بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مکانیزم ها

1- حرکت پرتابی

üحداکثر بودن برد پرتابه(جابجایی افقی)

üحداکثر بودن دقت فرود پرتابه

اسلاید 2 :

مکانیزم ها

2- حرکت سقوط آزاد

üحداکثر بودن ارتفاع سقوط(جابجایی عمودی)

üحداکثر بودن دقت سقوط

اسلاید 3 :

مکانیزم ها

3- حرکت روی شیب

*20 سانتیمتر ارتفاع و زاویه شیب 15 درجه

*دقت سرخوردن مهره روی سطح شیبدار(عرض سطح شیبدار)

*حداکثر بودن زمان حرکت روی سطح شیبدار

*حرکت مهره بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید 4 :

4- افزایش جرم مهره ها

*افزایش جرم با افزایش حجم یا افزایش چگالی

*تهیة مهره های این قسمت با تیم های شرکت کننده

*حداکثر بودن نسبت جرم بزرگترین مهره به فاصلة آن تا آخرین مهرة معمولی

*حرکت مهره ها بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید 5 :

5- اهرم نوع سوم

*حداکثر بودن طول اهرم

*حداکثر بودن جرم بار

*دقت و سرعت حرکت اهرم

اسلاید 6 :

1- عبور حداقل 20 مهره از داخل سیال

*انتخاب سیال اختیاری

*مشخص بودن گرانروی سیال با تایید از آزمایشگاه معتبر

*محاسبه فاصلة بهینة مهره ها

*حرکت مهره ها بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید 7 :

2- انتقال ضربه توسط سیال(جک هیدرولیک دوطرفه)

*انتخاب سیال اختیاری(حداکثر بودن گرانروی)

*مشخص بودن گرانروی مطلق(   ) و چگالی  سیال با تایید از آزمایشگاه معتبر

*حداقل بودن وزن آخرین مهره قبل از برخورد به جک

اسلاید 8 :

3- نوسانگر

*سه ردیف خروجی با زاویة 30 درجه

*پاندول در رفت اول، ردیف اول و در رفت دوم، ردیف دوم و در رفت سوم، ردیف سوم را حرکت دهد.

*مکانیزم چرخش پاندول(دقت، سادگی، انعطاف پذیری)

اسلاید 9 :

4- مکانیزم به انتخاب تیم شرکت کننده

*مکانیزم های الکترونیکی یا الکترومکانیکی

*معرفی کامل مکانیزم

*امتیاز اضافی

اسلاید 10 :

داوری قبل از مسابقه

*ارسال نقشه حرکت دومینو و تعیین محل مکانیز ها

*ارائة کلیة محاسبات انجام شده در جانمایی مهره ها و مکانیزم ها به تفکیک مکانیزم

*ارائه جزئیات مکانیزم های اختیاری استفاده شده شامل نوع مکانیزم، کاربرد، نحوة حرکت و هر نکتة دیگری که در امتیازدهی می تواند موثر باشد.

*تحویل کلیة موارد ذکر شده در بالا تا تاریخ 88/12/1

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید