بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آبیاری یعنی آب دادن به خاک و به اهداف زیر انجام می گیرد:

 • رفع نیاز آبی گیاه
 • اصلاح خاک
  • مبارزه با آفات گیاهی
  • تعدیل دمای محیط
  • جلوگیری از فرسایش بادی
  • کنترل علف هرز
  • تسطیح اراضی
  • اصلاح شرایط فیزیکی خاک

اسلاید 2 :

 • در آبیاری هر منطقه برای تحقق اهداف مورد نظر باید به نکاتی توجه کرد که آنها را در قالب چند سوال مطرح کرد:

مقدار آب داده شده بستگی به میزان آب نگه داشته شده در خاک دارد که با توجه به خاصیت موئینگی و سطح ویژه

 ( خاصیت استاتیکی) , ساختمان خاک( تخلخل خاک) , مواد هموسی , مقدار رس خاک و نوع خاک , ضخامت لایه ی خاک و بافت خاک دارد.

اسلاید 3 :

 • کشش سطحی مایع به این معنی است که مایع می خواهد سطح خود را به حداقل برساند به همین دلیل قطره ی آب کروی است زیرا در بین اشکال هندسی کره تنها شکلی است که نسبت به حجم آن کمترین سطح را دارد.
 • نیروی وزن آب را به سمت پایین می کشد و نیروی با فاکتورهای کشش سطحی , عدد بی و قطر ذرات خاک آب را به سمت بالا میکشد و زمانی که این دو نیرو ثابت شوند آب در سظح ثابتی قرار میگیرد.


H=0.3/D

اسلاید 4 :

 • لذا هر چه ذرات ریزتر باشند آب بیشتر بالا می رود.
  سطح ویزه : به مجموع سطوح ذرات تشکیل دهنده ی واحد جرم( یک گرم) یا واحد حجم (یک سانتی متر مکعب)از هر جسم گفته می شود هر چه ذرات ریزتر باشند سطح ویژه ی آنها بیشتر است.

اسلاید 5 :

 • در زمان آبیاری در حد ظرفیت مزرعه تخلخل ریز از آب بر می شود . برای محاسبه ی این مقدار آب در زمینی با تعداد لایه های مشخص به اطلاعات زیر احتیاج است:

 • وظایف خاک عبارتند از :
 • -تامین غذای گیاه
  - آماده سازی
  2.نگهداری گیاه
  3. نگهداری آب
  - ذخیره و نگهداری آب
  - انتقال آب
  4.  تهویه ی آب

اسلاید 6 :

 • خاک مخزنی است که می تواند آب را در خود نگه دارد و در فاطله ی دو آبیاری در اختیار گیاه بگذارد. در هر نوبت آبیاری , رطوبت مقداری بالاتر از ضریب پژمردگی دائم ست و با آبیاری میزان رطوبت به حد میزان رطوبت مزرعه می رسد.(ضریب پژمردگی دائم به بالاترین درصد وزنی رطوبت خاکی گفته می شود که اگر رطوبت خاک از آن درصد کمتر باشد گیاهان زراعی مشخصی دچار پژمردگی می شوند.)

اسلاید 7 :

 1. 1. گنجایش خاک
  میزان ورود و خروج آب
 2. آب به دو شکل از زمین خارج می شود :
  1. تبخیر
   2. تعرق

اسلاید 8 :

 • تبخیر خارج شدن آب به صورت بخار از سطح خیس است و تعرق مقدار آبی است که به صورت بخار از روزنه های گیاه خارج می شود. میزان تبخیر و تعرق به عواملی بستگی دارد:
 • عوامل آب و هوایی
 •    - نور
  - دما
  - باد
  - فشار هوا
  - رطوبت
  2. عوامل گیاهی
  - نوع گیاه
  - مرحله ی رشد گیاه
  - نوع استفاده از گیاه

اسلاید 9 :

 1. 3. عوامل خاکی
  - بافت خاک
  - ساختمان خاک
  - رنگ خاک
  - شوری خاک
  عوامل آبیاری
  . عوامل مدیریتی یا زراعی
  - مصرف کود
  - حاصلخیزی خاک
  - تراکم


اسلاید 10 :

  - نحوه ی مبارزه با علف های هرز
- مبارزه با آفات و بیماری ها
- شخم
- هرس و تنک کردن
- تاریخ کاشت
و...
6. عوامل موقعیتی
- شیب مزرعه
- ارتفاع از سطح دریا

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید