بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف پله:

    پلكان يك راه ارتباطي است كه دو سطح مختلف را به هم ارتباط مي دهد و انسان با انرژي خود ان را طي مي كند .در واقع پله تكيه گاهي براي پا هنگام بالا رفتن است.پله به عنوان یکی از مصالح پوششی کف ، ارتباط بین سطوح نا همطراز را امکان پذیر می سازد . پله همچنین می تواند در تعریف فضاها و حتی به عنوان مکانی برای نشستن و استراحت مورد استفاده قرار گیرد.

انواع پله:

   1- فرم پله

    2-جنس پله

    3-كاربري

اسلاید 2 :

  فرم پله:

1-راه پله مستقیم                            2-راه پله با پله های مایل                  3-راه پله  4/1 چرخش در بالا             4-راه پله  4/1 چرخش در پایین        5-راه پله  4/1 چرخش در بالا و پایین                                                6-راه پله 4/1 چرخش در بالا و پایین در جهت مخالف                            7-راه پله مستقیم با پاگرد                 8-راه پله مستقیم با 4/1 دور چرخش 9-راه پله مستقیم با نیم دور چرخش      10-راه پله پاسگی همراه با چرخش      11-راه پله با ستون پله باز با پاگرد        12- راه پله  سلطنتی

13-راه پله با سه پلکان مستقیم و یک پاگرد

14-راه پله با چهار پلکان                   15-راه پله قوسي

16-راه پله سبدی با پاگرد                  17-راه پله نیم دور چرخش

18- راه پله بیضی                           19- راه پله حلزونی یا مارپیچ

اسلاید 3 :

جنس پله:    

                 1- پله های چوبي 

                    2- پله های فولادی

                    3- پله های سنگي

                     4- پله های بتن

                     5- پله های پلکسي                                                                   6- پله های چوبی-فلزی

اسلاید 4 :

كاربري پله: 

دراين بخش پله هااز نظر كاربرد درموقعيت مكاني مورد بررسي قرارمي گيرند.                  1) پله هاي آموزشي

                2) پله هاي اداري

               3) پله هاي تجاري

                4) پله هاي فرار  

                5) پله هاي مراكز تفريحي

                6) پله هاي بيمارستان

                7) پله هاي هتل   

                8) پله هاي شهري

                9) پله هاي مسكوني          10) پله هاي بيروني

اسلاید 5 :

 اجزاي پله:

         1- كف پله:  

به سطح فوقاني پله گفته مي شود،يعني محل گذاشتن كف پا براي بالا رفتن يا پايين آمدن از پله.

    2- ارتفاع پله:

فاصله عمودي كف هاي دو پله متوالي را ارتفاع پله مي گويند.ميزان تغييرات ارتفاع پله به مكان و موقعيت پله بستگي دارد.

    3- پيشاني پله: 

به قطعه عمودي كه ميان دو كف پله متوالي قرار مي گيرد گفته مي شود.                         4-گونه پله:

سطـح بغـل پلـه را مي گوينـد.

اسلاید 6 :

    5-عرض پله:

به فاصله بين گونه هاي پله گفته مي شود و به مكان و تعداد استفاده كنندگان از پلكان بستگي دارد.                                                                                         6-لب پلـه:

پيش آمدگي كف پله از پيشاني ،لب پله ناميده مي شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن كف پلـه مي شود.                                                                                   7-شيار كف پلـه:

در كف پله شيار هايي در امتداد عرض پله ايجاد مي كنند. اين شيار ها از ليز خوردن افراد جلوگيري مي كنند.

    8-رديف يا خيز پلكـان : 

به مجموعه پله هاي متوالي بين دو اختلاف سطح رديف پله گفته مي شود. در هر رديف پله حداقل سه پله متوالي وجود دارد.

.

اسلاید 7 :

      9-خط مسير پلـه :   

اين خط محل شروع و ختم پله را مشخص مي كند. خط مسير پله در روي پلان و وسط عرض پله ها مشخص مي شود .

     10-خط شـيب پلـه :

اين خط ، لبه پله هاي يك رديف پله را به يكديگر وصل مي كند.

      11-زاويه شـيب پلـه:  

به زاويه بين شيب پله با افق ، زاويه شيب پله گفته مي شود . زاويه شيب پله رابطه مستقيم با ارتفاع پله و رابطه معكوس با كف پله دارد.

      12- حجم پلـه :

به ضخامت سقف زير يك رديف پله گفته مي شود. 

    

اسلاید 8 :

     13-طول پلـه:

به طول افقي يك رديف پله گفته مي شوديعني ازلبه اولين پله تا انتها كف آخرين پله در يك شيب .

     14-پا گـرد:

ايستگاه ما بين پله ها كه براي رفع خستگي ساخته مي شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض يك كف پله است.

      15- نرده پلـه:

وسيله اي است كه براي جلوگيري ازسقوط اشخاص،درطرفين رديف پله هانصب مي شود.

      16- دست انداز پلـه : 

اين وسيله بر روي نرده و به موازات خط شيب پله نصب مي شود .

      17- چشم پلـه :

به فاصله بين دو رديف پله گفته مي شود .(يعني شكاف بين دو بازوي پلكان)

n

اسلاید 9 :

سيستم ساختاري :

    در اينجا پله ها بر حسب جنسيت و پايه و اساس هايي كه براي نصب ساختار آنها استفاده مي شوند دسته بندي شده اند.

      1) فولاد

     2) بتن

    3) سنگ  

     4) چوب 

     5) پلكسي   

اسلاید 10 :

ابعاد پله:

    در طرح های شهری برای رعایت اصول ایمنی و راحتی معمولا حداقل عرض پله را 1/5 متر در نظر می گیرند . هر رشته پلکان ترجیحا باید دارای حداقل 3 سکو باشد . رابطه بین کف پله (t) و ارتفاع یا خیز پله (r) را می توان با استفاده از فرمول : میلی متر 700 یا 600 2r+ t = محاسبه کرد . حداکثرر ارتفاع پله در اماکن عمومی شهرها ، 150 میلی متر اما اندازه مناسب تر بین 80 تا 120 میلی متر است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید