بخشی از مقاله

طبقه‌بندي ماشين‌هاي بافندگي

ماشينهاي بافندگي رابراساس سيستم پودگذاري مي‌توان به صورت زيرتقسيم‌بندي كرد :‌
الف ) ماشينهاي داراي سيستم پودگذاري مكانيكي :
1. بوسيله راپيرهاي سخت
2. بوسيله راپيرهاي انعطاف‌پذير
3. بوسيله قطعات پرتاب‌شونده ( Projectiles )
ب ) ماشينهاي داراي سيستم پودگذاري غيرمكانيكي :
1. بوسيله جت‌هاي هواي فشرده
2. بوسيله جت‌هاي آب فشرده
علاوه براين ماشينهاي بافندگي يك دهنه‌اي ( هرباريك پودگذاري انجام مي‌گيرد )
ماشينهاي بافندگي چنددهنه‌اي ( هربارچندين پودگذاري انجام مي‌گيرد )
ماشينهاي بافندگي راپير
ماشينهاي بافندگي راپير ، انعطاف‌پذيرترين ماشينهاي موجوددربازارهستند. ازآنها مي‌توان درتهيه انواع بسيارمتنوع پارچه استفاده كرد . سرعت ماشين حدود 600 تا 700 پود دردقيقه است مرهون استفاده ازيك تكنيك ساختاري كاملاً پيشرفته است كه مشخصه آن استفاده ازتنظيمات دنده‌اي باحداقل لرزش چارچوب‌هاي شانه ، دفتين و ورد مي‌باشد .


سيستم پودگذاري راپير
پودكه تحت كنترل دقيق وثابت است پس ازپودگذاري متصل به پارچه باقي مي‌ماند ( دربعضي ازموارد پوددركناره‌گير پارچه ( Temple ) گرفته مي‌شود ) . درلحظه مناسب ، دنده انتخاب پودبه صورتي عمل مي‌كند كه سرپودبوسيله راپيرحامل ( Bearing Rapier) كه بر روي يك تسمه انعطاف‌پذيريايك ميله قرارگرفته مي‌شود وهمزمان بوسيله قيچيهايي كه دردولبه قرارگرفته‌اند بريده مي‌شود .

پودپس ازگرفته‌شدن بوسيله راپيربه مركزدهانه تارانتقال مي‌يابد ودرآنجا راپيرحامل با راپيركشنده به هم مي‌رسند . راپيركشنده سرنخ پودراگرفته وآن رابه طرف مقابل مي‌برد ودرآنجا آن رارها مي‌كند وبه اين ترتيب عمليات پودگذاري تكميل مي‌گردد .


تبادل پودبين دوراپيردروسط دهنه تاربه دوروش مي‌تواند انجام گيرد :
• سيستم منفي
• سيستم مثبت


اصول كاريك ماشين بافندگي راپير
سيستم منفي تبادل بين دوراپير
در اين سيستم راپيرحامل ، پودرامحكم بين يك نخ‌گير كه بوسيله يك فنرفشرده شده است وقسمت ثابت زيرين نگه مي‌دارد . دروسط دهنه وقتي راپيرها به هم مي‌رسند ، سرشيب‌دار راپيردريافت‌كننده واردكانال كشويي راپيرحامل مي‌شود ودرجريان حركت راپيرها به عقب ، نخ پودراگرفته وآن راازجاي خوددرزيرنخ‌گير راپير حامل بيرون مي‌كشد. اينكارباعث گيركردن نخ تادرزيرنخ‌گير راپيركشنده مي‌شود ، هرچه فنر نخ‌گير محكمترباشد ، گيره راپيركشنده بامقاومت بيشتري براي بيرون كشيدن نخ مواجه مي‌شود . تنظيم اين نيرواصولاً بستگي به نوع ونمره نخ دارد . همچنين گيرش پوددرآغازپودگذاري نيربهمين صورت بايك سيستم منفي انجام مي‌گيرد يعني بدون كمك واحدهاي كنترل‌كننده نخ‌گيرراپيردرحاليكه گيرش پودبستگي به تنظيم لحظه برش نخ بوسيله قيچي‌هاي دولبه پارچه دارد ؛ برعكس ، آزادشدن نخ درطرف مقابل بوسيله راپيركشنده بايك سيستم مثبت انجام مي‌گيرد . اين كاربابازشدن نخ‌گير بوسيله دندانه‌اي كه به قسمت عقب نخ‌گير ( b ) فشارمي‌آورد وبه اين ترتيب برمقاومت فنرهاي قابل تنظيم m غلبه مي‌كند ، صورت مي‌گيرد .

درمورد راپيرحامل نيزنخ‌گير درانتهاي مسيرحركت خودبازمي‌شود ولي دراينجا هدف تميزشدن نخ‌گير بوسيله مكنده است .
تبادل منفي بين دوراپير
سيستم تبادل مثبت بين دوراپير
وقتي كه راپيرها دروسط دهنه تاربه هم مي‌رسند ، دواهرم كوچك كنترل‌شونده اززير دهنه بالا آمده وپس ازعبوازنخهاي پهنه پاييني نخ‌گيرهاي راپيرها راحركت مي‌دهند . بادامكهاي كنترل‌كننده كه بادقت زمان‌بندي شده‌اند ، حركت اهرمها راتنظيم مي‌كنند .

 

تبادل مثبت بين دوراپير
ترتيب كاربه صورت زيراست :‌
درنتيجه فشاراهرم 3 كه برنيروي فنرهاي بسته‌كننده غلبه مي‌كند ، نخ‌گير راپير دريافت‌كننده 5 بازمي‌شود وبه اين ترتيب مي‌تواند نخ رائه شده توسط راپيرحامل رابگيرد . پانچ 3 كه بوسيله بادامك 1 به حركت در مي‌آيد . نخ‌گير راپيردريافت‌كننده راآزادمي‌كند كه به اين ترتيب مي‌تواند انتهاي پودرابگيرد .دراين لحظه اهرم 4 كه بوسيله بادامك 2 كنترل مي‌شود باعث بازشدن راپيرحامل 6 ودرنتيجه رهاشدن پودمي‌شود . اكنون راپيرها مجدداً حركت برگشت خودراآغازمي‌كنند . بنابراين لازم است كه درهنگام تبادل بين راپيرها ، جابجايي راپيرها باسرعت بسيارپاييني انجام گيرد .البته هنگامي كه تبادل بين راپيرها بطورمثبت كنترل مي‌گرددگيرش اوليه و رهاكردن نهايي نخ درخارج دهانه تارنيزباسيستم مثبت انجام مي‌گيرد .


مزيت سيستم مثبت اين است كه دامنه كاربرد نخ بانمره‌هاي گوناگون وسيعتراست ولي ازطرف ديگرازنظرسرعت‌كار ، عملكرد پايين‌تري دارد وساختان آن پيچيده‌تر است.
حامل راپير ( Rapier Support )‌
توليدكنندگان ماشينهاي راپيرمجبورندبين حاملهاي ميله‌اي ( سخت ) وحاملهاي تسمه‌اي (نرم) يكي را انتخاب كنند . مزيت حاملهاي ميله‌اي اين است كه حامل وراپيربدون هيچ تماسي بانخهاي تار درطول دهانه حركت مي‌كنند كه بخصوص وقتي نخهاي ظريف‌فرآوري مي‌شوند حائزاهميت است .


ميله‌ها حاملهاي سختي هستند كه درانتهاي آنها دندانه‌هايي وجوددارد كه بايك چرخ‌دنده كنـتـرل‌كننـده درگيـــر مي‌شوند . اين ميله‌ها بايد به قدركافي سخت ومحم باشند كه ثبات ودقت راپيرهارادرشرايط كاري سخت ( حركت متناوب ) ودرحالي كه هيچ تكيه‌گاه وقسمت هدايت‌كننده‌اي درداخل دهانه بازوجودندارد ، تضمين كنند .
مزيت حاملهاي ميله‌اي درمقايسه باحاملهاي تسمه‌اي اين است كه درآنها هيچ تماس وتداخلي بانخاهاي تاردرجريان پودگذاري وجودندارد . بااين‌حال حاملهاي ميله‌اي به علت سخت‌بوند نيازبه فضاي بيشتري دارند ،‌ زيرادردوطرف ماشين بافندگي بايد محفظه‌هايي براي ميله‌ها كه انعطاف‌ناپذيرند وجودداشته باشد ، همچنين به علت افزايش سرعت‌كار وارتفاع ، مشكلاتي ازلحاظ پايداري ماشين بروز مي‌كند . حاملهاي تسمه‌اي ، حاملهاي انعطاف‌پذيري هستندكه ازمواد كامپوزيت ساخته مي‌شوند ودروسط آنهايك‌سري سوراخهاي مستطيل‌ شكل وجود داردكه آنها رامانند زنجيردر يك چرخ‌دنده محرك گيرمي‌كند .


ازآنجاكه تسمه‌هاي انعطاف‌پذيرهستند ، ازماشين بيرون نمي‌زنند بلكه بصورت 180 درجه خم شده ووارد يك محفظه زيرين مي‌شوند وبه اين ترتيب فضاي مورد نيازماشين راافزايش نمي‌دهند . سيستم تسمه انعطاف‌پذيرراه حلي است كه اكثرسازندگان ماشينهاي بافندگي وبخصوص سازندگان ايتاليايي آن راترجيح مي‌دهند. درحال حاضردورويكرد وجوددارد . بعضي ازماشين‌سازان برروي دفتين شانه ،‌ پايه‌هاي مخصوصي تعبيه مي‌كنند كه تسمه‌ها برروي آنها مي‌لغزند ؛ اين امرازحركت نامنظم تسمه‌ها جلوگيري كرده وبدين ترتيب حركت دقيق وثابت راپيرها رادرهرسرعت وارتفاعي تضمين مي‌كند . شكل اين پايه‌ها به هرگونه‌اي طراحي شده‌اند كه مزاحمت آنها براي نخهاي تاربه حداقل برسد ولي اين موضوع رانمي‌توان درتمام شرايط تضمين كرد .

همچنين راهنماهاي ( Guide Pins ) كوچكي باشكل مخصوص انتخاب شده‌اند ؛ اين راهنماها علاوه برهدايت تسمه‌ها ، آنها رابه همراه راپيرها بالانگه داشته تاازكشيده شدن آنها برروي نخهاي لايه پاييني دهانه تاردرهنگام پودگذاري جلوگيري گردد . بعضي ازسازندگان ماشين‌آلات به راه‌حلهاي فني ديگرعلاقه نشان داده‌اند . آنها ازتسمه‌هاي پهن‌تر استفاده مي‌كنند كه دربرابررانشهاي جانبي مقاومت مناسبي ازخودنشان مي‌دهند وبدين ترتيب ثبات ودقت جابجايي راپيرها راتضمين مي‌كنند وبنابراين ديگرنيازي به وجودراهنماهاي تسمه درهنه نيست كه درنتيجه آن ،‌ اصطلاك باچله به حداقل مي‌رسد . علاوه براين قسمت داخلي تسمه‌ها داراي شياري است كه سختي آنها راافزايش مي‌دهد بطوريكه راهنماي جانبي تسمه درخارج دهانه تاردربرابرگشتاورخمشي بوجودآمده درمرحله شتاب‌گيري ، مقابله مي‌كند . بااينحال تسمه‌ها وراپيرها برروي نخ‌هاي لايه پاييني تاركشيده مي‌شوند ودرشرايط خاص اشكالاتي بوجود مي‌آورند .چرخ‌دنده‌هاي محرك تسمه‌ها ياميله راپيرها
a

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید