بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه:

با توجه به رشد وتوسعه تكنولوژي اطلاع رساني در جهان ودرخواست روز افزون استفاده اين فناوري

در سطح كشور وتاكيد دولت به ايجاد شهرهاي الكترونيكي لزوم ايجاد سيستم هاي پيشرفته اطلاع رساني كه پاسخ گوي نيازهاي اقشار مختلف مردم باشد ،بيش از پيش مشاهده مي شود .

Ÿ  مهمترين سيستم هاي پيشنهادي قابل مكانيزه شدن اين شركت عبارتند از :

1- سيستم حضورغياب

2- سيستم دبيرخانه

3- سيستم حقوق ودستمزد

4- سيستم انبار وحسابداري انبار

5- سيستم كارگزيني

6- سيستم حسابداري

براساس نياز وانتظاركارفرماي مربوطه وبادرنظر گرفتن مسائل اقتصادي توسط ايشان برآن شديم تا سيستم حقوق ودستمزد اين شركت را مكانيزه كنيم .

اسلاید 2 :

تعريف مسئله :

محاسبه حقوق مجموعه كارمندان به دليل متاهيت متغير ووابستگي زياد به موارد مختلف از جمله سيستم هايي است كه نياز به اتوماسيون آن زودتر از بقيه احساس مي شود . سيستم حقوق ودستمزد براي محاسبه ي حقوق كارمندان وصدور فيش حقوقي وليست گيري ها و ....... يعني بطور كلي كلي عمليات مرتبط با پرداخت حقوق كارمندان وصدور فيش حقوقي كارمندان مجموعه هاي بزرگ طراحي ونوشته مي شود . باراه اندازي سيستم محاسبه ي حقوقي حتي چند هزار نفر كارمند به شرط بازتاب ليست هاي لازم شبيه ليست اضافه كاري و .......مي توانند تنها توسط يك نفر  محاسبه وتهيه گردد . در صورتيكه در سيستم دستي براي اين كار شايد بالاتر از 7نفر نيرو لازم باشد وبا توجه به حجم زياد محاسبات حقوقي وعدم وجود دقت كافي بر آن شديم تا با  مكانيزه كردن سيستم فوق ضمن بر طرف كردن تشتباهات احتمالي ودرعين حال افزايش قابل توجه انجام اين مشكل را مرتفع كنيم .

اسلاید 3 :

ملاحظات داخلي :

Ÿ  تعداد افراد بالا                هزينه بالا

Ÿ سرعت پايين                  هزينه (زمان )بالا

Ÿ دقت پايين                     خطاي محاسباتي بالا

Ÿ عدم امكان انجام عمليات درحجم بالا

اسلاید 4 :

ملاحظات خارجي (استفاده از مدلهاي تاريخي ):

تلاش براي ايجادسيستم عمومي يكپارچه مالي ،اداري وپشتباني (رادسيما)از تيرماه سال 1376آغاز شد . هدف اصلي از تلاش مذكور ،‌مجموعه اي از سيستم هاي نرم افزاري براي امور اداري ،مالي وپشتيباني براي موسسات عمده ي كشور مانند وزارت خانه ها سازمانها وشركتها ي بزرگ بوده است .سيستم يكپارچه مذكور در سه ماهه اول سال 1381 به مرحله بهره گيري درسازمانها ي بزرگ رسيد . سيستم يكپارچه داراي 22 سيستم است كه 7سيستم مربوط به امور اداري ،6سيستم مربوط به امور مالي ، 7سيستم مربوط به امور پشتيباني، يك سيستم مربوط به امور حفضات وامنيت است . همچنين يك گزارش ساز پويا به عنوان تسهيلات ساخت گزارش هاي تركيبي از سيستم ها ي مختلف شده است : طبه كمك گزارش سازمذكور مي توان گزارشهاي مديريتي به تعداد بي شمار فراهم كرد .

مزاياي عمده سيستم يكپارچه عبارتند از :

آزمون – سيستمها توسط يك گروه نرم افزار ي به هدايت يكي از استادان به نام نرم افزار كشور به عنوان مرجع مستقل ،آزمون وارزيابي شده است .

تسهيلات اينترنتي – سيستم دبيرخانه واتوماسيون اداري درسيستم يكپارچه داراي دو بخش اينترانتي واينترنتي است . ازاين رو مي توان از تسهيلات اينترنتي براي امور اداري مراجعات وارتباطات مردمي بهره گرفت .

اسلاید 5 :

امنيت – تسهيلات نرم افزاري اوراكل داراي 26 جايزه حفاظت وامنيت در مراجع مختلف جهاني بوده است . ازاين تسهيلات براي روش شناسي ،طراحي و ساخت سيستم يكپارچه استفاده شده است . علاوه براين سيستم حفظت وامنيت از كيان اطلاعاتي سازمان دفاع مي كند .

سرعت تبادلات سيستم – درصورت آماده بودن بستر شبكه اي در سازمان ،فراهم بودن سخت افزار وآموزش پايه نرم افزاري در ميان كاركنان مي توان سيستم يكپارچه  رادر 6ماه در سازمان هايي در اندازه ستاد وزارت خانه برقرار نمود .

تجربه هاي پيشين –سيستم يكپارچه دردوسال اخير توسط مجموغهدرخصوص توجهي از موسسات عمده كشور انتخاب شده است . خوشبختانه دربرخي از موسسات به مرحله پشتيباني ياتضمين رسيده است . خوشوقتانه دربرخي از موسسات به مرحله پشتيباني يا تضمين رسيده است ازاين رو سازمانهاي معين براي بازديد كاركرد سيستمهاي تشكيل دهنده ي آن وجوددارد . علاوه براين كسب نظر كاربران مختلف ذرميدان عمل شده است تاسيستم برخوردار وبهره مند از نظر هاي اصلاحي گسترده باشند . امروزه قاطبه نظرهاي اصلاحي در سيستم اعمال شده است .

اسلاید 6 :

ارائه راه حل 1:

باتوجه به پايين بودن سرعت در حجم عمليات بالا ونياز مبرم به انجام سريع اين گونه عمليات خصوصا در اوايل واواخر ماه كه باحجم وسيعي از عمليات روبرو هستيم ،مي توان با بكارگيري پرسنل متخصص بيشتري اين امكان را برطرف نمود .

ارزيابي راه حل 1:

امكان سنجي تكنيكي :

به دليل سادگي لبزلر آلات بكاررفته دراين راه حل (مانند ليست ،قلم ،مهر و......)بديهي است كه مشكلي ازاين بابت نخواهيم داشت .

امكان سنجي عملياتي :

الف )كارآيي تكنيكي : بازياد كردن پرسنل تاحدود زيادي اين مشكل برطرف ميشود .

ب )پذيرش در سازمان :باتوجه به ازدحام پرسنل درمحيط كار بااينكه تعداد روابط ممكن  افزايش خواهد يافت امادر عمل اين باعث كاهش استحكام آن مي شود .

امكان سنجي اقتصادي :

باتوجه به تعدادبالاي پرسنل ودر نتيجه هزينه هاي تحميلي بالاي ريالي اين افرادتوجيه پذيرنيست .

اسلاید 7 :

ارائه راه حل 2:

با پیشنهاد بکارگیری سیستم مکانیزه‌ی مربوطه (حقوق و دستمزد) به جای سیستم مستهلک و دستی قبلی در پی حل این معضل هستیم.

ارزيابي راه حل 2:

امكان سنجي تکنیکی:

فناوري موردنياز دردسترس هست وپياده سازي سيستم هم ازلحاظ نرم افزاري وهم از لحاظ سخت افزلري امكان پذير است .

باوجود دونيروي اپراتور ومتخصص درامر حسابداري امكان كاربري سيستم وجود دارد .

امكان سنجي عملياتي :

باپياده سازي اين سيستم نيازها واهداف سيستم مربوطه بر آورده مي با شد.

امكان سنجي اقتصادي :

اين سرمايه گذاري قابل برگشت مي باشد . باتوجه به برآورد هزينه انجام شده اين عنليات 12000000ريال مي باشد .

با پياده سازي اين سيستم دو نفر از چرخه محاسبه حقوق ودستمزد حذف مي گردد كه بادرنظر گرفتن متوسط حقوق ماهيانه براي هر نفر 2500000 ريال اين سرمايه در عرض 72 روز قابل برگشت مي باشد .

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید