دانلود مقاله مروری بر پروژه پلیمر ساختار نانوی R&D

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان

مروري بر پروژه پليمر ساختار نانوي R&D
- علم مواد, عمليست بنيادي براي زمينه هاي چون پردازش اطلاعات , حفظ طبيعت و سلامت محيط زيست و انرژي انتظار مي رود كه نانو تكنولوژي به عنوان علمي نو در قرن 21,در علم مواد تغييراتي ايجاد كند. اين تكنولوژي اصلاح كاربرد و مشخصات مواد را به عنوان ايجاد كاربردي جديد از راه كنترل ساختار موارد به ميزاني بيشتر تصديق مي كند. اين علم به عنوان قسمتي از برنامه نانو تكنولوژي مواد خواهد بود كه هدفش به اجرا درآمدن پيشرفت و تحقيقات اصولي براي برنامه ريزي نتايج تحقيقات بدست آمده مي باشد.


- هدف اين پروژه دسترسي به جهش كوانتولي در به دست آوردن كنش بالاي مواد پليمري منظم و سازگاري محيطي مي باشد و قصدش به ثبت رساندن علميست پايه اي براي كنترل كامل ساختار اوليه و پيشرفته پليمرها مي باشد. هدف نهايي اين پروژه دست يابي به مواد با قدرت بالا و مقاوم در برابر فساد تدريجي مي باشد در حالي كه پيشروي بيشتر به سوي موادي پكترو مقاومتر در برابر گرما مي باشد

و از اين راه موجب ثبت مواد جديد و علمي ساختاري با قابليت تامين طيف گسترده اي از زمينه هاي درخواستي براي خدمات ذخيره سازي انرژي مي شود. اين زمينه ها كه ناشي از اين پيشرفتها مي باشد, شامل تئوتوموتيو و بخشهاي اطلاعاتي (اطلاعات, ميلامت, امنيت, انرژي و غيره) مي باشد.


تحقيق بر روي موضوعات زير در برنامه ساختار نانوي پليمري انجام خواهد شد:
1. علمي براي كنترل ساختارهاي اوليه
2. علمي براي كنترل ساختارهاي سه بعدي
3. علمي براي كنترل ساختارهاي سطحي و متقابل
4. تكنولوژي قالبگيري مواد


5. تكنولوژي ارزيابي مواد
6. بسط و تكامل خط مشي علم مشترك و نظام دار كردن علوم.
اين تحقيقات در ادامه توضيح داده شده است.
1. علمي براي كنترل ساختار اوليه


از طريق پيشرفت كاتاليز و رهايي با سرعت اجرايي بالا, روش تركيب و تراكم ذرات (پليمريزاسيون) , تك مدارهاي جديد الحاقي و تغليظ پلميريزاسيون, كارها در حال مسير جاي توسعه و پيشرفت علم پليمرهايي با ساختار اوليه كاملاً كنترل شده مي باشد . مثل, فضانظمي, وزن مولكولي, تك مدارهاي متوالي ( توالي در همسپار, پليمرانتهايي و غيره) و ساختارهاي انشعابي.


يك پليمر با ساختار اوليه كاملاً كنترل شده در طول تحقيق بر روي موضوع اول تحقيق يعني علمي براي كنترل ساختار اوليه توليد خواهد شد. اين پليمر سپس در چهار زمينه تحقيقي مرتبط با تكنولوژي در اندازه كوچك مورد تحقيق قرار خواهد گرفت: عملي براي كنترل ساختارهاي سه بعدي,تكنولوژي براي كنترل ساختارهاي سطحي و متقابل , تكنولوژي موادقالب زده و تكنولوژي ارزيابي مواد. از طريق تحليل نتايج تحقيقات, نمونه اي كامل براي كنترل ساختار اوليه ارائه خواهد شد.
1-1) در زمينه پليمرهاي تاكي 1 و پليمرهاي سودمند, از راه پيشرفت كاتاليزدرهاي با سرعت اجرايي بالا, روش پليمريزاسيون , تك مدارهاي جديد الحاقي و تغليط پليمريزاسيون كارها در حال سر به سوي توسعه و پيشرفت كنترل كامل علم فضانظمي, وزن مولكولي ( وزن مولكولي و توزيع وزن مولكولي) تك مدارهاي متوالي ( توالي در همسپار پليمرهاي انتهايي و غيره) مي باشد.

به علاوه در اين تحقيق همچنين قول داده شده تا كنترل ساختارهاي برجسته در پليمريزاسيون اصلي و علم پليمريزاسيون زنده , با قابليت كاربرد در طيف گسترده تك مدارها, پيشرفت داده شود. در زمينه پليمرهاي هيدروكربني كارهايي براي كاتاليزور كورديناسيون و علم پليمريزاسيون براي كنترل ساختارهاي اوليه و به كار انداختن پليمرها در حال انجام است. همانند علم همسپاركردن تك مدارهاي هيدروكربن بانك مدارهاي مغناطيسي.


1-2) با استفاده از كاتاليزورهاي واكنش پذير و گزينشي قوي, تك مدارهاي جديد, و نظام پليمريزاسيون منجمد, تحقيقاتي براي توسعه و پيشرفت علم كنترل كامل براي كنترل وزن مولكولي ( كاهش وزن توزيعي مولكول, كنترل وزن مولكول, وزن مولكولي زياد و غيره) فضانظمي و تك مدارهاي متوالي ( توالي در همسپار, كنترل پي در پي و متوالي, گزينش پذيري شيميايي و غيره), ساختارهاي انشعابي در حال انجام است. به علاوه تلاشهايي صورت گرفته تا علم پليمريزاسيون گزينش پذيري شيميايي را پيشرفت داده شود تا به مولكولهاي با وزن بالا, پليمرهاي معطر الحاق شود.

2) علمي براي كنترل ساختارهاي 3 بعدي:
هدف اين پروژه تحقيقاتي بيشتر و علميست براي كنترل ساختارهاي سه بعدي پليمرهاي هدف زير از مقياسهاي كوچك تا اندازه هاي بزرگ و ساع كردن نور بر روي رابطه بين ساختارهاي سه بعدي منظم و ويژگيهاي آنها ( مشخصات الكترونيكي و نور شناختي , ويژگيهاي مكانيكي , ويژگيهاي مكانيكي , گرمايي , سازگاري و غيره) از راه انداختن نظري بر راهنمايي اثبات شده براي طراحي موادي با ساختارهاي سه بعدي و با دقتي بالا.


2-1) براي پليمرهاي چند جزئي مثل همبسپارهاي دسته اي و پيوندي و پليمرهايي كه با همبسپارها آميخته مي شوند, تحقيقاتي در جهت پيشبرد علمي براي توليد غشائي نازك و موادي زبر با ساختارهايي تناوبي در ناحيه اي گسترده , توسط كنترل وقايعي چون جداسازي ميكروفازها از راه تركيب مولفرها و فرآيند آن (بعد, فشار و تغييرات دما, جريان برشي و غيره) در حال انجام است.


2-2) تحقيقاتي براي پيشبرد علم كنترل ساختارهاي پيچيده از راه تبلور, تبلور مايعات, و تجزيه espinodal برپايه ساختارهاي اوليه همچون وزن مولكولي, ساختار فضانظمي, ساختار شيميايي , و درازآي بخش جوربسپارها, همبسپارها و مشتقات آنها و ساختارهاي متصل عرضي, مخلوط كردن مولفه ها, افزودن عوامل هسته اي و فرآيند آنها ( بعد, فشار و تغييرات دما, جريان برشي و غيره) در حال انجام است.


3) علمي براي كنترل ساختارهاي سطحي و متقابل :
3-1) تحقيقات پيشرفته اي براي خلق علمي تحليلي براي اندازه گيري كمي تغيير شكل پوشه سطحي پليمرها توسط بالاترين اورتيال مولكولي اشغال شده در دست انجام است. همزمان, سطح پوشه پليمرها به روش طيف شناسي و توسط مشاهدات شكل شناسي, شناسايي مي شوند تا ويژگيهاي شكل سطحي و ساختار سطحي را به هم مرتبط سازند و تاثيرات طبيعت را بر روي شكل سطحي دسته بندي كنند.


3-2) از راه كنترل فرآيند جداسازي فاز در مدار قائم همبسپارهاي دسته اي و پيوندي و مخلوط كردن پليمرها, ساختار فشرده سطح پوسته پليمرها و ويژگيهايش براي دسترسي به پيشرفتها به برجسته اي در زمينه ويژگيهاي كاتدي , چسبناكي, ميزان آب پذيري, اصطكاك , دوام و ديگر ويژگيهاي سطحي, در ميزاني كوچك كنترل مي شود.


3-39 پوسته نازك پليمرها ( كه شامل پوسته هاي بسيار نازك مي شود) و پوسته پليمرهاي چند لايه اي در اجزاء مختلف واكنش توسط سطوح مختلف انرژي آزاد ساخته مي شود. تكنيكهايي يا روشهايي در دست هستند كه قابليت تحليل تقابل پليمر/ پليمر و پليمر/ ساير مواد را در سطح كوچك دارند. علم كنترل ساختارهاي متقابل در اندازه هاي كوچك, توسط استفاده از تجمع همسپارها در سطح مشترك, واكنشهايي سطحي با واكنشگر , نفوذ مولكولها در سطح مشترك, براي دستيابي به پيشرفتي چشمگير در ويژگيهاي سطح مشترك از قبيل ويژگي چسبندگي ماندگار و بادوام مي باشد.


4) تكنولوژي قالبگيري مواد :
4-1) تكنولوژي شكل رادن مواد كوچك با تشكيل علم واكنش پذيري فرآورش كه شامل واكنش جفتهاي پلمير متضاد و ناسازگار در سطح پليمر در مدت زمان آب شدن پليمر پيشرفت كرد. به علاوه علم شكل دادن مواد كوچك به واسطه استفاده از زمينه هاي متلاشي كردن با قابليت به كار گرفتن براي مقدار گسترده اي از جفتهاي پلميري ناسازگار و مواد هپريدي كوچك آلي / معدني توسعه پيدا كرد.


4-2) تحقيقاتي براي پيشرفت علم شبيه سازي ساختاري در حالت مذاب, به عنوان وسيله اي براي كنترل ساختار پليمرها در حالت مذاب در حال انجام است. همچنين روشهايي براي كنترل ميعان در سرلوله, در مدت زمان فرآيند چرخش ليف مذاب و براي كنترل زمينه مسايل خاص به كار برده شده خارجي , در ليف رشته اي بدست آمده است. از اين گذشته, روشهايي براي تجزيه قسمتهاي بدون شكل ليف توسط به كاربردن روش هاي مختلف speloscoDIC براي اندازه گيري, تحلي و تجريه استحكم ليف اجرا شده است كه به خوبي همانند سازي كامپيوتري, تمركز فشار و پخش فشار براي متوجه شدن بخشهاي غيرمتبلور و نقص مي باشد.


5) تكنولوژي ارزيابي مواد :
5-1) براي تجزيه اجسام سه بعدي ساختارهاي پيچيده چون خرده ها ئ تكه هاي كريستال و كريستال مايع, گوي سنگ, ساختار جداشده فاز فلز مركب و آلياژ و ساختار 10nm همچون ساختار جدا شده فاز, ساختار سطحي, پوسته هاي بسيار نازك, نظام توصيفي با تفكيك بالا ايجاد شد كه از ميكروسكوبهاي ليزري تمركزي, الكتروني , ردياب و طيف نسبي استفاده ميشد.


5-2) نظام توصيفي ساختاري براي مشخص كردن قلمرو و تعداد قلمروها نظام پلميرهاي پيچيده به وسيله حالت جامد NMP / نظام تحليل ساختار پيچيده با فن بخش 1 سپين هسته اي به وجود آمد كه براي استفاده در نظام پليمري مشكل بود. به وسيله استفاده از اين سيستم پيشرفته, آميزش پذيري فلزات مركب پليمري و واكنشهاي برهم كنش بين مولكولي مابين پليمرها و ساختارهاي چند فاز دقيقاً اندازه گيري شد.


6) بسط و تكامل علم مشترك و نظام دار كردن علوم :
بواسطه مشاركت 5 گروه محقق, كه هر كدام از اين گروهها بر روي موضوع تحقيقي خاصي تمركز كردند ( علمي براي كنترل ساختارهاي اوليه, علمي براي كنترل ساختارهاي سه بعدي, تكنولوژي قالبگيري مواد, تكنولوژي ارزيابي مواد), ارتباط پيچيده مابين موضوعات مثل ساختار پليمرهاي كنترل شده از سطح اوليه تا سه بعدي, تكنولوژي قالبگيري مواد و ارزيابي ساختاري به روشي قابل فهم و به طور جامع توضيح و شرح داده شده است. مجموعه اي از داده ها نيز ايجاد شده تا در بسياري از مواقع بتوان از نتايج استفاده كرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
1. مقدمهنقش سرمايه به عنوان يكي از اركان اصلي رشد و توصعه‌ي اقتصادي پذيرفته شده است. يكي از مسائل مهم مرتبط با تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري،"تامين مالي" آن است و نقش دولت در اين تامين و تشكيل سرمايه بسيار مهم تلقي مي‌شود. دولت‌ها پيشبرد و توصعه‌ي نظام اقتصادي كشورهاي خود را به عنوان هدف‌هاي رسما اعلام شده قبول ...

دانلود مقاله مروری بر نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
برخی از منابع: مراجع 1) J. R. Potts, D. R. Dreyer, C. W. Bielawski, R. S. Ruoff , Polymer 52 (2011) 5-25. 2) T, Kuilla, S. Bhadrab, D. Yaoa, N. H. Kim, S. Bosed, J. H. Lee, Prog Polym Sci 35 (2010) 1350–1375. 3) V. Singh, D. Joung, L. Zhai, S. Das, S. I. Khondaker, S. Seal, Prog Mater Sci 56 (2011) 117 ...

دانلود فایل پاورپوینت معرفی ساختار مدیریت پروژه OPM3

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف از اين سمينار آشنايي با شماي كلي مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و معرفي ساختار و مفهوم آن است اسلاید 2 : شماي كلي OPM3 و فرآيند توسعه آن استاندارد OPM3 دسته بندي راهكارهاي برتر و مهارتها گامهاي OPM3 (محتواي اجرايي مدل) خلاصه پرسش و پاسخ اسلای ...

دانلود فایل پاورپوینت ساختار سیستمی مدیریت پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سيستم : مجموعه اي از اجزا است كه در راستاي هدفي مشخص با يكديگر در ارتباطند. مديريت : برنامه ريزي و هدايت برنامه به سوي هدف پروژه : كاري جديد كه در چارچـوب زمـان ، هزينـه و كيفيـتي مشخـص بايد انجام شود. ارائه اجزاء برنامه ريزي و روشهاي هدايت برنامه پروژه ، ...

مقاله تاثیر عمل آوری داخلی بوسیله پلیمرهای سوپر جاذب آب بر ریزساختار ، مقاومت و نفوذ پذیری بتن های حاوی پودر آب بند کننده بتن

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
تاثیر عمل آوری داخلی بوسیله پلیمرهای سوپر جاذب آب بر ریزساختار، مقاومت و نفوذ پذیری بتن های حاوی پودر آب بند کننده بتن چکیده: یکی از مشکلات اساسی کشور ایران قرار گرفتن در شرایط جغرافیایی نیمه خشک و کاهش بارندگی سالیانه باعث شد تا کنترل هدررفت آب بطور جدی سرلوحه کار وزارت نیرو وشرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور قر ...

مقاله مروری بر بسته بندی های بر پایه پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مروری بر بسته بندی های بر پایه پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید چکیده امروزه با افزایش آلودگی های زیست محیطی و کاهش منابع نفتی، توسعه و جایگزینی بسته بندی های زیست تخریب پذیر بجای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در میان زیست پلیمرها پلی لاکتیک اسید (PLA) به خاطر م ...

مقاله مروری بر ساختار فیلم های خوراکی و بررسی خصوصیات فیلمهای کفیران و متیل سلولز

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مروری بر ساختار فیلمهای خوراکی و بررسی خصوصیات فیلمهای کفیران و متیل سلولز   چکیده فیلمها و پوششهای خوراکی لایه نازکی از جنس مواد خوراکی هستند که نقش مهمی در نگهداری و محافظت محصولات غذایی ایفا میکنند. پوششها و فیلمها همچنین نقش مهمی درموفق بودن محصول در زنجیره توزیع و بازاریابی به عهده دارند. یکی از نق ...

مقاله مروری بر گرفتگی غشاهای پلیمری : انواع ، مکانیزم ها و روش های شست وشو

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مروری بر گرفتگی غشاهای پلیمری:انواع، مکانیزمها و روشهای شستوشو   خلاصه در دهه های گذشته استفاده از فرآیندهای غشایی در صنعت روند روبه رشدی داشته است.با این حال مشکل عمده،که استفاده از این فناوری را در معرض محدودیت قرار میدهد،پدیده گرفتگی ...