بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 اهداف این جلسه

 • کلیواژ چیست و نتیجه آن چگونه است؟
 • امبریوبلاست چیست؟
 • گسترش بلاستوسیست و خروج آن از زونا پلوسیدا؟
 • شیوه جایگزینی رویان در رحم؟
 • حفظ آبستنی چگونه انجام می شود؟
 • جفت دارای چه کنش هایی است؟
 • جریان خون جنین چگونه برقرار می شود؟

اسلاید 2 :

کلیواژ و نتایج آن

تقسیم سلولی زایگوت موجب تشکیل سلول های بلاستومر می شود:

 • فعال شدن ژنوم امبریو
 • تشکیل مرولا
 • ویژگی Totipotency

اسلاید 3 :

کلیواژ و نتایج آن

ایجاد دو دسته سلول در مرولا:

 • سلول های درونی (دارای پیوندهای شکاف دار)
 • سلول های بیرونی (دارای پیوندهای محکم)

اسلاید 4 :

کلیواژ و نتایج آن

تشکیل بلاستوسیست:

 • ایجاد ترفوبلاست
 • ایجاد توده سلولی داخلی
 • ایجاد بلاستوسیل

اسلاید 5 :

کلیواژ و نتایج آن

امبریوبلاست

ترفوبلاست و تشکیل کوریون

متراکم شده سلول های رویانی

 • در گامه 8 سلولی در گوسفند
 • در گامه 16 سلولی در گاو

اسلاید 6 :

کلیواژ و نتایج آن

گسترش بلاستوسیست

  خروج بلاستوسیست از زوناپلوسیدا

 • بزرگ شدن بلاستوسیست و نازک شدن زوناپلوسیدا
 • نقش آنزیم های پلاسمین و تریپسین (زونالایزین)
 • نقش پروستاگلاندین های بلاستوسیست

اسلاید 7 :

کلیواژ و نتایج آن

تشکیل لایه های زاینده در رویان در حال رشد:

 • لایه اکتودرم
 • لایه مزودرم
 • لایه اندودرم

اسلاید 8 :

دو قلوزایی در حیوانات

انواع دو قلوها

 • دو قلوهای ناهمسان (دو تخمکی)
 • دو قلوهای همسان (یک تخمکی)

اسلاید 9 :

دو قلوزایی در حیوانات

  نقش هورمون ها

 • گنادوتروپین ها
 • ایمن سازی بر علیه استروئید های تخمدان
 • ایمن سازی بر علیه اینهبین

اسلاید 10 :

دو قلوزایی در حیوانات

سازوکارهای ایجاد دو قلوهای همسان:

 • جداشدن بلاستومرهای یک رویان دوسلولی
 • تشکیل دو توده سلولی درونی
 • تقسیم شدن توده سلولی درونی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید