دانلود مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال

word قابل ویرایش
60 صفحه
8700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان اصفهان بعد از تماشای مسابقات فوتبال بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر سال ۸۲-۸۱ بود.

بدین منظور ۱۸۰ نفر از تماشاگران و غیر تماشاگران را در سه گروه مساوی که هر یک از اعضاء شانس مساوی داشتند انتخاب گردید. ۶۰ نفر از میان طرفداران تیم فولاد مبارکه سپاهان و ۶۰ نفر از میان طرفداران تیم ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و ۶۰ نفر از میان نوجوانان و جوانان شهر اصفهان که به تماشای فوتبال نپرداخته بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدندو پرسشنامه های دموگرافیک (جمعیت شناختی)، پرخاشگری آیزنک ومقیاس ۴۰ سوالی هیجان خواهی زاکرمن (فرم پنجم) در مورد آنها اجرا

گردید . ضریب پایایی پرسشنامه پرخاشگری آیزنک و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن از روش دو نیمه کردن به ترتیب ۷۸/۰ و ۷۹/۰ محاسبه گردید .در رابطه با فرضیه های تحقیق نتایج تحلیل تمایزات و آزمون Tبین دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر نشان داد که تفاوت معنا داری بین میزان پرخاشگری دو گروه وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که تفاوت بین میزان

هیجان خواهی دو گروه وجود دارد ولی معنی دار نیست . همینطور تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بین سه گروه طرفداران تیم بازنده و طرفداران تیم برنده و غیر تماشاگران نشان داد اختلاف بین میانگین نمرات ، پرخاشگری در سطح ۰۱/۰ معنادار بود و با اطمینان ۹۹ درصد میزان پرخاشگری در گروه بازنده بیشتر از گروه برنده و غیر تماشاگر بوده است ( ۰۳۹/۵ = F) و اختلاف بین میانگین نمرات هیجان خواهی در سطح ۰۵/۰ معنا دار بود و با اطمینان ۹۵ درصد هیجان خواهی در گروه برنده بیشتر از گروه بازنده و غیر تماشاگر بوده است (‌۲۸۹/۳= F).

ABSTRACT

the obgective of this reserch progect was to compare the level of aggression and sensation seeking in football spectators in three grouos of the supporters of the winning team supporters ,loosing team ,and non-spectators, using cansal comparative method .
the brief verified demographic questionnaire, Eysenck aggression questionnaire and sensation seeking scaie (sss),form 5 of Marvin Zuckerman this research progect.
the validity coefficient of the aggression and sensation seeking questionnaire was appraised 0.78and 0.79respectively empolloying the halving method by the investigator.

the research hypotheses included the assumption that there is a difference between the level of aggression and sensation seeking between the adolescents and youth who are spectators of football games and non-spectators. the level of aggression in supporters of the loosing lean is mor than the level of aggression amongst the supporters of the winning team.the level of sensation seeking was higher in the supporters of the winning teamthan amongst the supporters of the loosing team.

To compare the paired discrepancy amongst the groups, the SPSS computer software was employed.
Findings of this progect, based on the analysis of the discrimintion between the two grouos showed that the discripancy between the two groups is significant. the level of aggression is higher in spectator group compared with the non-spectators .
Also the observed T (6.28) is higher than the table’s T at the level of P< 0.01.

Regarding the sensation seeking ,the difference between the two groups was not significant and in observed T (1.60) was less or epual to the table’s T at the level of 0.05.
The findings showed that the discrepancy between the meanscore of aggression ,regarding the observed F (5.039) at the level of 0.01 (0.008) is significant and the level of aggression was higher in the supporters of the loosing team compared with supporters of the winning team or the non-spectators .the difference between the mean scors of sensation seeking with the observed F (3.289) at the level of 0.05 (0.40) was significant and the level of sensation seeking was higher in the supporters of the winning team compared with supporters of the loosing team or the non-spectoators.

مقدمه :
هیجانها در فعالیت انسانی بویژه ورزش نقش اساسی دارند و به زندگی کمال می بخشد اگر بیش از حد در یک فرد جمع شود باعث بروز رفتارهای غیر منطقی خواهد شد .هیجان خواهی[۱] تنوع جویی در احساسات و تجارب از نیازهای آدمی است چنانچه بعضیها خطر می کنند تا به چنین تجربه هایی دست یابند (اتکینسون[۲] و همکاران(۱۹۸۰)، ترجمه براهنی ، ۱۳۷۰) .

درتعریف پرخاشگری نظریات متفاوتی مطرح شده است .کریمی رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یادیگری باشدا پرخاشگری[۳]معرفی می نماید و یک رفتار آسیب زا را در صورتی پرخاشگری می داند که از روی قصد وعمد به منظور صدمه زدن به دیگری یا خود انجام گرفته باشد (کریمی ۱۳۸۰) . وکارشناسان به انواع متفاوتی از پرخاشگری معتقدندکه بارون [۴] از پرخاشگری خصمانه[۵] و پرخاشگری وسیله ای[۶] سخن به میان آورده است . پرخاشگری خصمانه زمانی است که قصد اصلی رفتار، صدمه زدن به بازیکن دیگر است . این نوع پرخاشگری با خشم همراه است و اساسا شخص می خواهد دیگری را در رنج ببیند ولی پرخاشگری وسیله ای ممکن است رفتار به طور روشن موجب صدمه شود ، اما قصد شخص دستیابی به هدف متفاوت مثل بدست آوردن امتیاز است (بارون ،۱۹۹۲) .

پرخاشگری در مردان وزنان وفرهنگها متفاوت است، تحقیقات نشان داده است که پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند واین تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین و نیز در غالب حیوانات دیده می شود بطور کلی پسرها بیشتر از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی از خود نشان میدهند و پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه آنهاست.
همچنین رفتار پرخاشگرانه با ترشحات داخلی بدن و وضعیت اقتصادی درارتباط است چنانچه آرچر[۷] در یک مطالعه ای رابطه مثبتی بین سطح تستوسترون مردان و سطح پرخاشگری آنان مشاهده کرده است و این حالت درمردان دارای اوضاع اقتصادی –اجتماعی پایین بیشتر مشهود بوده است ودیده شده است که سطح بالای تستو سترون[۸] ، پرخاشگری را بین زنان افزایش می دهد ( به نقل از کارلسون[۹]۱۹۹۹ ، ترجمه پژوهان، ۱۳۷۰).

روانشناسان ورزش تئوریهای غریزه[۱۰] ، تئوری یادگیری اجتماعی[۱۱] و فرضیه پرخاشگری ناکامی[۱۲] F.A.H را در تبیین رفتار پرخاشگری مهم تلقی کرده اند . چنانچه فروید[۱۳] و لورنز[۱۴] ۱۹۶۶ معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است ،یعنی به تدریج در شخص متراکم و فشرده می شود تا اینکه انسان نیاز به تخلیه پیدا می کند . آنها معتقد به ذاتی بودن پرخاشگری هستند.

بندورا[۱۵] (‌۱۹۷۳) از پیروان مکتب یادگیری معتقد است پرخاشگری همانند دیگر رفتارهای اجتماعی به وسیله تقلید وتقویت آموخته می شود در حالیکه دالارد[۱۶] و همکارانش ( ۱۹۳۹) ناکامی را علت پرخاشگری میدانند. انها بر این باورند که اگر چه ما دارای یک سائق پرخاشگرانه فطری هستیم، اما رفتار پرخاشگرانه بوسیله ناکامی از قوه به فعل تبدیل می شود، یعنی وقتی که ناکام شدیم با رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان می دهیم چنانچه تحقیقات بکر[۱۷] و همکارانش موئید همین موضوع است انها دریافتند زمانی که یک تیم در حال

شکست خوردن است احتمال پاسخ پرخاشگرانه به موقعیت ناکامی افزایش می یابد همچنین برکویتز[۱۸] نسخه سفسطه گرایانه فرضیه پرخاشگری ناکامی را ارائه داد وی فرض کرد که ناکامی منجر به خشم می شود وخشم مستقیماً منجر به پرخاشگری حال اگر ناکامی غیر قابل انتظار و غیر منصفانه تلقی شود، خشم بیشتری را برمی انگیزاند و خشم ممکن است منجر به پرخاشگری شود زیرا ما نمی توانیم فرایندهای ذهنی بالاتری (تفکر ) را به کار گیریم پس اگر خشم به اندازه کافی شدید یا اگر به دلایلی قادر به تفکر منطقی در آن لحظه نباشیم ممکن است پاسخ پرخاشگرانه را به همراه

داشته باشد (بکر،۱۹۹۰؛وبرکوتیز،۱۹۹۳) . ایندد و راسل[۱۹] پرخاشگری را آزار همراه با نفرت به صورت فیزیکی کلامی یا رفتار فردی علیه فرد دیگر می‌دانند (ایندد وراسل،۱۹۷۹) . تات کو[۲۰]‌بیشتر، رقابتهای قهرمانی به جنگ تبدیل شده است (تاتکو،۱۹۸۶) . مشروبخواری ازیک سو و خشونت بازی فوتبال ازسوی دیگر بدون تاثیر در پرخاشگری تماشاگران نیست اما نباید این عوامل را برجسته و تعیین کننده دانست ( ویلیا مز[۲۱] و همکاران ، ۲۰۰۰ ، ترجمه افشار ، ۱۳۷۹) .

اوباشیگری[۲۲] در بستر فوتبال پدیده ای جدید و نشأت گرفته از تاثیر فرهنگی «بورژوایی شدن» و « جهانی شدن » فوتبال در جوانان و نوجوانان بیکار قشر تحتانی طبقه کارگر است همچنین روزنامه ها نیز می توانند در بروز پرخاشگری وهیجان خواهی سهیم باشند . استفاده روزنامه ها از عنوانهایی مانند فوتبال به جنگ می رود ، اعلام جنگ با اوباش ، جنگ

دادگاهها با اراذل و جنگ اشرار درورزشگاهها و غیره … نقش مستقیمی در افزایش پرخاشگری می تواند داشته باشد و خشونت از بعد روانی یکی از هیجانات انسانی است که انسان صنعتی برای پایین آوردن هیجانات خود از جهتی رو به ورزش آورده است . تجمعات بعد از فوتبال ازنظر جامعه شناختی انبوه خلق است و انسان وقتی در انبوه خلق قرارمی گیرد تلقین، عدم مجازات ، پذیرش ، تحریک پذیری و احساس شکست ناپذیری او بالا می رود . همچنین خواسته های جوانان پرخاشگراز این نظر سیاسی نیست چون آنها نمی خواهند حکومت را تغییر دهند و بر سر قدرت بنشینند آنها صرفا دنبال این هستند که مطابق سلیقه های خود زندگی کنند. همچنین عکس العمل جوانان پس از مسابقه فوتبال نمونه کوچکی از نگرش

کلی جامعه است و می توان آنرا اعتراض مسالمت آمیز از طریق شادی تلقی کرد. و آنچه در ورزش پس از مسابقات فوتبال اتفاق می افتد مثل یک کوه یخ شناوری است که بخش اعظم آن پنهان است ضمن اینکه ورزش را باید یک پدیده بین رشته ای دانست که دارای ابعاد اجتماعی ،سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، روانی و… می باشد. برای جلوگیری از اینگونه رفتارها بایستی فرصتهای تخلیه هیجانی برای افراد نه به صورت مصنوعی بلکه به صورت طبیعی از بدو تولد بوجود آوریم وبه این نکته توجه نمود که تجمعات بعداز مسابقات فوتبال و درگیریها توسط جوانان تنها فرصتهایی است برای طرح اعتراضات اجتماعی و سایر انواع اعتراضات و صرفاً با پایان یافتن مسابقات هم پایان نمی یابد و باید به همکاری بین بخشی توجه

بیشتری نمود و دولت سهمی از تقصیرات جوانان پرخاشگر را بپذیرد، پدر و مادر، مدارس ، دانشگاهها و … باید بپذیرند که بچه ها نمی دانندبه چه مقدار و اندازه شادی کنند و در آموزش آنها کوتاهی صورت گرفته است . یکی از علل بروز پرخاشگری و تخریب اموال عمومی یا (وندالیسم )[۲۳] «همنشینی افتراقی » است که ساختار مشخصی ندارد و در رفتار جمعی رخ می دهد و این نوع رفتارها معمولا زود ایجاد می‌شود و زود هم ممکن است ازبین برود و تابع هنجارهای گروه نیست . همچنانکه در بازی ایران و استرالیا دیدیم که مردم جمع شدند و

شادی کردند و این در خاطره جمعی مردم حک شد و مردم فهمیدند اگر در حجم عظیمی بیرون بیایند قادر خواهند بود هیجانات خود را به صورت فعالانه تخلیه کنند و با برخوردهای همیشگی روبرو نشوند یا در حد محدودی روبروشوند (تیلور[۲۴]به نقل از دانینگ[۲۵]،۲۰۰۱؛جعفری مقدم،۱۳۸۱؛عشایری،۱۳۸۰؛افشنگ،۱۳۸۰؛صباغ پور،۱۳۸۰؛باوند،۱۳۸۰؛احمدی،۱۳۸۰؛افروز،۱۳۸۰؛بشیریه،۱۳۸۰؛صدیق سروستانی،۱۳۸۰؛محسنی تبریزی،۱۳۸۰؛و پیران،۱۳۸۰).
تماشاگران می توانند باعث حساسیت ، جذابیت ،کاهش ویاافزایش انگیزش دربازیکنان ‌گردند و ثابت شده است که وجود تماشاگران یا ناظران ، عملکرد فرد را بطور معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد ( ارونسون[۲۶] ۱۹۷۵، ترجمه شکر کن ،‌۱۳۷۰).

لفکوتیز[۲۷] و همکارانش در سال دریافتند که ۱۹۷۳ تمایل دختران به نگاه کردن ورزشهای تیمی هماهنگ مثل فوتبال و هاکی با رفتار پرخاشگرانه آنها در کلاس سوم هماهنگی داشته است ( به نقل از آهولا[۲۸] و همکاران ، ۱۹۸۶ ترجمه فلاحی ۱۳۷۲) .

تومسا[۲۹] ( ۱۹۸۲) فردیکه شاهد اعمال خشن ورزشی بوده و سپس بوسیله عاملی عصبانی یا ناکام شده بیشتر از فردی عصبانی می شود که شاهد این اعمال نبوده است همچنین تماشای ورزشهای خشن تیمی، احتمال اینکه احساس پرخاشگرانه را در فرد افزایش دهد زیاد است ولی بطور اتوماتیک منجر به اعمال پرخاشگرانه نمی شود (به نقل از آهولا و همکاران ، ۱۹۸۶ ترجمه فلاحی ، ۱۳۷۲ )‌.

نحوه رهبری و رفتار مربی در طول بازی بر روی رفتار تماشاگران بسیار مؤثرا ست (کلاکمن[۳۰] ، ۱۹۶۰ به نقل از رحیمی ۱۳۸۰). میزان خشونت و پرخاشگری در تماشاگرانی که پس ازمسابقه استادیوم را ترک می کردند نسبت به افرادی که در استادیوم حضور نداشتند و یا تازه وارد شده بودند بسیار بالا بود(گلاشتاین و آرمز[۳۱] ۱۹۷۱) . همچنین جوان بودن تماشاگران ، نحوه قضاوت ، نوع مسابقه، مصرف مشروبات الکلی ، رقابت ، ازدحام جمعیت ، وقت تلف شده و نتیجه بازی عوامل مرتبط با رفتار پرخاشگرانه در تماشاگران است ( کاوانوگ وسیلوا[۳۲] ، ۱۹۸۰ ).

عوامل فیزیکی مثل گرما و سرما ، سر وصدا ، ازدحام جمعیت ، تفسیر بازی در بین تماشاگران ،‌مصرف مشروبات الکلی و حضور تماشاگران رقیب با اختلافات قبلی موجب افزایش رفتار پرخاشگرانه در بین تماشاگران مشود( مارک[۳۳] و همکاران ، ۱۹۸۳) . همچنین طرفداری متعصبانه باعث ایجاد اختلال و آشوب در بین تماشاگران می شود (هستورف و کانتریل[۳۴]، ۱۹۶۸به نقل ازماری برد،ترجمه مرتضوی ۱۳۷۰). در دامنه سنی۱۵ تا ۱۹ سال مردان و طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه اغلب آشوبگری دیده می‌شود (دنیس هاول[۳۵] ۱۹۶۸، به نقل ا‌ز ملک پور، ۱۳۸۰). نارضایتی از نقص تاسیسات قدیمی، امکانات کم ، مستی تماشاگران و مدیریت ضعیف از علل بروز رفتار پرخاشگرانه در میادین ورزشی است ( تیلور،۱۹۹۱ ؛ ملک پور۱۳۷۹).

اهداف پژوهش
۱-هدف اصلی
۱-۱- تعیین میزان پرخاشگری نوجوانان و جوانان پس از تماشای فوتبال است.
۱-۲-تعیین میزان هیجان خواهی نوجوانان و جوانان پس از تماشای فوتبال است .
۲٫ هدف فرعی
۲-۱-مقایسه میزان پرخاشگری تماشاگران طرفدار تیم بازنده با میزان پرخاشگری تماشاگران طرفدار تیم برنده است .
۲-۲- مقایسه میزان هیجان خواهی تماشاگران طرفدار تیم برنده با میزان هیجان خواهی تماشاگران طرفدار تیم بازنده است .

فرضیه ها :
۱- بین میزان پرخاشگری نوجوانان و جوانانی که به تماشای فوتبال می پردازند بامیزان پرخاشگری نوجوانان و جوانانی که به تماشای فوتبال نپرداخته اندتفاوت وجود دارد .
۲- بین میزان هیجان خواهی نوجوانان و جوانانی که به تماشای فوتبال می پردازند با میزان هیجان خواهی نوجوانان و جوانانی که فوتبال را تماشا نمی کنند تفاوت وجود دارد .
۳- میزان پرخاشگری تماشاچیان طرفدار تیم بازنده بیشتر از طرفداران تیم برنده است .
۴- میزان هیجان خواهی تماشاچیان طرفدار تیم برنده بیشتر از طرفداران تیم بازنده است .

روش تحقیق :
روش تحقیق از نوع علی –مقایسه ای[۳۶] یا پس رویدادی بوده است .

جامعه آماری :
جامعه آماری تحقیق نوجوانان و جوانانی که فوتبال بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان را در هفته نهم مسابقات لیگ برتر ( دور رفت ) سال ۸۲-۸۱ در ورزشگاه فولاد شهر روز جمعه دی ماه سال ۱۳۸۱ تماشا نموده اند و نوجوانان و جوانان شهر اصفهان که به تماشای فوتبال نپرداخته اند بود .

روش نمونه گیری و حجم نمونه :
تعداد ۱۸۰ نفر از جامعه مورد مطالعه با استفاده از روشهای نمونه گیری در سه گروه مساوی که هر یک از اعضا جامعه شانس مساوی جهت انتخاب شدن داشتند در سه گروه ۶۰ نفره انتخاب شدند . ۶۰ نفر از میان طرفداران تیم فولاد مبارکه سپاهان و تعداد ۶۰ نفر از میان طرفداران تیم ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده[۳۷] و تعداد ۶۰ نفر از میان نوجوانان و جوانان شهر اصفهان که به تماشای فوتبال نپرداخته اند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای[۳۸] انتخاب شدند .

ابزار تحقیق:
الف : پرسشنامه جمعیت شناختی : پرسشنامه ای محقق ساخته ، شامل سوالاتی درباره سن ، شغل ، میزان در آمد ، تحصیلات ، شغل پدر و مادر ، تعداد اعضای خانواده ، فرزند چندم خانواده و میزان تحصیلات والدین تماشاگران و غیر تماشاگران فوتبال بود .
ب: پرسشنامه پرخاشگری آیزنک : این پرسشنامه توسط آیزنک[۳۹] در سال ۱۹۶۳ تهیه گردیده است . در مواردی به دلیل عدم تطابق با فرهنگ و قابل فهم نبودن جامعه آماری تغییرات اندکی داده شده است. ضریب اعتبار[۴۰] پرسشنامه پرخاشگری آیرنک توسط محقق از روش دو نیمه کردن [۴۱]۷۸% برآورد گردیده است .
ج: مقیاس هیجان خواهی زاکرمن : از مقیاس هیجان خواهی زاکرمن فرم پنجم[۴۲] استفاده شد . این مقیاس چهار مولفه هیجان زدگی[۴۳] و ماجراجویی[۴۴]، تجربه‌طلبی[۴۵]، گریز از باز داری[۴۶] و ملال پذیری [۴۷]را می‌سنجد که برای هر یک مولفه ها ده ماده آزمون در نظر گرفته شده است. مجموع مواد مقیاس شامل ۴۰ ماده آزمون دو جزیی الف و ب است. ضریب اعتبار مقیاس هیجان خواهی از روش دو نیمه کردن توسط محقق ۷۹% برآورد گردید.

روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش بنا بر فرضیه های مطرح شده از دو سطح آماری ، توصیفی[۴۸] و استنباطی[۴۹] استفاده گردید . در سطح توصیفی از نمودار، درصد، فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون T مستقل با حجم نامساوی و تحلیل تمایزات[۵۰] بین دوگروه تماشاگر و غیر تماشاگر با توجه به متغیرهای پیش بینی کننده و از تحلیل واریانس چند متغیری[۵۱] (مانوا) بین سه گروه بازنده[۵۲] ، برنده[۵۳] و غیر تماشاگر و از آزمون تعقیبی بن فرنی[۵۴] یا دان[۵۵] به منظور مقایسه زوجی اختلاف بین میانگینهای سه گروه در پژوهش استفاده شد و تمام تحلیلهای فوق با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSSانجام شده است

یافته های دموگرافیک نمونه‌های مورد مطالعه در جدول (۱) آرایه گردیده است .

جدول (۱) توزیع نمونه های آماری بر حسب مقطع تحصیلی،وضعیت اقتصادی و سن
شاخص آماری
تحصیلات تعداد درصد
ابتدایی ۲۰ ۱/۱۱
راهنمایی ۲۳ ۷/۱۲
متوسط ۶۲ ۴/۳۴
عالی ۷۵ ۶/۴۱
جمع ۱۸۰ ۱۰۰

جدول شماره (۱) نشان داد که ۱/۱۱ درصد در مقطع تحصیلی ابتدایی ، ۷/۱۲ درصد در مقطع راهنمایی ، ۴/۳۴ درصد در مقطع متوسط و ۶/۴۱ درصد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بو دند و همچنین ۲/۱۲ درصد دارای وضعیت اقتصادی ضعیف ،۸/۶۳ درصد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و۹/۲۳درصد دارای وضعیت اقتصادی بالا بودند و ۲/۷درصد در گروه سنی زیر ۱۵سال ، ۲/۴۲ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال و ۵/۵۰ درصد در گروه سنی بالای ۲۰ سال قرار داشتند.

یافته های اصلی تحقیق:
یافته های اصلی تحقیق در جداول (۲) و (۳) نشان داده شده است .

جدول (۲) معنی داربودن تمایزات بین دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر
شاخص آماری
متغیرها ضریب لاندای ویلکز F معنی داری
پرخاشگری ۸۱۸/۰ ۵/۳۹ ¬… /۰
هیجان خواهی ۹۸۶/۰ ۵۸/۲ ۱۱۰/۰
مولفه های هیجان خواهی گریز از باز داری ۹۶۷/۰ ۰۵/۶ ۰۱۵/۰
ملال پذیری ۸۹۳/۰ ۲۸/۲۱ ¬ … /۰
ماجرا جویی ۹۸۲/۰ ۸۱/۱۳ ¬ … /۰
تجربه طلبی ۹۵۶/۰ ۲۲/۸ ¬ ۰۰۵ /۰
الف : یافته های مرتبط با فرضیه ها (۱) و(۲)
نتایج جدول (۴ )نشان داد که تفاوت بین دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر با توجه به متغیرهای پیش بینی کننده پرخاشگری و مولفه های هیجان خواهی (ملال پذیری و ماجراجویی ) معنی دار بوده است . یعنی پرخاشگری در گروه تماشاگر بیشتر از گروه غیر تماشاگر بوده است . بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار گرفت . همچنین با توجه به یافته های جدول (۴) تفاوت بین دو گروه تماشاگرو غیر تماشاگر با توجه به متغیر پیش بینی کننده هیجان خواهی تفاوت وجود دارد ولی معنی دار نبود یعنی هیجان خواهی در گروه تماشاگر بیشتر از گروه غیر تماشاگر بود ولی معنی دار نبود. بنابراین فرضیه دوم تحقیق مورد تایید قرار نگرفت.

ب: مولفه های هیجان خواهی در دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر
جدول (۴) نشان داد که تفاوت بین دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر با توجه به متغیرهای ملال پذیری و ماجراجویی معنی دار بود . یعنی ملال پذیری و ماجراجویی در گروه تماشاگر بیشتر از گروه غیر تماشاگر است .

جدول (۵) تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا)
متغیر مستقل متغیر وابسته F سطح معنا داری میزان تفاوت توان آماری
گروه پرخاشگری هیجان خواهی ۰۳۹/۵
۲۸۹/۳ **۰۰۸/۰
*۰۴۰/۰ ۰۶۵/۰
۰۴۳/۰ ۸۱۰/۰
۶۱۷/۰
تحصیلات پرخاشگری هیجان خواهی ۹۱۳/۰
۱۰۴/۸ ۴۳۶/۰
**۰۰۰/۰ ۰۱۹/۰
۱۴۴/۰ ۲۴۷/۰
۹۹۰/۰
وضعیت اقتصادی پرخاشگری هیجان خواهی ۵۷۷/۲
۳۴۲/۱۱ ۰۷۹/۰
**۰۰۰/۰ ۰۳۴/۰
۱۳۵/۰ ۵۰۸/۰
۹۹۲/۰
سن پرخاشگری هیجان خواهی ۲۱۶/۷
۴۱۸/۴ **۰۰۱/۰
*۰۱۴/۰ ۰۹۱/۰
۰۵۷/۰ ۹۳۰/۰
۷۵۳/۰
** اختلاف در سطح ۰۱/۰ معنی دار است.
* اختلاف در سطح ۰۵/۰ معنی دار است .

الف : یافته های مرتبط با فرضیه های (۳) و ( ۴)

۱- با توجه به Fمشاهده شده (۰۳۹/۵) پرخاشگری در سطح ۰۱/۰ P(008/0) معنا دار است. یعنی پرخاشگری در طرفداران تیم با زنده بیشتر از طرفدران تیم برنده و غیر تماشاگر بوده است . بنابراین فرضیه سوم مورد تایید قرار گرفت .
۲- با توجه به Fمشاهده شده (۲۸۹/۳) هیجان خواهی در سطح ۰۵/۰ P(040/0 ) معنادار بوده است . یعنی هیجان خواهی در گروه برنده بیشتراز گروه غیر تماشاگر وبازنده بوده است . بنابراین فرضیه چهارم تحقیق مورد تایید قرار گرفت .
ب: یافته های دیگر
۱- باتوجه بهFمشاهده شده (۱۰۴/۸) هیجان خواهی در سطح ۰۱/۰ P(000/0) با توجه به سطح تحصیلات گروه ها معنا دار بوده بعنی میزان هیجان خواهی در گروههای با سطح تحصیلات متوسطه و عالی بیشتر از گروههای با سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 60 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد