بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ارگانيسم‌ها و روابط همزيستي در تثبيت ازت

آلي پرورهاي آزادزي

lنورپرورهاي آزادزي

lدي آزوتروف‌هاي هميار گندميان

lهمزيستي‌هاي اكتينوريزي

lهمزيستي‌هاي نورپروري

lلگوم‌ها

اسلاید 2 :

عوامل موثر در تثبيت (تحت كنترل ژنتيك)

.1مجموعه‌ آنزيم نيتروژناز

.2احياء كننده‌ها

.3لگ هموگلوبين

.4ATP

.5حفاظت از اكسيژن

عوامل محيطي

.1نسبت‌ كربن – ازت

.2مواد غذايي معدني

.3آفت‌كش‌ها

.4عوامل آب وهوايي

.5كلسيم و PH

.6گازكربنيك

اسلاید 3 :

عامل ژنتيكي كنترل كننده

در هرنوع همزيستي احياي N2 به صورت آمونياك (تثبيت ازت) به وسيله آنزيم نيتروژناز تنظيم مي‌شود كه توليد آنزيم بوسيله ژن nif كنترل مي‌شود كه در روي يك كروموزوم و در مجاورت با ژن his واقع شده است كه آن نيتراسيد آمينه ميستيده را كنترل مي‌كند و يك ژن به نام gin نتراسيد آمينه گلوتامين را كنترل مي‌كند و اين ژن اجازه مي‌دهد در نستزگلوتامين به جاي گلوتامات مستقيماًً از NH4 استفاده شود.

اسلاید 4 :

اولين مرحله تثبيت ازت به روش همزيسيتي، اتصال ريزوبيوم به ريشه است كه با تشكيل يك ريشه، سرايت انجام مي‌گيرد.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید