دانلود مقاله محاسبه نسبتهای مالی در شرکت صنایع بسته بندی البرز ( سهامی عام )

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

محاسبه نسبتهای مالی در شرکت صنایع بسته بندی البرز ( سهامی عام )

۱)_نسبت های نقدینگی
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهای نقدینگی :
نسبت جاری ۰٫۷۹ ۰٫۸۵ ۰٫۸۳ ۰٫۸۸ ۰٫۸۸
نسبت سریع(آنی) ۰٫۵۷ ۰٫۵۷ ۰٫۵۸ ۰٫۵۹ ۰٫۵۵
نسبت نقدینگی ۰٫۱۵ ۰٫۰۷ ۰٫۰۴ ۰٫۵۰ ۰٫۴۸
نسبت دارایی جاری ۰٫۶۴ ۰٫۵۱ ۰٫۵۴ ۰٫۵۸ ۰٫۶۳

۰٫۷۹ ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ = نسبت جاری سال۸۲
۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱
۰٫۸۵ ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷= نسبت جاری سال۸۳
۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸
۰٫۸۳ ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰= نسبت جاری سال۸۴
۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱
۰٫۸۸ ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹= نسبت جاری سال۸۵
۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷
۰٫۸۸ ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴= نسبت جاری سال۸۶
۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت جاری ۰٫۷۹ ۰٫۸۵ ۰٫۸۳ ۰٫۸۸ ۰٫۸۸

۰٫۵۷ ۱,۷۶۴,۷۴۲,۵۵۶+ ۱۷,۰۳۴,۴۵۸,۳۷۱+ ۲,۷۰۹,۸۱۷,۸۰۱+ ۳,۸۵۱,۱۰۱,۸۹۸= نسبت آنی سال۸۲
۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱
۰٫۵۷ ۲,۱۶۴,۸۲۵,۵۱۲+ ۲۱,۸۱۱,۴۸۳,۴۶۹+ ۳,۲۷۹,۲۴۹,۷۰۴+ ۱۹۷,۶۱۹,۹۲۵= نسبت آنی سال۸۳
۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸
۰٫۵۸ ۱,۵۶۱,۷۰۹,۵۳۴+ ۲۸,۸۸۴,۹۶۰,۱۱۶+ ۱,۲۱۹,۵۲۲,۰۱۹+ ۹۵۵,۷۹۱,۹۸۷= نسبت آنی سال۸۴
۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱
۰٫۵۹ ۱,۰۰۳,۲۳۳,۰۱۷+ ۳,۹۸۰,۰۹۱,۶۹۶+ ۲۹,۶۹۶,۷۷۲,۸۶۴+ ۱,۱۰۶,۷۶۳,۶۲۱= نسبت آنی سال۸۵
۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷
۰٫۵۵ ۱,۴۹۰,۶۰۲,۱۳۳+ ۵,۱۱۵,۰۵۲,۶۴۲+ ۲۸,۵۵۱,۶۳۶,۳۷۰+ ۴,۴۸۷,۲۲۱,۳۳۰= نسبت آنی سال۸۶
۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت سریع(آنی) ۰٫۵۷ ۰٫۵۷ ۰٫۵۸ ۰٫۵۹ ۰٫۵۵

۰٫۱۵ ۲,۷۰۹,۸۱۷,۸۰۱+ ۳,۸۵۱,۱۰۱,۸۹۸= نسبت نقدینگی سال۸۲
۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱
۰٫۰۷ ۳,۲۷۹,۲۴۹,۷۰۴+ ۱۹۷,۶۱۹,۹۲۵= نسبت نقدینگی سال۸۳
۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸
۰٫۰۴ ۱,۲۱۹,۵۲۲,۰۱۹+ ۹۵۵,۷۹۱,۹۸۷= نسبت نقدینگی سال۸۴
۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱
۰٫۵۰ ۲۹,۶۹۶,۷۷۲,۸۶۴+ ۱,۱۰۶,۷۶۳,۶۲۱= نسبت نقدینگی سال۸۵
۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷
۰٫۴۸ ۲۸,۵۵۱,۶۳۶,۳۷۰+ ۴,۴۸۷,۲۲۱,۳۳۰= نسبت نقدینگی سال۸۶
۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت نقدینگی ۰٫۱۵ ۰٫۰۷ ۰٫۰۴ ۰٫۵۰ ۰٫۴۸

۰٫۶۴ ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ = نسبت جاری سال۸۲
۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱+ ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸
۰٫۵۱ ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ = نسبت جاری سال۸۳
۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹+ ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷
۰٫۵۴ ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ = نسبت جاری سال۸۴
۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵+ ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰
۰٫۵۸ ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ = نسبت جاری سال۸۵
۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵+ ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹
۰٫۶۳ ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ = نسبت جاری سال۸۶
۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴+ ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت دارایی جاری ۰٫۶۴ ۰٫۵۱ ۰٫۵۴ ۰٫۵۸ ۰٫۶۳

۲ )_نسبت های فعالیت (کارایی)
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهای فعالیت :
نسبت کالا به سرمایه‌ د رگردش -%۱۰۳ -%۱۶۵ -%۱۴۳ -%۲۴۶ -%۱۲۹
گردش سرمایه جاری -۴٫۱۱ -۷٫۵۴ -۶٫۷۳ -۹٫۰۴ -۸٫۰۷
گردش سرمایه ثابت ۲٫۵۲ ۱٫۶۱ ۱٫۸۹ ۲٫۰۹ ۲٫۲۱
گردش دارایی ۰٫۶۹ ۰٫۶۹ ۰٫۷۴ ۰٫۷۳ ۰٫۶۸

۱۰۳%- ۹,۵۲۵,۰۵۷,۹۲۲ = نسبت کالا به سرمایه‌ د رگردش سال۸۲
۹۲۳۱۹۵۸۱۳۳٫۰۰
۱۶۵%- ۱۲,۰۲۲,۱۷۸,۴۱۳ = نسبت کالا به سرمایه‌ د رگردش سال۸۳
۷۳۰۰۵۵۶۹۶۱٫۰۰
۱۴۳%- ۱۳,۶۵۰,۸۹۱,۹۳۱ = نسبت کالا به سرمایه‌ د رگردش سال۸۴
۹۵۵۲۸۸۰۳۲۱٫۰۰
۲۴۶%- ۱۷,۸۴۶,۱۳۴,۷۱۰ = نسبت کالا به سرمایه‌ د رگردش سال۸۵
۷۵۴۵۱۲۲۹۴۸٫۰۰
۱۲۹%- ۱۸,۵۹۶,۵۰۱,۸۵۰ = نسبت کالا به سرمایه‌ د رگردش سال۸۶
۸۲۰۳۲۰۴۸۵۰٫۰۰

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت کالا به سرمایه‌ د رگردش ۱۰۳%- ۱۶۵%- ۱۴۳%- ۲۴۶%- ۱۲۹%-

۴٫۱۱- ۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵ = گردش سرمایه جاری سال۸۲
( ۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱ – ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۷٫۵۴- ۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰ = گردش سرمایه جاری سال۸۳
(۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸ – ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷)
۶٫۷۳- ۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸ = گردش سرمایه جاری سال۸۴
(۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱ – ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۹٫۰۴- ۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳ = گردش سرمایه جاری سال۸۵
(۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷ – ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۸٫۰۷- ۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴ = گردش سرمایه جاری سال۸۶
(۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴ – ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴)

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
گردش سرمایه جاری ۴٫۱۱- ۷٫۵۴- ۶٫۷۳- ۹٫۰۴- ۸٫۰۷-

۲٫۵۲ ۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵ = نسبت گردش سرمایه‌ ثابت سال۸۲
۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶
۱٫۶۱ ۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰ = نسبت گردش سرمایه‌ ثابت سال۸۳
۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸
۱٫۸۹ ۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸ = نسبت گردش سرمایه‌ ثابت سال۸۴
۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴
۲٫۰۹ ۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳ = نسبت گردش سرمایه‌ ثابت سال۸۵
۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵
۲٫۲۱ ۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴ = نسبت گردش سرمایه‌ ثابت سال۸۶
۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
گردش سرمایه ثابت ۲٫۵۲ ۱٫۶۱ ۱٫۸۹ ۲٫۰۹ ۲٫۲۱

۰٫۶۹ ۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵ = نسبت گردش دارایی سال۸۲
(۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱ + ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۰٫۶۹ ۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰ = نسبت گردش دارایی سال۸۳
(۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹ + ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۰٫۷۴ ۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸ = نسبت گردش دارایی سال۸۴
(۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵ + ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۰٫۷۳ ۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳ = نسبت گردش دارایی سال۸۵
(۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵ + ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۰٫۶۸ ۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴ = نسبت گردش دارایی سال۸۶
(۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ + ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
گردش دارایی ۰٫۶۹ ۰٫۶۹ ۰٫۷۴ ۰٫۷۳ ۰٫۶۸

۳ )_نسبتهای سرمایه‌گذاری(اهرمی) :
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهای (اهرمی)
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه ۱٫۹۹ ۲٫۵۴ ۱٫۶۸ ۱٫۲۵ ۱٫۵۶
نسبت مالکانه ۰٫۱۴ ۰٫۱۷ ۰٫۲۳ ۰٫۲۸ ۰٫۲۰
نسبت کل بدهی ۳٫۱۷ ۱٫۹۵ ۱٫۹۷ ۲٫۰۵ ۲٫۶۱
نسبت پوشش بدهی ۴٫۹۴ ۱٫۸۸ ۳٫۲۶ ۶٫۳۲ ۳٫۵۱

۱٫۹۹ ۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۲
۷,۵۶۰,۰۲۰,۲۵۱
۲٫۵۴ ۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱٫۶۸ ۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۴
۲۰,۲۵۴,۵۳۱,۷۲۱
۱٫۲۵ ۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۵
۲۶,۱۰۳,۵۶۷,۱۱۴
۱٫۵۶ ۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۶
۱۹,۱۷۹,۸۸۵,۵۶۹

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه ۱٫۹۹ ۲٫۵۴ ۱٫۶۸ ۱٫۲۵ ۱٫۵۶

۰٫۱۴ ۷,۵۶۰,۰۲۰,۲۵۱ = نسبت مالکانه سال۸۲
(۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱ + ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۰٫۱۷ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = نسبت گردش دارایی سال۸۳
(۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹ + ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۰٫۲۳ ۲۰,۲۵۴,۵۳۱,۷۲۱ = نسبت گردش دارایی سال۸۴
(۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵ + ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۰٫۲۸ ۲۶,۱۰۳,۵۶۷,۱۱۴ = نسبت گردش دارایی سال۸۵
(۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵ + ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۰٫۲۰ ۱۹,۱۷۹,۸۸۵,۵۶۹ = نسبت گردش دارایی سال۸۶
(۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ + ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت مالکانه ۰٫۱۴ ۰٫۱۷ ۰٫۲۳ ۰٫۲۸ ۰٫۲۰

۳٫۱۷ ۳,۰۳۹,۹۸۲,۸۸۷ + ۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱ = نسبت کل بدهی سال۸۲
۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶
۱٫۹۵ ۱۸,۲۰۰,۶۵۰,۲۲۸ + ۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸ = نسبت کل بدهی سال۸۳
۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸
۱٫۹۷ ۱۰,۴۰۸,۸۲۴,۶۴۳ +۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱ = نسبت کل بدهی سال۸۴
۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴
۲٫۰۵ ۵,۱۶۹,۷۲۵,۶۱۳+ ۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷ = نسبت کل بدهی سال۸۵
۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵
۲٫۶۱ ۸,۵۲۴,۳۶۰,۰۸۸ + ۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴ = نسبت کل بدهی سال۸۶
۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت کل بدهی ۳٫۱۷ ۱٫۹۵ ۱٫۹۷ ۲٫۰۵ ۲٫۶۱

۴٫۹۴ ۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶ = نسبت پوشش بدهی سال۸۲
۳,۰۳۹,۹۸۲,۸۸۷
۱٫۸۸ ۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸ = نسبت پوشش بدهی سال۸۳
۱۸,۲۰۰,۶۵۰,۲۲۸
۳٫۲۶ ۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴ = نسبت پوشش بدهی سال۸۴
۱۰,۴۰۸,۸۲۴,۶۴۳
۶٫۳۲ ۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵ = نسبت پوشش بدهی سال۸۵
۵,۱۶۹,۷۲۵,۶۱۳
۳٫۵۱ ۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷ = نسبت پوشش بدهی سال۸۶
۸,۵۲۴,۳۶۰,۰۸۸

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت پوشش بدهی ۴٫۹۴ ۱٫۸۸ ۳٫۲۶ ۶٫۳۲ ۳٫۵۱

۴ )_نسبتهای سودآوری:
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهای سودآوری :
نسبت سود ناخالص ۱۸٫۹% ۱۹٫۵% ۲۱٫۰% ۱۵٫۶% ۱۳٫۵%
بازده فروش ۶٫۰% ۷٫۷% ۸٫۵% ۹٫۰% -۸٫۰%
بازده دارایی (ROA) 4.1% 6.3% 6.5% 6.8% -5.6%
بازده سرمایه در گردش -۰٫۲۵ -۰٫۵۸ -۰٫۵۷ -۰٫۸۲ ۰٫۶۵

۱۸٫۹% ۷,۱۴۹,۶۰۴,۳۰۵ = نسبت سود ناخالص سال۸۲
۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵
۱۹٫۵% ۱۰,۷۱۲,۳۰۰,۴۸۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۳
۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰
۲۱٫۰% ۱۳,۴۸۲,۶۷۱,۳۳۲ = نسبت سود ناخالص سال۸۴
۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸
۱۵٫۶% ۱۰,۶۶۰,۹۸۰,۶۲۹ = نسبت سود ناخالص سال۸۵
۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳
۱۳٫۵% ۸,۹۶۹,۶۱۳,۸۳۹ = نسبت سود ناخالص سال۸۶
۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت سود ناخالص( حاشیه فروش) ۱۸٫۹% ۱۹٫۵% ۲۱٫۰% ۱۵٫۶% ۱۳٫۵%

۶٫۰% ۷,۱۴۹,۶۰۴,۳۰۵ = نسبت بازده فروش سال۸۲
۲,۲۹۱,۲۹۶,۵۵۵
۷٫۷% ۱۰,۷۱۲,۳۰۰,۴۸۰ = نسبت بازده فروش سال۸۳
۴,۲۳۵,۳۳۶,۵۰۹
۸٫۵% ۱۳,۴۸۲,۶۷۱,۳۳۲ = نسبت بازده فروش سال۸۴
۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۷
۹٫۰% ۱۰,۶۶۰,۹۸۰,۶۲۹ = نسبت بازده فروش سال۸۵
۶,۱۷۴,۹۸۸,۷۷۱
۸٫۰%- ۸,۹۶۹,۶۱۳,۸۳۹ = نسبت بازده فروش سال۸۶
(۵,۳۱۴,۲۳۷,۱۰۱)

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
بازده فروش ۶٫۰% ۷٫۷% ۸٫۵% ۹٫۰% -۸٫۰%

۴٫۱% ۲,۲۹۱,۲۹۶,۵۵۵ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۲
(۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱ + ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۶٫۳% ۴,۲۳۵,۳۳۶,۵۰۹ = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۳
(۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹ + ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۶٫۵% ۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۷ = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۴
(۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵ + ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۶٫۸% ۶,۱۷۴,۹۸۸,۷۷۱ = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۵
(۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵ + ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۵٫۶% – (۵,۳۱۴,۲۳۷,۱۰۱) = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۶
(۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ + ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
بازده دارایی (ROA) 4.1% 6.3% 6.5% 6.8% -5.6%

۰٫۲۵- ۲,۲۹۱,۲۹۶,۵۵۵ = بازده سرمایه در گردش سال۸۲
(۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱ – ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۰٫۵۸ – ۴,۲۳۵,۳۳۶,۵۰۹ = بازده سرمایه در گردش سال۸۳
(۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸ – ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۰٫۵۷ – ۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۷ = بازده سرمایه در گردش سال۸۴
(۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱ – ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۰٫۸۲ – ۶,۱۷۴,۹۸۸,۷۷۱ = بازده سرمایه در گردش سال۸۵
(۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷ – ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۰٫۶۵ (۵,۳۱۴,۲۳۷,۱۰۱) = بازده سرمایه در گردش سال۸۶
(۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴ – ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
بازده سرمایه در گردش -۰٫۲۵ -۰٫۵۸ -۰٫۵۷ -۰٫۸۲ ۰٫۶۵

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 15 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد