بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نحوه شکل گيری RIPE

lدر 22 ماه مه 1989 تعدادی از اپراتورهای شبکه اينترنت اروپا در شهر آمستردام گردهم آمدند

lگردهم آيی زمانی بود که جنگ TCP/IPو OSI تشديد شده بود

l عقيده اکثريت در اروپا اين بود که OSI خوب و TCP/IP بد است

lاولين اجلاس با 14 شرکت کننده و بمدت نيم روز تشکيل گرديد

lاهداف اصلی

تبادل اطلاعات و تجربيات بين شرکت کنندگان

تشکيل يک بانک اطلاعاتی مرکزی برای ذخيره سازی اطلاعات اجرايی

اسلاید 2 :

تصميمات اتخاذ گرديده در اولين سال تشکيل RIPE

lRIPE  انجمنی جهت تبادل اطلاعات فنی و خلق تجارب جديد است

lهدف حصول اطمينان از انجام هماهنگی های مديريتی و فنی است.

lمحدوده عملکرد RIPE  قاره اروپاست.

lاز مشارکت کليه گروهها استقبال ميشود.

اسلاید 3 :

تصميمات اتخاذ گرديده در اولين سال تشکيل RIPE

lRIPE  مشوق ، پشتيبان و هماهنگ کننده اتصال متقابل شبکه های IP در داخل اروپا و بين اروپا و ديگر قاره ها است..

lRIPE  نقطه کانونی فعاليتهای مشترک  و کسب تجارب مرتبط با شبکه سازی IP است.

lکليه مدارک منتشره توسط RIPE ، در اختيار عموم علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

lRIPE  يک ارائه کننده سرويس اتصال به شبکه      ( ISP ) نيست.

اسلاید 4 :

عدم ورود به فعاليتهای زير توسطRIPE

lوضع استانداردها

lواگذاری نام دامنه ( Domain Name  )

lاپراتوری شبکه

اسلاید 5 :

در سالهای بعد

lمحدوده عمل RIPE از اروپا فراتر رفت و شامل خاورميانه ، آسيای مرکزی و شمال آفريقا نيز گرديد.

lتعداد بيشتری از اپراتورهای شبکه به جمع RIPE پيوستند

lحجم کارها  افزايش يافت

lامکان ادامه کار بصورت داوطلبانه نبود

lيک مرکز هماهنگ کننده شبکه ( NCC )  تشکيل گرديد.

اسلاید 6 :

مشخصه های  RIPE

lهيچ عضو رسمی ندارد

lفعاليتهای آن بصورت داوطلبانه صورت ميگيرد.

lمجمعی است  باز و متشکل از

سازمانها

اپراتورهای شبکه IP

افراد غير وابسته علافه مند

اسلاید 7 :

گروههای کاری RIPE   (مهمترين گروهها ) 

lAnti-Spam

lبانک اطلاعاتی

lEIX

lاپراتورهای شبکه ( EOF )

lIPv6

lDNS

lLIR

اسلاید 8 :

اجلاسهای RIPE

lاجلاسهای ثابت ساليانه  ( سه اجلاس )

lاجلاسهای منطقه ای

             ( يک اجلاس در سال در هر منطقه )

lگردهم آيی های خاص ( BOF )

lگروههای ضربت ( Task Force )

اسلاید 9 :

RIPE NCC چيست؟
 
RIPE Network Coordination Centre

l RIPE NCC ، RIPE  نيست.

lبصورت شرکتی اداره ميشود.

lدر اجلاسيه های RIPE  ، RIPE NCC  دستيار است.

lمجموعه ای باز و بی طرف است.

lساختار سياستگذاری پايين به بالا دارد.

اسلاید 10 :

RIPE NCC چيست؟

lبصورت غير انتفاعی فعاليت ميکند.

lدر آمستردام هلند واقع  شده  و تحت قوانين هلند است.

lهزينه ها ازمحل پرداخت حق عضويت اعضا تامين ميگردد.

lتصويب فعاليتها ، بودجه و حق عضويت بعهده اعضا است.

lسياستها و روشها  در اجلاسيه ها تعيين ميگردند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید