بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چرخه تخمدانی

مجموعه ای از فرآیندهای متناوب که در تخمدان یک جانور پستاندار بالغ نا آبستن رخ می دهد را چرخه تخمدان می نامند:

 • رشد و نمو فولیکول
 • اووژنسیز

  گامه (فاز) فولیکولی

 • تخمک ریزی
 • رشد و نمو جسم زرد
 • پس روی جسم زرد

  گامه (فاز) جسم زردی

اسلاید 2 :

گامه فولیکولی

فولیکول های آنترال دار در پاسخ به غلظت های تونیک گنادوتروپین ها:

 • فولیکول هایی کوچک
 • فولیکول های متوسط
 • فولیکول های بزرگ

اسلاید 3 :

گامه فولیکولی

فرآیند رشد و پس روی فولیکول ها که در سراسر چرخه تخمدان ادامه می یابد را دینامیک فولیکولی می نامند:

 • گزینش آغازین (Recruiment)
 • گزینش فولیکول چیره (Selection)
 • چیرگی (Dominance)

اسلاید 4 :

گامه فولیکولی

در هر چرخه تخمدانی گونه های تک قلو زا از میان چندین فولیکول برگزیده، تنها یک فولیکول چیره می شود.

با تشکیل فولیکول یا فولیکول های چیره، به علت کاهش غلظت FSH فولیکول های دیگر سرکوب می شوند.

همواره شمار فولیکول هایی که سرکوب می شوند بیشتر از فولیکول هایی است که چیره می شوند.

اسلاید 5 :

گامه فولیکولی

گزینش فولیکولی و تشکیل فولیکول چیره نیازمند محیط های هورمونی ویژه هستند:

 • هنگام گزینش آغازین فولیکول ها
 • غلظت زیاد FSH
 • غلظت کم LH
 • ساخته نشدن اینهبین

اسلاید 6 :

گامه فولیکولی

 • در مرحله چیرگی
 • غلظت کم FSH
 • غلظت زیاد LH
 • غلظت زیاد اینهبین

اسلاید 7 :

گامه فولیکولی

در گاوها و گوسفندان تا 4 موج فولیکولی در یک چرخه تخمدانی اتفاق می افتد.

تغذیه و تنش های گرمایی بر شمار موج های فولیکولی یک حیوان تاثیر دارد.

اسلاید 8 :

گامه فولیکولی

افزایش غلظت استرادیول همراه با مقادیر اندک پروژسترون سبب افزایش میل جنسی حیوان ماده برای آمیزش با جنس نر می شود.

بین زمان بروز فحلی و زمان تخمک ریزی یک همزمانی بسیار خوب وجود دارد.

اگر حیوان ماده در زمان فحلی جفت گیری کند و آبستن شود تا زمان زایش دیگر فحل نخواهد شد.

اسلاید 9 :

گامه فولیکولی

تخمک ریزی (o ulation) زمانی اتفاق می افتد که تولید و ترشح LH به سرژ برسد.

تخمک ریزی فرآیند پیچیده ای و همراه با تغییرات مهم است:

 • افزایش جریان خون به سوی فولیکول ها
 • از هم گیسختگی دیواره فولیکول
 • انقباض های تخمدان

اسلاید 10 :

گامه فولیکولی

معتقدند که PGE2 و هیستامین در هنگام تخمک ریزی جریان خون را به سمت تخمدان و بویژه فولیکول گراف افزایش می دهند.

با آغاز سنتز پروژسترون در سلول های تیکای درونی، نسبت پروژسترون به استرادیول بصورت موضعی افزایش می یابد.

افزایش پروژسترون موجب ساخته شدن آنزیم کلاژناز می شود که کلاژن را تجزیه می کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید