دانلود مقاله محاسبه سطح مقطع همجوشی یون های سنگین در انرژی بالای سد کولنی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

مقدمه :

همجوشی فرآیندي است که دو یا چند هسته برخوردکننده به همدیگر نزدیک می شوند تا یک هسته جدید و سنگین تر تشکیل شود. فرآیند همجوشی با تشکیل هسته مرکب از طریق غلبه بر سد کولنی یا پدیده تونل زنی همراه است که در نهایت هسته مرکب به محصولات نهایی واپاشی خواهد کرد.

سطح مقطع همجوشی (تجربی) از طریق میزان واپاشی هسته مرکب به محصولات نهایی تعیین می گردد. واپاشی هسته مرکب به محصولات نهایی از طریق فرآیند تبخیر یا فرآیند شکافتامکان پذیر می باشد. براي سیستم هاي سبکترفرآیند تبخیر غالب است و میزان تولید باقیمانده تبخیر معیاري از اندازه سطح مقطع همجوشی می باشد(. (fusion-evaporation براي سیستم هاي سنگین تر، فرآیند شکافت مد غالب واپاشی هسته مرکب می باشد و سطح مقطع همجوشی از طریق اندازه گیریسطح مقطع شکافت تعیین می گردد(.[1](fusion-fission
بر اساس انرژي ذره فرودي دو گروه از فرآیندها قابل بررسی می باشد. اگر انرژي ذره فرودي بیشتر از ارتفاع سد کولنی باشد این گروه از فرآیندها را فرآیندهاي کلاسیکی همجوشی می نامند و اگر انرژي ذره فرودي کمتر از ارتفاع سد کولنی باشداین گروه از فرآیندها را فرآیندهاي نیمه کلاسیکی همجوشی می نامند که با پدیده تونل زنیهمراهمی باشد.[2] در این تحقیق روابط سطح مقطع همجوشییون هاي سنگین در رنج انرژي بالاي سد کولنی

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


(کلاسیکی) محاسبه می گردد و با مقادیر اندازه گیري شده سطح مقطع حاصل از تحقیقات تجربی دیگران مقایسه می شود.
روش کار

براي اولین تخمین از سطح مقطع همجوشی کلاسیکیفرض می شود که پر تابه و هدف تنها از دو روش پراکندگی کشسان یا تشکیل هسته مرکب (انجام فرآیند همجوشی) با همدیگر برهمکنش کنند. پرتابه تحت تاثیر پتانسیل کولنی E و پتانسیل هسته اي V(r)حرکت می کند. براي پارامتر برخورد b، پتانسیل موثر به صورت رابطه (1) تعریف می شود.

(1) V

اگر انرژي پرتابه برابر با پتانسیل موثر باشد، در اینصورت پارامتر برخورد متناسب با این انرژي، پارامتر برخورد گریزینگ((grazing و فاصله شعاعی متناظر با این پارامتر، شعاع سد (RB) نامیده می شود. اگر پارامتر برخورد بزرگتر از پارامتر برخوردگریزینگ باشد (b>bgr) ، پرتابه توسط سد برگشت داده می شود و اگر پارامتر برخورد کوچکتر از پارامتر برخورد گریزینگ باشد (b< bgr) ، پرتابه بر سد غلبه می کند و به داخل سد کشیده می شود و توسط نیروهاي هسته اي جذب شده و با هدف همجوشی می کند.

شکل-1 پتانسیل هسته اي(V(rوپتانسیل موثر Vb(r) براي برهمکنش 18o +58 Niبه ازاي مقادیر مختلف پارامتر برخورد b

پارامتر برخورد گریزینگ که به عنوان پارامتر محدود کننده براي آغاز فرآیند همجوشی شناخته می شود توسط رابطه (3) تعیین می گردد.

E

b


21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


پرتابه هایی با پارامتر برخورد بین b و b+dbرا در نظر بگیرید که به سمت هدف در حرکتند. اگرb < bgr، پرتابه ها وارد هسته شده و فرآیند همجوشی رخ می دهد. با انتگرال گیري از المان سطح مقطع همجوشی (2πbdb) در بازه انتگرال گیري)b٠تا(bgr ،سطح مقطع همجوشی کل به صورت رابطه (4)تعیین می گردد.

σ

با جایگزینی مقدار پارامتر برخورد گریزینگ، اولین رابطه براي سطح مقطع همجوشی کلاسیکی به صورت رابطه (5) به دست می آید3]،4،.[5

σ

نتایج

با رسم نمودار سطح مقطع همجوشی کلاسیکی برحسب انرژي درشکل (2) و مقایسه با نمودارتجربی سطح مقطع همجوشی (نقطه هاي توپر) براي برهمکنش 20Ne + 27Al مشاهده می شود که نمودارهاي تئوري و تجربی تا انرژي خاصی بر هم منطبق و از آن انرژي به بعد مقادیر تجربیکاهش می یابد.


شکل - 2 سطح مقطع همجوشی کلاسیکی برهمکنش20Ne + 27Al به عنوان تابعی از انرژي[6]

فرآیند همجوشی با تشکیل هسته مرکب شناخته می شود. از یک مقدار خاص تکانه زاویه ایکه به آن تکانه زاویه اي بحرانی((Lcrit می گویند هسنه مرکب دیگر تشکیل نخواهد شد. به عبارتی از بین تمام پرتابـه هـایی کـه بـه داخـل هسته راه پیدا می کنند آن هایی منجر به فرآیند همجوشی می شوند که پارامتر برخورد آن ها کوچکتر از یک مقـدار بحرانی bcrit =Lcrit /k باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد محاسبه ومقایسه دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه انرژی فوتون متفاوت به کمک تصاویر سیمولیشن CT و طرح درمان کامپیوتری

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
محاسبه ومقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپي مري با سه انرژي فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن CT و طرح درمان كامپيوتريمقدمه:سرطان مري، يكي از سرطانهاي شايع در كشور ما مي‌باشد]1[، بطوريكه ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه داراي بالاترين ميزان اينگونه سرطانها مي‌باشد. راديوتراپي يكي از روشهاي درماني (جراحي ...

تحقیق در مورد محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما با استفاده از معادله سهمی

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما با استفاده از معادله سهمي«محاسبه RCS هواپيما با استفاده از معادله ي سهمي»چكيده :آناليز دقيق پراكندگي اشيا با ابعاد بزرگ در مقايسه با طول موج با استفاده از روشهاي دقيق (عنصر محدود، EDTD، روش گشتاور) با يك كامپيوتر شخصي، تقريبا غيرعملي است. در روشهاي مجانب، اتپيك هاي فيزيكي (PO)، ...

دانلود مقاله مطالعه ی سطح مقطع همجوشی برای سیستمهای مقیدضعیف

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدر سالهای اخیر توجه زیادی به واکنشهای همجوشی یونهای سنگین با هستههای مقید ضعیف بهعنوان پرتابه، شده است1]و2و.[ 3این هستهها در مطالعهی ساختار هستههاو واکنشهای اخترفیزیک هستهای مهم هستند.[ 4] هستههای مقید ضعیف ( سست) انرژی آستانهی فروپاشی پایینی دارند و فرایندهای همجوشی هستهای آنها به صورت همجوشی کامل (CF-c ...

دانلود فایل پاورپوینت کاتیون های سنگین و اثرات مخرب آنها

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
  اسلاید 1 : يون هاي فلزاتي مانند آهن(Fe)،پتاسيم(k)،كلسيم (Ca) و منيزيم(Mg)براي فعاليت هاي زيستي بدن اهميت فراواني دارند كه حدود 10% نياز ما به اين عنصر ها از طريق مواد معدني محلول در آب برآورده مي شود . &nbsp; عنصرهاي فلزات ديگري كه به فلزهاي سنگين معروفند مي توانند به صورت محلول در آب در آيند. كاتيون جي ...

مقاله تحلیل تنش در سطح مفصلی زانو در وضعیت هایپراکستانسیون زانو

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
تحلیل تنش در سطح مفصلی زانو در وضعیت هایپراکستانسیون زانو چکیده مفصل زانو که یکی از مهمترین مفاصل بدن می باشد شایعترین بخش بیماریهای مفصلی را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین علل این بیماریها مشکلات ایجاد شده در امتداد اعضای مفصلی است. در این حالت ها میزان و توزیع نیرو در سطوح مفصلی تغییر می کند. این ...

مقاله تبدیل مستقیم انرژی با استفاده از فن آوریهای ترموالکتریک و ترمویونیک

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تبدیل مستقیم انرژی با استفاده از فن آوریهای ترموالکتریک و ترمویونیک چکیده تجهیزات ترمو الکتریک ابزاری هستند که انرژی گرمائی را از گرادیان دما به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. به بیان ساده میتوان این پدیده را به صورت حرارت دادن دو فلز غیر ...

مقاله بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح ( سبال ) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده های ماهواره ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  *** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده های ماهواره ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک چکیده یکی از مولفه های کلیدی در مطالعه انرژی و فرآیندهای هیدرولوژیکی رطوبت خاک است که به دلیل سختی اندازه گیری مست ...

مقاله محاسبات سطح مقطع راداری ( ( RCS شناورهای نظامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** محاسبات سطح مقطع راداري( (RCS شناورهاي نظامی چکیده زمانی که جسمی توسط امواج رادار مورد تابش قرار می گیرد مانند یک آنتن عمل کرده و میدان هـاي دور و نزدیـک زیـادي خواهـد داشـت. سـطح مقطع راداري یک هدف (RCS)، سطحی فرضی است که سیگنال هاي دریا ...