دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه:

با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی اطلاع رسانی در جهان ودرخواست روز افزون استفاده این فناوری

در سطح کشور وتاکید دولت به ایجاد شهرهای الکترونیکی لزوم ایجاد سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی که پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف مردم باشد ،بیش از پیش مشاهده می شود .

Ÿ  مهمترین سیستم های پیشنهادی قابل مکانیزه شدن این شرکت عبارتند از :

۱- سیستم حضورغیاب

۲- سیستم دبیرخانه

۳- سیستم حقوق ودستمزد

۴- سیستم انبار وحسابداری انبار

۵- سیستم کارگزینی

۶- سیستم حسابداری

براساس نیاز وانتظارکارفرمای مربوطه وبادرنظر گرفتن مسائل اقتصادی توسط ایشان برآن شدیم تا سیستم حقوق ودستمزد این شرکت را مکانیزه کنیم .

اسلاید ۲ :

تعریف مسئله :

محاسبه حقوق مجموعه کارمندان به دلیل متاهیت متغیر ووابستگی زیاد به موارد مختلف از جمله سیستم هایی است که نیاز به اتوماسیون آن زودتر از بقیه احساس می شود . سیستم حقوق ودستمزد برای محاسبه ی حقوق کارمندان وصدور فیش حقوقی ولیست گیری ها و ……. یعنی بطور کلی کلی عملیات مرتبط با پرداخت حقوق کارمندان وصدور فیش حقوقی کارمندان مجموعه های بزرگ طراحی ونوشته می شود . باراه اندازی سیستم محاسبه ی حقوقی حتی چند هزار نفر کارمند به شرط بازتاب لیست های لازم شبیه لیست اضافه کاری و …….می توانند تنها توسط یک نفر  محاسبه وتهیه گردد . در صورتیکه در سیستم دستی برای این کار شاید بالاتر از ۷نفر نیرو لازم باشد وبا توجه به حجم زیاد محاسبات حقوقی وعدم وجود دقت کافی بر آن شدیم تا با  مکانیزه کردن سیستم فوق ضمن بر طرف کردن تشتباهات احتمالی ودرعین حال افزایش قابل توجه انجام این مشکل را مرتفع کنیم .

اسلاید ۳ :

ملاحظات داخلی :

Ÿ  تعداد افراد بالا                هزینه بالا

Ÿ سرعت پایین                  هزینه (زمان )بالا

Ÿ دقت پایین                     خطای محاسباتی بالا

Ÿ عدم امکان انجام عملیات درحجم بالا

اسلاید ۴ :

ملاحظات خارجی (استفاده از مدلهای تاریخی ):

تلاش برای ایجادسیستم عمومی یکپارچه مالی ،اداری وپشتبانی (رادسیما)از تیرماه سال ۱۳۷۶آغاز شد . هدف اصلی از تلاش مذکور ،‌مجموعه ای از سیستم های نرم افزاری برای امور اداری ،مالی وپشتیبانی برای موسسات عمده ی کشور مانند وزارت خانه ها سازمانها وشرکتها ی بزرگ بوده است .سیستم یکپارچه مذکور در سه ماهه اول سال ۱۳۸۱ به مرحله بهره گیری درسازمانها ی بزرگ رسید . سیستم یکپارچه دارای ۲۲ سیستم است که ۷سیستم مربوط به امور اداری ،۶سیستم مربوط به امور مالی ، ۷سیستم مربوط به امور پشتیبانی، یک سیستم مربوط به امور حفضات وامنیت است . همچنین یک گزارش ساز پویا به عنوان تسهیلات ساخت گزارش های ترکیبی از سیستم ها ی مختلف شده است : طبه کمک گزارش سازمذکور می توان گزارشهای مدیریتی به تعداد بی شمار فراهم کرد .

مزایای عمده سیستم یکپارچه عبارتند از :

آزمون – سیستمها توسط یک گروه نرم افزار ی به هدایت یکی از استادان به نام نرم افزار کشور به عنوان مرجع مستقل ،آزمون وارزیابی شده است .

تسهیلات اینترنتی – سیستم دبیرخانه واتوماسیون اداری درسیستم یکپارچه دارای دو بخش اینترانتی واینترنتی است . ازاین رو می توان از تسهیلات اینترنتی برای امور اداری مراجعات وارتباطات مردمی بهره گرفت .

اسلاید ۵ :

امنیت – تسهیلات نرم افزاری اوراکل دارای ۲۶ جایزه حفاظت وامنیت در مراجع مختلف جهانی بوده است . ازاین تسهیلات برای روش شناسی ،طراحی و ساخت سیستم یکپارچه استفاده شده است . علاوه براین سیستم حفظت وامنیت از کیان اطلاعاتی سازمان دفاع می کند .

سرعت تبادلات سیستم – درصورت آماده بودن بستر شبکه ای در سازمان ،فراهم بودن سخت افزار وآموزش پایه نرم افزاری در میان کارکنان می توان سیستم یکپارچه  رادر ۶ماه در سازمان هایی در اندازه ستاد وزارت خانه برقرار نمود .

تجربه های پیشین –سیستم یکپارچه دردوسال اخیر توسط مجموغهدرخصوص توجهی از موسسات عمده کشور انتخاب شده است . خوشبختانه دربرخی از موسسات به مرحله پشتیبانی یاتضمین رسیده است . خوشوقتانه دربرخی از موسسات به مرحله پشتیبانی یا تضمین رسیده است ازاین رو سازمانهای معین برای بازدید کارکرد سیستمهای تشکیل دهنده ی آن وجوددارد . علاوه براین کسب نظر کاربران مختلف ذرمیدان عمل شده است تاسیستم برخوردار وبهره مند از نظر های اصلاحی گسترده باشند . امروزه قاطبه نظرهای اصلاحی در سیستم اعمال شده است .

اسلاید ۶ :

ارائه راه حل ۱:

باتوجه به پایین بودن سرعت در حجم عملیات بالا ونیاز مبرم به انجام سریع این گونه عملیات خصوصا در اوایل واواخر ماه که باحجم وسیعی از عملیات روبرو هستیم ،می توان با بکارگیری پرسنل متخصص بیشتری این امکان را برطرف نمود .

ارزیابی راه حل ۱:

امکان سنجی تکنیکی :

به دلیل سادگی لبزلر آلات بکاررفته دراین راه حل (مانند لیست ،قلم ،مهر و……)بدیهی است که مشکلی ازاین بابت نخواهیم داشت .

امکان سنجی عملیاتی :

الف )کارآیی تکنیکی : بازیاد کردن پرسنل تاحدود زیادی این مشکل برطرف میشود .

ب )پذیرش در سازمان :باتوجه به ازدحام پرسنل درمحیط کار بااینکه تعداد روابط ممکن  افزایش خواهد یافت امادر عمل این باعث کاهش استحکام آن می شود .

امکان سنجی اقتصادی :

باتوجه به تعدادبالای پرسنل ودر نتیجه هزینه های تحمیلی بالای ریالی این افرادتوجیه پذیرنیست .

اسلاید ۷ :

ارائه راه حل ۲:

با پیشنهاد بکارگیری سیستم مکانیزه‌ی مربوطه (حقوق و دستمزد) به جای سیستم مستهلک و دستی قبلی در پی حل این معضل هستیم.

ارزیابی راه حل ۲:

امکان سنجی تکنیکی:

فناوری موردنیاز دردسترس هست وپیاده سازی سیستم هم ازلحاظ نرم افزاری وهم از لحاظ سخت افزلری امکان پذیر است .

باوجود دونیروی اپراتور ومتخصص درامر حسابداری امکان کاربری سیستم وجود دارد .

امکان سنجی عملیاتی :

باپیاده سازی این سیستم نیازها واهداف سیستم مربوطه بر آورده می با شد.

امکان سنجی اقتصادی :

این سرمایه گذاری قابل برگشت می باشد . باتوجه به برآورد هزینه انجام شده این عنلیات ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال می باشد .

با پیاده سازی این سیستم دو نفر از چرخه محاسبه حقوق ودستمزد حذف می گردد که بادرنظر گرفتن متوسط حقوق ماهیانه برای هر نفر ۲۵۰۰۰۰۰ ریال این سرمایه در عرض ۷۲ روز قابل برگشت می باشد .

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد