دانلود مقاله مطالعه انباشت نانوذرات Al2O3 روی کانالهای هدایت و اثرات آن بر ارزش انتگرالی گروههای مختلف میله کنترل قلب راکتور VVER - 1000

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه

مطالعات تجربی و محاسباتی روی راکتورها نشان میدهند که میتوان با بهینه سازی، شار حرارتی بحرانی را به همان میزانی که شکافت هستهای افت میکند برداشت کرد . بررسیهای اخیر بر این دلالت دارد که کاربرد نانو ذرات/آب (نانوسیال) در مدار اول یک راکتور آب سبک باعث برداشت بهتر حرارت از قلب خواهد شد.[1 7 8 9 10] در مقالات قبلی، تاثیر نانوسیالات مختلف و با کسرهای حجمی متفاوت از نانو ذرات روی راکتور هسته ای VVER-1000 در یک مقیاس واقعی بررسی شد.[2] از آنجا که تنظیم قدرت راکتور و کنترل واکنش زنجیرهای شکافت توسط سیستم تعدیل راکتیویته یعنی سیستم تنظیم بور و سیستم میلههای کنترل انجام میگیرد، مطالعهی اثرات نانوسیالات بر میله های کنترل ضرورت دارد.

روش کار

الف) توصیف راکتور VVER-1000


728


یکی از انواع راکتورهای هستهای قدرت در حال گسترش در دنیا راکتور آب تحت فشار (PWR) میباشد. نیروگاه هستهای بوشهر، یک راکتور PWR با توان حرارتی 3000 MW(t) است که خنککننده و کندکننده آن آب میباشد و به مدل (VVER-1000) معروف است. قلب این راکتور شامل 163 مجتمع سوخت و هر یک از مجتمعها نیز دارای 311 میله سوخت است. ساختار مجتمعهای سوخت بگونهای است که علاوه بر میلههای سوخت، شامل کانالهایی موسوم به کانال هدایت است که میلههای کنترل و نیز میلههای سموم مصرفشدنی در آنها جا میگیرند درون هر مجتمع علاوه بر میلههای سوخت بسته به نوع مجتمع، 18میلههای کنترل و یا 18میله جاذب سوختی (سموم مصرف شدنی) وجود دارد. سطح مقطع بالایی قلب راکتور VVER-1000 به همراه اطلاعات قلب در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل -1 نمایی بالایی قلب راکتور

VVER-1000

در این تحقیق برای طراحی هندسی و اعمال مواد ساختاری قلب از دادههای سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) استفاده شده است.[3] دادههای طراحی قلب راکتور بوشهر در جدول 1 نشان داده شده است.

ب) شبیهسازی قلب

کد مونت کارلوی -N ذرهای MCNPX 2,3,0 و یک سری دادههای کتابخانه سطح مقطع نوترونی موسوم به ENDF/VII برای پیشبرد یک مدل سه بعدی دقیق از قلب راکتور VVER-1000 بکار برده شد .[4] برای مدل سازی قلب 8 نوع مجتمع سوخت با غنای متوسط 1/6 تا 4/02 به همراه میلههای کنترل، میلههای سم سوختی

729

H3BO3/Al2O3


و کانالهای اندازه گیری برای چرخه سوخت اولیه شبیه سازی شد. مجتمع سوخت نوع 36 و مقطع هندسی قلب با استفاده از قابلیتهای نرم افزار Visual Editor در شکل 2 نشان داده شده است. برای انجام مطالعات روی قلب راکتور و شبیه سازی تحت شرایطی که قلب با چرخه سوخت اولیه بارگذاری شده و درصد قدرت آن 0% = ، بدون سموم( Xe-135 و ( Sm-149 ناشی از سوختن اورانیوم و خنک کننده در غلظت 16g/kg و دمای قلب 280oC قرار دارد انجام شد.

ج) مدلسازی قلب

برای چرخه اول، قلب شامل 163 مجتمع سوخت است که بصورت شبکه شش وجهی منتظم مرتب شدهاند. از آنجا که دمای خنک کننده در وضعیتهای مختلف قلب ثابت نمیباشد بنابراین چگالی نانو سیالها نیز با تغییر دما تغییر میکند. از مطالعات انجام گرفته روی نانوسیال /Al2O3) آب) در کسرهای حجمی مختلف نشان می دهد که چگالی نانوسیالها برای کسرهای حجمی مختلف با افزایش دما کاهش مییابد. تغییر چگالی نانوسیال با دما طبق رابطه زیر محاسبه میشود :[5]
(1)× 1 − ) ( ) + ( ) ) (t) =

در اینجا (t) ، (t) و (t) به ترتیب چگالی وابسته به دمای نانوسیال، خنک کننده و نانو ذره هستند
و کسر حجمی نانو ذره در خنک کننده میباشد. ضریب تکثیر نوترون، eff، از مهمترین پارامترهای طراحی

و کنترل راکتورهای هستهای هستند که همواره مدنظر محققان راکتور میباشد. هرگونه تغییری در هندسه قلب

و در مواد ساختاری بر وضعیت بحرانی راکتور و در نتیجه بر eff اثر میگذارد. مطالعات بکارگیری نانوسیالها

در راکتورهای آب سبک نشان میدهد که در غلظتهای پایین، نانوذرات آلومینا اساسا در برابر نوترونها شفاف هستند و برهمکنش با نانو ذرات اندک است. در محاسبات بحرانی، آن چه مورد جستجو است، یک مقدار بهینه از کسر حجمی نانو ذرات است که بر بحرانیت راکتور میزان کمی اثر بگذارد. برای غلظتهای خیلی کم نانوسیال، اثراتشان در خاصیت انتقال حرارت ناچیز است. در حال که برای غلظتهای بالا، ضریب تکثیر مؤثر به شدت افت میکند .[6] در این تحقیق برای بررسی اثرات نانوسیال بر میلههای کنترل از نانوسیال
با کسر حجمی بهینه 0.001 استفاده شده است. این نمونه از نانوسیال با این کسر حجمی در

مطالعات قبلی بر روی نانوسیالها پیشنهاد شده بود که نشان داد، برای افزایش شار حرارتی بحرانی در طی عملیات معمولی، نانو ذره با کمترین اثرات منفی روی eff و فاکتور پیک قدرت محلی ، آلومینا با کسر حجمی 0.001 است.[2]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت چگونگی ارزشیابی کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاه تهران

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : سئوالهای اساسی در باره کیفیت گروههای آموزشی .1با توجه به این که دانشگاه تهران نماد آموزش عالی ایران است، چگونه می توان کیفیت گروههای آموزشی  آن را مورد سنجش قرارداد و ارتقائ آنها را فراهم آورد ؟.2اگر  ”عملکرد“ دانشجویان ملاک سنجش کیفیت آموزشی گروهها محسوب شود،  صلاحیت های مورد نظر کدامند و چگ ...

دانلود مقاله بررسی رفتاردینامیکی قلب راکتورتحقیقاتی تهران درهنگام وقوع زلزله

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
1مقدمهدر راکتورهاي هستهاي، شناسایی سازهها و اجزاییکه تحت بارگذاري زلزله دچار آسیب میشوند، ضروري است. روند انجام کار به طور معمول یا با استفاده از تحلیلها و شبیهسازيها صورت میپذیرد یا به کمک انجام آزمایش مشابه با واقعیت و مقایسه با آزمایشات قبلی انجام میشود.مدلهاي ریاضی بسیاري به منظور پیشبینی رفتار دینامیکی ی ...

دانلود مقاله بررسی اثرات نوترونیک استفاده از نانوسیال در راکتورVVER - 1000همراه با مجتمع های سوخت حلقوی با قابلیت خنک کنندگی ازداخل وخارج

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:مطالعات اخیر نشان میدهد که استفاده از سوخت حلقوي در نیروگاههاي هستهاي، موجب بهبود نرخ برداشت حرارت از میلههاي سوخت میشود.به این منظورمطالعاتی در زمینههاي نوترونیک و ترموهیدرولیک این نوع سوختها و خنک کنندهاي که همراه آن به کار می رود،صورت گرفته است.[1]این عمل علاوه بر افزایش سطح انتقال حرارت، موجب کاهش د ...

دانلود مقاله آنالیز نوترونیک قلب ترکیبی راکتور تهران با جایگزینی مجتمع سوخت کنترلی با سوخت میله ای جدید

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبه دلیل پیچیدگی ساخت سوخت صفحه ای در داخل کشوردر سال 89، بررسی در مورد ساخت نوع ساده تری ازسوخت مد نظر قرار گرفتهشد. مخصوصاً در آن زمان که راکتور تهران با اتمام سوخت از نوع کنترلی (CFE) مواجه گشت و با توجه به استفاده از سوخت میله ای در راکتورهای تحقیقاتی، در مورد راکتور تهران نیز تبدیل سوخت بعنوانیک راهک ...

دانلود مقاله ارزیابی مقایسه ای و حل عددی جریان آشفته نانو سیال Al2O3/Water در راکتور VVER - 1000 به روش تک فازی و دو فازی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهبازده بالای خنک کننده ها از مهمترین اهداف در صنعت می باشد. مقدار خیلی کم نـانوذرات، زمـانی کـه بـه صورت یکنواخت و پایدار در یک سیال توزیع شود می تواند تاثیرات شگفت آوری در رفتار ترموهیـدرولیک سیالات داشته باشد. نانوسیال به واسطه معلق شدن نانو ذرات با اندازه متوسط زیر 100mm در سـیالاتی مثـل آب، روغن یا ات ...

مقاله شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار چکیده در این مطالعه اثر اسپیسر سوخت هسته ای و پره های مخلوط کننده آن بر روی توزیع خطوط جریان و انتقال حرارت بین میله های سوخت و سیال خنک کننده در یک کانال عبور سیال ...

مقاله بررسی اثرات ریزگردها بر توسعه پایدار با تأکید بر راهکارهای پیشگیری و کنترل آن ( مطالعه موردی : شهر اهواز )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثرات ریزگردها بر توسعه پایدار با تأکید بر راهکارهای پیشگیری و کنترل آن (مطالعه موردی: شهر اهواز) چکیده پدیده ریزگردها در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور میباشد که در صورت کنترل نشدن، روز به روز به مشکلات حاصل از آن افزوده خواهد شد. در این پژوهش پس از پرداختن به موضوع ریزگردها و دلایل اساسی ایجا ...

مقاله ریزگردها و پیامدهای آن ( زیست محیطی ) مطالعه موردی : ( ریزگردها و اثرات آن بر بیماریهای تنفسی و قلبی دراستان ایلام )

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ریزگردها و پیامدهای آن ( زیست محیطی) مطالعه موردی : (ریزگردها و اثرات آن بر بیماریهای تنفسی و قلبی دراستان ایلام)   چکیده گرد و غبار از پدیدههای جوی است که مشکلات و نارساییهای متعدد را ایجاد میکنـد؛ برخـی از ایـن نارسـاییهـا در حـوزههـای تخریب محیط زیست و اکوسیستم منطقه، ابتلا به انواع بیماریهای از جمله مش ...