بخشی از مقاله

چکیده

ایران مهد هنر و تجلی روح در معماري است، معماري ایرانی بر جهانگردان تأثیر بسزایی تا به حال داشته است. مردم پارس به هنر بیش از هر چیزي ارزش قائل بودند و آن را وسیله بازگویی فکر و اندیشه هاي دوره خود قرار می دادند و بنابر تغییرات حاصل از عقاید و فرهنگ به طور آشکار در هنرها مخصوصاً هنر معماري آن ها را نمایان می کردند.

معماران بزرگ در چگونگی شکل گیري بناهاي امروزي نقش بسزایی داشتند، بدین ترتیب جهت شناخت اندیشه ها و نگرش هاي موجود در معماري معاصر ایران شناخت رویکردهاي هر یک از این معماران ملزوم می گردد. اکنون به بررسی یکی از این معماران بزرگ - آندره گدار - پرداخته و نگرش هاي او را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. گردآوري اطلاعات به صورت اسنادي با کتاب و اینترنت صورت گرفته است.

جامعه ي آماري آن در حوزه ي ایران قرار دارد و 4 نمونه از بناهاي معروف آندره گدار جهت پی گیري معیارهاي وي مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق موردنظر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که از طریق بررسی و مشاهدات، نمونه هاي موردي به صورت قیاسی و استنتاجی تحلیل می گردند. بر اساس مطالعات صورت گرفته بناهاي معمارانه وي بر اساس معیارهایی ساخته شده که نتایج آن به صورت جدول ارائه گردیده است.hey

مقدمه
با در نظر گرفتن معیارهاي موجود در معماري سنتی ایران می توان به این نتیجه رسید که ایرانیان بنابر اعتقادات خود به ریشه اندیشه هاي ایرانی سعی در حفظ و دوام آنها نموده ولی امروزه با ورود دنیاي مدرن بسیاري از معیارها کنار گذاشته شده و موازین جدیدي بر معماري ایران حکفرما است.

با توجه به دنیاي امروز معماران شناخت بیشتر معیارهاي معاصر ایران و توجه به معیارهاي سنتی ایران ضرورت می یابد. از این رو موضوع تحقیق بررسی نگرش هاي یک معمار فرانسوي - آندره گدار - با توجه به شناخت وي از دنیاي معماري سنتی در نظر گرفته شده است. امید است این موضوع از کاربردي مناسب در جهت گیري معماري معاصر ایران برخوردار باشد.

اکنون این سوالات مطرح می گردد که:

- آندره گدار چه نقشی در معماري معاصر ایران داشته است؟

- بناهاي ساخته شده توسط گدار از چه معیارهایی تبعیت نموده اند؟

پیشینه تحقیق
- آندره گدار1، معمار، باستان شناس و تاریخ نگار فرانسوي است. او در 21 ژانویه سال 1881 میلادي در شهر - چومونت2 فرانسه متولد شد و در 31 جولاي سال 1965 در پایتخت فرانسه- پاریس- چشم از جهان فرو بست. وي در سال 1912 براي تحقیقات معماري اسلامی به مصر مهاجرت کرد و پس از جنگ جهانی با یدا ریولی3 ازدواج کرد.

یدا در زمینه نقاشی مهارت خاصی داشت. گدار زمانی که در افغانستان مشغول باستان شناسی بود با یدا اشنا شد. آندره و یدا در سال 1923 میلادي به کشورها مسافرت کردند، آنها با حفاري نمودن در مناطق تاریخی کارهاي هنري بزرگی را انجام دادند و نتایج تحقیقات خود را در نمایشگاه موزه جیومت4 در سال 1925 به نمایش گذاشتند. گدار در سال 1928 میلادي - 1307 شمسی - مسئولیت باستان شناسی ایران را پذیرفت و به مدت 30 سال در ایران خدمات باستان شناسی و معماري ارزنده اي انجام داد

یافته ها

معرفی آندره گدار آندره گدار متولد - 1881 و متوفی - 1965 باستان شناس و معمار فرانسوي و متخصص در صنایع اسلامی و ایرانی و خاورمیانه بوده که تحصیلات خود را در دانشکده هنرهاي زیباي پاریس در رشته معماري و باستان شناسی به پایان رسانده و اوقات خود را در بررسی دو رشته مزبور در خاورمیانه به خصوص ایران صرف کرده و عمر او بالغ بر هشتاد و پنج سال بوده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید