بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف   :                                            

متغير واهميت شناسايي آن چيست ؟

انواع متغير ها كدام است ؟

مقياس اندازه گيري متغيرها وانواع آن چيست ؟

ضوابط گزينش متغير كدام است ؟

تعريف عملياتي متغيرها چيست ؟

با متغيرها ي مخدوش كننده چه بايد كرد ؟

اسلاید 2 :

1- حالات يا مقادير مختلف بپذيرد.

2- قابل سنجش يا اندازه‌گيري باشد.

3- در ارتباط با تحقيق مورد نظر باشد.

اسلاید 3 :

1.جمع آوري اطلاعات دريك مطالعه در حقيقت اندازه‌گيري وثبت حالات يا  مقاديرمختلف متغيرهاي آن مطالعه است.

2. متغير ابزار ونيروي انساني وبه عبارتي روش تحقيق را مشخص مي سازد.

  1. اعتبارتحقيق وابسته است به چگونگي انتخاب متغيرها ومقياس سنجش آنها .

4.در مراحل مختلف تدوين پرسشنامه , جمع آوري , توصيف وتحليل اطلاعات وارائه جدول ها ونمودارها متغيرها نقش اساسي دارند .

اسلاید 4 :

پيوسته : وزن , قد , فشار خون ,...                       

گسسته : تعداد فرزندان , تعداد دندانهاي پوسيده

رتبه اي :ميزان آگاهي، هوش , شدت بيماري و.

 اسمي :رنگ , جنس, نژاد , شغل ,....          

اسلاید 5 :

.1كنترل مي كنيم ( مشابه سازي ياMatching)

.2حذف مي كنيم .

.3مورد بررسي قرار ميدهيم .

.4به عنوان محدوديت مطالعه اعلام مي كنيم .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید