بخشی از مقاله

چکیده

سیستم هاي شناسایی از طریق RFID را می توان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ابزارها براي ارتقاي توانمندي هاي سازمان در رقابت هاي جهانی آینده توصیف کرد.RFID به سرعت به یک فناوري موثر و راهبردي صنایع کلیدي تبدیل شده است و تمامی صاحب نظران ، متخصصان و فعالان حوزه IT در دنیا آن را بزرگترین حادثه پس از اختراع اینترنت به شمار می آورند.

هرچند مسأله حریم خصوصی افراد، در حواشی استفاده از RFID مطرح است اما شکی نیست که بکارگیري آن روندي فزاینده دارد.

با اجرایی شدن طرح سهمیه بندي بنزین با استفاده از کارت هوشمند به منظور رفع معضلات ذاتی استفاده از کارت هاي هوشمند و مشکلات موجود نگارنده به دلیل مسئولیت اجرائی در پروژه مذکور - تولید کارت هاي هوشمند سوخت کشور - و تجربه ي چندین ساله در این زمینه، بررسی امکان استفاده از فناوري شناسایی بوسیله امواج رادیویی - RFID - را به عنوان یک راه حل محتمل براي حل پاره اي از مشکلات پیشنهاد نموده که بخشی از این مشکلات در این مقاله بررسی و یک راه حل بهینه براي مشکلات پیش رو پیشنهاد میگردد.

-1مقدمه

کشور ایران یکی از پر مصرف ترین فرآورده هاي انرژي در بخشهاي مختلف خصوصا فرآورده هاي حاصل از نفت خام - نفت سفید، بنزین و نفت گاز - بوده بطوریکه در سال بیش از %10بر حجم مصرف این محصولات اضافه گردیده و با این روند مصرف، بزودي به نقطه اي خواهد رسید که حتی در صورت تأمین مالی مبالغ هنگفت لازم، مبادي ورودي و توزیع کشور قادر به تأمین فرآورده هاي مذکور نخواهد بود.

بدین ترتیب ضروري بود که با استفاده از سیاست هاي اتخاذ شده در این بخش به کنترل مصرف پرداخته و ضمن جمع آوري آمار و اطلاعات مناسب به برنامه ریزي لازم براي اجراي این امر مهم پرداخته شود

در این راستا به کارگیري کارت هوشمند سوخت - Smart Card - در پروژه اي به همین نام با اهداف اولیه ذیل مدنظر دولت و شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت:

-1 ایجاد بانک اطلاعات مصرف سوخت و جمع آوري اطلاعات وسایل نقلیه

-2 ایجاد سیستم نوین مدیریت توزیع و مصرف سوخت

-3 کنترل مصرف سوخت

-4 حذف پول نقد و ایجاد کیف پول الکترونیکی - e-Purse - در توزیع سوخت

-5 صرفه جویی در مصرف بنزین، - کاهش 22 درصدي مصرف بنزین -

-6 عدم پرداخت یارانه بالاي دولت در بخش انرژي - صرفه جویی 4,5 میلیارد دلاري در یارانه بنزین -

-7 جلوگیري از قاچاق بنزین به خارج

-8 کاهش آلودگی هوا در شهرهاي بزرگ - اما بیلبوردها ي سنجش هواي تهران این موضوع را نشان نمی دهد -

-9 کاهش ترافیک.

ولی با اجراي پروژه و در عمل مشکلات جدیدي به وجود آمد که میتوان تنها مشکلات مربوط به مفقود شدن یا سرقت کارت هاي سوخت و استفاده غیر مجاز از سهمیه سوخت دیگر خودروها ، اهداف و انگیزه هاي اصلی این پروژه را به چالش کشیده است.هرچند از دیگر مشکلات ذاتی کارت هاي هوشمند نیز نمیتوان چشم پوشی کرد.

هدف ما در این مقاله، ارائه راهکاري به منظور از بین بردن مشکلات مربوط به کارت هوشمند است که شامل مفقود، جعل یا سرقت کارت، و یا استفاده غیر مجاز از سهمیه سوخت دیگر خودروها و یا مشکلاتی مثل از بین رفتن کارت در اثر حوادث مخدوش شدن یا شکستن یا قرار دادن در مجاورت میدان مغناطیسی می شود.

-1-1 سابقه سهمیه بندي بنزین در ایران

طرح سهمیه بندي بنزین در ایران که از تیرماه 1386 در کشور با استفاده از کارت هاي هوشمند سوخت که براساس مالکان وسایل نقلیه صورت گرفته اجرا شد به نوعی دومین طرح سهمیه بندي بنزین در کشور محسوب می شود، چون نخستین طرح سهمیه بندي بنزین در دوران جنگ 8ساله عراق علیه ایران - - 1359-1367 پس از بمباران تاسیسات نفتی ایران توسط دولت عراق ، به اجراء درآمد.

سهمیه بندي بنزین به دو صورت استفاده از کوپن و استفاده از سامانه هوشمند سوخت می توانست انجام بگیرد ولی به دلایل زیر، از ابتداي شکل گیري این بحث در شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران، پیشنهاد این شرکت استفاده از سامانه هوشمند سوخت براي اجراي این موضوع بود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید