بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

طرح مساله

nحفظ ، تقسیم و ساماندهی اراضی شهری و استفاده بهینه از آن ، از آغاز شهرسازی جدید غرب در قرن نوزدهم ، جهت مبارزه اجتماعی ، قانون گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت شهری

nپیدایش مجموعه ای از مفاهیم ، ضوابط ، روش ها و فنون برای استفاده از زمین و ایجاد تعادل بین انسان و فضا ، به عنوان فرایند برنامه ریزی کاربری زمین (Land Use Planning) گردید.

n

اسلاید 2 :

سرانه کاربری

nسرانه :نحوه ارزش گذاری وتنظیم مقیاس اجرایی برای تنظیم کاربری اراضی به شمار می رود.

  • یکی از ابزارهایی است که در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین، برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان فعالیت ها یا کاربری های مختلف به کار می رود. در واقع سرانه کاربری زمین به عنوان نوعی معیار و شاخص کمی برای سنجش و مقایسه تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سرانه کاربری زمین تبلور و بیان کمی مجموعه سیاست ها، روش ها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری ها، تقسیم اراضی، توزیع فضایی فعالیت ها، ضوابط منطقه بندی، تدوین استانداردهای کاربری و غیره به کار گرفته می شود.

n

اسلاید 3 :

n

nشیوه نظم و نسق دادن به سيستم پيچيده شهر از طریق تهيه طرح هاي کاربری زمین ( طرح های جامع و تفصيلي  شهری) مي باشد .

nاین فرایند مبتنی بر فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری شد

n

اسلاید 4 :

n

nطرح کاربری زمین بعنوان بخشي از فرايند برنامه ريزي شهري و منطقه اي ، با هدف هماهنگ نمودن عوارض ساخته شده روي زمين (مانند ساختمان ها، شبكه حمل و نقل و….) با فعاليت ها و نيازهاي شهروندان  تهیه و برنامه ریزی شده است .

اسلاید 5 :

nفرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، برشناسایی ، محاسبه و تعیین سرانه ها در شهر واراضی شهری استوار است که شامل :

n- اهداف و سیاست های کاربری زمین 

n- میزان امکان دخالت و نظارت بر روندهای واقعی

n- میزان امکانات اجرایی برای کنترل ضوابط کاربری زمین

اسلاید 6 :

مفاهيم

nزمين

nتعريف زمين در برنامه ريزى شهرى

Øزمین به عنوان یک منبع طبیعی

Øزمین به عنوان کالا 

Ø

n

Øاز نظر مقدار محدود است.

Øقابل جابجایی نیست.

Øبرای سرمایه گذاری مورد استفاده است.

Øکالایی است که بدون آن نمی توان زندگی کرد.

Øفنا ناپذیر است و امکان ذخیره را فراهم می کند

اسلاید 7 :

رویکرد مفهومی در کاربری زمين

nکاربری زمین به عنوان یک مفهوم ایستا

          در این الگو کاربری محصولی قطعی و نهایی تصور می شود

nکاربری زمين به عنوان يک مفهوم پويا

ü کاربری زمین به معنی ارتباط مستمر وپویا بین انسان و زمین و چگونگی استفاده انسان از این ارتباط است.کاربری زمین در این معنا یک فرایند تصمیم گیری مداوم و مستمر است و نه یک محصول نهایی وغیر قابل تغییر.

n

اسلاید 8 :

1- دیدگاه ساماندهی زمین

به اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم برمی گردد که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و منطقه بندی شکل گرفت .

هدف اولیه : تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی ، جلوگیری از سواستفاده از زمین و... بود .

اسلاید 9 :

2- دیدگاه کارایی شهری

   با تسلط دیدگاه کارکرد گرایی بر شهرسازی مدرن و رواج الگوی طرح جامع ، برنامه ریزی شهری به ابزاری برای حفظ و رشد کارایی شهر بدل گردید .

  ساماندهی کاربری زمین بر پایه مجموعه ای از مقررات و نقشه های رسمی و استانداردهای کمی استوار شد و اهداف کیفی در سایه قرار گرفت .

اسلاید 10 :

3- دیدگاه کیفیت زندگی

در چند دهه اخیر ، به دنبال حاد شدن مشکلات شهرنشینی شاخص ها و معیارهای اجتماعی  مد نظر قرار گرفته است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید