بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :دلایل استفاده از روش های آنزیمی

¨روش اسیدی                   DE=55

¨بالاتر ازDE=55  شربت تیره و تلخ می شود

¨امکان انجام فرایند برگشت در محیط اسیدی و تولید دی ساکاریدهای برگشتی (مانند ایزومالتوز و جنتیوبیوز) .

¨انجام واکنش میلارد و کاراملیزاسیون و تولید هیدروکسی متیل فورفورال که باعث تیره رنگ شدن شربت می شود .

¨افزایش خاکستر شربت طی خنثی سازی

¨نیاز به دستگاه های مقاوم به خوردگی

¨اهمیت استفاده ازآنزیم ها در این است که واکنش های بین ملکولی رخ نداده و در نتیجه تشکیل رنگ و ایجاد مزه تلخ در اثر فراورده های تجزیه ای حاصل از گرما دیده نمی شود .فرایند نسبتاً آرام بوده

اسلاید 2 :


تولید اسیدی –آنزیمی شربت گلوکز

¨ α آمیلاز اندوآنزیم بوده و اتصالات (1→4) α را در ساختمان نشاسته به صورت تصادفی قطع می کند، از این رو آمیلاز آبگون کننده، مایع کننده، دکسترین کننده نیز می گویند . در نتیجه فعالیت این آنزیم واحدهای2-6  تایی ملکول گلوکز تشکیل می شود .

¨β آمیلاز اگزوآنزیم بوده و اتصالات (1→6)α را به صورت یک در میان و انتخابی از طرف انتهای غیر احیا کننده قطع می کند و محصول نهایی آن  βدکسترین هایی با وزن ملکولی بالا و 50-60% مالتوز است

¨

¨

 

اسلاید 3 :

تولید آنزیمی –آنزیمی شربت گلوکز

.1تهیه شربت نشاسته : در این مرحله مقدار مشخصی نشاسته ذرت رابا آب مخلوط کرده تا شربت نشاسته ذرت با 8 درصد وزنی حاصل شود.

.2تعدیل درجه حرارت شربت(گرم کردن شربت):40 دقیقه

.3مرحله هیدرولیز آنزیماتیکی:

      آبگون کردن : استفاده از α آمیلاز باسیلوس لیشنی فورمیس 

      افزودن آنزیم به   سوسپانسیون نشاسته  30-40%در دمای  c۫100به مدت3-7   

      DEشربت 8-15

      شیرین کردن :استفاده از مخلوطی از  αآمیلاز قارچی و گلوکو آمیلاز

      DE شربت حاصل 94-97

.4خالص سازی: شربت توسط زغال فعال رنگبری می شود،برای جلوگیری از واکنش های میلارد پروتئین گیری می شود و برای حذف کاتیون ها از مبدل های یونی استفاده می شود.

.5 تبخیر

اسلاید 4 :

زمان هیدرولیز

.1درصد خلوص آنزیم

.2 درجه حرارت

.3غلظت شربت

کیفیت آب

آب اسیدی باعث کاهش قندها وبی رنگی محصول شود

آب سخت روی اواپراتور ها تاثیر گذاشته و

کاهش خروجی

کاهش انتقال حرارت

اسلاید 5 :

.1اندونزی ونیجریه                      100   تن در روز

.26 نمونه خرما و1 نمونه کاساوا

.3Hcl,Naoh         ph5/7-4/5       

.4aآمیلاز از باسیلوس استئاروترموفیلوس برای آبگون کردن-º106

.5گلوکوآمیلاز از اسپرژیلوس نایجر برای قندسازی

ویسکوزیته یکسان

Deبرابر با ذرت

تبدیل نشاسته به الیگوساکاریدها بیشتر از ذرت

اسلاید 6 :

.1.قنبرزاده، بابک.(1382) مبانی شیمی مواد غذایی. انتشارات آییژ، چاپ اول

2.R, Less & Jackson,EB.(1995).Sugar confectionery and choclate manufacture,23-39

3.H.-D.Belitz W.Grosh P.Schiebrle food chemistry2004 876-877

4.E. Bjackson Sugar confectionary manufacture 1955 132-135

5.Julius Pontoh & Nicholas H. Low , Glucose syrup production from Indonesian palm and cassava starch

6.Wikipedia.com

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید