دانلود مقاله کابلها و عیب یابی کابلها

word قابل ویرایش
153 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه و تشکر
هرکاری که با نام خدا آغاز نشود به نتیجه نمی رسد
سپاس بی حد خداوندی را که بدون یاری او انجام هیچ کاری ممکن نیست، خداوندی که خرد و قدرت اندیشیدن را در وجود انسان نهاد تا در زندگی آنها را چراغ راه خود قرار دهد و در سایه آنها بتواند به مجهولات زندگی دست یابد و با سلام و صلوات بر خاتم پیامبران که هم او اشرف مخلوقات و اسوه کامل بشریت در سیر به سوی کمال و قرب الهی است و درود بی پایان بر خاندان پاک آن حضرت که همان سفینه نجات بشریتند.

اکنون که تحصیلات بنده در دوره کارشناسی رو به پایان است جا دارد از کلیه افرادی که در این مدت یاری گر بنده بودند تشکر و قدردانــی نمایم ، بویژه از پدر و مادر عزیز خود و نیز از اساتید گرامی خود مخصوصا” از استــاد گرامــی خود جنـاب آقـای مهنـدس محمدرضا حسن زاده که در انجام این پروژه به بنده یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را می نمایم .

آنچه در پیش رو دارید پروژه پایانی بنده درباره کابلها و عیب یابی کابلها می باشد. در فصل اول این پروژه درباره معیارهای انتخاب کابل صحبت شده است ، در فصل دوم استاندارد کابلهای فشار ضعیف توزیع و در فصل سوم استاندارد کابلهای فشار متوسط توزیع آورده شده اند . در فصل چهارم درباره شرایط نصب کابل و کابل کشی و در نهایت در فصل پنجم درباره عیب یابی کابل مطالبی ارائه شده است .

و من الله التوفیق
مهدی مردانی
شهریور ۱۳۸۷

فصل اول
معیارهای انتخاب کابل

مقدمه
در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جـداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جریان نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است.

برای بهره بـــرداری اقتصـادی از کــابلها ، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است . در این بخش عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار مــی گیرند. لازم به ذکــر است که بــرای انتخاب بهینه سطـح مقطع محاسبـــه تلفات و محاسبات اقتصادی نیــز لازم می باشد کــه در اینجا به آن پرداخته نشده است.

۱-۱- معیارهای انتخاب کابل
معیارهای انتخاب کابل را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود :
الف- ولتاژ نامی

ب- انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفیت جریان دهی کابل
ج- در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
د- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
۱-۲- ولتاژ نامی

ولتاژ نامی کابـل بایستــی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابـلهای مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتــاژ بایستی مطابق جدول زیر باشد.
جدول(۱-۱ ) : ولتاژ نامی کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع

U0 کیلو ولت (rms) 19 12 35/6 6/0
U کیلو ولت (rms) 33 20 11 1
Um کیلو ولت (rms) 36 24 12

۱-۳- ظرفیت جریان دهی کابلها
در این قسمت عوامل موثــر بر جریان دهی کــابلها مورد بررسـی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد.
تعیین حد مجاز جریان کابلها به تلفات ایجاد شده در کــابل و نحــوه انتقال گـرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC 287 با در نظــر گرفتـن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایـط مشخـص ، حد مجاز جریان را بدست می دهد. در این قسمت فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابلها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد.
۱-۳-۱- عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل

عوامل مهم موثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود :
الف- دمـــــا : دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد .

ب- طـرح کابل : علاوه بر دمای مجاز عایق کابل، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف بکار رفتــه در آن ، در تعیین جریان مجاز کابل دارای اهمیت می باشنـد. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند .
پ- شرایـط نصب : شرایط نصب از قبیل نصب در هوا، دفن شده در زمین، در مجرا، نوع خاک و ۰۰۰ از عوامل موثر بر جریان دهی کابلها می باشند .
ت- اثـرات کــابلهای مجـاور : در صورت همجواری کــابل با سایر کــابلها یا لوله ها بایستــی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل را در نظر گرفت .

۱-۳-۲- دما
۱- دمای محیط : متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که بــه شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد . در استاندارد ۲۸۷ IEC دمای محیط اطراف کــابل بـــرای چندین کشور آمده است و برای سایـر کشورها با توجه به نوع منطقه ای کـه در آن قرار دارند دمای محیط و زمیـن بطور تقــریبی مشخص شــده است .

حدود نامی جریان کابل بایستی برای بدترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود .
۲- دمای کار کابل : حداکثر دمای کار هادی کــابل مطـابق استاندارد ۲۸۷ IEC برای کــابلهای مختلف بایستی مطابق جدول زیر باشد :
جدول(۱-۲) : حداکثر دمای کار هادی کابل
عایق حداکثر درجه حرارت هادی (c°)

PVC
PE
XLPE 70
70
90

۱-۳-۳- تاثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل
الف- عمـق دفـن کــابـل : حداقل کردن آسیب وارده به کــابل علت تعیین کننده عمق دفن کـابل می باشد که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر میگردد.

با افزایش عمق، دمــا افزایش یافته و مقـــدار رطـوبت بیشتر می گردد، در این حالت با افزایش دما ظرفیت جریان دهی کابل کمتر شده ولــی با افزایش رطــوبت ، این مقدار بیشتر می گردد .

ب- مقاومت حرارتی مخصوص خاک : وجـود رطوبت اثــر تعیین کننــده ای در مقاومــت مخصوص
هر نوع خاک دارد، بــــرای هر منطقــه بایستی این مقدار اندازه گیری شود، در صورتی که این مقدار
در دسترس نباشد از مقادیر داده شده در استاندارد استفاده می شود.

برای محاسبــه جریان مجاز کـابل، بایــد با توجه به نحوه نصب کابل (نصب در هوا، قرار گرفتن در زیر زمین، قرار گرفتن در مجرا و ۰۰۰ ) باید ضرایب مناسب را اعمال نمود .
۱-۴- افت ولتاژ
از عوامل مهـم تعیین سطح مقطع کــابل، مقدار افت ولتــاژ مجـاز آن می باشد. این مقدار بخصوص در کابلهای فشار ضعیف و کــابلهای فشار متوسط در شرایطــی که طول کــابل خیلی طولانی باشد، عامل تعیین کننده می باشد .

برای تعیین افت ولتاژ در کــابلها بایستی مقــدار مقاومـت و راکتــانس آنهــا در شرایط بهــره بــرداری مشخص شود و سپس با استفـاده از فرمولهای زیر ، مقـدار افت ولتاژ در کابل را بدست آورد .( لازم به ذکر است کــه مقدار مقاومت و راکتانس کابلها باید توسط فروشنده ارائه شود ولی در صورتی که این مقادیر در دسترس نباشند می توان از جداول مربوطه این مقادیر را بدست آورد ).
برای محاسبات مربوط به جریان متناوب تکفاز :
افت ولتاژ :

درصد افت ولتاژ :

برای محاسبات مربوط به جریان متناوب سه فاز :
افت ولتاژ :

درصد افت ولتاژ :

۱-۵- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
در انتخاب نوع کابل ، تحمل جریان اتصال کوتاه یکی از عوامل تعیین کننده می باشد . در زمان بروز اتصال کوتاه جریان بطور ناگهانی برای چند سیکل افزایش یافته و سپس مقدار آن کم شده تا آنکه سیستم حفاظتی عمل نماید . مدت زمان اتصال کوتاه معمولاً بین ۲/۰ تا ۳ ثانیه می باشد . در زمان شروع اتصال کوتاه ممکن است کابل در بار کامل باشد و افزایش دمای ناشی از اتصال کوتاه عامل مهمی در انتخاب سطح مقطع نامی خواهد بود . جریان اتصال کوتاه گاهی تا بیست برابر جریان دائمی رسیده و این جریان نیروی الکترومغناطیسی و ترمومکانیکی بوجود می آورد که متناسب با مربع جریان می باشد .

نظر به اینکه زمان اتصال کوتاه خیلی کوتاه است ، کابل پس از آن به سرعت خنک می شود و عایق بایستی تحمل دماهای بالاتر از جریان دائمی ( ناشی از اتصال کوتاه ) را داشته باشد . جدول (۱-۳) مقادیر دمای قابل تحمل اجزا مختلف کابلهای توزیع را نشان می دهد . مقادیر مذکور مطابق با استاندارد IEC724 می باشد .

جدول(۱-۳) : مقادیر دمای قابل تحمل اجزا مختلف کابلهای توزیع
در نبود پوششهای مسلح کابل، غلاف کابل بعنوان عایق در نظر گرفته می شود . مقادیر بالا در مواردی کاربرد دارد که قابلیت تحمل عایق کمتر از اعداد فوق نباشد.

۱-۵-۱- مقادیر جریان اتصال کوتاه بر اساس دما
معمولاً فرض بر آن است که کل انرژی ورودی به کابل که توسط هادیها جذب شده است به حرارت تبدیل شود و شرایط موجود آدیاباتیک باشد . بعلاوه مقدار گرمای جذب شده به مدت زمان اتصال کوتاه بستگی دارد که حداکثر این زمان ۵ ثانیه فرض می شود .
با مساوی قرار دادن حرارت ورودی (I2RT) با حرارت جذب شده ( حاصلضرب جرم ، افزایش درجه و حرارت مخصوص) معادله ای بشرح زیر بدست می آید.

I: جریان اتصال کوتاه (rms) بر حسب آمپر
T: مدت زمان اتصال کوتاه ( ثانیه)
K: مقدار ضریب ثابت برای مواد بکار رفته در هادی
S: سطح مقطع هادی (mm2)
θ۱ : دمای نهایی
۰θ : دمای اولیه
β : عکس ضریب حرارتی (α) هادی ( بر درجه سانتیگراد در صفر درجه)
ضرایب ثابت فوق برای فلزات مختلف در جدول شماره (۱-۴) آمده است که در آن :

Qc: حرارت مخصوص حجمی هادی در دمای C O20
20ρ : هدایت فلز هادی در C O20
جدول(۱-۴) : ضرایب ثابت برای فلزات مختلف

۱-۶- کابل های توزیع قدرت
برای شرایط خاصی از افزایش دما مطابق جدول (۱-۳) می توان فرمول داده شده را بطوریکه در جدول (۱-۵) آمده است بکار برد . در این جدول بطوری که در محاسبات اتصال کوتاه معمول است، ‌فرض می شود وقتی که اتصال کوتاه رخ می دهد کابل در درجه حرارت حداکثر مجاز در حال بهره برداری
است .

یک راه دیگر برای نشان دادن اطلاعات موجود در آخرین ستون جدول (۱-۵) آن است که آنها را بصورت گرافیکی نمایش داد. شکل های (۱-۱) و (۱-۲) برای کابل هایی با عایق PVC و شکل های (۱-۳) و (۱-۴) برای کابل هایی با عایق XPLE می باشند.

جدول(۱-۵) : افزایش درجه حرارت و جریان اتصال کوتاه برای هادیهای مختلف

شکل(۱-۱): اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق PVC و هادیهای مسی
دمای نهایی کابل برای هادی های تا سطح مقطع mm2 300 برابر ۱۶۰ درجه سانتیگراد و برای هادیهای با
سطح مقطع بیشتر c° ۱۴۰ است.

شکل(۱-۲): اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق PVC و هادیهای آلومینیومی

شکل(۱-۳): اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق XLPE و هادیهای مسی

شکل (۱-۴): اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق XLPE و هادیهای آلومینیومی

۱-۷- جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن
در مورد جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن مثلاً جریان های اتصال زمین ، عوامل دیگری نیز می بایستی در نظر گرفته شوند زیرا که در این حالت جریان اتصال کوتاه می تواند در پوششهای فلزی و یا زره جریان یابد . بطور کلی برای هادی با اندازه کوچک افزایش دما عامل تعیین می باشد، ‌ولیکن در هادیهای با اندازه بزرگتر بطوریکه در جدول (۱-۳) نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوششهای سربی و یا زره حد مجاز کمتر می شود .

دمای پوشش زره را می توان با لایه PVC پوشانیده شده بر روی آن کنترل نمود . حداکثر جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن برای کابلهای توزیع قدرت که رایج می باشند در جدول (۱-۶) تا (۱-۹) آورده شده اند و این مقادیر برای کابلهای چند مفتولی می باشند . مقادیر داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال کوتاه یک ثانیه می باشد . برای مدت زمانهای غیر از یک ثانیه این ارقام بر ریشه دوم زمان داده شده تقسیم می شوند .

جدول (۱-۶) حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ( کابلهای زره دار سیمی با عایق PVC و هادی آلومینیومی مفتولی ) و ولتاژ KV1/6/0 و مدت زمان خطا برابر یک ثانیه را نشان میدهد.

 

جدول(۱-۶): حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین (کابلهای زره دار سیمی با عایق PVC
و هادی آلومینیومی مفتولی) و ولتاژkv1/ 6/0 و مدت زمان خطا برابر یک ثانیه

جدول (۱-۷): حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ( کابلهای زره دار سیمی با عایق PVC
و هادی مسی ) برای یک ثانیه در سطح ولتاژ KV1/6/0

 

جدول (۱-۸): حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ( کابلهای زره داری سیمی با عایق XPLE
و هادی آلومینیوم مفتولی ) برای سطح ولتاژ KV 1/6/0 برای یک ثانیه

جدول (۱-۹): حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ( کابلهای زره دار سیمی با عایق XPLE و
هادی مسی ) برای سطح ولتاژ KV 1/6/0 برای یک ثانیه

۱-۸- نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل
جریانهای اتصال کوتاه در کابلهای چند رشته ای نیروهای الکترومغناطیسی بوجود می آورند که رشته های کابل را از یکدیگر جدا نموده و چنانچه این رشته ها بطور محکم با هم بسته نشده باشند ،‌کابل تمایل به از هم گسیختگی خواهد داشت . این اثر در کابلهای با عایق کاغذی که فاقد پوشش مسلح می باشند از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ممکن است عایق در این شرایط آسیب ببیند.
مسلح نمودن کابلها باعث جلوگیری از آسیب ناشی از این نیروها می شود.

۱-۹- اثرات ترمومکانیکی
افزایش گرمای زیاد در نتیجه جریان اتصال کوتاه باعث ایجاد انبساط در هادی های کابل شده و انبساط بوجود آمده باعث بروز مشکلاتی از قبیل پیشروی طولی در کابل چند رشته ای و یا جابجایی کابل در صورتی که بطور مناسب نصب نشده باشد ،‌خواهد شد .
پیشروی هادی در هادیهای تک مفتولی از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 

۱-۱۰- طراحی مفصلها و سرکابلها
اثرات ناشی از جریان اتصال کوتاه در مفصل های کابلهای دفن شده در زمین مهم می باشد زیرا که به علت فشار وارده از زمین بر روی سطح کابل، هادیهای کابل ممکن است در داخل کابل بطور طولی افزایش یافته و داخل مفصل یا سرکابل شوند، ‌مقدار این نیروی پیش رونده خیلی زیاد بوده، ‌مثلاً (N/mm2 50)و برای کابلهای با اندازه بزرگتر اهمیت آن بیشتر می باشد . اگر مواد پر کننده مفصلها و ترمینالها ( سرکابلها) به اندازه کافی نرم باشد که اجازه پیشروی هادیها را بدهد نیروی ذکر شده باعث ایجاد نقص در داخل سر کابل یا مفصل می شود و پس از خنک شدن هادیها تنش بوجود آمده در آنها باعث ایجاد مشکلات دیگری خواهد شد و بعنوان مثال تنش بوجود آمده بر روی رینگهای نگهدارنده هادیها باعث بیرون آمدن هادیها خواهد شد و به همین دلیل حد نهایی دما برای اتصالات لحیم شده هادیها C O160 در نظر گرفته شده است . از عوامل دیگری که باید در نظر گرفته شوند آن است که نگهدارنده ها و چفت و بستها بایستی مناسب انتخاب شده تا در دمای بوجود آمده در آنها باعث ایجاد اشکال در مفصل نشود .

۱-۱۱- اختلاف بین هادیهای مسی و آلومینیومی
اگر چه ضریب انبساط آلومینیوم از مس بیشتر است و لیکن تنش بوجود آمده در آن به علت اینکه ضریب مدولاسیون الاستیک آن کمتر است همانند مس خواهد بود . بنابراین نیروهای در هم شکننده برای هر دو فلز تقریباً مشابه یکدیگر می باشند .

وقتی که محدودیتها توسط غلافهای سربی و یا نیروهای الکترومغناطیسی تحت تاثیر قرار می گیرند نوع فلز هادی از لحاظ تئوری هیچ فرقی ندارد و لیکن در رابطه با نیروهای ضربه ای آلومینیوم از ضریب کمتری نسبت به مس برخوردار است زیرا که برای یک مقدار مشخصی از جریان ، اندازه سطح مقطع هادی آلومینیوم از مس بزرگتر می باشد .

۱-۱۲- شرایط نصب و کابل کشی
بطوریکه قبلاً ذکر شده است اثرات نیروی پیشروی طولی در کابلهایی که در زمین کشیده شده اند از مهمترین پارامترها می باشند .
در کابلهایی که دارای عایق ترموپلاستیک و غلاف خارجی می باشند بایستی از افزایش زیاد محلی ( موضعی ) جلوگیری نمود زیرا که باعث تغییر شکل دادن عایق و غلاف می شود . این مورد ممکن است به علت رعایت نکردن شعاع انحنا در موقع کابل کشی و یا مناسب نبستن وسایل نگهدارنده در کابلها پیش آید.
موارد نامبرده بالا در مورد کابلهای با عایق ترموست که سطح مقطع آنها بزرگتر است نیز صادق می باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 153 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد