بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مکانیزم ها

1- حرکت پرتابی

حداکثر بودن برد پرتابه(جابجایی افقی)

حداکثر بودن دقت فرود پرتابه

اسلاید 2 :

2- حرکت سقوط آزاد

حداکثر بودن ارتفاع سقوط(جابجایی عمودی)

حداکثر بودن دقت سقوط

اسلاید 3 :

3- حرکت روی شیب

20 سانتیمتر ارتفاع و زاویه شیب 15 درجه

دقت سرخوردن مهره روی سطح شیبدار(عرض سطح شیبدار)

حداکثر بودن زمان حرکت روی سطح شیبدار

حرکت مهره بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید 4 :

4- افزایش جرم مهره ها

افزایش جرم با افزایش حجم یا افزایش چگالی

تهیة مهره های این قسمت با تیم های شرکت کننده

حداکثر بودن نسبت جرم بزرگترین مهره به فاصلة آن تا آخرین مهرة معمولی

حرکت مهره ها بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید 5 :

5- اهرم نوع سوم

حداکثر بودن طول اهرم

حداکثر بودن جرم بار

دقت و سرعت حرکت اهرم

اسلاید 6 :

1- عبور حداقل 20 مهره از داخل سیال

انتخاب سیال اختیاری

مشخص بودن گرانروی سیال با تایید از آزمایشگاه معتبر

محاسبه فاصلة بهینة مهره ها

حرکت مهره ها بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید 7 :

2- انتقال ضربه توسط سیال(جک هیدرولیک دوطرفه)

انتخاب سیال اختیاری(حداکثر بودن گرانروی)

مشخص بودن گرانروی مطلق(   ) و چگالی

 سیال با تایید از آزمایشگاه معتبر

حداقل بودن وزن آخرین مهره قبل از

 برخورد به جک

اسلاید 8 :

3- نوسانگر

سه ردیف خروجی با زاویة 30 درجه

پاندول در رفت اول، ردیف اول و در رفت دوم، ردیف دوم و در رفت سوم، ردیف سوم را حرکت دهد.

مکانیزم چرخش پاندول(دقت، سادگی، انعطاف پذیری)

اسلاید 9 :

4- مکانیزم به انتخاب تیم شرکت کننده

مکانیزم های الکترونیکی یا الکترومکانیکی

معرفی کامل مکانیزم

امتیاز اضافی

اسلاید 10 :

داوری قبل از مسابقه

ارسال نقشه حرکت دومینو و تعیین محل مکانیز ها

ارائة کلیة محاسبات انجام شده در جانمایی مهره ها و مکانیزم ها به تفکیک مکانیزم

ارائه جزئیات مکانیزم های اختیاری استفاده شده شامل نوع مکانیزم، کاربرد، نحوة حرکت و هر نکتة دیگری که در امتیازدهی می تواند موثر باشد.

تحویل کلیة موارد ذکر شده در بالا تا تاریخ 88/12/1

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید