دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲

PowerPoint قابل ویرایش
164 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

فصل اول
PH سنجی

مقدمه

 ا لکتروشیمی چیست؟

الکتروشیمی مبحثی در شیمی است که درمورد تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی و بالعکس بحث می کند.

در سلول های گالوانی، انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود.

در سلول های الکترولیز انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود.

اسلاید ۲ :

سلول شیمیایی

هر سلول شیمیایی در واقع یک واکنش اکسایشی – کاهشی است.

هر واکنش اکسایشی -کاهشی شامل دو نیم واکنش است.

هر نیم واکنش یک الکترود می باشد. 

نیم واکنش اکسایش، آند ونیم واکنش کاهش،کاتد نام دارد.

اسلاید ۳ :

مثال در مورد یک سلول الکتروشیمیایی :

        یک ظرف شامل محلول سولفات مس که در آن تیغه مسی قرار دارد.

Cu2+  +  ۲e →Cu                                     

           یک ظرف شامل محلول سولفات روی که در آن تیغه ای از روی قرار                                     دارد.

Zn → Zn2+  + ۲e                                      

     اگر ظرف ها را با پل نمکی به هم و دو تیغه را نیز بهم وصل  کنیم ،

 جریان برق تولید می شود.

Cu2+  + Zn → Zn2+ + Cu                           

اسلاید ۴ :

انواع الکترودهای مرجع

الکترود استاندارد هیدروژنکالومل و نقره – نقره کلرید

الکترود استاندارد هیدروژن SHE

۲H+ +2e                      H2                            

Pt,H2(P=1atm)  H+(1M)                              

E=0.059  log a H+                                                     

اسلاید ۵ :

الکترود کالومل

Hg    Hg2Cl2(sat,d),KCl(XM)                      

واکنش آن؛

Hg2Cl2 +2e               ۲Hg +2Cl-       E0=0.268   

پتانسیل آن برحسب غلظت

اگر محلول کلرید پتاسیم اشباع باشد، SCE و پتانسیل آن ۲۴۱/۰ ولت

n

اسلاید ۶ :

الکترود نقره – نقره کلرید

Ag │AgCl (s) , Cl– (X M)            

AgCl + e             Ag + Cl–            ْ  

اسلاید ۷ :

الکترودهای فلزی

الکترودهای غشائی

انواع الکترودهای فلزی:

                  الکترودهای مرتبه یک (کاتیون ها)                                                                                                      Ag │Ag+ (X M)                     

                  الکترودهای مرتبه دو (آنیون ها)                                                                                                           Ag │KCl, AgCl                         

                 الکترودهای مرتبه سه (اکسایشی – کاهشی)                                                                                                                         

   ( Pt │Fe3+  (X M      

اسلاید ۸ :

الکترودهای فلزی

الکترودهای غشائی

انواع الکترودهای فلزی:

                  الکترودهای مرتبه یک (کاتیون ها)                                                                                                      Ag │Ag+ (X M)                     

                  الکترودهای مرتبه دو (آنیون ها)                                                                                                           Ag │KCl, AgCl                         

                 الکترودهای مرتبه سه (اکسایشی – کاهشی)                                                                                                                         

   ( Pt │Fe3+  (X M      

اسلاید ۹ :

تیتراسیون های PH– سنجی

nدر این نوع تیتراسیون حجم معینی از محلول مجهول(اسید یا باز) در بشر می ریزیم.

nدر داخل محلول الکترود ترکیبی PH را قرار می دهیم.

nاز بورت به محلول بشر قطره قطره محلول استاندارد(باز یا اسید) اضافه می کنیم به ازاء هر افزایش محلول استاندارد، PH را می خوانیم.

n از روی نمودار PH بر حسب حجم محلول استاندارد، نقطه هم ارزی تعیین می کنیم..

اسلاید ۱۰ :

نکات اولیه در PH سنجی:

nباید طبق دستورالعمل شرکت سازنده الکترود را نگهداری کرد.

nقبل از استفاده کردن از الکترود از سالم و پر بودن از محلول الکترولیت اطمینان حاصل کرد.

n دستگاه PH متر را بر اساس دستورالعمل های شرکت سازنده،

nبا محلول های بافر با PH دقیقاً معلوم درجه بند ی(کالیبره) نمود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 164 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد