دانلود مقاله مطالعه ریزذرات حاصل از شلیک گلوله با استفاده از پروتون روبشی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

مقامات پلیسی به منظور شناسائی ذرات باقیمانده از شلیک گلوله (GSR) به طور مرسوم از لباس، پوست و موی مضنون نمونهبرداری میکنند و با استفاده از طیفنمائی تفرّق انرژی بر روی طیف میکروسکوپ الکترونی((SEM-EDS جهت تشخیص عناصر موجود، نوع گلوله و شخص مضنون استفاده میکنند.>1@ هنگامی که یک گلوله شلیک میشود ذرات میکروسکوپی بر روی دست، لباس و یا موی شخص شلیککننده به جای میمانند. این ذرات محصولات تراکم در دما و فشار بالای هنگام شلیک اسلحه هستند که در صحنه جرم و بر روی شخص شلیککننده باقی میمانند. بعلاوه، این ذرات از قسمتهای مختلف گلوله شامل مرمی، پوکه و پودر محصولات احتراق تشکیل شدهاند که معمولاً با قطری در حدود چند میکرونکروی شکل بوده واغلب شامل عناصر Pb، Ba و Ba هستند. ذرات GSR تا چند روز پس از شلیک بر روی لباس باقی میمانند و شخص مضنون نیز که توسط پلیس دستگیر میشود ممکن است توسط گلوله شلیک شده از اسلحه پلیس آلوده به این ذرات شود و بنابراین این میتواند منجر به پیشداوری نادرست از شخص مضنون شود.

برخلاف توانمندی روش SEM-EDS در بسیاری موارد جهت دستهبندی ذرات GSR تمایز بین برخی انواع این ذرات با استفاده از این روش امکانپذیر نمیباشد. بنابراین آنالیز به روشی با حساسیتی بالاتر میتواند ذراتی که با استفاده از این روش یکسان هستند را متمایز نماید. استفاده از روش میکروپیسکی به دلیل حساسیت بسیار بالا یک روش توانمند برای شناسائی این نوع از ذرات است. در این روش بدون نیاز به استاندارها میتوان چگالی عنصری را بهصورت کمی تعیین کرد.از روش میکروپیسکی برای شناسائی ذرات باقیمانده از شلیک گلوله که با روش معمول SEM-EDS قابل شناسائی نیستند استفاده شده است >2@ اگرچه شکل هندسی ذرات در نظر گرفته نشده است و میتواند در تحلیل نتایج پیکسی تأثیرگذار باشد.>3@

416


اخیراً از روش استروپیکسی برای بازسازی توپوگرافی سطح نمونه استفاده شده است >4@ و برای آلیاژهائی از قبیل سکه 1 یوروئی نیز به کار رفته است .>5@ در این پژوهش ساختار هندسی کروی بودن ذرات GSR و همچنین جذب پرتوی ایکس مشخصه در مسیر خروجی ماده نیز در نظر گرفته شده است.

روش کار

الف) چیدمان آزمایش

ذرات به جای مانده از شلیک گلوله در مرکز میکروباریکه ژوزف استفان >6@ مورد آنالیز قرار گرفت. پروتون فرودی با انرژی 3 MeV به ابعاد1/4 m متمرکز شده و بر روی چهار ذره مختلف از یک نمونه جاروب شد. مقدار باربا اندازهگیری یونهای پس پراکنده از ورقهی طلا اندازهگیری میشود.[7] پرتوهای مشخصهی ایکس با انرژی کم (کمتر از(4 keV به دلیل سطح مقطع زیاد تولید پرتوی ایکس به طور فراوان در طیفسنجی پیکسی تولید میشوند و با شمارش بالائی قابل شناسائی هستند و این در حالی است که پرتوهای ایکس با انرژی زیاد (بزرگتر از(10 keV به دلیل سطح مقطع پائینتر با شمارش کمتری تولید میشوند. به این ترتیب آشکارساز HPGe با پنجرهی خلاء نازک و بدون ورقهی جذب کننده برای آشکارسازی پرتوهای کمانرژی از بازهی keV 1-10 نصب شده و آشکارساز Si(Li) با مادهی جذبکننده پرتوهای ایکس برای آشکارسازی پرتوهائی با انرژی بیشتر از 4 keV در نظر گرفته شده است.

شکل :1 چیدمان تصویربرداری دو-بعدی توزیع عنصری در میکروپیکسی.

سـیگنالهای پرتوی ایکس حاصـل از پروتون فرودی به طور همزمان در آشکارسازهای سمت راست و چپ باریکه فرودی ثبت میشــوند. آشــکارســاز HpGe با ســطح فعال 90 mm2، پنجره Be به ضــخامت 25 m،

417


جاذب Kapton به ضــخامت 100 m، قدرت تفکیک انرژی 170eV در ســمت چپ باریکهی فرودی و در زاویهی -125 قرار دارد. آشـــکارســـاز Si(Li) در طرف مخالف با ســـطح فعال 10 mm2، پنجرهی Be به ضــخامت 8 m و قدرت تفکیک165 eVدر انرژی5/9 keV در زاویهی 135 قرار دارد (شــکل.(1 چهار ذره مختلف از ذرات باقیمانده داخل پوکه اســلحه با اســتفاده از نوارچســب دوطرفه مدل 404 انتخاب شــدند و جهت بررسی بر روی نگهدارنده شماره 15 قرار گرفتند.

ب) محاسبات تئوری

هنگامی پرتون فرودی با انرژی چند مگاالکترون با ماده برهمکنش میکند میتواند منجر به گسیل پرتوی ایکس مشخصه عناصر موجود در نمونه شود. پرتوهای ایکس تولید شده در مسیر خروجی در داخل ماده تضعیف

میشوند تا به آشکارساز برسند و ثبت شوند. بهره آشکارسازشده پرتوی ایکس عبارتست از
(1) ( − / cos ) ( ) ( ) =

4 ∫0
,
که در آن Q/4πe شـار یون فرودی، ε بازده آشـکارسـاز، Ω زاویهی فضـائی احاطه شده توسط آشکارساز، R عمق نفوذ پروتون، n(z) چگالی عنصــری ماتریس نمونه در عمق z، σ ســطح مقطع تولید پرتو ایکس با انرژی E، μ ضـریب جذب پرتوی ایکس و φ زاویه قرارگرفتن آشـکارساز نسبت به باریکه فرودی است. همانگونه که اشـاره شـد اغلب ذرات GSR دارای شـکل هندسـی کروی هستند و این موضوع در بهرهی پرتوی ایکس آشکارشده تأثیر گذار است، چراکه پرتوی ایکس تضعیف شده در داخل ماده به توپوگرافی سطح ماده بستگی دارد. برای بررسـی این موضـوع بهرهی پرتوی ایکس را برای یک نمونه با سطح دایرهای شکل را نسبت یک نمونه با سـطح تخت مقایسـه میکنیم. در شکل )-2الف) شکل هندسی نمونه با سطح مقطع دایرهای شکل و نمونه با سـطح مقطع تخت نشـان داده شـده است. شکل )-2ب) بهرهی پرتوی ایکس نمونه کروی نسبت به نمونه تخت (Yc/Yf) برحســب شــعاع ســطح مقطع دایرهای شــکل (R) نشــان میدهد. درR<= 0 جائی که پرتوهای ایکس تولید شده طی مسافت کمتری در نمونه کروی نسبت به نمونه تخت تضعیف میشوند نسبت بهرهی پرتوی ایکس تولید شــده طبق رابطه-1 بیشــتر اســت و این در حالی اســت که درR> 0 بهدلیل آنکه پرتوها مسـافت بیشتری در هر دو نمونه کروی و تخت طی میکنند تا به آشکارساز برسند این نسبت به صفر کاهش پیدا میکند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مطالعه حذف یون اورانیوم از محلول آبی با استفاده از زئولیتهای طبیعی ایران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
1 مقدمهاورانیوم سنگین ترین فلز موجود در طبیعت با وزن مخصوص 18/9 گرم بر سانتی مترمکعب است .در بسیاری از موارد همانند آزمایش تسلیحات هسته ای، فعالیت های معدنکاری اورانیوم، پسماندهای تولید شده در صنایع هسته ای، استفاده از کودهای فسفری حاوی اورانیوم در زمین های کشاورزی و هوادیدگی کانیهای حاوی اورانیوم میتوانند خا ...

دانلود مقاله کاهش اثر TID حاصل از میدان پروتونی مدارات LEO توسط حفاظهای چند لایه

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه :تمایل به کاهش جرم ماهوارهها و فضاپیماها یکی از موارد مهمی است که در طراحی ماهواره بطور قابل ملاحظهای مورد توجه قرار میگیرد. از جمله نکات مهم دیگری که در طراحی مورد توجه قرار میگیرد، کارکرد صحیح مدارهای الکترونیکی ماهواره در حضور تابشهای فضایی میباشد. لذا در ماهوارهها میتوان از قطعات الکترونیکی که مخصوص ...

مقاله استفاده از روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
استفاده از روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه چکیده از آنجا که تصاویر راداری علاوه بر اندازه گیری شدت سیگنال، اطلاعات فاز را نیز با خود به همراه دارند، لذا می توان با استفاده از اطلاعات فاز و با روش تداخل سنجی (اینترفرومتری) راداری از آنها در مطالعات زمین لرزه استفاده کرد. در ح ...

مقاله پیشبینی تبخیر تعرق با استفاده از پارامتر دمای سطح زمین حاصل از تصاویر ماهوارهای در مدل موجک

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیشبینی تبخیر تعرق با استفاده از پارامتر دمای سطح زمین حاصل از تصاویر ماهوارهای در مدل موجک چکیده تبخیرتعرق را میتوان بعد از بارندگی بعنوان یکی از موثرترین مؤلفهها برای تعیین بیلان آبی منطقه دانست. داشتن برآورد دقیق از شار تبخیرتعرق برای ...

مقاله مدلسازی تغذیه بهینه نظامیان با استفاده از برنامه ریزی خطی و مطالعه موردی جمعیت هدف

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدلسازی تغذیه بهینه نظامیان با استفاده از برنامهریزی خطی و مطالعه موردی جمعیت هدف چکیده با توجه به نقش کلیدی نیروهای مسلح در امنیت کشور، پیروی از رژیمهای غذایی با کیفیت بالا و اطمینان از تامین تمامی نیازمندیهای تغذیهای به منظور حفظ سلامت نظامیان از اهمیت ویژهای برخوردار است. به منظور بهدست آوردن الگویی بر ...

مقاله مقایسه خواص سایشی گلوله های فولادی کوئنچ - تمپر و چدنی داکتیل آستمپر شده مورد استفاده در آسیاب های گلولهای مجتمع مس سرچشمه

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقایسه خواص سایشی گلوله های فولادی کوئنچ - تمپر و چدنی داکتیل آستمپر شده مورد استفاده در آسیاب های گلولهای مجتمع مس سرچشمه چکیده برای آسیاب کردن سنگ معدن مس و در نهایت تغلیظ آن از آسیابهای گلوله ای استفاده می شود. ترکیب شیمیایی و نوع عملی ...

مقاله مقایسه خواص سایشی گلوله های فولادی 70Cr2 و چدنی داکتیل استمپر مورد استفاده در اسیاب های گلوله ای مجتمع مس سرچشمه

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه خواص سایشی گلوله های فولادی 70Cr2 و چدنی داکتیل استمپر مورد استفاده در اسیاب های گلوله ای مجتمع مس سرچشمه چکیده: برای نرم کنی کانی های معدنی از آسیابهای گلوله ای استفاده می شود در این آسیاب ها به سبب بر خورد گلوله های فلزی با مواد معدنی عملیات سایش و نرم کنی انجام می شود. در این فرآیند هزینه عمده مص ...

مقاله استفاده از پس ماندهای کدوی تخمه کاغذی برای تغذیه دام و حاصلخیزی خاک

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
استفاده از پس ماندهای کدوی تخمه کاغذی برای تغذیه دام و حاصلخیزی خاک چکیده یکی از راهکارهای جلوگیری از هدر رفت انرژی و حداکثر استفاده بهینه از امکانات موجود مدیریت صحیح پسماندهای محصولات کشاورزی است. کدوی تخمه کاغذی به خاطر داشتن استرول های مهم با اثرات چشمگیر در درمان بیماری تورم پروستات و مشکلات دستگاه اد ...