بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

             خدمات معمول در شبكه

     دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي راه دور

   پست الكترونيكي

   خدمات انتقال فايل

      ورود به  سيستم از راه دور

          گروههاي خبري

              جستجوي اطلاعات مورد نياز

                  تبليغات

                      تجارت الكترونيكي

                          بانكداري الكترونيكي 

                           سرگرمي و محاوره

                           مجلات و روزنامههاي الكترونيكي

                        محاوره مستقيم و چهره به چهره از راه دور

اسلاید 2 :

كنفرانس از راه دور

  يافتن اشخاص مورد نظر در جهان

  تلفن ودورنگار از طريق شبكه

    راديو از طريق شبكه

     آموزش از راه دور

          ارائه مدون اطلاعات  فني و علمي

             اخبار مربوط به هنر ، ورزش ، سياست ، تجارت و…

                   كاريابي و اشتغال

                       درمان از راه دور

                            خريد و فروش روزمره با استفاده از كارت اعتباري

                                  انجمنهاي خيريه                                                 

                                  مشاوره از راه دور

اسلاید 3 :

اتصال ايستگاهها در يک ساختار حلقوي به يکديگر

يکطرفه بودن ارتباط هر ايستگاه با ايستگاه بعدي خود

دريافت بسته هاي اطلاعاتي توسط تمام ايستگاههاي بين مسير دو ايستگاه غير مجاورجهت انتقال اطلاعات بين آن دو ايستگاه

اسلاید 4 :

اتصال تمام ماشينهاي شبکه توسط يک گره مرکزي

گره مرکزي ميتواند سوئيچ سريع يا هاب (Hub)  ويا کامپيوتر باشد.

اسلاید 5 :

براي ايجاد شبكه در سطح يك منطقه وسيع درحد يك شهـر يا تصال چندين شبكه محلي ، از شبكه MAN استفـاده مـيشود .  اين شـبكه   تكنولوژي و توپولوژي مشابه با شبكههاي محلي دارد. بدليل طول زياد كانال معمولا از فيبر نوري استفاده ميشود.                        

اسلاید 6 :

شبكههايگسترده (WAN)

پياده سازي در گستره جغرافيايي يک کشور يا جهان

اتصال شبکه هاي محلي و بين شهري

ساختار ناهمگون

اسلاید 7 :

2-  سوئيچينگ پيام

Messeage Switching

مختص انتقال دادهاي ديجيتال

اتصال دائمي هرايستگاه  با مرکز سوئيچ خود

اضافه نمودن اطلاعات لازم به داده ها قبل از ارسال آن به مرکز سوئيچ توسط ايستگاه فرستنده

 دريافت کامل پيام توسط هر مرکز سوئيچ و انتخاب کانال خروجي مناسب بر اساس آدرس

 گيرنده موجود در داده

اسلاید 8 :

عدم محدوديت طول پيام

بالا بودن حافظه‌هاي موجود درهر مرکز سوئيچ

ارسال مجدد داده‌ها در صورت خرابي يک بيت در پيام

تأخير زياد در رسيدن پيام

اسلاید 9 :

مجموع تأخير کمتر در روش سوئيچينگ بسته نسبت به روش سوئيچينگ پيام

نياز به فضاي حافظه کمتر و قابل تأمين در هر مرکز سوئيچ در روش سوئيچينگ

 بسته

عدم تأثير خرابي يک بسته در کل پيام ارسالي و نياز به ارسال مجدد فقط همان بسته

اسلاید 10 :

برخي از مسائل قابل توجه در طراحي شبكهها

چگونگي ارسال و دريافت بيتهاي اطلاعات

 (تبديل بيتها به يک سيگنال متناسب با کانال انتقال)

ماهيت انتقال 

خطا و وجود نويز در كانالهاي ارتباطي

پيدا كردن بهترين مسير و هدايت بستهها

تقسيم يك پيام بزرگ به واحدهاي كوچكتر و بازسازي پيام

طراحي مكانيزمهاي حفظ هماهنگي بين مبدأ و مقصد

ازدحام ، تداخل و تصادم در شبكهها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید