بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه :

آفت باكتريايي كه توسط باكتري clavibacter michiganensisبه وجود آمده نوعي از بيماري است كه كاملا مسري و مخرب بوده ودر بين گوجه هاي گلخانه اي و همچنين گوجه هاي زمين زراعي شايع مي باشد . از علائم اوليه اين بيماري مي تو ان پژمردگي برگچه هاي زيرين را نام برد كه به سمت بالا تاب برداشته و نابودي آن تدريجا از لبه داخلي برگچه آغاز شده و به رنگ قهوه اي در مي آيد . گياهاني كه تحت تاثير اين بيماري قرار دارند به زودي پژمرده شده و از بين مي روند .

معمولا اين بيماري به ميوه ها نيز سرايت مي كند . در گياهان گوجه نورس ميوه آلوده به عامل بيماريزا از رشد خود بازمانده ، بد شكل شده و گاهي اوقات بر روي آن خطوط برجسته ايجاد مي شود .

اسلاید 2 :

ميوه هايي كه شديدا تحت تاثير اين بيماري قرار مي گيرند دچار اختلالات عظيمي در داخل ميوه گشته و حفره هايي به رنگ زرد تا رنگ قهوه اي ايجادمي كنند و ممكن است دانه هاي اين ميوه ها به رنگ تيره درآمده و به حد بلوغ نرسند . آفت باكتريايي گوجه مسئله اي است كه كشور كانادا و ديگر بخش هاي جهان را در بر گرفته است . روش كنوني براي مهار اين آفت عبارتند از : كاشت دانه هاي عاري از بيماري ، از بين بردن گياهان تحت تاثير اين بيماري ، رعايت بهداشت در داخل گلخانه ، ضد عفوني كردن ابزاري كه براي هرس و گرده افشاني به كار مي روند و استفاده از آفت كش هاي شيميايي. lysozyme نوعي از پروتئين است كه به طور طبيعي در بسياري از موجودات زنده از قبيل ويروس ها ، باكتري ها ، گياهان ، پرندگان ، خزندگان و پستانداران يافت مي شود .

اسلاید 3 :

اين پروتئين كه به ديواره سلولي باكتريهاي خاص هجوم برده و آنها را نابود مي سازد . در مهار آن دسته از باكتريهاي هايي كه در توليد و نگهداري پنير اثر مي گذارند نقش بسزايي را ايفا كرده است . عصاره هاي گرفته شده از كود مي توانند در جلوگيري از ايجاد سطح ناهموار در سيب و همچنين به تعويق افتادن آفت در گوجه موثر واقع شوند . برخي مطالعات نشان مي دهد كه مخمر قابليت مهار آفت ساقهاي botrytisرا دارد كه با حفظ بهداشت گلخانه بازده ميوه گوجه را افزايش ميدهد . گونه اي به نام bacillus subtilis
مي تواند بيماري را كاهش داده و در چندين محصول موجب پيشرفت رشد گردد. در كانادا پرورش دهندگان گلخانه اي استفاده از فراورده هاي بيولوژيكي را براي مهار بيماري ها ترجيح مي دهند .

اسلاید 4 :

عده اي مهار آفت باكتريايي گوجه را با استفاده از فراورده هاي بيولوژيكي و با حفظ بهداشت گلخانه اي ارزيابي كردند . هدف از اين ارزيابي اين بود كه ميزان تاثير اين فراورده ها بر باكتري clavibacter michiganensis و بر جوانه هاي گوجه فرنگي نو رس كه با حفظ بهداشت گلخانه در معرض اين عامل بيماريزا قرار ميگيرند تعيين شود .

اسلاید 5 :

تاثير lysozyme بر باكتري clavibacter michiganensis :

اين باكتري در معرض هر ميزان از lysozyme كه قرار مي گرفت هيچ نمودي نداشت با اين وجود بانبود lysozyme رشد باكتري به مقدار فراوان وجود داشت . تاثير lysozyme بر شدت رشد و بيماري گياهان گوجه كه در معرض باكتري clavibacter michiganensis قرار دارند :

در طول 2 هفته پس از در معرض قرار گيري گياهان گوجه تفاوت چشمگيري در ارتفاع گياه مشاهده نشد. با اين وجود پس از 3 و 4 هفته در ميان معايناتي كه صورت مي گرفت مشاهداتي در خور توجه انجام شد .

اسلاید 6 :

با بكارگيري 1 گرم از lysozyme براي درمان گياه پس از 3 و4 هفته مشاهداتي صورت نگرفت . ارتفاع گياه گوجه با مقدار 10 و 100 گرم lysozyme در مقايسه با گياهاني كه در معرض باكتري قرار داشتند به طور قابل توجهي بيشتر بود و گياهان تحت مداوا به بلندي آن دسته از گياهاني بودند كه در معرض هيچ باكتري قرار نگرفته و تحت درمان نبودند . در مقدار بين 10 و 100 گرم lysozyme هيچ تفاوتي در ارتفاع گياه مشاهده نشد . شدت بيماري در گياهاني كه با مقدار 10 و 100 گرم lysozyme تحت درمان بودند در مقايسه با گياهاني كه در معرض باكتري قرار داشتند كمتر بود اما اين كاهش قابل توجه نبود . در مقايسه دو حالت استفاده از 1 گرم lysozyme و عدم استفاده از آن شدت بيماري تغييري نكرد .

اسلاید 7 :

تاثير مدارهاي شيميايي و بيولوژيكي بر روي گياهان گوجه زماني كه در معرض باكتري clavibacter michiganensis و شيوع بيماري هستند :

درمانهايي كه به وسيله كادرا 136،rootshield ،lysozyme،vermi compostea ، مخمر كادرا 137 صورت گرفته شيوع آفت باكتريايي گياهان گوجه را در مقايسه با حالت باكتري دار آن تا حد زيادي كاهش داد . قبل از بكارگيري اين مداواها شاهد هيچ نوع تغييري نبوديم

درمانهايي كه به وسيله سولفات  استرپتوميسين ، سويلگارد و سيليكات پتاسيم صورت گرفت هيچ گونه تاثيري بر گياهاني كه در معرض اين باكتري بودند نداشت .

اسلاید 8 :

اين بررسي نشان داده است كه lysozyme حتي با غلظت كم 1 گرم بر ليتر نابود كننده باكتري c.michiganensis است . طبق گزارشي كه صورت گرفت lysozyme به ديواره سلولي باكتريهاي خاص حمله كرده و آنها را از بين مي برد. همچنين مشاهدات انجام شده مي گويد كه 2 هفته طول مي كشد تا علائم اين بيماري خود را نشان دهند . اشاراتي هم بر اين شد كه lysozyme با استفاده از اسپري و به ميزان 10 و 100 گرم بر ليتر قادر است آفت باكتريايي گياهان گوجه را كه توسط باكتري مذكور ايجاد شده برطرف نمايد .

از آنجا كه lysozyme پيش از در معرض قرار گيري گياه به وسيله عامل بيماريزا به عنوان اسپري گياهي بر روي گياهان گوجه عمل مي كند، مي تواند جذب گياهان شده و از آنها در برابر عامل بيماريزا محافظت كند . ( كه يك عامل بيماريزاي فراگير مي باشد).

اسلاید 9 :

به نظر مي رسد كه lysozyme امكان رشد را در گياهان افزايش داده و از سرايت آنها به باكتري مذكور جلوگيري به عمل مي آورد و درمهار گونه هايي چون listeria monocytogens  و  staphylococus aureus  و salmonella panama و s.typhimurim واقع شده است . lysozyme از سفيده تخم مرغ تازه گرفته شده و از طريق فرايندي خاص توسط شركت كانادايي به نام inovatech  توليد مي شود .

در كشورهاي كره و ژاپن lysozyme ضد عفوني كننده كه از سفيده تخم مرغ گرفته مي شود در توليد قرص هاي دارويي ، كپسول ها ، قطره هاي چشم ، خمير دندان ها و قرص گلو مورد استفاده قرار مي گيرد .

اسلاید 10 :

فراورده هاي كادرا 136 و كادرا 137 گونه هايي از bacillus subtilis بوده كه مي توانند از سرايت باكتري مذكور به گوجه هاي گلخانه اي ممانعت به عمل آورند . گونه هاي bacillus subtilis چنانچه بررسي ها نشان مي دهند بيماريهاي قارچي ريشه گياه را مهار كرده و بازده بسياري از محصولات ديگر را افزايش مي دهد. مكانيسمي كه از طريق آن آفت باكتريايي توسط گونه هايي از bacillus subtilis كنترل مي شود و در اين تحقيق مشخص نيست . تحقيقهاي ديگر وجود دارد كه دلالت بر تاثير غيرمستقيم باكتري ها بر گياه مي كند كه اين تاثير از طريق كشف مقاومت بيماري صورت مي گيرد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید