whatsapp call admin

دانلود مقاله محاسبات سیالات ساختمان

word قابل ویرایش
93 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
مقدمه:
شرایط محیط زیست انسان تاثیرمستقیمی برچگونگی حالات روانی،وضعیت فیزیکی،نحوه انجام کاروبه
طور کلی تمام شئون زندگی دارد.ازآنجائیکه بخش عمده زندگی بشرامروزی در داخل ساختمان می گذرد
ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان،خواه محل کارباشد یامنزل وغیره،واجد اهمیت زیادی
است که مهمترین بخش آن تهیه هوای مطبوع برای ساکنین ساختمان باتوجه به نوع فعالیت آنهاست .

زیباترین وگرانبها ترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود . اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند ازکنترل دما،رطوبت و سرعت وزش هوا،

زدودن گردوغبار،تعفن وسایرآلودگیهای هواودر صورت لزوم از بین بردن میکربهاوباکتریهای معلق در
هوا ، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ،عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرارمی گیرند .محاسبات سیستم سرمایش شامل دقایق ونکاتی است که

باعث پیچیدگی آن نسبت به گرمایش می شوند.گزینش صحیح نوع سیستم تهویه مطبوع برای یک فضایا ساختمان بخصوص،تصمیم بسیار حساسی است که توسط مهندس طراح سیستم اخذ می شود.در این
انتخاب علاوه بردانش مهندس طراح،نظرکار فرماویاساکنین وامکانات وشرایط ساختمان نیزدخالت دارند
عوامل زیادی باید مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت قرار گیرند که از اهم آنها،ایده های شخص یاسازمان سرمایه گذاروجنبه های اقتصادی طرح می باشند . عمده ترین مسائلی را که بایدملحوظ نظرطراح سیستم
تهویه مطبوع قرارگیرندمی توان بترتیب زیرنام برد:

۱- امکانات مالی شخص یاسازمان سرمایه گذار
۲- فضایاساختمان-هدف،موقعیت مکانی
۳- مشخصات خارج ساختمان(دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب وسایه)
۴- تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان،ساکنین،چراغها،سایر مولدهای حرارت
۵- قابلیت ساختمان درذخیره کردن حرارت اکتسابی

۶- لزوم وظرفیت پیش سرمایش جهت کاستن ازاندازه دستگاههای تهویه مطبوع ویاسرمایش جزئی
۷- جنبه های فیزیکی فضایاساختمان از نظرتطبیق باسیستم تهویه مطبوع،تجهیزات وتنظیم عملکرد سیستم تحت بارحرارتی جزئی
۸- انتظارات وایده های شخص کارفرمادر موردکیفیت هوای محیط

محاسبات بارسرمایی ساختمان
محاسبات بارسرمایی ساختمان
بطور کلی انتقال حرارت ازیک طرف جسمی به طرف دیگرآن،فرایندی است که به زمان نیازدارد.این مدت
راتاخیرحرارت می نامندکه درمورد ساختمان بستگی به ضخامت جداره ها ونوع عایق کاری آنها دارد.لذا

جداری که درمعرض تابش آفتاب قراردارد،ممکن است گرمای خورشیدرا ساعتها بعدیاحتی پس ازغروب
آفتاب به داخل ساختمان منتقل نماید . به دلیل همین تاخیرحرارت ،مشکل می توان ساعتی راکه درآن بار

سرمایی اتاق حداکثراست از قبل تعیین نمودوبازبه همان دلیل،ساعت وقوع بار سرمایی حداکثردراتاقهای
مختلف یک ساختمان بر حسب موقعیت آنها نسبت به ساختمان (شرق، غرب ، شمال وجنوب) متفاوت می باشد . بنابرین درشروع محاسبات که نمی دانیم بارسرمایی اتاق درچه ساعتی حداکثراست، ناگزیریم باتوجه به موقعیت اتاق نسبت ساختمان،محاسبه بار سرمایی جداره های خارجی اتاق را برای چندساعت
مختلف که احتمال دارد بارسرمایی اتاق درآن ساعت حداکثرباشد،تکرارمی کنیم وهرساعتی که درآن بار

سرمایی جداره های خارجی اتاق (سقف، دیوار ودر و پنجره مشرف به خارج) بیشتر باشد، مراحل بعدی
محاسبات را برای آن ساعت ادامه می دهیم . ساعتهای احتمالی وقوع بار سرمایی حداکثر اتاق براساس
موقعیت آن نسبت به ساختمان در جدول(B-1) ارائه شده است.
مراحل عملیات محاسبات گام به گام مطابق دستورزیر است:
الف-تعیین شرایط طرح داخل وخارج ساختمان.
۱- تعیین شرایط طرح داخل(دمای خشک ومرطوب،رطوبت نسبی و نسبت رطوبت)بااستفاده ازجدول

(A-3) ونمودارمشخصه هوا.
شرایط طرح اتاقهاوآشپزخانه ها : Dry bulb temp = 79 F
wet bulb temp = 62 F
Relative Humidity = 48 %
Water content =75 Grain of moisture per pound of dry air

Enthalpy of moisture = 31 (Btu per pound of dry air)

شرایط طرح نشیمن هاوپذیرایها : Dry bulb temp = 76 F
wet bulb temp = 54 F

Relative Humidity = 48 %
Water content =67 Grain of moisture per pound of dry air
Enthalpy of moisture = 28 (Btu per pound of dry air)
2- تعیین شرایط طرح خارج بااستفاده ازجدول(A-2) ونمودار مشخصه هوا.
شرایط طرح خارج : Dry bulb temp = 100 F
wet bulb temp = 74 F
Relative Humidity = 29 %
Water content =84 Grain of moisture per pound of dry air

محاسبات بارسرمایی ساختمان
Enthalpy of moisture = 37.65 (Btu per pound of dry air)
ب- برآورد بارسرمایی ساختمان:
۱-محاسبه بارسرمایی تابشی ازپنجره هاوشیشه های خارجی(Q1):

Q1=q×A×f1×f2×f3×f4×f5×f6
Q:حرارت اکتسابی ازخورشید(Btu/hr ft²)ازجدولB-2))بدست می آید.
F1:ضریب مربوط به نوع چهارچوب پنجره،که برای چهار چوب چوبی ضریب ۱ وبرای چهار چوب فلزی
ضریب ۱٫۱۷ می باشد.

F2 : ظریب مربوط به گرد وغبار،که در محدوده ۰٫۸۵≤f2≤۱ است .معمولا عدد یک راانتخاب می کنند تا
بار ماکزیمم بدست آید.
F3 : ضریب مربوط به ارتفاع محل ازسطح دریاکه ازفرمول زیربدست می آید
F3=1+0.007h/1000
H : ارتفاع محل ازسطح دریا که شهر تهران دارای ارتفاع ۴۰۰۰ Ft ازسطح دریا است.پس داریم:

F3=1+0.007h/1000 = 1+(0.007*4000)/1000 = 1.028
F4 : ضریب مربوط به نقطه شبنم(Dp) محل که از فرمول زیر بدست می آید.
F4=1+(67-Dp)0.07/10=1+(67-62)0.07/10=1.035

F5 : ضریب مربوط به جنس ورنگ شیشه و….. که ازجدول(B-3) بدست می آید
F5 : ضریب مربوط به ذخیره حرارت درداخل اتاق،که ازجدول(B-4) بدست می آید
۲- بار سرمایی هدایتی ازپنجره هاوشیشه های خارجی(Q2):

Q2=AU(to-ti)
A : مساحت پنجره برحسب فوت مربع
U : ضریب کلی هدایت حرارت پنجره که ازجدول(A-4)بدست می آید
To وti : دمای طرح خارج وداخل سیستم
۳- بار سرمایی هدایتی وتشعشعی ازجداره های خارجی(Q3):
بمنظورتعیین همزمان بارسرمایی ناشی ازتشعشع آفتاب ونیزهدایت حرارت دراثراختلاف دمای طرفین دیواریاسقف خارجی ،ازفرمول زیراستفاده می گردد:
Q3=AUΔte
A : مساحت جداره خارجی برحسب فوت مربع

Δte : اختلاف دمای معادل
اختلاف دمای معادل،عددی است که مفهوم تشعشع وهدایت را در بردارد ومقدار آن ازجدول(B-5) و
(B-6) بدست می آید . برای استفاده از این جدول ابتدا باید وزن واحدسطح جداره راازجدول(A-1)تعیین
کنیم تا بتوانیم اختلاف دما ی معادل رابرحسب جهت قرارگرفتن جداره وساعت موردنظرازجدول مذکور
محاسبات بارسرمایی ساختمان

استخراج نماییم . باید برحسب شرایط مورد نظر تصحیحاتی روی اختلاف دمای معادل بدست آمده ازاین جداول صورت گیرد:
الف- تصحیح مقدماتی اختلاف دمای معادل :
برای انجام این تصحیح ابتدا باید با در دست داشتن دامنه تغییرات روزانه دمای طرح خارج(daily range)
ونیزاختلاف دمای طرح داخل وخارج به جدول(B-7)مراجعه نموده ومقدار تصحیحی رابرداشت نماییم.اگر
این مقدارتصحیحی راX بنامیم خواهیم داشت:
Δtem=X+اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح

ب- تصحیحΔtem برحسب عرض جغرافیایی محل طرح،رنگ دیوارها وماههای مختلف.برای این منظور از
فرمول زیراستفاده می کنیم که حاصل آن اختلاف دمای معادل نهایی خواهدبود.
برای رنگ نیمه روشن جدارهΔte= 0.78(Rs/Rm) Δtem + (1-0.78(Rs/Rm)) Δtes
Δte: اختلاف دمای معادل نهایی برحسب فارنهایت

Δtem : اختلاف دمای معادل برای جداره مورد نظر تحت تابش آفتاب پس ازتصحیح مقدماتی (F)
Δtes : اختلاف دمای معادل برای همان جداره تحت سایه پس ازتصحیح مقدماتی (F)
Rs : حداکثر ماهیانه حرارت اکتسابی خورشیدی از شیشه درعرض جغرافیایی محل طرح درماه موردنظر
ازجدول(B-2)

Rm : حداکثر ماهیانه حرارت اکتسابی خورشیدی از شیشه درعرض جغرافیایی ۴۰درجه وماه جولای از جدول(B-2)
4-بار سرمایی هدایتی جداره ها،پنجره هاودرهای داخلی(Q4):
Q4=AUΔt
5-بار سرمایی محسوس ناشی ازتهویه:
ورودهوا به داخل ساختمان یا ازطریق نفوذ طبیعی ازدر پنجره وغیره صورت می گیرد ویا بطور اجباری توسط باد زن بمنظور تهویه داخل ساختمان . ازآنجائیکه سرمایش فضاهای داخل ساختمان بیشترتوسط سیستم های وزشی و از طریق جابجایی اجباری هوا انجام می شود ومعمولا مقداری هوای خارج جهت تهویه وارد اتاقها می شود اتاقها تحت فشار بوده هوای خارج نمی تواند بطور طبیعی به داخل نفوذ کند لذا
محاسبه مقدار هوای ورودی به فضاهای داخل ساختمان ازطریق تعیین میزان هوای نفوذی صورت نمی-
گیرد برای محاسبه حجم هوای لازم جهت تهویه اجباری فضاهای داخل ساختمان روشهای زیر بکار
می رود.
الف- محاسبه حجم هوای لازم برای تهویه نسبت به تعداد ساکنین :
V=v*p
V : مقدار هوای لازم برای تهویه اتاق بر حسب فوت مکعب بردقیقه
محاسبات بارسرمایی ساختمان
v : مقدار هوای لازم برای هرنفرمستخرجه ازجدول(B-8)
p : تعدادساکنین اتاق
ب- محاسبه حجم هوای لازم برای تهویه نسبت به مساحت کف اتاق :
V=v*p
v : مقدار هوای لازم بازاء یک فوت مربع کف مستخرجه ازجدول(B-8)
p : تعدادساکنین اتاق
پس ازتعیین مقدارهوای لازم برای تهویه اتاق بایدبارسرمایی آنرامحاسبه کنیم لذاخواهیم داشت:
Q5=1.08×V×(to-ti)×BF
BF :ضریب میان بر مستخرجه از جدول(B-11)و(B-12)ویاکاتالوگ کارخانه
۶-بارسرمایی محسوس ناشی ازساکنین ووسایل گرمازای داخل اتاق(Q6):
الف- بارسرمایی محسوس ساکنین.
Qsp=تعدادساکنین اتاق *qsp
qsp: بار سرمایی محسوس هر نفر مستخرجه ازجدول(B-9)
ب- بار سرمایی اکتسابی ازلامپ ها:
لامپ فلورسنت =قدرت الکتریکی ورودی به لامپ(وات) *۱٫۲۵ *۳٫۴
لامپ معمولی= قدرت الکتریکی ورودی به لامپ(وات) *۳٫۴
به این ترتیب کافی است واتاژ لامپهای اتاق را جمع نموده برحسب نوع لامپ دریکی ازفرمولهای فوق قرار
دهیم . درصورتی که واتاژ لامپهای اتاق را دراختیار نداشته باشیم می توانیم از جدول (B-10) که واتاژ لامپهای اتاق رابازا واحدسطح کف اتاق برای ساختمانهای مختلف ارائه داده است،استفاده نماییم.
بمنظوردست یافتن به بارسرمایی واقعی حاصل از لامپها ،بایدتوجه داشته باشیم که اصولا محاسبات بار سرمایی برای روز انجام می گیرد ودرطی روز معمولا نصف چراغها روشن است ، بنابرین باید حرارت اکتسابی ازلامپهارادرضریب مصرف که معمولاببن ۰٫۴تا۰٫۵۵است ضرب نمود.
۷-محاسبه بارسرمایی نهان موثراتاق(Q7)ERLH :
بارسرمایی نهان موثراتاق برابر است باحاصلجمع اقلام زیر:
الف- بار سرمایی نهان ناشی ازتهویه:
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
ب- بار سرمایی نهان ساکنین اتاق:
Q7b=تعداد ساکنین اتاق *qlp
Table(B-9) →qlp
بارسرمایی کل اتاقQRT)):
محاسبات بارسرمایی ساختمان
بارسرمایی کل اتاق عبارت خواهدبودازحاصلجمع Q1تاQ9بااحتساب ده درصداطمینان برای محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9)*1.1
بارسرمایی کل ساختمان(QT):
بارسرمایی کل ساختمان عبارت خواهدبودازحاصلجمع بارسرمایی کل اتاقهاوفضاهای داخل ساختمان:
QT=∑QTR

محاسبات بار سرمایی اتاق خواب والدین طبقه همکف (۷)
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب والدین طبقه همکف :
همانطوری که از پلان طبقه همکف واقع در نقشه قابل مشاهده است اتاق مذکوردر موقعیت شمالی نسبت به ساختمان واقع است .برای محاسبه بارسرمایی بایستی ساعتی راکه درآن بارسرمایی حداکثر مقداررا دارد بدست آوریم.ساعتهای احتمالی برای چنین موقعیتی طبق جدولB-1))درمحدوده زمانی ۸ تا۹صبح می باشد. محاسبه بار سرمایی جداره های خارجی اتاق رابرای ساعتهای ذکر شده تکرار می کنیم و هر ساعتی که درآن بارسرمایی جداره های خارجی اتاق بیشترین مقدار باشد آن ساعت را به عنوان ساعت مبنی قرار می دهیم ومراحل بعدی محاسبات رابرای آن ساعت ادامه می دهیم لازم به ذکراست که ساعت ۶تا ۸ بعد از ظهر زمانی است که پنجره شرقی اتاق درسایه کامل است لذا بار سرمای حداکثر در محدوده ۸تا ۹ صبح است ابتدا محاسبات را برای ساعت۸ صبح شروع می کنیم.
۱- بار سرمایی تابشی از پنجره شرقی:
Q1=A×q×f1×f2×f3×f4×f5×f6
A=5.9×۴٫۹۲=۲۹ ft²
برای محاسبهq درعرض جغرافیایی ۳۵° در روز اول ماه مرداد مصادف با ۲۳جولای سال میلادی در ساعت۸ صبح از جدول (B-2) استفاده می کنیم دراین جدول مقدارqبرای عرضهای جغرافیایی۳۰° و۴۰° داده شده است لذا برای عرض جغرافیایی۳۵°مابین دوعرض مندرج در جدول میانیابی می کنیم.

Table(B-2)→ q=164
Table(B-2)→ f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
مقدارf5 که مربوط به جنس و رنگ شیشه است را از جدول (B-3) برای شیشه معمولی وکرکره داخلی افقی با زاویه ۴۵° یا عمودی و رنگ نیمه روشن بدست می آوریم.
Table(B-3) →f5=.65

در محاسبهf6 بایستی مجموع وزن مواد تشکیل دهنده اتاق برفوت مربع کف رابدست آوریم تابتوانیم از جدول (B-4) مقدار f6 رابرای پنجره شرقی در ساعت ۸ صبح بخوانیم.

وزن دیوارهای خارجی =(۱۸٫۵ x 40.26 ) / 136.92 =5.43

محاسبات بار سرمایی اتاق خواب والدین طبقه همکف (۷)
البته دیوارهای بیرونی شمالی وغربی اتاق مذکور مجاور دیوارهای ساختمان همسایه قرار دارد پس به عنوان دیوار داخلی به حساب می آیند.
= ( ۰٫۵ (۸۷٫۴ x 18.5 ) + (45.21 x 17.74 ) ) وزن دیوارهای داخلی
.۲۹ = ۰٫۵( ۷۴٫۵۹۲ x 136.92 ) / 136.92 = 37وزن کف
چون کف اتاق مفروش است باید وزن کف رادرضریب۰٫۵ضرب نماییم تا تاثیرفرش بعنوان یک عایق نیز منظور شود .
۱۸٫۶۴ Lb 0.5 x 37.29= =وزن کف
۱۸٫۶۴ Lb = وزن سقف
=۱۸٫۶۴+۱۸٫۶۴+۸٫۸۳+۵٫۴۳ = ۵۱٫۵۴ Lbمجموع وزن مصالح تشکیل دهنده اتاق
Table (B-4) → f6 =0.75
تمام مقادیر A,q,f1,f2,f3,f4,f5,f6 بدست آمدند پس مقدار Q1 را محاسبه می کنیم .
Q1=164 ×۲۹ ×۱٫۱۷× ۱ ×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۷۵= ۲۸۸۶٫۲۶ Btu /hr
2- بار سرمایی هدایتی از پنجره :
Q2=AU(to – t I )
مقدارu را از جدول (A-4) برای پنجره تک شیشه ای معمولی می خوانیم .
Table (A-4) → U= 1.13
Q2=29×۱٫۱۳×(۱۰۰-۷۹)=۶۸۸٫۱۷ Btu / hr
3- بار سرمایی هدایتی تشعشعی از دیواره بیرونی شرقی:
برای محاسبه بار سرمایی می بایستی یک اختلاف دمای معادل تعیین کنیم .
Lb/ ft²=۱۸٫۵
To-Ti=100-79=21 F
Daily range =27 F
Table(B-7) → X=2.5
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح=۳۰ F
Δtem =30+X=30+2.5=32.5 F
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل برای همان جداره تحت سایه= – ۴ F
Δtes= – 4+X= – 1.5 F
Rs=164 Rm=164
دیوار نیمه روشن: Δte=0.78(Rs/Rm) Δtem+(1-0.78Rs/Rm) Δtes
Δte=0.78×۳۲٫۵+(۱- ۰٫۷۸)(- ۱٫۵)=۲۵٫۰۲ F
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکور در ساعت ۸صبح:
۲۸۸۶٫۲۶+۶۸۸٫۱۷+۶۰۴٫۳۸=۴۱۷۸٫۸۱ Btu/hr
اکنون برای ارزیابی ساعت مبنی محاسبات را برای ساعت ۹ صبح شروع می کنیم.
۱ – بار سرمایی تابشی از پنجره شرقی:
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب والدین طبقه همکف (۷)
Q1=A×q×f1×f2×f3×f4×f5×f6
A=29 ft²
Table(B-2) → q=144.5 f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → f5=0.65
Table(B-4) → f6=0.74
Q1=144.5×۲۹×۱٫۱۷×۱×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۷۴=۲۵۰۹٫۱۷ Btu / hr
2-بار سرمایی هدایتی از پنجره :
مقدار Q2 برای ساعت ۹ بما نند ساعت ۸ صبح می باشد.
Q2=688.17 Btu /hr
3-بار سرمایی تشعشعی وهدایتی از دیواره بیرونی شرقی :
Lb/ft²=۱۸٫۵
X=2.5
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۳۳ F
Δtem=33+X=33+2.5=35.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه= – ۳ F
Δtes= – 3+X= – 3+2.5= – 0.5
Δte=0.78×۳۵٫۵+(۱-۰٫۷۸)(- ۰٫۵)=۲۷٫۵۸ F
Q3=40.26×۰٫۶×۲۷٫۵۸=۶۶۶٫۲۲ Btu /hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق فوق الذ کر در ساعت ۹ صبح :
۲۵۰۹٫۱۷+۶۸۸٫۱۷+۶۶۶٫۲۲=۳۸۶۳٫۵۶ Btu /hr
هما نطوری که ازنتایج محاسبه ها برای جداره های خارجی درساعات ۸ و۹ صبح ملاحظه می شود مقدار بار سرمایی در ساعت ۸ صبح حداکثر مقدار خود را دارد پس ساعت ۸ صبح را, ساعت مبنی قرار داده و
بقیه محاسبات را برای ساعت ۸ صبح در نظر می گیریم .
۴-بار سرمایی هدایتی دیوارها ودرهای داخلی :
برای محاسبه بار سرمایی هدایتی ازدیوارها ودرهای داخلی می بایستی مقدارu را برای دیواره شمالی و غربی مجاورباهمسایه ها وهمچنین برای دیوار حمام دردسترس باشد وهمچنین دمای فرضی برای حمام وساختمانهای همسایه ها را باید بدست آوریم پس داریم:
دیوار حمام U=1/ ΣR =1/(0.8+0.016+0.467+0.25)=0.65
دمای حمام = دمای طرح خارج +۱۵ تا ۲۵ =۱۰۰+۱۵=۱۱۵ F
دیوار حمامQ4=AUΔt =45.21×۰٫۶۵×(۱۱۵ – ۷۹)=۱۰۵۷٫۹۱۴ Btu /hr
برای محاسبهUدیوارشمالی وغربی فرض می کنیم که دیوارهمسایه ازنظرضخامت ومصالح تشکیل دهنده مشابهه دیواراتاق مذکوراست, پس داریم:
U=1/ΣR=1/(2×۰٫۸+۲×۰٫۵۹۵+۰٫۲۵)=۰٫۳۲ Btu /(hr)(ft²)(deg F tempdiff)
دمای ساختمان همسایه =t i+(to –t I)×۰٫۶۶۷=۷۹+(۱۰۰-۷۹)×۰٫۶۶۷=۹۳ F
محاسبه بار سرمایی اتاق خواب والدین طبقه همکف (۷)
دیوار شمالی وغربیQ4=(142.56+90.41)×۰٫۳۲×(۹۳-۷۹)=۱۰۴۳٫۷ Btu / hr Q4=(142.56+90.41)×۰٫۳۲×(۹۳-۷۹)=۱۰۴۳٫۷ Btu / hr
برای محاسبه بارسرمایی هدایتی ازدرب اتاق بایستیU درب رابدانیم لذاازجدول(A-4)برای در تمام چوبی بضخامت ۱” اینچ داریم:
U=0.7 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff)
درب A=3.28×۷٫۲۱=۲۳٫۶۴ ft²
Δt=(76 – ۷۹)= – ۳ F
درتمام چوبی Q4=23.64×۰٫۷×(- ۳)= -۴۹٫۶۴۴ Btu / hr
در محاسبه بارسرمایی هدایتی ازکف بایستی U کف وهمچنین دمای پارکینگ رابدست اوریم
کف U=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff)
دمای پارکینگ =t i+(to-t I)×۰٫۶۶۷=۷۹+(۱۰۰-۷۹)×۰٫۶۶۷=۹۳ F
کف Q4=136.92×۰٫۲۹۵×(۹۳-۷۹)=۵۶۵٫۴۸ Btu / hr
کل Q4=1057.914+1043.7- 49.644+565.48=2616.75 Btu / hr

۵-بار سرمایی محسوس ناشی از تهویه:
ابتدا باید حجم هوای لازم برای تهویه نسبت به تعداد ساکنین اتاق را بدست آوریم.
V=v×p
Table(B-8) → اتاق معمولی v=20 CFM
P=2
V=2×۲۰=۴۰ CFM
Table(B-11) → BF=0.3

Q5=1.08×V(to – t I)×BF=1.08×۴۰×(۱۰۰-۷۹)×۰٫۳=۲۷۲٫۱۶ Btu / hr
6-بار سرمایی محسوس ناشی از ساکنین ووسایل گرمازای داخل اتاق:
QSP=تعداد ساکنین اتاق ×qsp
Table(B-9) → qsp=195 Btu / hr

QSP=2×۱۹۵=۳۹۰ Btu / hr
حرارت اکتسابی از لامپ فلورسنت =قدرت الکتریکی ورودی به لامپ ×۱٫۲۵×۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 W /ft² → W=3×۱۳۶٫۹۲=۴۰۸٫۶
ضریب مصرف =۰٫۴

حرارت اکتسابی از لامپ =۴۰۸٫۶×۱٫۲۵×۳٫۴×۰٫۴=۶۹۴٫۶۲ Btu / hr
کل Q6=390+694.64=1084.62 Btu / hr
7-بار سرمایی نهان موثر :ERLH
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب والدین طبقه همکف(۷)
بارسرمایی اتاق برابراست باحاصلجمع بارهای زیر:

الف- بار سرمایی نهان ناشی از تهویه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*40(84-75)*0.3=73.44 Btu/hr
ب- بار سرمایی نهان ساکنین اتاق:
Q7b=تعداد ساکنین اتاق ×qLP

Table(B-9) → qLp=155 Btu / hr
Q7b=2×۱۵۵=۳۱۰ Btu / hr
کل Q7=Q7a+Q7b=73.44+310=383.44 Btu/hr
بار سرمایی کل اتاق:
بار سرمایی کل اتاق عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضریب اطمینان برای محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(2886.26+688.17+604.38+2616.75+272.16+1084.62+383.44)*1.1=9389.358 Btu/hr

محاسبات بار سرمایی اتاق خواب شمالی طبقه همکف(۸)
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب شمالی طبقه همکف:
همانطوری که ازپلان طبقه همکف مشهود است اتاق فوق در موقعیت شمالی نسبت به ساختمان قراردارد
برای محاسبه بارسرمایی بایستی ساعتی را که در آن بارحداکثراست , را پیدا کنیم.لذا طبق جدول(B – ۱)
ساعات احتمالی بار سرمایی حداکثر برای اتاقی در چنین موقعیت درمحدوده ۸ تا ۹ صبح یا ۶ تا ۸ بعد از

ظهر می باشد. طبق پلان در ساعات۶ تا۸ بعد از ظهراین اتاق درسایه کامل است, پس محاسبه بارسرمایی
جدارهای خارجی را برای ساعات۸ تا۹ صبح تکرارمی کنیم ابتداساعت۸ صبح راشروع می کنیم.
۱- بارسرمایی تابشی از پنجره شمالی:
Q1=q×A×f1×f2×f3×f4×f5×f6

A=6.56×۵٫۹=۳۸٫۷۰۴ ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area)
Table(B-2) → f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → یا عمودی ورنگ نیمه روشن۴۵°شیشه معمولی وکرکره داخلی افقی با زاویه f5=0.65
برای بدست آوردن f6 بایستی وزن مصالح تشکیل دهنده اتاق برفوت مربع کف رامحاسبه کنیم.
وزن دیوارهای خارجی =(۲۱٫۵۵×۱۸٫۵) / ۱۲۸٫۸۹=۳٫۰۹ Lb
وزن دیوارهای داخلی =۰٫۵((۸۷٫۴۰+۴۵٫۲۵+۱۲۷٫۴۸)×۱۸٫۵+۷۵٫۳۴۸×۱۷٫۷۴۹) / ۱۲۸٫۸۹=۲۳٫۸۵ Lb

وزن سقف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲×۱۲۸٫۸۹) / ۱۲۸٫۸۹=۳۷٫۲۹ Lb
چون کف اتاق مفروش می باشد وزن کف را درضریب۰٫۵ ضرب می کنیم تاتاثیرفرش بعنوان یک عایق نیز منظورشود.
وزن کف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲×۱۲۸٫۸۹)×۰٫۵ / ۱۲۸٫۸۹=۱۸٫۶۴۸ Lb
کل وزن =۳٫۰۹+۲۳٫۸۵+۳۷٫۲۹+۱۸٫۶۴۸=۸۲٫۸۷۸ Lb
Table(B-4) → f6=0.687
Q1=13×۳۸٫۷۰۴×۱٫۱۷×۱×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۶۸۷=۲۷۹٫۶۹ Btu / hr
2- بار سرمایی هدایتی از پنجره شمالی:

Q2=AU∆t
Table(A-4) → پنجره تک شیشه ای معمولی → U=1.13 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff)
دمای طرح خارج to=100 F
دمای طرح داخل ti=79 F
Q2=38.704×۱٫۱۳×(۱۰۰-۷۹)=۹۱۸٫۴۴۵ Btu / hr
3- بارسرمایی تشعشعی وهدایتی ازدیواره بیرونی شمالی:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F

Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۸٫۵
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب شمالی طبقه همکف(۸)
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح = -۴ F
Δtem= -4+X= -4+2.5= -1.5 F

Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = -۴ F
Δtes= -4+X= -1.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(-1.5)+(1-0.78)(-1.5)= -1.5 F
Q3=AUΔte=21.55×۰٫۶×(-۱٫۵)= -۱۹٫۳۹۵ Btu / hr
مجموع بارسرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکور در ساعت۸ صبح:
۲۷۹٫۶۹+۹۱۸٫۴۴۵-۳۴٫۸۳=۱۱۶۳٫۳ Btu / hr

اکنون برای بدست اوردن ساعت مبنامحاسبات رابرای ساعت ۹ صبح ادامه می دهیم.
۱- بار سرمایی تابشی از پنجره شمالی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=38.704 ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → یاعمودی ورنگ نیمه روشن۴۵° شیشه معمولی وکرکره داخلی افقی بازاویهf5=0.65
کل وزن مصالح تشکیل دهنده اتاق =۸۲٫۸۷۸ Lb

Table(B-4) → f6=0.746
Q1=38.704*13*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.746=303.718 Btu / hr
2-بار سرمایی هدایتی از پنجره شمالی:
Q2=918.445 Btu / hr
3- بار سرمایی تشعشعی وهدایتی از دیواره بیرونی شمالی:
X=2.5

Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح= -۳ F
Δtem= -3+X= -3+2.5= -0.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = -۳ F
Δtes= -3+X= -3+2.5= -0.5 F
Δte=0.78*(-0.5)+(1-0.78)(-0.5)= -0.5 F
Q3=21.55*0.6*(-0.5)= -6.465 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق فوق درساعت ۹ صبح :

۳۰۳٫۷۱۸+۹۱۸٫۴۴۵-۶٫۴۶۵=۱۲۱۵٫۶۹۸ Btu / hr
بامقایسه مجموع بارسرمایی جدارهای خارجی در ساعت۹ و۸ صبح می توانیم دریابیم که بار حداکثر در
اتاق مذکوردرساعت ۹ صبح اتفاق می افتد. پس بقیه محاسبات رابرای ساعت۹ صبح در نظر گرفته وادامه

می دهیم.
۴- بار سرمایی هدایتی از دیوارها ودرهای ذاخلی:
اتاق فوق الذکرهیچگونه تبادل حرارتی با خواب شمالی همکف وآشپزخانه وطبقه بالای ندارد زیرا اختلاف
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب شمالی طبقه همکف(۸)
دمای ما بین آنها صفر است در نتیجه این اتاق فقط از کف ودیوار مشترک باپذیرایی وراهرومجاور غربی
تبادل حرارتی دارد.پس داریم:
بارسرمایی هدایتی دیواره ما بین اتاق وراهروغربی Q4=AUΔt =(127.78+45.25)0.6*(76-79)=
= -311.454 Btu / hr

بار سرمایی هدایتی از درب اتاق Q4 =AUΔt
Table(A-4) → اینچ۱ در تمام چوبی بضخامت U=0.7 Btu /(ft²)(deg F temp diff )
مساحت درب A=3.28*7.21=23.64 ft²
دربQ4=23.64*0.7*(76-79)= -49.66 Btu / hr
بار سرمایی هدایتی از کف اتاق Q4=AUΔt
کف U=1/ΣR=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff )

کف A=128.89 ft²
کفQ4=128.89*0.295*(100-79)=798.47 Btu / hr
کل Q4= -311.454 –۴۹٫۶۶+۷۹۸٫۴۷=۴۳۷٫۳۶ Btu / hr
5- بار سرمایی محسوس ناشی ازتهویه:
حجم هوای لازم برای تهویه V=v*p

Table(B-8) → اتاق معمولی v=20 CFM
P=1 نفر
V=20*1=20 CFM
Table(B-11) → BF= 0.3

Q5=1.08V(to-t I)*BF=1.08*20*(100-79)*0.3= 136.08 Btu / hr
6- بار سرمایی محسوس ناشی از ساکنین ووسایل گرمازای داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → qsp=195 Btu / hr
Qsp=1* 195=195 Btu / hr
حرارت اکتسابی ازلامپ فلورسنت =قدرت الکتریکی ورودی به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*128.89=386.67

ضریب مصرف = ۰٫۴
حرارت اکتسابی ازلامپ =۳۸۶٫۶۷*۱٫۲۵*۳٫۴*۰٫۴= ۶۵۷٫۳۴ Btu / hr
کل Q6=195+1643.34= 1838.34 Btu / hr
7- بار سرمایی نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمایی نهان ناشی ازتهویه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب شمالی طبقه همکف(۸)
Q7a=0.68*20(84-75)*0.3=36.72 Btu/hr
ب- بار سرمایی نهان ساکنین اتاق:
Q7b=تعداد ساکنین اتاق ×qLP

Table(B-9) → qlp=155 Btu / hr
Q7b=1×۱۵۵=۱۵۵ Btu / hr
کل Q7=Q7a+Q7b=36.72+155=191.72 Btu/hr
بار سرمایی کل اتاق:
بار سرمایی کل اتاق عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضریب اطمینان برای محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(303.718+918.445-6.465+437.36+136.08+1838.34+191.72)*1.1=4201.11 Btu/hr

محاسبات بار سرمایی اتاق خواب جنوبی طبقه همکف (۸)
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب جنوبی طبقه همکف:
طبق پلان طبقه همکف، این اتاق درموقعیت جنوبی طبقه همکف واقع است. برای محاسبه بار سرمایی باید ساعتی را که در ان بار سرمایی حداکثر است را پیداکینم . براین اساس طبق جدول (B-1) ساعات احتمالی برای این اتاق ۱۲ تا۵ بعد از ظهرمی باشدبا محاسبه بارسرمایی جدارهای خارجی می توانیم ساعت مورد نظرراپیداکنیم پس محاسبه بار سرمایی جدارهای خارجی راازساعت۱۲ شروع می کنیم:
۱- بار سرمایی تابشی ازپنجره جنوبی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=8.202 * 5.9 =48.39 ft²
Table(B-2) → q = 49.5 Btu / (hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) →یاعمودی ورنگ نیمه روشن ۴۵°شیشه معمولی وکرکره داخلی افقی بازاویه f5=0.65

وزن مصالح تشکیل دهنده اتاق بر فوت مربع کف :
وزن دیوارهای خارجی =(۱۳۸٫۰۴* ۴۵٫۰۴)*۱۸٫۵ / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۲۲٫۶۲ Lb
وزن دیوارهای داخلی = ۰٫۵(۸۷٫۴۰+۱۲۸٫۵۶)*۱۸٫۵ / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۱۳٫۳۴ Lb
وزن سقف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۱۴۹٫۷۲۷) / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۳۷٫۲۹ Lb
کف اتاق مفروش است → وزن کف = ۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۱۴۹٫۷۲۷)۰٫۵ / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۱۸٫۶۴۸ Lb
کل وزن =۲۲٫۶۲+۱۳٫۳۴+۳۷٫۲۹+۱۸٫۶۴۸ = ۹۱٫۸۹ Lb
Table(B-4) → f6 = 0.408
Q1=48.39*49.5*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.408 = 790.98 Btu / hr
2- بار سرمایی هدایتی از پنجره جنوبی :
Q2=AU(to – t I)
Table(A-4) → پنجره تک شیشه ای معمولی U=1.13 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff )
T I = 79 F
Q2=48.39*1.13*(100-79)=1148.29 Btu / hr
3- بار سرمایی تشعشعی وهدایتی ازدیوارهای بیرونی:
الف-دیواره بیرونی شرقی:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۳۲ F
Δtem=32+X=32+2.5=34.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = ۴ F
Δtes=4+X=4+2.5=6.5 F
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب جنوبی طبقه همکف(۸)
Δte=0.78*34.5+(1-0.78)6.5=28.34 F
Q3=AUΔte=138.64*0.6*28.34=2357.43 Btu / hr
ب- دیواره بیرونی جنوبی:
X=2.5 Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح =۲۲ F
Δtem=X+22=22+2.5=24.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح برای همان جداره تحت سایه =۴ F
Δtes=X+4=2.5+4=6.5 F
Δte=0.78*24.5+(1-0.78)6.5=20.54 F
Q3=45.04*0.6*20.54=555.07 Btu / hr
کل Q3=2357.43+555.07=2912.502 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت ۱۲ ظهر:
۷۹۰٫۹۸+۱۱۴۸٫۲۹+۲۹۱۲٫۵۰۲=۴۸۵۱٫۲۷ Btu / hr
در ادامه برای بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابرای ساعت۱ بعد از ظهر ادامه می دهیم:
۱- بارسرمایی تابشی ازپنجره جنوبی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → بعد از ظهر۱ برای موقعیت جنوبی در ساعت q=45 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → یا عمودی ورنگ نیمه روشن۴۵° شیشه معمولی با کرکره داخلی افقی با زاویه f5=0.65
کل وزن مواد تشکیل دهنده اتاق =۹۱٫۸۹ Lb →Table(B-4) → f6=0.72
Q1=48.39*45*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.72=1268.62 Btu / hr
2- بار سرمایی هدایتی ازپنجره:
Q2=1148 Btu / hr
3-بار سرمایی هدایتی وتشعشعی ازجدارهای بیرونی:
الف- دیواره بیرونی شرقی:
X=2.5
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح =۲۰ F
Δtem=2.5+20=22.5 F
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه =۸ F
Δtes=8+2.5=10.5 F
Δte=0.78*22.5+(1-0.78)10.5=19.86 F
Q3=138.64*0.6*19.86=1652.03 Btu / hr
ب- دیواره بیرونی جنوبی:
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۲۷ F
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب جنوبی طبقه همکف(۸)
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه =۸ F
Δtes=8+2.5=10.5 F
Δte=0.78*29.5+(1-0.78)10.5=25.32 F
Q3=45.04*0.6*25.32=684.24 Btu / hr
کل Q3=684.24+1652.03=2336.27 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکور درساعت۱ بعدازظهر:
۱۲۶۸٫۶۲+۱۱۴۸+۲۳۳۶٫۲۷=۴۷۵۲٫۸۹ Btu / hr
برای ساعت ۳ بعد از ظهر محاسبات را ادامه می دهیم:
۱- بار سرمایی تابشی از پنجره جنوبی:
Table(B-2) →بعدازظهر ۳برای موقعیت جنوبی درساعت q=20 Btu /(hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → یا عمودی ورنگ نیمه روشن۴۵° شیشه معمولی با کرکره داخلی افقی با زاویه f5=0.65
کل وزن مواد تشکیل دهنده اتاق=۹۱٫۸۹ Lb →Table(B-4) → f6=0.58
Q1=48.39*20*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.58=454.2 Btu / hr
2-بار سرمایی هدایتی از پنجره جنوبی :
Q2=AU(to – t I)
Table(A-4) → پنجره تک شیشه ای معمولی U=1.13 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff )
T I = 79 F
Q2=48.39*1.13*(100-79)=1148.29 Btu / hr
3-بار سرمایی هدایتی وتشعشعی ازجدارهای بیرونی:
الف- دیواره بیرونی شرقی:
X=2.5
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح =۱۳ F
Δtem=2.5+20=15.5 F
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه =۱۲ F
Δtes=8+2.5=14.5 F
Δte=0.78*15.5+(1-0.78)14.5=15.28 F
Q3=138.64*0.6*15.28=1271.05 Btu / hr
ب- دیواره بیرونی جنوبی:
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۲۸ F
Δtem=28+2.5=30.5 F
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه =۱۲ F
Δtes=12+2.5=14.5 F
Δte=0.78*30.5+(1-0.78)14.5=26.98 F
محاسبات بار سرمایی اتاق خواب جنوبی طبقه همکف(۸) Q3=45.04*0.6*26.98=729.107 Btu / hr
کل Q3=1271.05+729.107=2000.15 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت ۳ بعد ازظهر:
۴۵۴٫۲+۱۱۴۸+۲۰۰۰٫۱۵=۳۶۰۲٫۳۵ Btu / hr
با مقایسه بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق فوق الذکردرساعتهای۱۲و۱و۳ بعدازظهر می توانیم دریابیم
که بار حداکثردرساعت۱۲ ظهراتفاق می افتدپس بقیه بارها رابرای این ساعت محاسبه می کنیم:
۴-بارسرمایی هدایتی دیوارهاودرهای داخلی:‍
بار سرمایی هدایتی دیواره ما بین اتاق فوق با ناهارخوری Q4=AUΔt=87.40*0.6(76-79)= -157 Btu/hr
بار سرمایی هدایتی دیواره مابین اتاق وراه پلهQ4=128.56*0.6(82-79)=231.408 Btu / hr
بار سرمایی هدایتی از درب اتاق Q4 =AUΔt
Table(A-4) → اینچ۱ در تمام چوبی بضخامت U=0.7 Btu /(ft²)(deg F temp diff )
مساحت درب A=3.28*7.21=23.64 ft²
دربQ4=23.64*0.7*(76-79)= -49.66 Btu / hr
بار سرمایی هدایتی از کف اتاق Q4=AUΔt
کف U=1/ΣR=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff )
کف A=149.727 ft²
کفQ4=149.727*0.295*(93-79)=618.37 Btu / hr
کل Q4= -157.32-49.66+231.408+618.37=642.79 Btu / hr
5-بار سرمایی محسوس ناشی ازتهویه:
حجم هوای لازم برای تهویه V=v*p
Table(3 – ۱۴) → اتاق معمولی v=20 CFM
P=1 نفر
V=20*1=20 CFM
Table(3 – ۱) → BF= 0.3
Q5=1.08V(to-t I)*BF=1.08*20*(100-79)*0.3= 136.08 Btu / hr
6- بار سرمایی محسوس ناشی از ساکنین ووسایل گرمازای داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → qsp=195 Btu / hr
Qsp=1* 195=195 Btu / hr
حرارت اکتسابی ازلامپ فلورسنت =قدرت الکتریکی ورودی به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*149.727=449.18
ضریب مصرف = ۰٫۴
محاسبه بارسرمایی اتاق خواب جنوبی همکف(۸)
حرارت اکتسابی ازلامپ = ۴۴۹٫۱۸*۱٫۲۵*۳٫۴=۱۹۰۹٫۰۲ Btu / hr
Q6=195+1909.02=2104.02 Btu / hr
7-بار سرمایی نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمایی نهان ناشی ازتهویه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*20(84-75)*0.3=36.72 Btu/hr
ب- بار سرمایی نهان ساکنین اتاق:
Q7b=تعداد ساکنین اتاق ×qLP
Table(B-9) → qlp=155 Btu / hr
Q7b=1×۱۵۵=۱۵۵ Btu / hr
کل Q7=Q7a+Q7b=36.72+155=191.72 Btu/hr
بار سرمایی کل اتاق:
بار سرمایی کل اتاق عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضریب اطمینان برای محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(790.98+1148.29+2912.502+642.79+136.08+2104.02+191.72)*1.1=8719.02 Btu/hr

محاسبات بار سرمایی آشپزخانه طبقه همکف(۶)
محاسبات بار سرمایی آشپزخانه طبقه همکف:
همانطوری که ازپلان طبقه همکف مشهوداست فضای فوق درموقعیت شمالی نسبت به ساختمان قراردارد برای محاسبه بار سرمایی بایستی ساعتی را که در آن بارحداکثراست , را پیدا کنیم.لذا طبق جدول(B-1)
ساعات احتمالی بارسرمایی حداکثر برای اتاقی در چنین موقعیت درمحدوده ۸ تا۹ صبح یا۶ تا۸ بعدازظهر می باشد . طبق پلان در ساعات۶ تا ۸ بعد از ظهراین اتاق درسایه کامل است, پس محاسبه بار سرمایی
جدارهای خارجی را برای ساعات۸ تا۹ صبح تکرارمی کنیم ابتداساعت۸ صبح راشروع می کنیم.
۱-بارسرمایی تابشی از پنجره شمالی:
Q1=q×A×f1×f2×f3×f4×f5×f6
A=6.56×۵٫۹=۳۸٫۷۰۴ ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area)
Table(B-2) → f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → یا عمودی ورنگ نیمه روشن۴۵°شیشه معمولی وکرکره داخلی افقی با زاویه f5=0.65
برای بدست آوردن f6 بایستی وزن مصالح تشکیل دهنده اتاق برفوت مربع کف رامحاسبه کنیم.
وزن دیوارهای خارجی =((۲۱٫۰۹×۱۷٫۷۴) +(۱۰۵٫۴۸*۱۷٫۷۴))/۱۰۱٫۷۲=۲۲ Lb
وزن دیوارهای داخلی =۰٫۵((۷۵٫۳۴۸*۱۷٫۷۴)+(۲۴٫۷۵*۱۷٫۷۴))/ ۱۰۱٫۷۲=۸٫۷۲ Lb
وزن سقف =۰٫۵(۱۰۱٫۷۲*۷۴٫۵۹۲)/۱۰۱٫۷۲=۳۷٫۲۹۶ Lb
وزن کف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲×۱۲۸٫۸۹)/ ۱۲۸٫۸۹=۳۷٫۲۹۶ Lb
کل وزن =۲۲+۸٫۷۲+۳۷٫۲۹۶+۳۷٫۲۹۶=۱۰۵٫۳۱۲ Lb
Table(B-4) → f6=0.67
Q1=13×۳۸٫۷۰۴×۱٫۱۷×۱×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۶۷=۲۷۲٫۷۷ Btu / hr
2-بار سرمایی هدایتی از پنجره شمالی:
Q2=AU∆t
Table(A-4) → پنجره تک شیشه ای معمولی → U=1.13 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff)
دمای طرح خارج to=100 F
دمای طرح داخل ti=79 F
Q2=38.704×۱٫۱۳×(۱۰۰-۷۹)=۹۱۸٫۴۴۵ Btu / hr
3-بارسرمایی تشعشعی وهدایتی ازدیوارهای بیرونی:
الف-دیواره بیرونی شمالی:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۷٫۷۴
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح = -۴ F
محاسبات بار سرمایی آشپزخانه طبقه همکف(۶)
Δtem= -4+X= -4+2.5= -1.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = -۴ F
Δtes= -4+X= -1.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(-1.5)+(1-0.78)(-1.5)= -1.5 F
Q3=AUΔte=21.098*0.65*(-1.5)=-20.57 Btu/hr
ب- دیواره بیرونی شرقی:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح = ۳۰ F
Δtem= 30+X= 30+2.5= 32.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = -۴ F
Δtes= -4+X= -1.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(30)+(1-0.78)(-1.5)= 23.07 F
Q3=AUΔte=105.48×۰٫۶۵*(۲۳٫۰۷)=۱۵۸۱٫۷۲ Btu / hr
کل Q3=-20.57+1581.72=1561.15 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت ۸ صبح:
۲۷۲٫۷۷+۹۱۸٫۴۴۵+۱۵۶۱٫۱۵=۲۷۵۲٫۳۶ Btu/hr
اکنون برای بدست اوردن ساعت مبنامحاسبات رابرای ساعت ۹ صبح ادامه می دهیم.
۱- بار سرمایی تابشی از پنجره شمالی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=38.704 ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → یاعمودی ورنگ نیمه روشن۴۵° شیشه معمولی وکرکره داخلی افقی بازاویهf5=0.65
کل وزن مصالح تشکیل دهنده اتاق =۱۰۵٫۳۱۲ Lb
Table(B-4) → f6=0.72
Q1=38.704*13*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.72=293.13 Btu / hr
2-بار سرمایی هدایتی از پنجره شمالی:
Q2=918.445 Btu / hr
3- بار سرمایی تشعشعی وهدایتی از دیواره بیرونی شمالی:
الف-دیواره بیرونی شمالی:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۷٫۷۴
محاسبات بار سرمایی آشپزخانه طبقه همکف(۶)
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح = -۳ F
Δtem= -3+X= -3+2.5= -0.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = -۳ F
Δtes= -3+X= -0.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(-0.5)+(1-0.78)(-0.5)= -0.5 F
Q3=AUΔte=21.098*0.65*(-0.5)=-6.85 Btu/hr
ب- دیواره بیرونی شرقی:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح = ۳۳ F
Δtem= 30+X= 33+2.5= 35.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = -۳ F
Δtes= -3+X= -0.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(33)+(1-0.78)(-0.5)= 25.63 F
Q3=AUΔte=105.48×۰٫۶۵*(۲۵٫۶۳)=۱۷۵۷٫۲۴ Btu / hr
کل Q3=-6.85+1757.24=1750.4 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت ۹ صبح:
۲۹۳٫۱۳+۹۱۸٫۴۴۵+۱۷۵۰٫۴=۲۹۶۱٫۹۶ Btu/hr
بامقایسه مجموع بارسرمایی جدارهای خارجی در ساعت۹ و۸ صبح می توانیم دریابیم که بار حداکثر در
اتاق مذکوردرساعت ۹ صبح اتفاق می افتد. پس بقیه محاسبات رابرای ساعت۹ صبح در نظر گرفته وادامه
می دهیم.
۴- بار سرمایی هدایتی از دیوارها ودرهای ذاخلی:
اتاق فوق الذکرهیچگونه تبادل حرارتی باخواب شمالی همکف وطبقه بالای ندارد زیرا اختلاف دمای ما بین انها صفراست درنتیجه این فضافقط ازکف ودیوار مشترک باناهارخوری پذیرایی تبادل حرارتی دارد.پس داریم:
بارسرمایی هدایتی دیواره ما بین آشپزخانه ونهار خوری Q4=AUΔt
=24.75*0.65*(76-79)=-48.26 Btu/hr
بار سرمایی هدایتی از کف اتاق Q4=AUΔt
کف U=1/ΣR=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff )
کف A=101.72 ft²
کفQ4=101.72*0.295*(93-79)=420.1 Btu / hr

محاسبات بار سرمایی آشپزخانه طبقه همکف(۶)
کل Q4= -48.26+420.1=371.84 Btu / hr
5- بار سرمایی محسوس ناشی ازتهویه:
حجم هوای لازم برای تهویه نسبت به مساحت کفV=v*A
Table(B-8) →برای اشپزخانه منزل مسکونیv=2 CFM/ft²
V=2*101.72=203.44 CFM
Q5=1.08V(to-ti)*BF=1.08*203.44(100-79)*0.3=1384.205 Btu/hr
6- بار سرمایی محسوس ناشی از ساکنین ووسایل گرمازای داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → for sedentary work qsp= 220 Btu / hr
Qsp=1* 220=220 Btu / hr
حرارت اکتسابی ازلامپ فلورسنت =قدرت الکتریکی ورودی به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*101.72=305.16
ضریب مصرف = ۰٫۴
حرارت اکتسابی ازلامپ = ۳۰۵٫۱۶*۱٫۲۵*۳٫۴=۱۲۹۶٫۹۳ Btu / hr
Q6=220+1296.93=1516.93 Btu/hr
7-بار سرمایی نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمایی نهان ناشی ازتهویه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*203.44(84-75)*0.3=373.51 Btu/hr
ب- بار سرمایی نهان ساکنین اتاق:
Q7b=تعداد ساکنین اتاق ×qLP
Table(B-9) → qlp=330 Btu / hr
Q7b=1×۳۳۰=۳۳۰ Btu / hr
کل Q7=Q7a+Q7b=373.51+330=703.51 Btu/hr
بار سرمایی کل آشپزخانه:
بار سرمایی کل آشپزخانه عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضریب اطمینان برای محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(293.13+918.445+1750.4+371.84+1384.20+1516.93+703.15)*1.1=7631.91 Btu/hr

محاسبات بار سرمایی ناهارخوری ،نشیمن وپذیرایی طبقه همکف(۴و۵)
همانطوری که از پلان طبقه همکف قابل مشاهده است این فضا دارای جدارهای خارجی شرقی وجنوبی است.طبق جدول(B-1 ) ساعات احتمالی برای چنین فضای درمحدوده۱۱صبح تا۲ بعدازظهراست در ادامه برای پیداکردن ساعت مبنا،محاسبه بار سرمایی جدارهای خارجی راازساعت۱۱ صبح شروع می کنیم:
۱- بار سرمایی تابشی ازپنجره جنوبی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=8.202 * 5.9 =48.39 ft²
Table(B-2) → q = 45 Btu / (hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) →یاعمودی ورنگ نیمه روشن ۴۵°شیشه معمولی وکرکره داخلی افقی بازاویه f5=0.65

وزن مصالح تشکیل دهنده اتاق بر فوت مربع کف :
وزن دیوارهای خارجی =(۴۵٫۰۴+۹۹٫۴۶)*۱۸٫۵/ ۵۹۴=۴٫۵ Lb
وزن دیوارهای داخلی = (۰٫۵(۲۷۷٫۲۸+۲۵۴٫۶۸+۸۷٫۴+۱۷۲٫۷۳)*۱۸٫۵+۰٫۵(۲۴٫۷۵+۵۴٫۲۵۲+۱۵٫۰۷)*۱۷٫۷۴))/۵۹۴=۱۳٫۷۴ Lb
وزن سقف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۵۹۴) / ۵۹۴ = ۳۷٫۲۹۶ Lb
کف اتاق مفروش است → وزن کف = ۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۵۹۴)۰٫۵ / ۵۹۴ = ۱۸٫۶۴۸ Lb
کل وزن =۴٫۵+۱۳٫۷۴+۳۷٫۲۹۶+۱۸٫۶۴۸=۷۴٫۱۸۴ Lb
Table(B-4) → f6 = 0.714
Q1=48.39*45*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.714 = 1258.05 Btu / hr
4- بار سرمایی هدایتی از پنجره جنوبی :
Q2=AU(to – t I)
Table(A-4) → پنجره تک شیشه ای معمولی U=1.13 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff )
T I = 79 F
Q2=48.39*1.13*(100-76)=1312.33 Btu / hr
5- بار سرمایی تشعشعی وهدایتی ازدیوارهای بیرونی:
الف-دیواره بیرونی شرقی:
Δt=100-76=24 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=5.5
Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۳۵ F
Δtem=35+X=32+5.5=37.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه = ۱ F
Δtes=1+X=1+5.5=6.5 F
Δte=0.78*37.5+(1-0.78)6.5=30.68 F
محاسبات بار سرمایی ناهارخوری ،نشیمن وپذیرایی طبقه همکف(۴و۵)
Q3=AUΔte=99.46*.6*30.68=1830.86 Btu / hr
ب- دیواره بیرونی جنوبی:
X=5.5 Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح =۱۴ F
Δtem=X+14=14+5.5=19.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح برای همان جداره تحت سایه =۱ F
Δtes=X+1=5.5+1=6.5 F
Δte=0.78*19.5+(1-0.78)6.5=16.64 F
Q3=45.04*0.6*16.64=449.67 Btu / hr
کل Q3=1830.86+449.67=2280.53 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت ۱۱ ظهر:
۱۲۵۸٫۰۵+۱۳۱۲٫۳۳+۲۲۸۰٫۵۳=۴۸۵۰٫۹۱ Btu / hr
در ادامه برای بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابرای ساعت۱۲ ظهر ادامه می دهیم:
۱- بارسرمایی تابشی ازپنجره جنوبی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → برای موقعیت جنوبی در ساعت q=49.5 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → یا عمودی ورنگ نیمه روشن۴۵° شیشه معمولی با کرکره داخلی افقی با زاویه f5=0.65
کل وزن مواد تشکیل دهنده اتاق =۷۴٫۱۸۴ Lb →Table(B-4) → f6=0.766
Q1=48.39*49.5*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.766=1484.64 Btu / hr
2- بار سرمایی هدایتی ازپنجره:
Q2=1312.33 Btu / hr
3-بار سرمایی هدایتی وتشعشعی ازجدارهای بیرونی:
الف- دیواره بیرونی شرقی:
X=5.5
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح =۳۲ F
Δtem=5.5+32=37.5 F
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه =۴ F
Δtes=4+5.5=9.5 F
Δte=0.78*37.5+(1-0.78)9.5=31.34 F
Q3=99.46*0.6*31.34=1870.24 Btu / hr
ب- دیواره بیرونی جنوبی:
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۲۲ F
Δtem=X+22=5.5+22=27.5 F

محاسبات بار سرمایی ناهارخوری ،نشیمن وپذیرایی طبقه همکف(۴و۵)
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح برای همان جداره تحت سایه =۴ F
Δtes=X+4=5.5+4=9.5 F
Δte=0.78*27.5+(1-0.78)9.5=23.54 F
Q3=45.04*0.6*23.54=636.14 Btu / hr
کل Q3=1870.24+636.14=2506.38 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت۱۲ ظهر:
۱۴۸۴٫۶۴+۱۳۱۲٫۳۳+۲۵۰۶٫۳۸=۵۳۰۳٫۳۵ Btu / hr
در ادامه برای بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابرای ساعت۱ بعد ازظهر ادامه می دهیم:
۱- بارسرمایی تابشی ازپنجره جنوبی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → برای موقعیت جنوبی در ساعت q=45 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → یا عمودی ورنگ نیمه روشن۴۵° شیشه معمولی با کرکره داخلی افقی با زاویه f5=0.65
کل وزن مواد تشکیل دهنده اتاق =۷۴٫۱۸۴ Lb →Table(B-4) → f6=0.75
Q1=48.39*45*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.75=1321.48 Btu / hr
2- بار سرمایی هدایتی ازپنجره:
Q2=1312.33 Btu / hr
3-بار سرمایی هدایتی وتشعشعی ازجدارهای بیرونی:
الف- دیواره بیرونی شرقی:
X=5.5
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح =۲۰ F
Δtem=5.5+20=25.5 F
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه =۸ F
Δtes=8+5.5=13.5 F
Δte=0.78*25.5+(1-0.78)13.5=22.86 F
Q3=99.46*0.6*22.86=1364.19 Btu / hr
ب- دیواره بیرونی جنوبی:
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۲۷ F
Δtem=X+27=5.5+27=32.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح برای همان جداره تحت سایه =۸ F
Δtes=X+8=5.5+8=13.5 F
Δte=0.78*32.5+(1-0.78)13.5=28.32 F
Q3=45.04*0.6*28.32=765.32 Btu / hr
کل Q3=1364.19+765.32=2129.51 Btu / hr
محاسبات بار سرمایی ناهارخوری ،نشیمن وپذیرایی طبقه همکف(۴و۵)
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت۱ بعد ازظهر:
۱۳۲۱٫۴۸+۱۳۱۲٫۳۳+۲۱۲۹٫۵۱=۴۷۶۳٫۳۲ Btu / hr
در ادامه برای بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابرای ساعت۳ بعد ازظهر ادامه می دهیم:
۱- بارسرمایی تابشی ازپنجره جنوبی:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → برای موقعیت جنوبی در ساعت q=20 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → یا عمودی ورنگ نیمه روشن۴۵° شیشه معمولی با کرکره داخلی افقی با زاویه f5=0.65
کل وزن مواد تشکیل دهنده اتاق =۷۴٫۱۸۴ Lb →Table(B-4) → f6=0.55
Q1=48.39*20*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.55=430.7 Btu / hr
2- بار سرمایی هدایتی ازپنجره:
Q2=1312.33 Btu / hr
3-بار سرمایی هدایتی وتشعشعی ازجدارهای بیرونی:
الف- دیواره بیرونی شرقی:
X=5.5
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح =۱۳ F
Δtem=5.5+13=18.5 F
Table(B-5) →اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح برای همان جداره تحت سایه =۱۲ F
Δtes=12+5.5=17.5 F
Δte=0.78*18.5+(1-0.78)17.5=18.28 F
Q3=99.46*0.6*18.28=1090.87 Btu / hr
ب- دیواره بیرونی جنوبی:
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل از تصحیح =۲۸ F
Δtem=X+28=5.5+28=33.5 F
Table(B-5) → اختلاف دمای معادل قبل ازتصحیح برای همان جداره تحت سایه =۱۲ F
Δtes=X+12=5.5+12=17.5 F
Δte=0.78*33.5+(1-0.78)17.5=29.98 F
Q3=45.04*0.6*29.98=810.18 Btu / hr
کل Q3=1090.87+810.18=1901.05 Btu / hr
مجموع بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق مذکوردرساعت۳ بعد ازظهر:
۴۳۰٫۷+۱۳۱۲٫۳۳+۱۹۰۱٫۰۵=۳۶۴۴٫۰۸ Btu / hr
با مقایسه بار سرمایی جدارهای خارجی اتاق فوق الذکر در ساعتهای۱۱و ۱۲و۱ و۳ بعدازظهر می توانیم دریابیم که بار حداکثردرساعت۱۲ ظهراتفاق می افتدپس بقیه بارها رابرای این ساعت محاسبه می کنیم:
۴-بارسرمایی هدایتی دیوارهاودرهای داخلی:‍
محاسبات بار سرمایی ناهارخوری ،نشیمن وپذیرایی طبقه همکف(۴و۵)
دیوارغربی مجاور همسایه Q4=AUΔt
دمای فرضی ساختمان همسایه to=93 F , U=0.32 Btu/(hr)(ft²)(deg F temp diff)
Q4=277.28*0.32*(93-76)=1508.40 Btu/hr
دیوار سرویس بهداشتیQ4=AUΔt=54.252*0.65*(93-76)=599.48 Btu/hr
دیوارحمامQ4=AUΔt=15.07*.65*(115-76)=382.02 Btu/hr
درب سرویس بهداشتی وحمامQ4=17.18*0.7*(115-76)+17.18*0.7*(93-76)=673.45 Btu/hr
بار سرمایی هدایتی جدارهای مشترک بین خواب شمالی وجنوبی با ناهارخوری وپذیرایی قبلا محاسبه شده است،داریم:
Q4=311.454+157=468.454 Btu/hr
دیوار مشترک باراه پلهQ4=AUΔt=254.68*0.6(82-76)=916.848 Btu/hr
درب مشترک باراه پلهQ4=AUΔt=23.64*0.7(82-76)=99.28 Btu/hr
بار سرمایی هدایتی درهای مشترک بین خواب شمالی ،جنوبی وخواب والدین با ناهارخوری وپذیرایی قبلا محاسبه شده است،داریم:
Q4=49.66+49.66+49.66=148.98 Btu/hr
دیوار مشترک با اشپزخانهQ4=48.26 Btu/hr
کفQ4=AUΔt=594*0.295(93-76)=2989 Btu/hr
کلQ4=1508.40+599.48+382.02+673.45+468.454+916.848+99.28+148.98+48.26+2989
=7834.172 Btu/hr
5- بار سرمایی محسوس ناشی ازتهویه:
حجم هوای لازم برای تهویه نسبت به مساحت کفV=v*A
Table(B-8) → برای منزل مسکونی دولوکسv=0.33 CFM/ft²
V=0.33*594=196.02 CFM
Q5=1.08V(to-ti)*BF=1.08*196.02(100-76)*0.3=1524.25 Btu/hr
6- بار سرمایی محسوس ناشی از ساکنین ووسایل گرمازای داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → for seated at rest qsp= 220 Btu / hr
Qsp=8* 220=1760 Btu / hr
حرارت اکتسابی ازلامپ فلورسنت =قدرت الکتریکی ورودی به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*594=1782
ضریب مصرف = ۰٫۴
حرارت اکتسابی ازلامپ = ۱۷۸۲*۱٫۲۵*۳٫۴=۷۵۷۳٫۵ Btu / hr
Q6=1760+7573.5=9333.5 Btu/hr
محاسبات بار سرمایی ناهارخوری ،نشیمن وپذیرایی طبقه همکف(۴و۵)
۷-بار سرمایی نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمایی نهان ناشی ازتهویه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*196.02(84-67)*0.3=679.79 Btu/hr
ب- بار سرمایی نهان ساکنین اتاق:
Q7b=تعداد ساکنین اتاق ×qLP
Table(B-9) → qlp=130 Btu / hr
Q7b=8×۱۳۰=۱۰۴۰ Btu / hr
کل Q7=Q7a+Q7b=679.79+1040=1719.79 Btu/hr
بار سرمایی کل فضای مورد نظر:
بارسرمایی کل عبارت خواهد بود ازحاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضریب اطمینان برای محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(1484.64+1312.33+1870.24+7834.172+1524.25+9333.5+1719.79)*1.1=27586.81 Btu/hr
بار سرمایی کل طبقه همکف:
QT=ΣQTR=13321.231+4201.11+7819.02+7631.91+27586.81=61460.08 Btu/hr

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 93 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد