بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

پتانسيل عمل منشاء همه بيوپتانسيلها است.

همه سيگنالهاي بيولوژيکي که منشاء الکتريکي دارند، از ترکيب بسياري از پتانسيلهاي عمل به وجود آمده اند.

هنگاميکه سلول بصورت شيميايي، مکانيکي يا فيزيکي تحريک مي شود، يک سيگنال الکتريکي توليد مي شود که پتانسيل عمل ناميده مي شود.

اسلاید 2 :

üيکي از مسائل مهم در الکتروفيزيولوژي، مسئله قرارگيري يک سلول فعال در يک هادي حجمي است.

ü

üمطالعه اين مسئله به فهم ديگر هاديهاي حجمي پيچيده نظير ENG،EMG ، ECG و غيره کمک مي کند.

ü

üفرض کنيد سرعت پتانسيل عمل در طول فيبر ثابت باشد در اين صورت وقايع مکاني و زماني را مي توان به جاي هم استفاده نمود.

ü

üتئوري کلاسيک هادي هسته اي در مسئله هادي حجمي استفاده مي شود.

اسلاید 3 :

الکترونروگرام(ENG)

تعريف: يك قسمت از عصبي را تحريك كرده و پاسخ آن را ثبت مي كنند. به پاسخ حاصل ENG  مي گويند.

طريقه ثبت:

ثبت داخلي با الكترود سوزني

ثبت سطحي با الکترود Ag-Agcl

نويز و حذف آن : نويز برق شهر و نويز وسايل ثبت و حتي خود ENG با EMG تداخل دارد . از فيلترهاي تطبيقي براي حذف اين نويزهاي استفاده مي توان كرد.

اسلاید 4 :

کاربرد باليني ENG

üبيشتر از اين سيگنال براي اندازه گيري سرعت انتشار پيامهاي عصبي به ويژه در بيماران عصبي استفاده مي شود .

üدر بعضي از ضايعات عصبي – عضلاني، پتانسيل هاي عضلاني داراي دامنه ها و فازهاي نامتعادلي مي شوند و در بعضي از بيماريهاي خاص حتي تحريكات خود بخودي در فيبرهاي عضلاني مشاهده مي شوند، كه بررسي آنها وضعيت سلامتي شخص را تعيين مي كند. از روي شكل اين سيگنال مي توان نوع بيماري را تشخيص داد مانند myopathy و neuropathy

اسلاید 5 :

الکترومايوگرام (EMG)

تعريف: هنگامي که يک عضله با پالسهاي الکتريکي عصب هاي حرکتي تحريک مي شود، هم سيگنال الکترومايوگرام و هم نيروي انقباضي را توليد مي کند . الکترومايوگرام در اثر دي پلاريزه شدن فيبرهاي عضلاني توليد مي شود.

انتقال پشت سرهم پتانسيلهاي عصبي به نرونهاي حرکتي يک عضله، باعث تحريک واحدهاي حرکتي (کوچکترين واحد عضلاني است که از نرون و عصب حرکتي مربوط و تمامي فيبرهاي عضلاني که توسط آن تحريک مي شوند ) مي شود .

پتانسيل دريافتي از تحريک يک واحد حرکتي به نام SMUAP ناميده مي شوند.

اسلاید 6 :

الكترو كارديوگرام ECG

تعريف: تجسم الكتريكي فعاليتهاي انقباضي قلب است و مي تواند بسادگي توسط الكترودهاي سطحي در روي سينه يا دستها ثبت شود .

وقتي كه سلولهاي عضله قلب در حال استراحت هستند ، در درون آنها بار منفي وجود دارد ( پلاريزه)، ولي وقتي كه توسط يك محرك الكتريكي دپلاريزه مي شوند ، منقبض مي گردند .

گره سينوسي دهليزي (SA Node )، ضربانساز پيش آهنگ قلب است كه توليد امواج دپلاريزاسيون مي كند و اين امواج با انتشار به خارج از گره سبب تحريك و انقباض دهليزها مي شوند.

اسلاید 7 :

الکتروآنسفالوگرام(EEG)

تعريف: فعاليتهاي الكتريكي مغز كه توسط يك سري الكترود قابل ثبت است، EEG خوانده مي شود.

 اين امواج در تشخيص برخي از بيماريهاي عصبي نظير صرع و اختلالات اعصاب محيطي، روانشناختي افراد، خوابهاي مغناطيسي (هيپنوتيزم) و بررسي الگوهاي حركتي بكار مي رود.

تشخيص مرگ توسط اين سيگنال صورت ميگيرد.

اسلاید 8 :

طريقه ثبت

.1جمجمه اي(scalp): سطحي از روي پوست سر، دامنه آن کمتر از 100 ميکروولت

.2قشري(cortical): برداشتن پوست سر و استخوان جمجمه( مغز در جريان هوا)، (ECoG)، دامنه بيشتر از 100 ميلي ولت( الکترود مرجع روي لاله گوش)

.3عمقي: با استفاده از الکترودهاي سوزني

اسلاید 9 :

به هر صورتي كه الكترود گذاري انجام شود تغييرات پتانسيل ثبت شده مغزي، جمع آثاري از فعاليتهاي الكتريكي تمامي نرونهاي مغزي است.

فركانس اين امواج در محدوده تقريبي بين نيم تا صد هرتز است و مشخصات آن وابسته به درجه فعاليت كورتكس است (0.5-100Hz)

دربيشتراوقات امواج مغزي نامنظم بوده و هيچ الگوي عمومي در آن مشاهده نمي شود.

در بعضي موارد نظير صرع الگوهاي خاصي ظاهر مي شود. بعضي الگوها در حالت طبيعي نيز مشاهده مي شود كه به شرح زيراست:

اسلاید 10 :

امواج بتا

qداراي فرکانس بين 14-30Hz هستند.

q

qاين امواج هميشه از نواحي آهيانه اي و پيشاني جمجمه اي در طي فعاليت زياد سيستم عصبي يا در تنشهاي عصبي ثبت مي شوند.

q

qهمچنين اين امواج در هنگام تفکر، تمرکز و حل مسأله نمايان مي شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید