بخشی از مقاله

آشنايي با برينگها

فهرست:
ضرورت توسعه آموزشهاي فني در زمينه برينگ
هزينه های توقف توليد در صنايع
آشنايي با سازندگان انواع برينگ ها
عناوين برخي از دوره هاي آموزش عمومي
آشنايي با چند ماشين مجهز به سيستمهاي برينگ


منابع:


WWW.OMZMINING.COM


WWW.MACHIN.COM


ضرورت توسعه آموزشهاي فني در زمينه برينگ
برينگ (Bearing ) را ميتوان به مثابه قلب ماشينآلات در تمام صنايع در نظر گرفت. نقش اصلی برينگ در ماشينآلات ايجاد بستر مناسب حرکت و تحمل بار است. لذا كوچكترين خلل در كاركرد برينگها ، ماشين آلات را از حركت يا کار مؤثر باز ميدارد. از آنجا كه اصطكاك و سايش در اجزاء مکانيکی غير قابل اجتناب است، برينگ ها نيز به مرور دچار فرسايش شده و عمرمفيد آنها به سر آمده و مي بايست تعويض گردند. از اينرو برينگ ها جزو قطعات مصرفی به حساب مي آيند و همواره جزو سبد خريد كارخانجات قرار دارند.


برطبق تجارب وبررسيهاي بعمل آمده، مصرف برينگ در صنايع ايران بيش از حد متعارف در صنايع كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته است و بنظر ميرسد رقم آن حداقل دو برابر باشد. اين مقدار مصرف اضافی هزينه ای بسيار گزاف به کشور تحميل ميکند. از اينرو بهينه کردن وكاهش ميزان مصرف برينگ مي بايست جزو دغدغه مديران صنعت قرار گيرد چرا که:
1. قريب به تمام برينگ هاي مصرفي در صنايع از خارج كشور تأمين و وارد گشته و در مقابل ميليونها دلار ارز ساليانه از كشور خارج ميگردد.


2. در دنيای توليد رقابتي ، لازمه افزايش کمّی و کيفی توليد وبه طبع آن افزايش در آمد وسود ، در گرو افزايش زمان و کيفيت کارکرد ماشين آلات است. به عبارتي ديگر در گرو كاهش توقفات دستگاهها ناشي از تعميرات و تعويضات و همچنين بهبود وضعيت کار ماشين آلات است. اين دو مهم نيز با افزايش طول عمر برينگ ها محقق ميشوند.


هزينه های توقف توليد در صنايع
صنعت هزينه
فولادسازی 10 ميليون ريال در ساعت
کاغذسازی 10 ميليون ريال در ساعت
نيروگاه (MW600) 15 ميليون ريال در ساعت
خودروسازی (خط رنگ) 100 ميليون ريال در ساعت
پتروشيمی ميليونها ريال (يک توقف = 3 تا 4 روز)
سيمان
غذايی 5 ميليون ريال در ساعت

3. در اثر خرابي پيش از موعد (زودرس) برينگ ها و نياز به تعويض آنها، اجزاء جانبي ماشين نيز دچار آسيب و فرسايش گرديده وخرابي به بقيه قسمتهاي ماشين سرايت ميكند.


4. لازم است از حجم و فشار كار روي پرسنل واحد نگهداري وتعميرات كاسته شده تا بركيفيت كار آنها افزوده شود.


مهمترين عامل مصرف غيرمتعارف برينگ در صنعت ايران ناشی از فقر آموزشها و آموخته های علمی و صحيح پرسنل واحدهای صنعتی مسئول در قسمتهايی همچون طراحی، فنی، تعميرات، PM ، و توليد است. برخی اشتباهات و خطاهايی که اين افراد در ارتباط با برينگ انجام ميدهند را چنين ميتوان برشمرد:
o انتخاب نادرست برينگ و ملزومات آن در طراحی ماشين
o عدم انتخاب و جايگزينی برينگ های جديد برای ماشين آلات قديمی درحال کار
o عدم کنترل وضعيت محل نشيمن برينگ (محور و هوزينگ) و مقدار انطباقات ابعادی
o نصب برينگ در محيط بسيار آلوده و کثيف
o نصب برينگ با وسايل و روشهای ابتدايی و مرسوخ که موجب آسيب رسيدن جدّی به برينگ و محور در حين نصب ميشود.
o عدم رعايت تلرانسهای بعد از نصب برينگ
o مصرف گريسهای متفرقه و فاقدکيفيت برای روانکاری برينگ
o گريسکاری و اعمال گريس بيش از مقدار لازم و مناسب
o عدم مراقبت از وضعيت برينگ در حال کار (کنترل دما، ارتعاش، دور و سروصدا)
o عدم بررسی علل خرابی زودرس برينگ و تلاش در رفع آن


عامل مهم ديگر در مصرف بيش از حّد برينگ، خريد و استفاده از برينگ های فاقد کيفيت يا تقلّبی است که به يک معضل اساسی برای تمام صنايع کشور تبديل شده است. بنظر نگارنده، ريشه اين معضل را نيز ميتوان در فقر اطلاعات فنی و آموزشهای اصولی جستجو کرد. وقتی کارخانجات به دنبال خريد ارزانقيمت ترين برينگ های فاقدکيفيت رشد قارچ گونه يافته و صنعت و سرمايه های ملی را دچار هزينه های گزاف ميکنند.


اما چگونه مي توان در جهت كاهش مصرف بيرنگ وهمچنين مصرف بهينه آن گام برداشت يقيناً پاسخ اين سؤال چيزي جز توجه ويژه به آموزشهاي اصولي مرتبط با برينگ وگسترش آنها نيست. براي درك بهتر اين مهّم لازم است وضعيت کنونی صنعت چه در رابطه با نحوه كار با برينگ و چه در رابطه با آموزشهای ذيربط مورد بررسي اجمالی قرار گيرد:


پر واضح است كه واحد نگهداري وتعميرات در هر كارخانه اي مسئول مراقبت، سرويس وتعمير ماشين آلات وبرين گهای آنهاست. امّا بينش و رفتار غالب در اكثر واحدهاي نگهداري وتعميرات صنايع كشوربسيار سنّتي است بدين معني كه عموماً پرسنل اين واحدها در پايينترين سطح تحصيلي وبدون آموزشهاي فني جذب مي گردند وكارها را به روش سعي وخطا از همكاران رده جلوتر خود فرا مي گيرند وعموماً در اثر فقر دانش و مهارتهای فني اصولی، برداشتها و شيوه های غلط بعنوان روش كار شكل گرفته ، بکار برده شده و منتقل ميشوند.


از سوی ديگر مديران واحدهاي نگهداري وتعميرات نيز كه عموماً از طيف مهندسين برگزيده ميشوند اكثراً فاقد کيفيت و تجارب عملي و مفيد در صنعت هستند و همچنين آموزشها ومهارتهاي فني لازم را لزوماً طي ننموده اند. اين افراد بيشتر گرداننده هستند و با وجود آنها بينشها و روشهای نادرست يا پر اشتباه همچنان به مسير حركت رو به جلوي خود ادامه ميدهند.


در ضمن اين را بايد اذغان نمود عليرغم اينكه گذراندن پاره اي كلاسهاي آموزشي براي كليه افراد در كارخانجات منجمله پرسنل فني ونگهداري وتعميرات سالياني است كه الزامي شده است وليكن متأسفانه اكثر برنامه هاي آموزشی نيز حول موضوعاتی يا بسيار ابتدايي و يا بسيار سطح بالا تدوين واجرا ميشود. پرسنل نيز بيش از آنكه واقعاً بدنبال ارتقاء سطح مهارتهاي خود باشند با انگيزه گرفتن امتيازات وارتقاء شغلی از كلاسهاي آموزشي استقبال مي كنند.


نتيجه و برآيند مواردي كه به آنها اشاره شد و موارد ديگري كه از موضوع اين مقاله خارج است، به زعم نگارنده چيزي جز رخوت وسكون وعقب ماندگي براي واحدهاي نگهداري وتعميرات صنايع كشور در پي نداشته است. براي مثال هنوز هم چكش وقلم ولوله جزو وسايل اصلي جازدن برينگها است. هنوز هم گريسکاری ماشينآلات و برينگ ها بصورت غلط انجام ميشود (گريس فاقد كيفيت ومتفرقه، بصورت آلوده وبيش از اندازه نياز به برينگها اعمال ميشود).
در اينجا لازم است اشارهای نيز به امكانات آموزشي پيرامون برينگ داشته باشيم. دروس علمي وعملي در رابطه با برينگ در دانشگاهها جز مختصرآشنايی با بارگذاري وانتخاب برينگ وطول عمر آن در درس طراحي اجزاء رشته مهندسی مكانيك كه در واقع هيچ است، وجود ندارد. بنابراين فارغ التحصيلان مهندسي دانشگاهها فاقد شناخت ودرك واقعي و کاربردی از برينگها هستند.


افراد و مؤسساتی نيز كه بدنبال برگزاري دوره هاي آموزش فنی- كاربردي کوتاه?مدت براي صنايع هستند نيز بعضاً يك عنوان عمومي با موضوع برينگ را مطرح وتدريس ميكنند و مدّرسين نيز يا آموخته های سنّتي و تجربي دارند و يا عنوان استاد دانشگاه كه در هر دو صورت با موضوع برينگ بصورت كاملاً تخصصي وكاربردي فاصله زياد دارند.


به هر حال سعی شد با بيان مختصری از وضعيت حاکم ، توجه شما به كاستي هاي موجود در اين خصوص جلب و اهميت و ضرورت توسعه آموزشهاي تخصصي در زمينه برينگ خاطرنشان گردد.


آشنايي با سازندگان انواع برينگ ها
به نظر شما متولّی باصلاحيت برای اشاعه و ترويج آموزشهاي واقعي در زمينه برينگ چه کسی و با چه خصوصياتی ميتواند باشد . بدون ترديد مي بايست سراغ سازندگان حرفه اي وصاحب نام برينگ در دنيا را گرفت. نامهايي چون SKF و FAG كه هر دو نيز در صنعت كشور نامآور و مطرح مي باشند.

شركتSKF با يك قرن فعاليت حرفه اي در موضوع برينگ هنوز پيشتاز عرصه صنعت و برينگ است. اين شركت علاوه بر داشتن بيشترين تنوع وتيراژ ساخت برينگ، با دارا بودن بيشترين مراكز تحقيق وتوسعه وبالاترين سطح دانش فني، بعنوان منبع علمي طراز اول در دنياي برينگ مطرح است. همچنين SKF ساليان متمادي است كه دوره هاي آموزشي علمي كاربردي در موضوعات برينگ و نگهداري وتعميرات و ارنعاشات را تدوين واز طريق دفاتر ونمايندگيهاي خود در تمام كشورهاي جهان براي صنايع برگزار می نمايد.


عناوين برخي از دوره هاي آموزش عمومي بدين قرار است :
1. اصول نگهداري برينگ
2. مباني تكنولوژي برينگ
3. نگهداري وسرويس برينگ
4. آناليز خرابي برينگ
5. روانكاري برينگ
6. انتخاب برينگ براي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید