دانلود مقاله مطالعه ی سطح مقطع همجوشی برای سیستمهای مقیدضعیف

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه


در سالهای اخیر توجه زیادی به واکنشهای همجوشی یونهای سنگین با هستههای مقید ضعیف بهعنوان پرتابه، شده است1]و2و.[ 3این هستهها در مطالعهی ساختار هستههاو واکنشهای اخترفیزیک هستهای مهم هستند.[ 4] هستههای مقید ضعیف ( سست) انرژی آستانهی فروپاشی پایینی دارند و فرایندهای همجوشی هستهای آنها به صورت همجوشی کامل (CF-complete fusion) و همجوشی ناکامل ( incomplete fusion-(ICF دستهبندی میشود.[5] اندازهگیری مجزای این دو فرایند برای سیستمهای مقید ضعیف در حال حاضر بصورت تجربی امکانپذیر نمیباشد. در برخوردهستههای مقید ضعیف ، سطح مقطع همجوشی کامل( (CF ممکن است تحت تاثیر دو اثر باشد:دنباله بلند چگالی همبسته با نوکلئونهای مقید ضعیف، ارتفاع سد همجوشی را کاهش میدهد و باعث تغییر انحنای آن میشود، همچنین اثرات دینامیکی قوی ناشی از جفتشدگی با کانال فروپاشی با کاهش ارتفاع سد به افزایش همجوشی میانجامد. تلاشهای نظری برای محاسبهی سطح مقطعهای CF،ICF و همجوشی کل (TF)، TF= CF+ ICF ، به دو رهیافت استاتیکی و دینامیکی تقسیم میشود.[6] سطح مقطع همجوشی در برخوردهای هسته- هستهای ممکن است به شدت تحت تاثیر کانال اثرات جفتشدگی قرار داشته باشد. این اثرات به ویژه در انرژیهای زیر سد مهم هستند تا جایی که با حضور

1208


کانالهای ناکشسان یا انتقال ، سطح مقطع ممکن است افزایش یابد.[7] در این محاسبات،محاسبه پتانسیل برهمکنش و درنظرگرفتن کانالهای فروپاشی، اثرات انتقالی و جفت شدگی تأثیر بهسزایی دارند.

در این مقاله وابستگی انرژی به تکانه زاویهای برای بدست آوردن معادلهای برای تکانه زاویهای بر حسب انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با توجه به رابطه بدست آمده برای هر سیستم مجزا، رابطهی وانگ اولیه را تصحیح کرده و تکانه زاویهای را به آن اضافه نموده و رابطه را تصحیح میکنیم. سپس با استفاده از رابطهی وانگ تصحیح شده ، سطح مقطع همجوشی واکنش را برای سیستم مقید ضعیف بهدست آورده و مقادیر بدست آمده را با نتایج تجربی مقایسه میکنیم.

محاسبه سطح مقطع همجوشی در برهمکنشهای یون سنگین


سطح مقطع همجوشی کل برهمکنش از مجموع سطح مقطعهای جزئی که احتمال وقوع برهمکنش در انرژی و زاویه خاصی را به دست میدهند، حاصل میشود. سطح مقطع کل همجوشی، احتمال کلی وقوع برهمکنش

است واز رابطه زیر به دست میآید،


(1)

l 
tot(E)l(E)
l 0

l سطح مقطع جزئی برای پاره موج lاممی است و بصورت زیر محاسبه میشود.

(2) (2l 1)Tl (E) 2 l(E)
2E

(3) Tl(E) = [1+exp(2Sl(E))]-1

که در این رابطه احتمال نفوذ پاره موج lام ،ʽ جرم کاهیده پرتابه،E انرژی مرکز جرم و سد پتانسیل برهمکنش است . در رابطه معمولی وانگ سد پتانسیل یک بعدی بصورت ساده و شعاعی در نظر گرفته میشود،

(4)

2 ( (r  R 2 2 1  V (r)  V

B0 2 B0 0

که در آن انحنای سد پتانسیل موج S، 0و RB0 ارتفاع و مکان سد موج Sاست.


در نتیجه سطح مقطع کل برای موج S به صورت زیر به دست میآید:

1209

(5)
)] 2π(E−Vb) Ln [1 + exp ( ћω0R2b w(E) =
ћω0 2E

این رابطه به فرمول وانگ معروف است که یک رابطه تقریبی برای محاسبه سطح مقطع همجوشی میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی روش های کاهش سطح مقطع راداری

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
...خلاصهدر این پژوهش در ابتدا به معرفی سطح مقطع راداری پرداخته شده است. سپس میزان تأثیرپذیری سطح مقطع راداری از عواملی چون اندازه و شکل و جنس اهداف، طول موج رادار و زاویه دید رادار توضیح داده شده است. همچنین در مورد روشهای کنترل سطح مقطع راداری و خطاهای ناشی از اجرای این روشها بحث شده است. در انتها چهار روش ا ...

دانلود مقاله بررسی اندازه گیری سطح مقطع جذب گرمایی در لوسیت با استفاده نظریه سن فرمی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
مقدمهاز آنجایی که نوترونهاي سریع توسط یک منبع نوترونی به درون یک ماده ي هیدروژنی منتشر می شوند دو فرایند پخش اساساَمتمایز رخ می دهد. در اولین فرایند پخش که مرحله ي کند سازس نامیده میشود،نوترون هاي سریع از منبع نوترونی،با از دست دادن انرژي تا هنگام رسیدن به انرژي گرمایی0.052الکترون ولت با هسته هاي ماده کند کنن ...

دانلود مقاله محاسبه سطح مقطع همجوشی یون های سنگین در انرژی بالای سد کولنی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه :همجوشی فرآیندي است که دو یا چند هسته برخوردکننده به همدیگر نزدیک می شوند تا یک هسته جدید و سنگین تر تشکیل شود. فرآیند همجوشی با تشکیل هسته مرکب از طریق غلبه بر سد کولنی یا پدیده تونل زنی همراه است که در نهایت هسته مرکب به محصولات نهایی واپاشی خواهد کرد.سطح مقطع همجوشی (تجربی) از طریق میزان واپاشی هسته ...

دانلود فایل پاورپوینت مطالعه و بررسی اصلاح سطح نانو ذرات

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
 اسلاید 1 : مقدمه روش های اصلاح سطح مواد ونانو ذرات تحقیقات اخیر در رابطه با اصلاح سطح نانو ذرات نتیجه گیری اسلاید 2 : نانوذره، ذره ای است كه ابعاد آن در حدود 1 تا 100 نانومتر باشد. استفاده از نانو ذرات محدودیت هایی را به وجود می آورد که با اصلاح سطح آنها می توان این مشکلات را بهبود بخشید. سطح نانو ذر ...

مقاله ارزیابی سیستمهای استنتاج فازی جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی ( مطالعه موردی : منطقه فریمان )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی سیستمهاي استنتاج فازي جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی (مطالعه موردي: منطقه فریمان) چکیده با توجه به اهمیت تعیین دقیق و به موقع تبخیروتعرق در برنامهریزيهاي آبیاري و با توجه به توانمنديهاي سیستم استنتاج فازي (FIS)، هدف از ارائه این ...

مقاله معرفی اجزا و قابلیتهای مدل QUAL2K در شبیهسازی کیفی آبهای سطحی ( مطالعه موردی : رودخانه بولدر کریک ، آمریکا )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** معرفی اجزا و قابلیتهای مدل QUAL2K در شبیهسازی کیفی آبهای سطحی (مطالعه موردی: رودخانه بولدر کریک، آمریکا) چکیده: رودخانهها به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین و انتقال آب از اهمیت خاصی برخوردار میباشند. استفاده بیرویه و آلـوده کردن این منا ...

مقاله آنالیز و ارزیابی ناهمواری های سطح روسازی جاده های آسفالته ( شاخص ( IRI مطالعه موردی : محور خرم آباد - پل سفید

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آنالیز و ارزیابی ناهمواری های سطح روسازی جاده های آسفالته(شاخص (IRI مطالعه موردی:محور خرم آباد-پل سفید چکیده روسـازی آسفالتی محور خرمآباد به پل سفید که دو شهر مهم استان لرستان را به مهم متصل مینماید دارای مشکلات فراوانی است که از آن جمله میتوان به وجود خرابیهای مختلف در سـطح روسـازی، ناهمواری زیاد در برخی ...

مقاله محاسبات سطح مقطع راداری ( ( RCS شناورهای نظامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** محاسبات سطح مقطع راداري( (RCS شناورهاي نظامی چکیده زمانی که جسمی توسط امواج رادار مورد تابش قرار می گیرد مانند یک آنتن عمل کرده و میدان هـاي دور و نزدیـک زیـادي خواهـد داشـت. سـطح مقطع راداري یک هدف (RCS)، سطحی فرضی است که سیگنال هاي دریا ...