بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

:SAH

خونریزی بدنبال پاره شدن یک شریان مغزی و ورود خون به فضای ساب آراکنویید

اسلاید 2 :

از نظر علت :

تروماتیک:

مثل   ضربه سر

خودبخودی:

خونریزی در خود فضای ساب آراکنویید (اولیه)

بدنبال گسترش خون از محل هماتوم داخل نسج بداخل فضاي ساب آراكنوئيد(ثانویه)

شایعترین علت: پارگی آنوریسم وAVM

اسلاید 3 :

اتيولوژي خونريزي زیرعنكبوتيه :

آنژيوپاتي ها:انوريسم - مالفورماسيون شرياني وريدي - هيپرتانسيون -.آمبولي – آميلوئيد ...

ترومبوز وريدي: در اثر حاملگي يا تروما و...

بيماريهاي خوني:لوسمي – هوچكين و...

بيمارياي آلرژيك: سندرم هنوخ و..

عفونتها:مننژيت – آنسفاليتهاو...

مسموميتها:كوكائين- اپينفرين-آمفتامين...

نئوپلاسمها:گليوم- مننژيوم-همانژيوبلاستوم....

تروما: ضربه سر-برق گرفتگي-رادياسيون...

متفرقه

اسلاید 4 :

آنوريسمها:

بر اساس اندازه:

 • كمتر از 3 ميليمتر(ميكرو) - بين 6-4ميليمتر(كوچك)– بين 10-7 ميليمتر(متوسط)-بين 25-10 مليمتر(بزرگ ) –

بزرگتراز25 ميليمتر(ژانت)

بر اساس پاتولوژي:

بری – کیسه ای – دوکی – مایکوتیک – فوزیفرم-

Dissecting

اسلاید 5 :

شایعترین محل های انوریسم :

 • بر اساس محل:
 • سيركولاسيون قدامي : شريان كاروتيد داخلي- شريان مغزي قدامي وارتباطی قدامی - شريان مغزي مياني
 • سيركولاسيون خلفي: شريان ورتبرال - شريان بازيلر- شريان مغزي خلفي

اسلاید 6 :

# ساختماني:

1-اكتسابي بعلت دژنرسانس لايه الاستيك داخلي شريان

2-انمي سيكل سل

# ژنتيك:

1-آنوريسمهاي اينتراكرانيال فاميليال

2-كمبود كلاژن تيپ 3

3-سندرمهاي گزارش شده باآنوريسمها:

   سندرم اهلردانلوس- سندرم مارفان- پسودوگزانتوما       الاستيكا- سندرم اوسلر وبررندو- سندرم كليپل وبر

اسلاید 7 :

# التهابي:

1-عفونتها: باكتريال – قارچي – پارازيتي

2-التهابي : لوپوس اريتماتوس سيستميك

# تروماتيك:

  ضربه سر بسته – ياتروژنيك – ضربه سرنفوذي

# نئوپلازيك :

1- نئوپلاسمهاي اوليه مغز

2- نئوپلاسمهاي متاستاسيك مغز: كوريوكارسينوم- ميگزوم دهليزي – كارسينوم –   

اسلاید 8 :

نکات انوریسم

 • 56% آنوريسمها در خانمها ديده ميشود.در سنين كمتراز 50 برتري با آقايان است و بعكس.ميزان بروز هموراژي آنوريسمال بطور كلي 10 نفر در 100.000 در سال است.
 • بررسيها نشان داده مهمترين فاكتور در پاره شدن انوريسم اندازه ان است.

اسلاید 9 :

علائم انوریسم

نشانه های آنوریسم پاره نشده:

سر درد ناگهانی( شایعترین  پرزنتیشن)

درد لوکالیزه در فرونتال

Visual  field

اختلالات اندوکرین مثل آمنوره – گالاکتوره- دیسفانکشن هیپوفیز مثل پرولاکتینوما و بای تمپورال همی آنوپیا

نشانه های انوریسم پاره شده:

درد گردن

لتارژی

فوتوفوبی

تحریک مننژ و اختلالات نورولوژیک

تهوع و استفراغ(در موارد پاره نشده هم میتواند ظاهر شود)

اسلاید 10 :

علائم و نشانه هاي وابسته به محل آنوريسم:

ضعف پيشرونده دو طرفه اندامهاي تحتاني= در پارگي آنوريسم شريان مغزي قدامي

 • همي پارزي ،پارزستزي،همي آنوپسي و ديس فازي = در پارگي آنوريسم شريان مغزي مياني
 • تشنج = در پارگي آنوريسم هاي سيركولاسيون قدامي و بيشتر در شريان مغزي مياني
 • فلج زوج سه و درد رترواوربيتال يكطرفه = در پارگي آنوريسم محل اتصال كاروتيد داخلي به شريان رابط خلفي
 • فلج زوج سه = در آنوريسم شريان سربلار فوقاني
 • كاهش بينائي و محدوديت ميدان بينائي = در آنوريسم شريان افتالميك
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید