بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Microanatomy of the Gut
The Basic Plan

 • شكل مقطع عرضي روده را نشان ميدهد كه از داخل به خارج شامل لايه هاي:

–مخاط Mucosa

–زير مخاط  Submucosa

–عضله صاف  Muscularis

–سروز Serosa

اسلاید 2 :

Nerve supply

 • پاراسمپاتيك:

–تحريك سبب انقباض عضله صاف و افزايش ترشح

–نورونهاي پيش عقده اي در دو قسمت قرار دارند: در اعصاب كرانيال( زوجهاي VII و IX و X) و در نخاع ساكرال ( S2-S4)

– زوج VII به غدد زير زباني و تحت فكي

–زوج IX به غده پاروتيد

– زوج X به مري،معده،لوزالمعده، روده كوچك و بيمه ابتدائي روده بزرگ

–اعصاب ساكرال به سيگموئيد، ركتوم

 • سمپاتيك:

–تحريك سبب شل شدن عضله صاف و كاهش ترشح

–نورونهاي پيش عقده اي از شاخ جانبي نخاع در حد فاصل T5-L2 منشاء ميگيرند

–بخش اعظم فيبرهاي پس عقده اي از گانگليونهاي سلياك و مزانتريك منشاء ميگيرند

اسلاید 3 :

Nerve supply

 • سيستم عصبي داخلي يا انتريك Intrinsic or enteric nervous system

–داراي دو شبكه:

 • ميانتريك يا اورباخ Myenteric (Auerbach’s)

–بين لايه عضله حلقوي و طولي قرار گرفته است، بطور عمده در كنترل فعاليتهاي حركتي دستگاه گوارش نقش دارد

–داراي نورونهاي تحريكي و مهاري

 • زيرمخاطي Submucosal (Meissner’s)

–در زير مخاط قرار گرفته است

–بطور عمده در كنترل ترشح و جريان خون موضعي دستگاه گوارش نقش دارد

اسلاید 4 :

 • عواملي كه غشاء را دپولاريزه كرده و آنرا تحريك پذيرتر ميكنند:

–كشيده شدن عضله

–استيل كولين

–تحريك پاراسمپاتيك

–برخي از هورمونها

 • عواملي كه غشاء را هايپرپولاريزه كرده و آنرا تحريك ناپذيرتر ميكنند:

–اپينفرين و نوراپينفرين

–تحريك سمپاتيك

اسلاید 5 :

Two Types of Movement

 • Peristaltic

–moves food forward

 • Segmental

–mixing

اسلاید 6 :

حركات معده:

 • با ورود غذا به معده بخش فوقاني معده شل ميشود و غذا را بدون هرگونه افزايشي يا با افزايش مختصري در فشار در خود جاي ميدهند( شلي پذيرنده)
 • امواج مخلوط كننده بصورت امواج پريستالتيك ضعيفي هر 15-20 ثانيه در قسمت مياني معده شروع ميشود و بسوي آنتر پيشرفت ميكند
 • تخليه معده:
 • پس از مخلوط شدن مواد غذائي با ترشحات معده انقباضات قوي بويژه در قسمت آنتر معده بوجود مي آيد كه قادر به تخليه معده است
 • اسفنكتر پيلور در تمامي اوقات در حال انقباض تونيك است
 • درجه تنگي پيلور تحت تاثير سيگنالهاي عصبي و هومورال از معده و روده تغيير ميكند

اسلاید 7 :

تنظيم تخليه معده:

 • سرعت تخليه معده توسط سيگنالهاي صادره از معده و دواردهه كنترول ميشود. عوامل معدي موثر در تخليه معده عبارتند از:
 • حجم غذا در معده
 • گاسترين

اسلاید 8 :

تنظيم تخليه معده (ادامه...):

 • عواملي كه از دئودنوم منشاء گرفته و روي تخليه معدي تاثير دارند ايجاد رفلكس عصبي انتروگاستريك را ميكنند
 • اين رفلكسها يا مستقيما“ از طريق سيستم عصبي انتريك از دئودنوم به معده ميروند
 • يا از طريق اعصاب واگ به معده انتقال مييابند
 • اين رفلكس سبب مهار انقباضات پيش برنده آنتر و افزايش تنوس پيلور ميشود و در نتيجه كاهش تخليه معده ميشود

اسلاید 9 :

 • عواملي كه از دئودنوم منشاء گرفته و سبب ايجاد رفلكس انتروگاستريك ميشوند:
 • ميزان اتساع دئودنوم
 • وجود مواد محرك بويژه فراوردهاي تجزيه پروتئينها و چربيها در دئودنوم
 • ميزان اسيديته كيموس موجود در دئودنوم
 • ميزان اسمولاليته كيموس موجود در دئودنوم

اسلاید 10 :

 • علاوه بر رفلكسهاي عصبي عوامل هورموني نيز روي تخليه معده تاثير دارند:
 • كولسيستوكينين ( CCK): از مخاط ژوژنوم در پاسخ به وجود چربي در كيموس ترشح ميشود
 • سكرتين : در پاسخ به حضور اسيد از مخاط دئودنوم ترشح ميشود
 • پپتيد مهاري معده ( GIP): بوسيله سلولهاي K از مخاط دئودنوم و ژوژنوم در پاسخ به وجود گلوكز و چربي در دئودنوم ترشح ميشود
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید