بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

موضوع مطالعه

مطالعه گنجایش کربن در سازمان خاک های نشاسته ای

اسلاید 2 :

Hypothesis

   مدیریت کودهای سازمانی که رهبری میکنه یک کربن توقیف شده که متفاوته

اسلاید 3 :

 1) گنجایش کربن درخاک ها(سازمان کربن)

 2) The C/N ratio in biomass (برگ نشاسته ای) و سازمان کودی

 3) موضوع مقدار تلاش سازمانی در منطق سازمان برگ نشاسته ای

اسلاید 4 :

پیشرفته

¢دانستن راه مدیریت سازمان کود که متفاوت بسیار اثر می گذاره روی کربن توقیفی

¢سازمان کشاورزی که اختصاصی کمک خاهد کرد به گرمایش جهانی

اسلاید 5 :

توقیف کربن

مراجعه به جلوگیری از ذخیره کربن در خاک های زیر زمینییا اقیانوس ها که ساخته شدهاز دی اکسیدکربن(عمده ی گازهای گلخانه ای)تمرکز شده در جو که کاهش خواهد پیدا کرد یا کمتر خواهد شد    . (US. Department of Energy, 2007)

اسلاید 6 :

گیاه نشاسته ای(ManihotesculentaCranz)

  است یک گیاه پیاز گل که منبع غذای کربوهیدرات خاکی اختصاص داره خاک های سندی لوی  اختصاص زندگی فاصله شاخه ها و بستگی داره به عامل رشد بیشتر نشاسته ها میتوننبرداش بشن از 8 ماه بعد از کشت در کنار اون هست c4,c3 یک گیاه که نشاسته ها میتوانند باقی بمانند در اب وهوای خشک در مدت 5 الی 6 ماه (Chairath, 1999)

¢

اسلاید 7 :

  سیتم تولید کشاورزی اجتناب میکنه استفاده از کودهای شیمیا یی و رشد هورمونی گیاهان و حیوانات سازمان های کشاورزی جای اصلی موضوع سازمانی که ستونی از موضوع گیاهان کود وکود سبز و اشغالها استفاده مغذی از مینرالهای هوای شامل اصل وکنترل(Ministry of Agricultural, USA, 1981)

اسلاید 8 :

یاداشت

همه موضوع سازمانی که شاید کیاهان بمیرن مثل برگ / گل ساقه/ بدنه/ یا زندگی ترکیب بدن مثل بذر و شامل لاشه حیوانات و شاخه ها

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید