بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بلاست مركبات:       
بيماري ناشي ازباكتري Pseudomonassyringae pv. Syringae است كه در مركبات ايجاد لك ه‌هاي نكروتيك در برگها، دمبرگها و ميوه مي‌نمايد. لكه‌هاي تيره رنگ روي ميوه black pit نيز ناميده شده‌اند. نشانه‌هاي بيماري در شاخ و برگ جوان شبيه نشانه‌هاي سرمازدگي است.  

اسلاید 2 :

كنترل:

 • سمپاشي با تركيب بردو 0.5درصد و اكسي كلرور 1 درهزار. هرس شاخه‌هاي آلوده واقدامات قرنطينه‌اي

اسلاید 3 :

 • عامل آن باكتري Xanthomonasaxonopodispv.citri است وروي ميوه وبرگ لكه‌هاي ابتدا آبگز وبعد چوب پنبه‌اي كمي برجسته وروي شاخه‌هاي جوان زخمهاي جرب مانند ايجاد مي‌كند. از اين باكتري پنج سويه به نامهاي A،B،C،DوE  گزارش شده است سويه‌A  نسبت به سويه‌هاي ديگر قدرت بيماري‌زايي بيشتر ودامنه ميزباني وسيع‌تري دارد.

اسلاید 4 :

 • نوعي بيماري در مركبات كه در مناطق جنوبي كشور از جمله هرمزگان جيرفت، كرمان، سيستان و بلوچستان باعث بروز مشكلاتي براي باغداران گرديده است.

اسلاید 5 :

 • بيماري ناشي از قارچ   podosphaeraleucotricha    است. اين قارچ به شاخ وبرگ جوان، گل وميوه ميزند  واغلب باعث خشكيدن شاخه هاي جوان ميشود. بروي برگ نيزايجاد پيچيدگي مينمايد. گلهاي آلوده چروكيده وحالت گوشتي پيدا ميكند. اغلب آلودگي روي پاجوشها ديده ميشود

اسلاید 6 :

 • بيشتر روي برگ ديده مي شود ايجاد لكه كرده كه باعث بيچيدگي برگ مي‌شود.گل وميوه‌هاي‌آلوده ريزش مي‌كند. برگهاي مسن مقاوم‌ترند، اندام مقاوم وزمستان‌گذران قارچ بلاستوسپور مي‌باشد. اگر تشكيل برگ با هواي سرد مصادف باشد، قارچ كمتر حمله مي‌كند.

اسلاید 7 :

كنترل شيميائي :

 •  
 • 1. كاپتان (اورتوسايد) WP50%و     3- 2.5 در هزار
 • 2. تركيب بوردو   -----------          دو درصد
 • 3. اكسي كلرورمس WP35%و        5-3  در هزار

اسلاید 8 :

زمان مبارزه :

 • در پائيز پس از ريزش برگها و تورم جوانه‌ها يك نوبت سمپاشي
 • توصيه : از مصرف تركيب بوردوروي هلو خوداري كنيد.

اسلاید 9 :

 • بيماري ناشي از قارچ   podosphaeraleucotricha    است. اين قارچ به شاخ وبرگ جوان، گل وميوه ميزند  واغلب باعث خشكيدن شاخه هاي جوان ميشود. بروي برگ نيزايجاد پيچيدگي مينمايد. گلهاي آلوده چروكيده وحالت گوشتي پيدا ميكند. اغلب آلودگي روي پاجوشها ديده ميشود. بيماري در تمام مناطق كشت سيب ديده ميشود ولي اهميت آن در خزانه است . روي ميوه ايجاد زنگار ميكند . عامل انگل اجباري است پس از سلول زنده تغذيه می نمای د و ريسه هاي قارچ درجوانه هاي درحال خواب زمستانگذراني ميكند

اسلاید 10 :

توصيه :

 • مبارزه شيميايي رابه محض مشاهده بيماري با توجه به پيش آگاهي شروع مي‌كنيم. درصورتي كه سابقه آلودگي داشته باشيم هرس شاخه هاي آلوده در اواخر پاييز انجام داده و آنها رامي‌سوزانيم
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید