بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

q  اهداف این جلسه

 • جابجایی اسپرم ها و اووسیت در دستگاه تولید مثل ماده چگونه انجام می شود؟
 • مراحل لقاح اووسیت چیست؟
 • تاثیر پیر شدن گامت ها بر فرآیند لقاح چیست؟
 • کلیواژ چیست و نتیجه آن چگونه است؟
 • امبریوبلاست چیست؟
 • گسترش بلاستوسیست و خروج آن از زونا پلوسیدا؟
 • جفت دارای چه کنش هایی است؟

اسلاید 2 :

جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

محل تخلیه منی در دستگاه تولید مثل حیوانات مختلف:

 • در خوک: سرویکس و رحم
 • اسب، سگ و جوندگان: رحم
 • گاو و گوسفند: واژن

هماهنگی جابجایی اسپرم ها و اووسیت ها در دستگاه تولید مثل ماده

اسلاید 3 :

جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

بیرون ریختن بخش از اسپرم ها از دستگاه تناسلی حیوان ماده پس از انزال

شیوه های اطمینان از رسیدن مقدار کافی اسپرم به اووسیت:

 • لخته شدن جزئی مایع منی
 • لخته شدن کامل مایع منی
 • تفاوت در حجم منی و غلظت اسپرم های آن

اسلاید 4 :

جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

افزایش تعداد نوتروفیل رسیده به دستگاه تولید مثل ماده در هنگام فحلی

 • به فاصله 12-6 ساعت پس از تلقیح تعداد نوتروفیل ها حداکثر است.
 • نوتروفیل ها اسپرم ها را نیز از بین می برند.

اسلاید 5 :

جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

گامه های جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید ماده:

 • گامه تند
 • گامه کند

اسلاید 6 :

جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

  سرویکس گاو دو نوع میوسین تراوش می کند:

 • سیالومیوسین
 • سولفومیوسین

ایجاد دو محیط جداگانه در سرویکس با کمک دو نوع میوسین

اسلاید 7 :

جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

عوامل موثر بر الگو و نرخ جابجایی اسپرم درون اویدکت:

 • حرکات دودی و ضد دودی ماهیچه های صاف دیواره اویدکت
 • انقباض های پیچیده لایه های بافت مخاطی اویدکت و مزوسالپینکس
 • جریان مایعات در اثر حرکت مژک ها

اسلاید 8 :

جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

ماندگاری اسپرم در بخش های مختلف دستگاه تولید مثل گاو ماده:

 • رحم: 12 ساعت
 • ایستموس: 24-18 ساعت
 • AIJ: 2-1 ساعت

اسلاید 9 :

جابجایی اووسیت در دستگاه تولید مثل ماده

دریافت اووسیت توسط اینفاندیبولوم

نقش مژک های دیواره اویدکت

نقش استروژن و پروژسترون

اسلاید 10 :

عمر باروری اسپرم و اووسیت

طول مدت باروی اسپرم و اووسیت گونه های مختلف متفاوت است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید