بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمهتو می توانی هرگونه بودن را که بخواهی باشی ،انتخاب کنی،اما آزادی انتخاب تو در
                                                                                 چهارچوب انسانی بودن محصور است.

                                                                                                        
”دکتر علی شریعتی“

ترفندهای ویندوز برای کسانی ارائه می شود که قصد دارند از کامپیوتر و ویندوز بیشتر بدونن

و با دستورات جالب و پنهان ویندوز آشنا شوند.

و در برنامه هایی مانند ویندوز تغییرات ظاهری ایجاد کنند طوری که در نظر دیگران جالب باشد.

اسلاید 2 :

فهرستنامرئی کردن پوشه ها
غیرفعال کردن قابیلت پرش ازاجرای برنامه های
startup
استفاده از
fsc
تعیین پوشه پیش فرض برای فالیهای
down load شده
 یک ترفند برای افزایش سرعت ویندوز
XP
کلیدهای میانبر در ویندوز
برای
Desktopدائمی
جلوگیری از کندشدن سیستم
پوشه
Temp
غیرفعال کردن سرویس
Indexing
غیر فعال منوی
Run وعدم دسترسی به آن
بازگرداندن
Runبه منوی شروع
نمایش تصویر دلخواه در آغاز ویندوز

اسلاید 3 :

نامرئی کردن پوشه ها

 
با استفاده از این ترفند می توانید پوشه های موجود در کامپیوتر خود را طوری مخفی کنید که
 
کردن ، selestامانیز به نمایش در نیایند ،show hidden filesحتی  بافعال، کردن  گزنیه
 
آنها را قابلمشاهده می کند.
  را انتخاب کنیدproperties1-رویپوشهمورد نظر راست کلیک کرده و
 
کلیک کنید.changeIcon روی customize2-از سربرگ

اسلاید 4 :

3-یکی از آیکن های خالی (بدون تصویر)را انتخاب کرده و روی ok کلیک کنید
 

 
4-سپسروی پوشه راست کلیک کرده وRenameرا انتخاب کنید.

5-کلیدAltرا نگه  دارید از دکمه های   سمت  راست  صفحه   کلید  عدد 0160 را وارد 
 
کرده  وEnterرا فشار دهید.


 
اگر پنجره ای را که پوشه در آن قرارداردRefreshنمایید، آیکن آن بصورت لحظه ای
 ظاهر خواهدشد.

اسلاید 5 :


 
غیر فعال کردن قابلیت پرش از اجرای برنامه های STARTUP

 

 
به طور معمولی اگر به هنگام بالا آمدن ویندوز کلید SHIFT را پایین نگه دارید از اجرای برنامه ها

 
که در  STARTUP قرار دارند جلوگیری می شود.  تکنیک زیر سبب می شود که  فشار  دادن کلید
 
SHIFT باعث جلوگیری از اجرانمودن برنامه های STARTUP نگردد.
 کلید زیر را پیدا کنید  :
 
HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/ CurtentVersion/Winlogon/WindowsNT
 
 یک مقدار جدید از نوع 
DWORDبا نام و Lgnore shift overideایجادکرده
 
 
آنرابرابر1 قرار دهید کلید تا shift به هنگام start up غیر فعال کنید.

 چنانچه مجددا بخواهید فشار دادن کلید shift از اجرای برنامه های start up جلوگیری کند. مقدار فوق را برابر 0 قراردهید

اسلاید 6 : 

 

 
استفاده از:SFC
 
برنامه SFC که  نام آن  مخفف System file checkerمی تواند  فایلهای

 حفاظت شده
ویندوز شما را چک کند و از سلامت و حضور آنها مطمئن شود . وساده ترین

 
راه استفادهاز آن تایپکردنSFC/Scannowدر خط فرمان است

 
این برنامه  می تواند  فایلهای  خراب یا  مفقود شده را از روی سی دی ویندوز شما  به
 
 
سیستم  بازگرداند  اگر اشتبهاهی  را فایلی را  پاک کردید  یا  صدمه ای  به سیستم  زدید.
 
 
در ویندوز XP ما system Restore را به جای  این برنامه  به شما  پیشنهاد
 
 
می کنیم که درقرار دارد. این برنامه سیستم شما را به تاریخی که می دهید. باز می گرداند.

 
Start/Allporogtrams/Accessories/systemtools

اسلاید 7 :

تعیین پوشه پیش فرض برای فایلهایdown Loadشده
 
 تنظیمات زیر جهت مشخص کردن یک پوشه پیش فرض برای ذخیره سازی فالیهای down

 
Load شده توسط Internet Explorerبکار می روند .

 
کلید زیر را دنبال کنید:
 

HKEY-CURRENT-USER/SOFTWARE/MICROSOFT/InternetExplorer

 یک مقدار جدید از نوع string با نام و down load Directoryایجاد کرده و آن را برابر

 

 
با نامو مسیر کامل  پوشه مورد نظر قرار دهید.تا  فایلهای  down Loadشده شما در آن مکان ذخیره شوند .
 

اسلاید 8 :


 
یک ترفند برای افزایش سرعت ویندوزxp

این ترفند سبب می شود که پرسسور بعضی از محاسبات را تا سه برابر سریعتر انجام دهد.

 
برای اجرایاین ترفند به این روش زیر عمل کنید:

Regedit editor درپنجره start/Run/ Regedit
 مسیر زیر را بیابید:
HKEY-Local-machine/System/CurrenTcontRolset/Control/ Prioyity control

 یک کلید از نوع DWORDبه نام Win32Priority seperation بسازید و بروی Decimal کلیک
  
 
مقدار آن را به 38 تغییر دهید این ترفند برای سیستمی که به عنوان کلیدSQL Server
 
 
یاIISاستفاده می شود توصیه نمی شود چون سرعت بانک اطلاعاتی را پایین می آورد.


اسلاید 9 :

4-نام آن را AlwaysUnloadDLL بگذارید.
 

 
5-روی آن کلیک راست کرده Modify ورا انتخاب کنید.

 
6-در قسمت value data عدد1را بنویسید
.
 
7-روی ok کلیک کنید.
*در پایان ،رایانه را مجداد راه اندازی کنید.

اسلاید 10 :

Tempپوشه

 
ذخیره  می شود  که گاه دیسک  راTemp بعد از مدتی کار با رایانه  فایل ها  و پوشه ای به نام

بیهوده اشغال می کنند.

% Temp% این عبارت را بنویسیدRun بهتر است که داخل این را پاک کنید برای این کار در
 
را بفشارید.ok و
 
محتویات پوشه نمایان می شود می توانید با انتخاب فایل ها و پوشه ها آنها را پاک کنید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید