بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

علم نانو در شیمی

در این سینمار در مورد توانای گردهمای ذرات نانو- به
کریستال های ثابت و قابل کنترل بحث می کنیم و همین طور شناسایی فرامولکول ذرات نانو – برای تولید ساختارهای سربعدی منظم و ثابت به کار می رود. در این طرح مولکول پنهان – مولکول های مهمان – برای تجمع ذره نانو کمک می کنند.

در این جا پارامترهای برگشت پذیر و نیروی پیوند سطح ذره های نانو که با دقت تنظیم شده طرح تجمع فرامو کربن به طور گسترده آزمایش شده است.

به طور کلی در این جا: ساختارهای سربعدی ثابت و منظم و همین طور تجمعات کپسول با مورفولوژی و ابعاد کنترل شده توسط خودگردآوری نزولی و صعودی و تولید نانوی بالا و پایین تشریح شده است.

اسلاید 2 :

تجمع کنترل شده و برگشت پذیر ساختارهای ذراتی نانور فراموکولی:

برای ذره نانوی منظم و ثابت – نیروی پیوندی کنترل شده و
برگشت پدیر که بین هم کنش های مولکولهای میزبان و مهمان روی می دهد جالب هستند.

ذرات نانوی - طلا و سیلیک – به صورت لایه های گردآوری شده طلا و سیلیک تجمع یافته است – توسط استفاده از دندیمرهای که به عنوان چسب فرامولکول به کاربرده می شود – روی هم قرار می گیرند.

در حالی که ذرات نانوی دیگر – به طور مستقیم در بوردهای مولکولی – با شناسایی میزبان و مهمان جذب می شوند.

اسلاید 3 :

تجمع کنترل شده و برگشت پذیر ساختارهای ذراتی نانور فراموکولی:

برای تشکیل مشبک های ذره ی تجمع یافته – باید ذره های داخلی نانو و ذره های سطح آن با دقت تنظیم شده باشد – تا واکنش پذیری در سطح ذره و داخل ذره با هم شباهت داشته باشند.

-و همین طور با تنظیم کردن دقیق ذره ها و تعداد واکنش پذیری ذره های نانوی کاربردی (کلاوسیلکا) – تجمع ثابت و کاملاً منظم روی می دهد.

شکل B تصویر از مشبکهای ساخته شده  - توسط تنظیم دقیق نیروی پیوندی ذره های نانو را نشان می دهد.

 

اسلاید 4 :

الگوی ساختارهای ذره نانوی فرامولکولی

تلفیق ذرات معمولاً  - نیاز به تنظیم دقیق ذرات سطح آن دارد.

مثلاً: ذرات نانوی هیبرید چند ترکیبی: - توسط اتصال ذرات میزبان – مهمان در یک حالت لایه ای در سطح نقش بسته شده و همین طور با ویژگی های شناسایی مکمل تشکیل شده است.

شکل 4 نشان می دهد که تجمع خاص ذرات نانو به صورت خود محدودیتی – یعنی یک لایه ذره نانو در هر مرحله از تجمع نشان می دهد.

به طور کلی در تجمع – باید ضخامت ساختاری که تشکیل می شود و طول آن و اندازه ذرات نانوی و تعداد لایه های ته نشین شده را کنترل کنیم.

اسلاید 5 :

تجمع کنترل شده و برگشت پذیر ساختارهای ذراتی نانور فراموکولی:

شکل 4، طرح A و تصویر SEM ساختارهای نانوی چندترکیبی روی الگوی NIL نشان می دهد که در آن : 1) C ضخامت
2 ) AFM خطوط ذره نانو دو لایه است.

بنابراین ساختارهای ذره نانو به طور مستقیم و در داخل یک سطح با ویژگی های شناسایی مکمل تجمع می یابد.

تشکیل ذره نانو بدون تکیه و ساختارهای نفوذپذیر نانو:

ساختارهای نانو معلق و بدون تکیه گاه با ترکیب کنترل شده به وسیله توان ماکروسکوپی آورده شده – تا نیازهای برای کاربردهای مکانیکی نانو و الکتریکی مقایسه کنند. بنابراین استفاده از تجمع ذره نانو فرامولکولی روی سطوح – برای تشکیل ساختارهای ذره ی نانوی وسعت داده شده.

اسلاید 6 :

خود گردآوری ذرات نانو و الگوبرداری آن و نفوذ چسب فرامولکولی – برای تشکیل مرکب های ذره نانو که سه بعدی معلق و منظم و ثابت هستند را روی یک نمونه جنسی PDMS بدست آورند.

شکل 6 طرح A و تصاویر (B-C) SEM پل های ذره هیبرید روی یک CD (کلاوسیلکا) نمونه برداری شده .

بحث بعدی – نانو بلورهای Feco – Au

این نانو ذرات ساخته شده از آهن – کبالت (هسته اوکلاد هسته) یک موفقیت مغناطیسی سه تا چهار برابر بزرگ تر از نانو ذرات ساخته شده از اکسیدآهن دارند. بنابراین: سطح طلاق این ذره زیست سازگار است و به آسانی به مولکولهای بزرگتر متصل می شوند. – و همین ویژگی شدن – آنها را برای کاربردهای زیست پزشکی جذاب تر کرده است.

اسلاید 7 :

اگر چه مزایای این نانو ذرات هنوز کاملاً شناخته شده نیست ولی محققان به دنبال راهی مناسب و یک روش موثر و ساده تر از روشهای موسوم تولید هستند.

خطر در معرض هوا قرار گرفتن که باعث خوردگی این ذرات احساس می شود – محدود شده اند.

این محققان در روش چگالش – گاز خود از یک تفنگ یونی برای بمباران یک هدف فلزی با مد ساخته شده از آهن – کبالت – و طلا با یون های پرانرژی استفاده کردند.

اسلاید 8 :

عناصر پایه در فناوری نانو

تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری های دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد استفاده قرار می گیرند. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست؛ بلکه زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار می گیرد، خصوصیات ذاتی آنها از جمله رنگ، استحکام، مقاومت خوردگی و ... تغییر می یابد. در حقیقت اگر بخواهیم تفاوت این فناوری را با فناوری های دیر به صورت قابل ارزیابی بیان نماییم، می توانیم وجود عناصر پایه را به عنوان یک معیار ذکر کنیم. عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانو مقیاس هستند که خواص آنها در حالت نانو مقیاس با خواص شان در مقیاس بزرگتر فرق می کند.

اسلاید 9 :

عناصر پایه در فناوری نانو

اولین و مهمترین عنصر پایه، نانوذره است. منظور از نانوذره، همانگونه که از نام آن مشخص است، ذراتی با ابعاد نانومتری درهر سه بعد می باشد. نانوذرات می توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند، مانند نانوذرات فلزی، سرامیکی، ...

دومین عنصر پایه، نانوکپسول است. همان طوری که از اسم آن مشخص است، کپسوله کرد. سالهاست که نانوکپسول ها در طبیعت تولید می شوند؛ مولکولهای موسوم به فسفولیپیدها که یک سر آنها آبگریز و سر دیگر آنها آبدوست است، وقتی در محیط آبی قرار می گیرند، خود به خود کپسول هایی را تشکیل می دهند که قسمت های آبگریز مولکول در درون آنها واقع می شود و از تماس با آب محافظت می شود. حالت برعکس نیز قابل تصور است.

اسلاید 10 :

عنصر پایه بعدی نانولوله کربنی است. این عنصر پایه در سال 1991 در شرکت NEC کشف شدند و در حقیقت لوله هایی از گرافیت می باشند. اگر صفحات گرافیت را پیچیده و به شکل لوله در بیاوریم، به نانو لوله های کربنی می رسیم. این نانو لوله ها دارای اشکال و اندازه های مختلفی هستند و می توانند تک دیواره یا چند دیواره باشند. این لوله ها خواص بسیار جالبی دارند که منجر به ایجاد کاربردهای جالب توجهی از آنها می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید