مقاله استفاده از ذرات لاستیک تایر ضایعاتی در موانع بتنی کنار و وسط جاده ها به منظور کاهش خسارات ناشی از برخورد وسایل نقلیه به آنها

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

استفاده از ذرات لاستیک تایر ضایعاتی در موانع بتنی کنار و وسط جاده ها به منظور کاهش خسارات ناشی از برخورد وسایل نقلیه به آنها
چکیده
رشد روز افزون وسایل نقلیه در جوامع بشری و در نتیجه افـزایش لاستیک تایرفرسوده ناشی از آنها،مشکلات زیست محیطی وسیعی را به وجود آورده است . در این تحقیق سـعی شـده بـا اسـتفاده از ذرات لاستک تایر فرسوده در اندازه کوچکتر از ١میلیمتر در کامپوزیت های سیمانی نوع جدیدی از موانع بتنـی امنیتـی کنـار و وسـط جـاده هـا معرفی شود و برتری تولید جدید نسبت به موانع ساخته شده با بـتن معمـولی ذکــر گــردد. اســتفاده از ذرات لاســتیک تــایر فرســوده در کامپوزیت های سیمانی و بـه طـور تکمیلـی در بـتن ، موجـب ایجـاد محصولی با انعطـاف پـذیری و جـذب انـرژی زیـاد شـده و خـسارات کمتری را در زمان برخورد وسایل نقلیه با موانع بتنی بـه دنبـال دارد. ۵ نسبت حجمی از ذرات لاستیک فرسوده از ١٠% تـا ۵٠% جانـشین سـیمان در مـاتریس کامپزیـت سـیمانی در نمونـه مکعبـی بـا ابعـاد (۵٠*۵٠*۵٠ ) میلیمتـر آزمـایش شـده اسـت . آژمـایش هـا شـامل مقاومت خمشی و بررسی زمان شکست خمـشی ، مقاومـت فـشاری، آزمایش التراسونیک ومقاومت فشاری می باش . مقاوت خمشی نمونـه های حاوی ٢٠ % لاستیک از بقیه بیـشتر اسـت و گرچـه بـا افـزایش میزان لاستیک در مـاترس سـیمانی مقـدار مقاومـت فـشاری نمونـه کاهش می یابد اما زمان شکست نمونه و جـذب انـرژی در نمونـه هـا آفزایش می یابد و امواج ناشی از برخورد با سرعت کمتری منتقل می شود. در نتیجه در هنگام برخورد وسـایل نقلیـه در زمـان تـصادف بـا موانع کنار جاده ها به دلیل خصوصیات انعطافی و جـذب انـرژی بـالا خسارات کمتری به وسایل نقلیه وارد مـی گـردد و تـصادف از شـدت کمتری برخوردار می شود.
کلمات کلیدی: موانع بتنی کنـار جـاده ، لاسـتیک تـایر فرسـوده ، کاهش خسارات در تصادفات ، کامپوزیت سیمانی منعطف

مقدمه
معمولا در بسیاری از راههای کـشور مـا،بخـش قابـل تـوجهی از تصادفات در نتیجه انحراف خودروها از مسیر اصلی و رانـده شـدن بـه حاشیه جاده است ، که به منظور کاهش مرگ و میرناشی از تـصادفات مرتبط با اینگونه حوادث ، بر آن شدیم تا قبل از وقوع حادثـه بـستر و حفاظ مناسبی را در حاشیه راهها تامین کنیم ، در این راستا استفاده از حفاظهای بتنی حاوی لاستیک تایر ضایعاتی را م توان بـه عنـوان موانع مناسبی در کنار و وسط جاده هـا پیـشنهاد کـرد.شـکل ١و٢ . اهداف اجرای موانـع و حفـاظ هـای بتنـی حـاوی لاسـتیک تـایر ضایعاتی را می توان در کاهش خسارت جانی و مـالی نـام بـر .بـدین صورت که در اصابت خودرو به حفاظ بتنی جدیـد تلفـات جـانی بـه شدت کاهش یافته و تعداد زخمـی نیزکـاهش قابـل تـوجهی خواهـد داشت زیرا با توجه به این که حفـاظ بتنـی جدیـد بخـشی از انـرژی اصابت را به خود جـذب مینمایـد و از واژگـونی خـودرو یـا بازگـشت مجدد به درون جاده و تصادفات بعدی جلوگیری می نماید.

شکل ١: حفاظ بتنی کنار جاده

شکل ٢: حفاظ بتنی وسط جاده
علاوه بر فواید ذکر شـده مـی تـوان آن را بـه عنـوان یکـی از راه حلهایی که برای حل مشکل آلودگی محیط زیست ناشی از لاسـتیک تایر ضایعاتی پیشنهاد کـرد. سیاسـت هـای توسـعه پایـدار در جهـان امروزی اقتضا می کند تـا راهکارهـایی جهـت کـاهش آلاینـده هـای زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.از جمله آلاینده های مهمی کـه در چرخه بازیافت طبیعت تجزیه نمی شود لاسـتیک هـای مـستعمل خودروها می باشند که با توجه به گسترش روزافزون صـنعت خـودرو سازی لازم است تا راهکار های مناسبی برای کـاربرد آنهـا اندیـشیده شود. شکل ٣.
هر چند استفاده از لاستیک در آسفالت بیشتر از یک دهـه اسـت که صورت می گیرد اما کاربرد آن در بتن بتازگی صورت گرفته اسـت و تحقیقات زیـادی بـر امکـان سـنجی آن انجـام شـده . هرچنـد ایـن تحقیقات هنوز کامل نشده است اما روشهای آزمایشی مختلفـی بـرای کاربرد این لاستیک ها حاصل گردیده است .

شکل ٣ : تجمع لاستیک تایر ضایعاتی در محیط زیست
١. مصالح مصرفی
ذرات لاستیک استفاده شده در این تحقیق از لاستیک تـایر ضـایعاتی خورد شده اتومبیل در اندازه کوچکتر از ١ میلیمتـرو وزن مخـصوص ذرات لاستیک استفاده شده در حدود kg.m٣ ۵٠۶ می باشد. شکل ۴ ذرات لاستیک تایر ضایعاتی را نشان می دهد.

شکل ۴: ذرات لاستیک کوچکتر از ١ میلیمتر

سـیمان اسـتفاده شـده در ایـن تحقیـق سـیمان تیـپ ١ (۴٢۵ مازندران )می باشد.
ابتدا ذرات لاستیک و سیمان به صورت خشک با هم مخلوط می شوند. ذرات لاستیک جایگزین ١٠% تا ٠ % حجم سیمان در ماتریس سیمانی می باشند.برای بدست آوردن کـارایی ثابـت و مناسـب بـرای همه کامپوزیت ها میزان آب اضافه شده به ماتریس سیمانی با توجـه به فرمـول (١) مـی باشـد. کـه در ایـن فرمـول Wوزن آب و C وزن سیمان و R وزن ذرات لاستیک ضایعاتی می باشد.

نمونـه هـا در انـدازه (۵٠*۵٠*۵٠) میلیمتـر و (۵٠*۵٠*٢٠٠) میلیمتر تحت شرایط ٢٨ روز در دمای ٢٠ درجه سانتیگراد و رطوبت ١٠٠% برای انجام آزمایشات در نظر گرفتـه شـد. میـانگین نتیجـه ٣ نمونه برای هر آزمایش ملاک قرار گرفته شده است .
٢. نتایج آزمایش ها و بحث در مورد آن
٢. ١ خصوصیات فیزیکی و میکانیکی
٢.٢ مقاومت خمشی
شکل ۵ بارگذاری خمشی را بر روی نمونه هـای کامپوزیـت سـیمانی حاوی ذرات لاستیک نشان می دهد. سـرعت بارگـذاری در حـدود ٣ mm.s می باشد. شکل ۶ منحنی مقاومت خمشی را نشان می دهد.
منحنی ابت ا کاهشی در نمونه های حاوی ٠% تا ٠ % ذرات لاسـتیک تایر ضایعاتی را نشان می دهد سپس یک مقدار حداکثری را در نمونه های حاوی ٢٠% لاستیک تایر ضـایعاتی را نـشان مـی دهـد. کـاهش مقاومت خمشی را می توان با توجه به کاهش مقدار سیمان در نمونه های کامپوزیت سیمانی و همچنین کاهش چسبندگی مـا بـین ذرات لاستیک و سیمان در ماتریس سیمانی بیان نمود.

شکل ۵ : بارگذار خمشی

سختی خمشی از مساحت زیر منحنی بـا – تغییـر مکـان کـه در شکل ٧ نشان داده شده است بدست می آید. هر چـه ذرات لاسـتیک در ماتریس سیمان افزایش پیدا کمی کند سطح زیر نمودار بار- تغییر مکان افزایش می یابد و به دنبال آن سختی خمشی نیز افـزایش مـی یابد در نتیجه نمونه های کامپوزیـت سـیمانی حـاوی ذرات لاسـتیک تایر ضایعاتی قدرت جذب انرزی بیشتری خواهند داشـت و در مقابـل بارهای خمشی، مقاومت بیشتری از خود نشان خواهند داد در نتیجـه زمان شکست خمشی نیز افزایش می یابـد. بـه طـوری کـ بـا اضـافه کردن لاستیک به ماتریس سیمان زمان شکست خمشی از ٠.۶۵ ثانیه بــرای نمونــه کامپوزیــت ســیمانی حــاوی ١٠% ذرات لاســتیک تــایر ضایعاتی به ١ ثانیه برای نمونه کامپوزیت سـیمانی حـاوی ۵٠% ذرات لاستیک افزایش می یابد .شکل ٨ این افزایش را نشان می ده . این فراینــد را مــی تــوان نقطــه مثبتــی بــرای

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد