بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

1) نحوه معرفی متغیر ها در ویژوال

2) قوانین نامگذاری متغیرها در ویژول

3) انواع داده در ویژوال

4) انواع متغیر در ویژوال

5) نحوه مقددار دهی به متغیر ها

اسلاید 2 :

1)نحوه معرفی متغیرها در ویژوال

nمتغیر مکانی از حافظه است که برای نگهداری داده ها و اطلاعات حاصل از پردازش داده ها استفاده می شود

nمتغیر ظرف نگهداری داده ها و اطلاعات است و نوع آن با توجه به دادهای که نگهداری می کند تعیین می شود

nهر متغیرنام ویژه ای دارد که به وسیله آن می توان داده ها را در حافظه ذخیره کرد یا مقدار ان را مورد دستیابی قرار داد

اسلاید 3 :

1)نحوه معرفی متغیرها در ویژوال

nمتغیر مکانی از حافظه است که برای نگهداری داده ها و اطلاعات حاصل از پردازش داده ها استفاده می شود

nمتغیر ظرف نگهداری داده ها و اطلاعات است و نوع آن با توجه به دادهای که نگهداری می کند تعیین می شود

nهر متغیرنام ویژه ای دارد که به وسیله آن می توان داده ها را در حافظه ذخیره کرد یا مقدار ان را مورد دستیابی قرار داد

اسلاید 4 :

nبرای تعریف متغیر از دستورDimاستفاده می شود

نوع داده         As       نام متغیر        Dim

nبرای نام متغیر می توانید از کاراکترهای حرفی رقمی یا ترکیبی استفاده کنید اما بهتر است نام متغیر متناسب با مقداری که در آن ذخیره می گردد تعیین شود و از اسامی نامانوساستفاده نگردد

n

اسلاید 5 :

2)نام گذاری متغیرها در ویژوال بیسیک

الف- نام متغیر با یک کاراکتر حرفی آغاز شود و حداکثر 255کاراکتر باشد

ب-استفاده از فاصله خالی - نقطه – کاما و نظایر آن مجازنیست اما استفاده از کاراکتر خط زیر یا(_)امکان پذیر است

ج- در نام گذاری متغیر ها از علایم و اسامی رزرو شده در ویژوال بیسیک استفاده نکنید علایم و اسامی رزرو شده در ویژوال بیسیک علایم و عباراتی هستندکه از آنها برای انجام اعمال و دستورالعمل های خاصی استفاده می شود مانند علایم +و- و عباراتی مانند control,form و غیره

اسلاید 6 :

د-ویژوال بیسیک تفاوتی بین کاراکترهای حرفی کوچک و بزرگ قایل نمی شود

ه-متغیر ها را می توانید در مکانهای مختلفی تعریف کنید یکی از رایج ترین مکانها محدوده مربوط به یک رویداد است

ادامه نحوه معرفی متغیرها

nنوع داده یک متغیر تعیین کننده نوع مقداری است که در آن ذخیره می شود

nمیزان حافظه ی اشغالی برای ذخیره سازی یک اسم با میزان حافظه اشغالی توسط یک عدد صحیح یا اعشاری متفاوت است

اسلاید 7 :

4)انواع متفاوت متغیرها در ویژوال

nمتغیرهای عددی

nمتغیرهای منطقی

nمتغیر های تاریخ وزمانdate & time))

nمتغیرهای رشته ای

nمتغیرهای ترکیبیvariant))

اسلاید 8 :

متغیرهای عددی

nویژوال ازچند نوع داده ی عددی مختلف پشتیبانی می کند

داده های صحیح- اعشاری-و پولی

  1. داده های صحیح شامل انواع integer,long,byt می باشد

{دادههای integer, longدر محدودهی اعداد صحیح می باشند و مقادیری مانند 220و2005و78-و غیره را شامل می شوند

{

اسلاید 9 :

{ولی داده ی byteدر مواردی به کار می رود که فقط اعداد صحیح مثبت در محدوده ی0تا255استفاده شوند

  1. داده های اعشاری نیز شامل انواع currency singel,double هستند

{این داده ها توانایی ایجاد متغیر هایی را دارند که می توانند هر گونه عدد اعم از صحیح-اعشاری-مثبت-منفی مانند142-و17.75-و0025/48901را در خود جای دهند

 3 .برای نگهداری داده های پولی از نوع دادهی currency استفاده می کنیم

اسلاید 10 :

متغیرهای رشته ای

nمقادیر غیر عددی مانند متون و کاراکترهارا ذخیره می نماید و میتواند متغیر های خود را از نوع داده رشته ای تعریف کند

{متغیر رشته ای با طول ثابت توانایی ذخیرهسازی داده ها ی رشته ای را با توجه به تعداد کاراکتر های تعیین شده دارد

String*n        As      نام متغیررشته ای    Dim

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید