بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدفهای رفتاری

nانتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید :

.1ارائه تعریف جامعی از مدیریت کنید.

.2ارائه تعاریف مختلف از مدیریت کنید.

.3وظایف مدیران ورزشی را تعریف کنید.

.4جنبه‌های مدیریت عمومی اجرای مسابقات را توضیح دهید.

اسلاید 2 :

.5دستورالعمل اجرایی مسابقات را تعریف کنید.

.6دستورالعمل داوری مسابقات را تعریف کنید.

.7دستورالعمل انضباطی مسابقات را تعریف کنید.

.8اهداف کلی مسابقات داخلی و خارجی را توضیح دهید.

.9کلیات مدیریت اجرایی سمینارها و جلسات ورزشی را بیان کنید.

 

اسلاید 3 :

مدیریت

*مدیریت یعنی هنر انجام کارها توسط دیگران (ماری پارکر مالت، 1924)

*مدیریت عبارتست از استفاده مؤثر از منابع محدود در جهت رسیدن به هدفهای مطلوب

*مدیریت یعنی اتخاذ تصمیم مناسب برای پیشبرد امور (جی. فورستر، 1962)

اسلاید 4 :

*مدیریت یعنی کنترل عناصر مسئول و زیردست (آرتانن بوم، 1961)

*مدیریت هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت رسیدن به هدفهای سازمان است (برونرویک و گاست، 1974).

 

اسلاید 5 :


مدیریت ورزشی

*مدیریت ورزشی عبارتست از فرایند تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار لازم جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل به منظور دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی.

اسلاید 6 :

*مدیریت ورزشی علم و هنر بکارگیری امکانات و منابع انسانی، مادی و مالی در جهت اجرای مقاصد تربیت بدنی و ورزش است.

 

اسلاید 7 :وظایف مدیران تربیت بدنی و ورزش

1- برنامه‌ریزی

   مدیر تربیت بدنی و ورزش نیز همانند سایر مدیران باید امور سازمانی خود را جهت اجرا برنامه‌ریزی کند و بدین وسیله نقش‌ عملیاتی را که با اجرای آن هدفهای سازمان در آینده برآورد می‌شود، ترسیم نماید.

اسلاید 8 :

2- سازماندهی

   سازماندهی تقسیم کارهای ضروری بین واحدها و تعیین وظایف مشخص افراد برای تحقق هدفهای معین و نیز ایجاد هماهنگی لازم برای اطمینان از هماهنگی واحدها و مشاغل است.

اسلاید 9 :

   به عبارت دیگر،

   تقسیم کار افراد و تعیین وظایف آنان در یک تشکیلات، سازماندهی نامیده می‌شود.

 

اسلاید 10 :

*نکات اساسی که در سازماندهی باید مورد توجه قرار گیرد:

   الف – پرهزینه نباشد.

   ب – شرح وظایف افراد واضح و مشخص باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید