بخشی از مقاله

 

یک جنبه مهم در مدیریت کیفیت آب، مدلسازی تغییرات کیفی آب در رودخانه ها در ارتباط با ورودی طبیعی و انسانی می باشد. با مدلسازی سیستم های رودخانه، امکان ارزیابی ظرفیت محتمل این سیستم وجود داشته و بنابراین به پیش بینی اثرات اعمال شده از طریق رخدادهای طبیعی و انسانی کمک خواهد کرد. از آنجا که رودخانه کارون به لحاظ منافع حاصل از کشاورزی، صنعتی،صیادی و محیطزیست برای ایران از جایگاه خاصی برخوردار بوده و کیفیت آب در آن یکی از عوامل اصلی کنترل کننده منافع کشور می باشد،به همین منظر در این تحقیق یکی از مهم ترین پارامترهای کیفی آب در آبیاری((TDSرودخانه کارون در بازه بندقیر- اهواز با نرم افزار HECRAS برای سال 1392شبیه سازی گردید.هدف ابتدایی از انجام این تحقیق ضمن آشنایی با مدل HECRAS و معرفی توانایی های برای شبیه سازی پارامترهای کیفی و مقایسه کل جامدات محلول در این بازه برای استفاده در آبیاری با توجه به استانداردها می باشد.که نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر مقدار بالایTDS در این بازه نسبت به استانداردهای موجود می باشد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی: رودخانه کارون،شبیه سازی،TDS،HECRAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 دانشجوی کارشناسی ارشد،آبیاری زهکشی،دانشگاه شهید چمران اهواز -2 استاد دانشکدهی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه

اصفهان ، شهریىر 3131

 

-1مقدمه

 

رودخانه کارون پرآبترین و بزرگترین رودخانه ایران است. این رود با طول 950 کیلومتر طولانیترین رودی است که در داخل ایران قرار دارد. این رودخانه در طی مسیر خود از مناطق مختلفی از کشور عبور کرده و پس از عبور از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم، در منطقهای به نام گتوند وارد دشت خوزستان میشود. رود کارون در شمال شوشتر به دو شاخه شطیط و گرگر تقسیم میشود. مهمترین شاخه فرعی کارون، رود دز است که پس از عبور از شهر دزفول در شمال اهواز به کارون ملحق میشود. شاخههای گرگر و شطیط و شاخه دز در محلی به نام بندقیر به هم پیوسته و کارون بزرگ را تشکیل میدهند. سپس این رود به سمت شهر اهواز حرکت کرده و پس از عبور از شهر اهواز در نزدیکی خرمشهر به دو شاخه حفار و بهمنشیر تقسیم میشود. شاخه بهمنشیر به طول تقریبی 80 کیلومتر و پهنای متوسط 600 متر به موازات اروندرود از شمال جزیره آبادان عبور کرده و به خلیجفارس میریزد. کانال حفار نیز از خرمشهر گذشته و در فاصله 70 کیلومتری خلیج فارس به اروندرود متصل شده و وارد خلیجفارس میشود. جزیره و شهر آبادان بین این دو شاخه کارون قرار گرفته است.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید