ، بالنها ، واگنهاي حمل،‌تراكتور ، جرثقيل ريلي و ...
•    هم اينك كارخانه با بهره مندي از امكانات فوق نسبت به توليد روزانه 7400 مترمربع در روز اقدام مي نمايد.
لازم به توضيح است كه بالميلها، اسيد دواير و خط پرس كارخانه توانايي توليد 3 ميليون متر مربع كاشي در سال را دارد ليكن گلوگاه كارخانه بعد از خط براي ؟؟‌شركت درصدد اضافه نمودن خط لعاب، كوره و بسته بندي به كارخانه مي باشد.
ارزش اسمي ماشين آلات موجود كارخانه طبق دفاتر قانوني منتهي پايان سال 86 معادل 8/52429 مي باشد.
ارزش اسمي ساير دارائيهاي ؟؟‌شركت شامل قالبها و ابزارآلات، وسايط نقليه ، اثاثيه و منصوبات اداري و … به شرح جدول سرمايه گذاري طرح آمده است.
امكانات فني مورد نياز :
همگام با استراتژي طرح توسعه توليدات كارخانه تا سقف 3 ميليون مترمربع در سال شركت با توجه به مجوز طرح توسعه مأخوذه از اداره كل صنايع و معادن استان يزد و
الف) توانايي تغذيه خط سنگ شكن و سنگ كوبي كارخانه
ب) امكانات افزايش توليد لعاب با توجه به موجود بودن 6 بالميل در كارخانه و فعال بودن 2 بالميل در مقطع فعلي
ج) توان افزايشي توليد اسيد دواير و ذخيره سازي مواد اوليه توليدي در 6 سيلوي ذخيره مواد به ارتفاع 12 متر با ظرفيت         تن در كارخانه.
د) موجوديت 3 دستگاه پرس 2750 تني در امتداد خط و امكان افزايش توليد تا سقف 5000 مترمربع در شبانه روز توسط هر دستگاه
هـ ) قابليت ساختمانهاي موجود به استقرار خط جديد (توسعه) لعاب، كوره و درجه بندي و بسته بندي محصول
ي ) تكافوي تأسيسات موجود در ساپورت و پوشش فعاليت طرح توسعه موجود
شركت قصد اضافه نمودن ماشين آلات و تجهيزات ذيل را به خطوط توليد شرح دارد.
1- ماشين آلات داخلي                         ارقام به ميليون ريال

مبلغ كل    في واحد    تعداد    سازنده ماشين آلات    شرح    رديف
8000
4500    20
2250    خط كامل به طول 400 مترباكليه تجهيزات لازم
2دستگاه    تراشكاري و ماشين سازي محمدرضا كريمي
تراشكاري و ماشين سازي محمدرضا كريمي    خط لعاب كامل
لودينگ بارگيري كاشي و سراميك    1
500/12    جمع

2- ماشين آلات خارجي
شركت جهت تكميل طرح توسعه خود نياز به تأمين خط ماشين آلات زير از كشور ايتاليا را دارد.
1- كوره تونلي به طول 130 متر (با ظرفيت خروجي 5000 مترمربع كاشي در روز)
2- خط درجه بندي و بسته بندي كامل (با ظرفيت خروجي 5000 مترمربع كاشي در روز)
3- يك دستگاه LGV جهت جابجايي پالتهاي محصول
مبلغ ارزيابي شركت جهت تأمين اقلام فوق با احتساب هزينه هاي بالا سري (هزينه هاي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت سفارش،‌بيمه، حمل و نقل خارجي و داخلي، نصب و راه اندازي و ... ) معادل 2 ميليون دلار برآورد شده است.
 
هزينه هاي قبل از بهره برداري طرح :
هزينه كل (ميليون ريال)    شرح    رديف
100    هزينه ثبت شركت و افزايش سرمايه    1
20    هزينه اخذ موافقت اصولي    2
20    هزينه مشاوره و طراحي و نظارت    3
45    هزينه مسافرت و اياب و ذهاب قبل از بهره برداري    4
30    هزينه كارشناسي طرح و وزارتخانه و ...    5
50    هزينه ثبت قراردادهاي بانكي    6
200    هزينه حقوق و دستمزد قبل از بهره برداري    7
150    هزينه هاي بهره برداري آزمايشي    8
10    ساير    9
625    جمع

هزينه هاي پيش بيني نشده :
اين هزينه ها معادل 5 درصد هزينه هاي ثابت طرح جهت تهيه و تأمين ماشين آلات خارجي و داخلي طرح مي باشد كه معادل 5/933 ميليون ريال خواهد بود.

 
برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري كل طرح
توضيح    جمع    طرح توسعه    موجود    شرح هزينه هاي سرمايه اي    رديف
        داخلي    خارجي             
    ميليون ريال    ارز    ميليون ريال    ميليون ريال    ارز    نوع ارز    ارزش دفتري    استهلاك     قيمت تمام شده    ارز    نوع ارز        
    879                        879    -    879            زمين    1
                                                محوطه سازي    2
    5/6079                        5/6079    4/2393    9/8472            ساختمانها و محوطه سازي    3
    4/55773            18670    2000000    $    4/37103    6/15326    52430            ماشين آلات و تجهيزات توليدي خارجي    4
    12500        12500                                    ماشين آلات و تجهيزات توليدي خارجي    5
    2/4046                        2/4046    5/1664    2/5710            تأسيسات و دستگاههاي تأسيساتي    6
    1492                        2/1493    155    2/16487            ساير    7
    5/1183                        5/1183    4/588    4/1772            ابزار و تجهيزات كارگاهي    8
                                                    9
    4/603                        4/603        8/883            وسائط نقليه    10
    7/1640                        7/1640    7/458    4/2126            اثاثيه و لوام اداري    11
    23499                        23499        23499            هزينه هاي قبل از بهره برداري    12
    5/1558        625    5/933                                هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه    13
    8/7251        13125    5/19603            51380    20894    7/72274            جمع هزينه هاي ثابت طرح    -
    8/18319                                            سرمايه در گردش    14
    5/127574                                            جمع كل سرمايه گذاري
 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید