بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

کاربرد اسپکترو فتو متری در بیو شیمی

1 – اسپكتروفتومتري

بوسيله اسپكتروفتومتر شدت رنگ محلولها را با دقت اندازه گيري مي كنند.

دستگاههائي كه براي رنگ سنجي به كار برده مي شوند الكتروفتومترو يا اسپكتروفتومتر ناميده مي شوند. 

 شماي ساده زير قسمتهاي مختلف يك الكتروفتومتر را نشان مي دهد.

اسلاید 2 :

بطور كلي هر اسپكتروفتومتر:

 • يك منبع نوراني،
 • يك وسيله ايجاد نور تكرنگ با طول موج مشخص
 • يك سلول يا لوله مخصوص براي جادادن محلول رنگي
 • ، يك سلول فتوالكتريك و يك گالوانومتر دارد.

اسلاید 3 :

اندازه گيري غلظت يك محلول

  به دو روش مي توان غلظت يك محلول را اندازه گيري كرد:

الف) از راه اندازه گيري نوري كه از محلول رنگي خارج مي شود و

به آن ،Transmitance   ،یا عبور می گویند؛

ب) اندازه گيري مقدار نوري كه جذب محلول رنگي مي شود و به آن دانسيته اپتيك   (OPTICAL DENSITY) O.D يا آبسوربنس مي گويند. 

 

اسلاید 4 :

الف) دانسيته اپتيك يا آبسوربنس

نوري كه از يك محلول رنگي عبور مي كند مقداري از آن جذب محلول رنگي مي شود .

اگر Io شدت نور اوليه و I شدت نور خارج شده از محلول باشد بنابراين  I a شدت نوري است كه جذب محلول رنگي گرديده است.

اسلاید 5 :

 • جذب از دو قانون پيروي مي كند:
 • مطابق قانون بيرولامبرت (BEER & LAMBERT) هنگاميكه نور يك رنگ از محلول رنگي عبور ميكند مقدار نوري كه به وسيله محلول جذب مي شود ويا مقدار نوري كه از محلول خارج مي شود؛
 • به غلظت ماده رنگي موجود در محلول
 • به ضخامت لوله ايكه نور از آن عبور كرده بستگي دارد گردد.یعنی:
 • OD=KCL = جذ ب                         

اسلاید 6 :

مثال در مورد جذب وعبور

اگر نور وارد شده در محلول 100 و نور خارج شده از آن 10 درصد نور اوليه باشد خواهيم داشت:

OD= log 100 –log 10     

اسلاید 7 :

نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر

 • روي صفحه مدرج دستگاه در قسمت بالادرصد نور عبور كرده يا ترانسمیتانس
 • در قسمت پائين درست در مقابل درجات ترانسمیتانس OD،یا ابز ربنس قرار مي هند.
 • ، درجات میزان عبور همه با هم مساوي است.
 • درجات O D به علت لگاريتمي بودن نامساوي هستند.

اسلاید 8 :

روش كار و اندازه گيري جذب يك محلول

آزمايش 1 – بهترين طول موج براي اندازه گيري غلظت يك محلول رنگي چيست؟

مي دانيد كه از تجزيه نور سفيد نورهاي مختلف رنگي حاصل مي شود كه در قسمت مرئي داراي طول موجهاي زير مي باشد.

     بنفش 420-430، آبي470-490،   سبز520-550 ، زرد580

اسلاید 9 :

انتخاب طول موج مناسب جهت اندازه گیری جذب

 • محلول مورد آزمايش رادرمعرض تابش نورهايي با طول موجهاي مختلف قرارداده OD هاي قرائت شده را يادداشت مي كنيم.
 • نمودار جذب برحسب طول موج را رسم می کنیم.
 • طول موج منا سب ،طول موجی است که ماکز یمم جذب را دارد.
 •  

اسلاید 10 :

نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر

 • روي صفحه مدرج دستگاه در قسمت بالادرصد نور عبور كرده يا ترانسمیتانس
 • در قسمت پائين درست در مقابل درجات ترانسمیتانس OD،یا ابز ربنس قرار مي هند.
 • ، درجات میزان عبور همه با هم مساوي است.
 • درجات O D به علت لگاريتمي بودن نامساوي هستند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید