بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده چگونه انجام می شود؟
 • جابجایی اووسیت در دستگاه تولید مثل ماده چگونه است؟
 • مدت زمان باروری اسپرم و اووسیت در دستگاه تناسلی حیوان ماده؟
 • مراحل لقاح اووسیت چیست؟
 • تاثیر پیر شدن گامت ها بر فرآیند لقاح چیست؟

اسلاید 2 :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* محل تخلیه منی در دستگاه تولید مثل حیوانات مختلف:

 • در خوک: سرویکس و رحم
 • اسب، سگ و جوندگان: رحم
 • گاو و گوسفند: واژن

* اهمیت هماهنگی لازم برای جابجایی اسپرم ها و اووسیت ها در دستگاه تولید مثل ماده

اسلاید 3 :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

*بیرون ریختن بخش از اسپرم ها از دستگاه تناسلی حیوان ماده پس از انزال

*شیوه های اطمینان از رسیدن مقدار کافی اسپرم به اووسیت:

 • لخته شدن جزئی مایع منی
 • لخته شدن کامل مایع منی
 • تفاوت در حجم منی و غلظت اسپرم های آن

اسلاید 4 :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده
 • افزایش تعداد نوتروفیل رسیده به دستگاه تولید مثل ماده در هنگام فحلی
 • به فاصله 12-6 ساعت پس از تلقیح تعداد نوتروفیل ها حداکثر است.
 • نوتروفیل ها اسپرم ها را نیز از بین می برند.

اسلاید 5 :

* گامه های جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید ماده:

 • گامه تند
 • گامه کند

اسلاید 6 :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* سرویکس گاو دو نوع میوسین تراوش می کند:

 • سیالومیوسین
 • سولفومیوسین

* ایجاد دو محیط جداگانه در سرویکس به دلیل وجود دو نوع میوسین با ویسکوزیته نابرابر.

اسلاید 7 :

* جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* عوامل موثر بر الگو و نرخ جابجایی اسپرم درون اویدکت:

 • حرکات دودی و ضد دودی ماهیچه های صاف دیواره اویدکت
 • انقباض های پیچیده لایه های بافت مخاطی اویدکت و مزوسالپینکس
 • جریان مایعات در اثر حرکت مژک ها

اسلاید 8 :

* جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* ماندگاری اسپرم در بخش های مختلف دستگاه تولید مثل گاو ماده:

 • رحم: 12 ساعت
 • ایستموس: 24-18 ساعت
 • AIJ: 2-1 ساعت

اسلاید 9 :

*جابجایی اووسیت در دستگاه تولید مثل ماده

* دریافت اووسیت توسط اینفاندیبولوم

* نقش مژک های دیواره اویدکت

* نقش استروژن و پروژسترون

اسلاید 10 :

* لقاح اووسیت

*اهمیت تنظیم زمان رسیدن اووسیت به محل لقاح

* نقش حرکات قطعه ای و اسپاسمی اویدکت

* سرنوشت اووسیت های لقاح نیافته

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید