بخشی از مقاله

چکیده

اطلاعات حسابداری با کیفیت، شرط لازم برای کارکرد سالم بازار سرمایه و به طور کلی اقتصاد است و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران، شرکتها و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری دارد. با توجه به این موضوع، دراین پژوهش، تاثیر جریانات نقد بر سرمایه در گردش شرکت ها بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش طی سالهای 1385 تا 1391 کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جز شرکت های سرمایه گذاری و بانکها و بیمه می باشد. نتایج پژوهش که با استفاده از نرم افزار ایویوز اندازه گیری شده حاکی از وجود رابطه بین جریان وجوه نقد و سرمایه در گردش می باشد

مقدمه

مطالعات زیادی نشان می دهد که پیروی از استانداردهای حسابداری به تنهائی نمی تواند کیفیت صورتهای مالی و اقلام مندرج در آن را تضمین کند. زیرا عوامل دیگری نیز برروی کیفیت صورتهای مالی و گزارشگری مالی تاثیر دارند. صورتهای مالی تهیه شده توسط یک واحد اقتصادی علاوه بر استانداردهای حسابداری ، تحت تاثیر عوامل متنوعی قرار دارد. عصر نوین فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ، محیط اطرافمان را تبدیل به محیطی پر از چالش نموده است .

در این حیطه، هر روزه شاهد ورود فناوریهای جدید هستیم ولذا با قابلیت ها و چالشهای جدیدی دست و پنجه نرم می کنیم. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در تمام بخشهای زندگی بشر ریشه دوانیده اند و اگرچه به تسهیل زندگی و ارتباطات بشر کمک می کنند اما مانند هر تکنولوژی نوظهور دیگر با خود ، خطراتی را نیز به همراه می آورند. به عنوان مثال ، سازمانی که برای افزایش اثربخشی و کارایی خود در ارتباطات، از شبکه های مخابراتی و اینترنت کمک می گیرد،بایستی ریسک ناشی از دسترسی افراد غیر مجاز یا رقبا به اطلاعات سازمان را پذیرفته و یا آنرا مدیریت کند.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود و دلایل اصلی بکارگیری آن جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران های مالی و حفظ بازار عنوان شده است. اکثر بورسهای دنیا که از مکانیزم حد نوسان قیمت استفاده می کنند در مقاطع مختلف زمانی دامنه نوسان قیمت را تغییر داده اند که این تغییرات با دلایل مشخصی نیز همراه بوده است.

بر اساس پژوهش ها و مطالعات تجربی صورت گرفته، شناسایی سطح مطلوب و بهینه دامنه نوسان قیمت سهام ممکن نمی باشد اما بر اساس نتایج بدست آمده عموما بورسهای کوچکتر، حد نوسان کوچکتری نیز استفاده می کنند که دلیل آن عدم وجود سیستم مدیریت ریسک مناسب در آن بازارها و عدم نقد شوندگی مناسب آنها می باشد و بورسهای بزرگتر و توسعه یافته تر، حد نوسان بزرگتری را بکار می گیرند که از دلایل آن وجود بازارساز، ثبات بیشتر، افزایش سطح تحلیلگری مالی و شفافیت اطلاعاتی می باشد.

همچنین در کشورهایی که آشفتگی و عدم ثبات بیشتر است، کیفیت اطلاع رسانی پایین می باشد و دستکاری قیمت نیز وجود دارد معمولا حد نوسان کمتری استفاده می شود. . ذکر این نکته ضروری است که بزرگترین دامنه نوسان قیمت در بین بورسهای دنیا مربوط به بورس کشور ژاپن - - %60 و کوچکترین دامنه نوسان نیز مربوط به بورس کشور ایران - - %3 می باشد و اکثر کشورها نیز از دامنه نوسان قیمت %5، %10 و %15 استفاده می کنند.

بیان مسئله
گروههای مختلف استفادهکننده از صورتهای مالی با تصمیمهای متفاوتی روبهرو هستند و از آنجا که سرمایهگذاران و بستانکاران دو گروه اصلی استفادهکننده صورتهای مالی به شمار میروند، فراهم آوردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه با توجه به نوع نیازهای اطلاعاتی آنان ضرورت خاصی دارد، چرا که برای این گروهها باید اطلاعاتی تهیه شود تا به آنها در پیشبینی ارزش مورد انتظار سرمایهگذاری و بهرههای آینده آن و نیز تصمیمگیری درست در جهت استفاده بهینه از منابع مالی در دسترس کمک کند.

امروزه یکی از شاخههای تخصصی حسابداری، طراحی سامانه اطلاعاتی حسابداری است. مدیران برای تصمیمگیریراهبردینیازمند-اطلاعاتی هستندکهعموماً بهوسیله سامانه اطلاعاتی حسابداری فراهم میشود کار سامانه اطلاعاتی پردازش داده ها است؛ اما گاه چنین تصور میشود که در سامانههای اطلاعاتی سازمانها آن چه روی میدهد صرفاً پردازش ساده دادههای خام و اولیه رویدادهای مالی و غیرمالی موثر بر فعالیتهای سازمان است.

ولی واقعیت این است که سطوح مختلف مدیران با مسائل متنوعی درگیرند که بهلحاظ پیچیدگی شیوههای حل مسئله در درجات متفاوتی قرار دارند و نوع سامانههایی که میتوانند به حل این مجموعه متنوع کمک کنند، در طیفی از نظامهای اطلاعاتی متعارف گذشتهنگر تا سامانههای هوشمند آیندهنگر قرار دارند که بحث برقراری امنیت در آن سامانهها درخور توجه است.

کنترل سامانه اطلاعاتی، بهویژه در مواردی که این سامانه از ایمنی کافی بر خوردار نباشد، امری ضروری است . زیرا خطراتی که این سامانه را میتواند تهدید کند، بسیار زیاد است. در شرکتها و سازمانهایی که امنیت سامانههای اطلاعاتی آن ضعیف است، خطر نفوذ به آن سامانهها و دستکاری اطلاعات آن زیاد و خسارتهای وارد میتواند غیرقابل جبران باشد.

نیاز به ایمنی اطلاعات ایجاب میکند که پیشبینیهای لازم توسط مدیران صورت گیرد تا اطلاعات سامانه از ایمنی مناسبی برخوردار و اطلاعات آن اتکاپذیر باشد. تاکنون پژوهشات زیادی در مورد نقش و اهمیت سامانه اطلاعاتی حسابداری در تصمیمگیری و همچنین کیفیت اطلاعات در کارایی تصمیمگیری انجام شده است که همگی گویای نقش پررنگ آن در عرصه تصمیمگیریهای اقتصادی مدیران است.

از آن جا که اهمیت برقراری امنیت سامانه اطلاعاتی در پردازش اطلاعات مالی روزبهروز افزایش مییابد، موضوع امنیت در سامانه اطلاعاتی حسابداری و ایجاد آن در سازمانها و شرکتها، جایگاه ویژهای را در بین مدیران، حسابداران و حسابرسان بهوجود آورده است.

اطلاعات حسابداری بخشی از مجموعه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان های نقد آتی و برای دستیابی به ارزش برآوردی سهام مورد استفاده قرار می دهند. اگر چه صورت های مالی به صورت دوره ای منتشر می شود، سایر اطلاعات مربوط، اعم از اطلاعات مربوط به شرکت و بازار بین تاریخ های انتشار بعدی به بازار منعکس می شود. در زمان انتقال اطلاعات مربوط، جریان های نقد برآوردی پیشین به هنگام شده و قیمت های برآوردی جدیدی شکل می گیرد.

به این ترتیب فرآیند به هنگام سازی بر مبنای دو مجموعه از اطلاعات انجام میشود: اطلاعات جدیدی که اخیرا منتشر شده و اطلاعاتی که پیش از اطلاعات جدید در بازار موجود بوده است و عموما ، شامل آخرین صورتهای مالی است که منتشر شده است. از این رو اطلاعات صورتهای مالی اخیر - و کیفیت آن - به دلیل آن که مبنای برآورد جریان های نقد قرار گرفته است، اطلاعات مربوط تلقی می شود

نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است.برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید